• Tartalom

128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

128/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról1

2020.05.02.

Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 48. §-a alapján elrendeli a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 09-10-000030, adószám: 10547009-2-09, székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 11. sz., a továbbiakban: Társaság) magyar állam felügyelete alá vonását.

(2) A magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) jár el.

(3) A kormánybiztos – a Kat. 48. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl –

a) megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek a Társaság működőképességének fenntartása, az állami felügyelet hatékony ellátása érdekében szükségesek,

b) kizárólagosan jogosult dönteni a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben, ideértve azokat az ügyeket is, amelyekben a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése hozhatná meg a döntést.

(4) A kormánybiztos a feladatai ellátása érdekében különösen

a) betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe,

b) a Társaság vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, az állandó könyvvizsgálótól, a többi tagjától, valamint a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,

c) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja,

d) a Társaság vezető tisztségviselőjének, a felügyelőbizottság tagjának a megbízatását visszahívással megszüntetheti, és új személyt nevezhet ki,

e) a képviseleti joggal rendelkező személy – ideértve a Társaság vezető tisztségviselőjét is – képviseleti jogát korlátozhatja vagy megszüntetheti,

f) a Társaság vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait tartalmazó szerződéseket jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől elállni,

g) részt vehet vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait előkészítő, a Táraság és hitelezői közötti tárgyalásokon,

h) jogosult írásban utasítást adni a Társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottságának a Társaság gazdálkodása, a vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait érintő kérdések körében.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 11 órakor lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

1

A rendelet hatályát a 3. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A rendelet az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre, hatályát vesztette 2020. június 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére