• Tartalom

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

2022.03.11.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetben, valamint a Gazdaságvédelmi Alap fejezetben megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben a Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti – felhasználási szabályait az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. §2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat

a)3 13., 15. és 62. sorai alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b) 13. és 15. sorai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

c)4 13., 15. és 62. sorai alapján az Európai Bizottságnak az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából kiadott közleményén (a továbbiakban: átmeneti közlemény) alapuló 2020. június 8-i, SA.57468. számú ügyben hozott C(2020) 3951 final számú határozata szerinti, az átmeneti közlemény 3.1 szakasza feltételei szerint nyújtott támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

4. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

5. elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés,

6. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

7. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

8. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

9. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

10. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás,

11. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás,

12. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a támogatást nyújtó döntése alapján – a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,

13.5 nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás,

14. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

15. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

16. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a)6 az átmeneti támogatás kivételével a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b)7 az átmeneti támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g)8 csekély összegű támogatásban vagy átmeneti támogatásban részesülő vállalkozás kivételével azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

h)9 kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került, és átmeneti támogatás esetében abban az esetben, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nehéz helyzetben volt,

i) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.

5. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) A csekély összegű (de minimis) támogatás szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

6. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 2. § b) pontja szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

a) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

b) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(4)10 A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 2. § hatálya alá tartozó, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a halászati és akvakultúra-termékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tevékenység támogatása esetén a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, egyéb tevékenység támogatása esetén az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.

(5a)11 Az egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az átmeneti támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozat szerint közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel az egyedi átmeneti támogatást nyújtó 2021. február 1-jéig, az ezt követően odaítélt támogatások esetén pedig a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

(6)12 E rendelet alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti támogatások esetén 2024. június 30-ig, átmeneti támogatás esetén 2022. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

4. Csekély összegű támogatás

7. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

8. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének megfelelően nyújtható. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem, színház, filmszínház,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

10. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

11. § A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 9. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

12. § (1) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

13. § Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése elsősorban az érintett fejezeti kezelésű előirányzaton érvényesíthető.

5/A. 13 Átmeneti támogatás

13/A. § (1) Ezen alcím szerinti átmeneti támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(2) Az átmenteti támogatás az 5. § szerint halmozható más állami támogatással.

13/B. § (1)14 Az átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján elfogadott európai bizottsági határozatok alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2)15 A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján elfogadott európai bizottsági határozatok alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3)16 Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését végző vállalkozások esetén az ilyen tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján elfogadott európai bizottsági határozatok alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

13/C. § (1) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 13/B. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

(2) Ha egy vállalkozás a 13/B. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatban folytat gazdasági tevékenységet, az átmeneti támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni az adott tevékenységre, azzal, hogy a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a 13/B. § (1)–(3) bekezdése szerinti követelmények ellenőrizhetők.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §17 E rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13., 15. és 62. sorai

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;

b) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke;

c) a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretről szóló, 2020. március 19-i C(2020) 1863. sz. európai bizottsági közlemény alapján elfogadott, 2020. június 8-i, SA.57468. számú ügyben hozott C(2020) 3951 final számú európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

16. §18

1. melléklet a 13/2020. (V. 5.) BM rendelethez19

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2X01680M_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
címcsop.

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Ágazati célfeladatok

4

270801

 

 

A légimentéssel összefüggő kiadások

Az előirányzat célja
a mentőhelikopterek működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag- és üzemeltetési költségek, az esetleges javítási- és karbantartási,
a pilótaképzés költségeinek, továbbá
a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. működési költségeinek finanszírozása.

a) miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

b) Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Az előirányzat terhére a G:4 mező a) pontja szerinti kedvezményezett részére támogatási kérelem alapján támogatói okirattal költségvetési támogatás nyújtható.

Az előirányzat terhére a G:4 mező b) pontja szerinti kedvezményezett részére támogatási szerződés alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-

átcsoportosítással.

A támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

5

256501

 

 

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Az előirányzat felhasználható

1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, továbbá a védekezési időszakon kívül bekövetkezett olyan természeti káreseményekre, amely a védbiztonságot közvetlenül veszélyeztető, azonnali beavatkozást igénylő helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeire, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;

2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására;

3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre;

4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire;

5. az aszály elleni kárelhárítási tevékenység ellátására;

6. az inváziós fajok irtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére továbbadhatja.

Központi költségvetési szervek, vízitársulatok,
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes
mentőszervezetek.

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel, támogatói okirat alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki,
a belügyminiszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi költségvetési szerv kivételével.

6

347762

 

 

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat célja, hogy
a jogszabályokban közszolgáltatásként meghatározott informatikai szolgáltatások ellátásának finanszírozása biztosított legyen.

Az előirányzat célja különösen

a)    az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti szolgáltatások,

b)    a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

c)    a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

d)    az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet által központi szolgáltatóként kijelölt szervezetek által nyújtott közszolgáltatások,

e)    az állami foglalkoztatási szerv,
a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján nyújtott közszolgáltatások,

f)    az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

g)    a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

h)    a helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

i)     az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

j)    a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013.
(II. 26.) NFM rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

k)    az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

l)    a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos közszolgáltatások,

m)    a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendeletben meghatározott okmánylogisztikai közszolgáltatások,

n)    a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.)
BM rendelettel kapcsolatos közszolgáltatások, illetve,

o)    egyéb, az elektronikus ügyintézéssel és a kormányzati és közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos közszolgáltatások és informatikai rendszerek fejlesztési és üzemeltetési feladatai

ellátásának finanszírozása.

Az előirányzat a Kormány döntése alapján egyéb, a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt, központosított kormányzati és közigazgatási infokommunikációval összefüggő feladatok biztosítására is felhasználható.

1. A jogszabályban kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatók, illetve központi szolgáltatók:

a)    NISZ Nemzeti Infokommu-
nikációs Szolgáltató Zrt.,

b)    Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.,

c)    IdomSoft Informatikai Zrt.,

d)    KOPINT-
DATORG Kft.,

e)    Magyar Posta Zrt.,

f)    Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

g)    közszolgál-
tatások nyújtásával megbízott más gazdasági társaságok.

2. Központi költségvetési szervek.

A rendelkezésre bocsátás a G:6 mező 1. pontja szerinti esetekben teljesítés-arányosan, vagy közvetlen kifizetéssel egy összegben, vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, egyszeri vagy többszöri előleg folyósítás mellett utólagos elszámolással vagy tényköltség alapján utólagos kifizetéssel történik a közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés keretében.

A rendelkezésre bocsátás a G:6 mező 2. pontja szerinti esetben előirányzat-
átcsoportosítással történhet.

7

372128

 

 

Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

Az előirányzat a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet szerint kijelölt központi szolgáltató

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közszolgáltatási szerződés alapján.

8

 

 

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

9

 

 

 

Társadalmi önszerveződések

támogatása

10

251212

 

 

 

Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel, amely támogatást az OPSZ nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

Az előirányzat felhasználható továbbá
az OPSZ részére egyedi Korm. határozatban vagy jogszabályban előírt feladatok ellátására.

OPSZ

Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján egyedi döntéssel
– támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Az előirányzat felhasználása
a polgárőrségről és
a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

Igen.

Részletekben, időarányosan vagy teljesítés-
arányosan közvetlen kifizetéssel
a támogatói okiratban meghatározottak szerint.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. §

(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

11

387973

 

 

 

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 29,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói, valamint a belügyi nyugdíjasok, a szolgálati járandóságban részesülők és azok családtagjai részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok támogatása.

2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott
éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.

3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 50,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást
a Magyar Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

A költségvetési támogatás a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.

4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

A költségvetési támogatás célja az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségnek és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.

5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége,
a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége,
a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, továbbá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő díjak támogatása.

6. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének támogatására 3,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szakmai tevékenységével összefüggő díjak támogatása.

7. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

8. Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség továbbadhat a nyilvántartott tagjainak.

A költségvetési támogatás célja az alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítése, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.

9. Az előirányzatból 50,0 millió forint támogatás biztosítható a Magyar Rendvédelmi Kar működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítására, valamint az alapszabályban meghatározott egyéb feladatellátásának támogatására.

10. Az előirányzat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatására 20,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a megyei szervezeti részére továbbadhat.

11. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

12. Az előirányzatból 1066,2 millió forint összegben költségvetési támogatás nyújtható, az alábbiak szerint:

a) az önkéntes tűzoltó-egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésre, a szervezetek tagjainak oktatására 700 millió forint,

b) az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésre 141,2 millió forint,

c) az önkormányzati tűzoltóságok védőeszközeinek és tűzoltótechnikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, valamint tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltótechnikai eszközeinek felújításához, továbbá laktanyaépítéshez, bővítéshez, felújításhoz 225 millió forint.

13. Többletforrás rendelkezésre állása esetén az 1–12. pontban megjelölt támogatásokon felüli többlettámogatás biztosítható.

14. Többletforrás rendelkezésre állása esetén az előirányzatból a miniszter által meghatározott civil szervezetnek, alapítványnak költségvetési támogatás biztosítható a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai célok megvalósítása érdekében.

Az F:11 mező 1. pontja tekintetében
a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány.

Az F:11 mező 2. pontja tekintetében
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség.

Az F:11 mező 3. pontja tekintetében
a Magyar Tűzoltó Szövetség.

Az F:11 mező 4. pontja tekintetében az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége.

Az F:11 mező 5. és 6. pontja tekintetében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, aki képviseli a

a) Magyar Önkormányzatok Szövetségét;

b) Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét;

c) Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségét;

d) Magyar Faluszövetséget;

e) Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségét;

f) Budapesti Önkormányzatok Szövetségét;

g) Megyei Jogú Városok Szövetségét.

Az F:11 mező 7. pontja tekintetében
a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület.

Az F:11 mező 8. pontja tekintetében
a Magyar Rendészeti Sportszövetség.

Az F:11 mező 9. pontja tekintetében
a Magyar Rendvédelmi Kar.

Az F:11 mező 10. pontja tekintetében
a Személy-, Vagyonvédelmi és

Magánnyomozói Szakmai Kamara.

Az F:11 mező 11. pontja tekintetében
a Szertelen-kék Alapítvány.

Az F:11 mező 12. pontja tekintetében a BM OKF.

Az F:11 mező 14. pontja tekintetében a miniszter által meghatározott civil szervezet, alapítvány.

Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján egyedi döntéssel – támogatói okirat vagy támogatási szerződés alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Az F:11 mező 12. pontja tekintetében BM OKF pályázat útján vagy kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében
az irányítása alá tartozó költségvetési szerveken keresztül biztosítja
a támogatást a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen, kivéve az F:11 mező

7. pontja szerinti támogatás esetén.

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-arányosan –
részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

12

 

 

Társadalmi felzárkózást segítő programok

13

386328

 

 

Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében, az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégium, valamint a szakkollégiumi tagként részt vevő Roma Szakkollégiumok Egyesületének részére.

2. Az előirányzatból támogatás nyújtható a roma kultúra tevékenységének támogatására, továbbá a társadalmi felzárkózást elősegítő zenei, kulturális és egyéb szakmai programok megvalósítása érdekében.

3. Az előirányzatból támogatás biztosítható a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, a roma nemzetiségi kulturális programok, kezdeményezések támogatására, gyermekek táboroztatására, pedagógusképzések biztosítására.

4. Az előirányzatból támogatás nyújtható a roma nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmények, civil szervezetek beruházási és felújítási tevékenységének támogatására és pályázati önrészek biztosítására.

5. A romák egyenlőségének társadalmi befogadásának és részvételének előmozdítását célzó uniós stratégiai keretrendszerhez, a szociális jogok európai pilléréhez, valamint a Nemzeti Reform Program szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítására, ezzel összefüggésben a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 elfogadásáról szóló 1605/2021. (VIII. 18.) Korm. határozattal elfogadott Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030-hoz (a továbbiakban: MNTFS 2030), valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozattal elfogadott, az MNTFS 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervhez kapcsolódó feladatok megvalósítására, az intézkedések nyomon követésére, értékelésére, kapcsolódó kutatásokra, statisztikai és információs rendszerek fejlesztésére, a stratégia nyilvánosságának biztosítására, a kapcsolódó nemzetközi feladatok ellátására, kiadványok elkészítésének, terjesztésének támogatására.

6. Az előirányzatból támogatás nyújtható a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gandhi Nkft.) által fenntartott Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ és annak hálózata működési költségeinek támogatására.

7. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Gandhi Nkft. működési költségeinek támogatására, így különösen bérfejlesztésre, bérek és járulékok kifizetésére.

8. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Gandhi Nkft. által fenntartott oktatási intézmények működési, beruházási és felújítási feladataira.

Az F:13 mező 1. pontja tekintetében
az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégiumot fenntartó jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetek.

Az F:13 mező 2–5. pontja tekintetében:

a) civil szervezetek,

b) költségvetési szervek,

c) jogi és természetes személyek,

d) egyházi jogi személy,

e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerinti önkormányzatok és azok társulásai,

f) nemzetiségi önkormányzatok,

g) egyéni vállalkozók,

h) szövetkezetek.

Az F:13 mező 6–8. pontja tekintetében a Gandhi Nkft.

Az előirányzat terhére, kérelemre vagy pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

Egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

Visszatérítendő támogatás esetén
a támogatás nyújtása esetén a támogatói okiratban meghatározott határidőben.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető.

14

376095

 

 

Tanoda Program

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a befogadásra került tanoda szolgáltatás ellátásra érdekében a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tkr. rendelet) meghatározottak szerint.

Jogszabály és működési engedély alapján
a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gytv.) szerinti, Tanodát fenntartó személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek.

Az előirányzat terhére pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen,

Részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Társadalmi Esély-
teremtési Főigazgatóság
(a további-
akban: TEF)

15

386339

 

 

Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása

Az előirányzatból költségvetési támogatás nyújtható

1. a hátrányos helyzetű településeken közösségépítést és identitást erősítő, alapfokú zeneoktatási program megvalósítása érdekében vagy

2. a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális, társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez,
a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, életfeltételeinek javítását szolgáló Családi Porta Program megvalósítása érdekében.

Civil szervezetek, szociális szövetkezetek, egyházi jogi személyek, helyi önkormányzati részesedéssel működő és közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, valamint társulásaik.

Az előirányzat terhére, pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

Egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető.

16

387739

 

 

Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok

1. Az előirányzatból támogatás biztosítható az „Útravaló” Ösztöndíjprogramhoz és annak esélyteremtő alprogramjaihoz
(a továbbiakban: Program) kapcsolódóan. A Program átfogó célja
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, kiemelten
a roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma-, érettségi- és diplomaszerzési esélyeinek javítása, a számukra elérhető ösztöndíj-rendszer megújítása.

2. Az előirányzatból támogatás biztosítható a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében az anyanyelvű
és kétnyelvű roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(a továbbiakban: Nek tv.)
1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű középiskolai tanulók számára.

3. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Kollégium Plusz modellprogram működtetésére és finanszírozására.

a) civil szervezetek

b) költségvetési szervek

c) jogi és természetes személyek

d) egyházi jogi személy

e) az Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai

f) nemzetiségi önkormányzatok

g) egyéni vállalkozók

h) szövetkezetek

Az előirányzat terhére, kérelemre vagy pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető.

17

380106

 

 

Biztos Kezdet Gyerekházak

Az előirányzatból támogatás biztosítható a Biztos Kezdet Gyerekház program pályázati úton történő támogatása érdekében a Tkr. rendeletben meghatározottak szerint.

jogszabály és működési engedély alapján a Gytv. szerint Biztos Kezdet Gyerekházat fenntartó jogi személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

Részletekben időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

TEF

18

388084

 

 

Országos Roma Önkormányzat támogatása

Az előirányzatból támogatás biztosítható egyrészt az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) működésére, közfeladatai ellátásra, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és nemzetiségi média finanszírozására, másrészt az ORÖ által fenntartott, a Nek tv-ben rögzített közfeladatai ellátására létrehozott intézmények támogatására.
A költségvetési támogatás az ORÖ által irányított költségvetési szervek részére továbbadható.

ORÖ és az általa irányított költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem útján, egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható a mindenkori költségvetési törvényben foglaltak szerint.

Igen.

Egy összegben vagy – időarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

18a.

393384

 

 

Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása

1. A Roma Közéleti Akadémia létrehozása, valamint működésének támogatása, amelynek célja a roma nemzetiségi képviselők és a roma civil szervezet tagjainak a közéleti részvételét segítő oktatási programok, rendezvények, tréningek, események szervezése, támogatása, valamint ügykezelői ismeretek és pályázat menedzselési ismeretek elsajátítása, amelyek által javulhat a roma közéleti részvétel.

2. Az esélyteremtési folyamatokban való részvételét elősegítve modellprogramok támogatása, valamint
a stratégiai megállapodásokkal rendelkező roma civil szervezetek kapacitásainak és infrastrukturális fejlesztésének támogatása. A modellprogramok támogatásának kiemelt célja a magyarországi roma közösség fejlesztése,
a kulturális értékek és javak megőrzése, az aktív, közéleti és érdekvédelmi szerepvállalás iránt érdeklődő tehetséges fiatal generáció felkészítése,
a tehetséges fiatalok felkutatása és támogatása, a romák társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának elősegítése.

A modellprogramok további célja, hogy innovatív,
a gyakorlatban működő, fenntartható, monitorozható megoldásokat kínáljanak
a roma közösség specifikus problémainak és
a konfliktushelyzetek kezelésére, valamint a többségi és a roma társadalom közötti párbeszéd és együttműködés erősítésére.

3. Az előirányzatból támogatás nyújtható továbbá olyan programok megvalósítására, amelyek hozzájárulnak
a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak végrehajtásához.

a) civil szervezetek

b) költségvetési szervek, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos által vezetett központi költségvetési szerv kivételével

c) egyházi jogi személy

d) az Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai

e) nemzetiségi önkormányzatok

f) szövetkezetek

g) gazdasági társaságok

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel, támogatói okirat alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-
átcsoportosítással.

A támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

19

232061

 

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

önkormányzati tűzoltóságok

Az előirányzat terhére kérelemre, támogatói okirat alapján költségvetési támogatás nyújtható.

A támogatás felhasználása
a központi költségvetésről szóló törvény és az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint
a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához

való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormány-
rendelet alapján történik.

Az előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az esetben

fordítható, ha
a fenntartáshoz és működéshez kapcsolódó kiadások fedezete
a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.

Az előirányzat felhasználása

a BM OKF kezdeményezése alapján történik, részletekben, időarányosan vagy teljesítés-arányosan közvetlen kifizetéssel.

Az előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió forintot az átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási fejlesztési feltételek biztosítására köteles fordítani.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

20

387984

 

A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások

1. Az előirányzat célja, hogy
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 158. § (1) bekezdése alapján
a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítmény-értékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető legyen.

2. Az előirányzat a Hszt. 82/A–82/K. §-a szerinti rendvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi

CCV. törvény 68/A–68/J. §-a szerinti honvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék biztosításának finanszírozására szolgál, megosztva.

3. Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint
a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint az Országgyűlési Őrség, az Információs Hivatal,
a Honvédelmi Minisztérium, valamint Külgazdasági és Külügyminisztérium.

1. Az F:20 mező 1. pontja tekintetében az előirányzat terhére az előző évi egyéni teljesítményértékelés eredményétől függően miniszteri döntés alapján költségvetési támogatás nyújtható.

2. Az F:20 mező 2. pontja tekintetében az előirányzat terhére előzetes igényfelmérés alapján, a hivatkozott rendelkezésekben rögzített feltételek fennállása esetén költségvetési támogatás nyújtható.

3. Az F:20 mező 3. pontja tekintetében az előirányzat terhére előzetes igényfelmérés alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

Egy összegben vagy – időarányosan – részletekben, előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

21

342695

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével

– így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok, kommunikációs célú médiatartalom elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, lakossági felmérések, lakossági fórumok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot-projektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos támogatások nyújtására, valamint a megállapodás alapján önkéntes hozzájárulás biztosítására, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozatban, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Intézkedési tervében meghatározott feladatok ellátására kerül felhasználásra.

a) BM igazgatása

b) központi költségvetési szerv,

c) társadalmi szervezetek,

d) gazdasági

társaságok,

e) alapítvány,

f) köztestület,

g) polgári jogi társaság,

h) helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek,

i) nemzetiségi önkormányzatok és az általuk irányított költségvetési szervek,

j) bevett egyház, belső egyházi jogi személy

k) települési önkormányzati szövetség,

l) helyi önkormányzatok társulása és az általuk irányított költségvetési szervek,

m) nemzetközi

szervezetek, ideértve
a nemzetközi kötelezettség-
vállalásból eredő feladatokat végrehajtó szervet, szervezetet, együttműködési rendszert.

Az előirányzat terhére, kérelem útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

A forrás biztosítása a G:21 mező a) pontjában előirányzat-

átcsoportosítás útján történik.

A G:22 mező
b) pontja szerinti szervek esetében az előirányzat terhére
a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára előirányzat-átcsoportosítással történik a támogatás,

forrás biztosítása, előirányzat-

átcsoportosításról szóló megállapodás megkötése,

vagy előirányzat-
átcsoportosításról szóló egyoldalú jognyilatkozat kibocsátása útján.

A G:22 mező

c)–m) pontja szerinti kedvezményezettek esetében egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben történő közvetlen kifizetés támogatói okirat alapján.

Az előirányzat felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével is történhet.

A G:21 mező
c–m) pontja szerinti kedvezményezettek esetében
a támogatói okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

22

355939

 

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható
a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó,

1. a menedékjogról szóló törvény és
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építésével, telepítésével és üzemeltetésével összefüggésben felmerülő kiadások,

2. a menedékjogról szóló törvény és
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítésével összefüggésben felmerülő kiadások, és

3. a menekültügyi és

idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő kiadások, valamint

4. egyéb kiadások

finanszírozására.

A támogatást a fejezetet irányító szerv,
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv az általa irányított,
a tömeges bevándorlás kezelésében részt vevő költségvetési szervek részére továbbadhatja.

I. Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek,
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a középirányító szerven keresztül
– a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány
alapján – határidőre elszámolnak
a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy
a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljes körűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért
a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint
a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak
a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek
az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének
az ellenőrzése során
az előirányzat kezelőjével, valamint

e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban,
ha vállalja, hogy
a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja,
az elszámolásokat összesíti, és
az ellenőrzésről és
az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezmé-nyezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak
a keret-
megállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét, és azt, hogy azok
a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag
a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést
a támogatóval.
Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül
a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.

II. Azok
a BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

1. A fejezetet irányító szerv,
a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és
az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg nyújtható.

2. A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén
az általuk együttesen benyújtott kérelem és
az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

Igen.

I. Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel történik

a) támogatói okirat kibocsátásával
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében; azzal, hogy amennyiben
a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a költségvetési szerv és
a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján történik
a rendelkezésre bocsátás,

b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben
a támogatás kedvezményezettje fejezetet irányító szerv.

II. A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítmény-arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,
a megkötött közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés alapján.

-

-

-

-

-

23

359639

 

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelését,
az ebben részt vevő szervek terrorellenes intézkedéseivel összefüggő költségek finanszírozását szolgálja.

1. Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek,
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy
– ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak
a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy
a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért,
a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért
a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek
a támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak
a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek
az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének
az ellenőrzése során
az előirányzat kezelőjével, valamint

e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban,
ha vállalja, hogy
a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja,

az elszámolásokat összesíti, és
az ellenőrzésről és
az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak
a keret-
megállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét és azt, hogy azok
a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag
a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést
a támogatóval.
Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül
a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.

2. Azok
a BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

3. A Kormány döntése alapján
az egyéb jogi szervek, szervezetek.

1. A fejezetet irányító szerv,
a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha
a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és
az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg adható.

2. A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén
az általuk együttesen benyújtott kérelem és
az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

3. A G:24 mező 1–2. pontjába nem tartozó egyéb jogi szervek, szervezetek esetében
a Kormány döntésének megfelelően.

Igen.

1. Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,

a) támogatói okirat kiadásával
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében, azzal, hogy amennyiben
a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a központi költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján;

b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben
a támogatás kedvezményezettje fejezetet irányító szerv.

2. A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leányvállalataik esetében egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,
a megkötött közszolgáltatási szerződés / szolgáltatási szerződés / egyéb polgári jogi szerződés alapján.

3. Az egyéb jogi szervek, szervezetek esetében egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben
a Kormány döntése alapján, támogatási szerződés megkötésével.

24

386817

 

Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

Az előirányzat a rendvédelmi szervek fokozatos béremelésének a tartalékául szolgál.

A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek a miniszter döntése szerint.

Az előirányzat felhasználásáról
a miniszter dönt.

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

237778

 

Energia-racionalizálás

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek energiaracionalizálási rendszerének támogatása vonatkozásában,
a visszatérítendő költségvetési támogatások technikai kezelésére szolgál. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-
elszámolási Alap

Egy összegben.

27

374917

 

A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelés és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-
elszámolási Alap

Egy összegben.

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

229825

 

Közrendvédelmi bírság

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.

Az előirányzaton a – központi költségvetést megillető – közrendvédelmi bírság
címen befolyt bevételnek
a Magyar Államkincstár felé történő továbbutalása történik.

Magyar Államkincstár

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

38

229814

 

Tűzvédelmi bírság és
a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.

Az előirányzat célja a kötelezettek által
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és
a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy
az egyes biztosító társaságok

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

232698

 

Katasztrófa-

elhárítási célelőirányzatok

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.

Az előirányzat fedezetet biztosít
a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá
a katasztrófaelhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.

A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

Központi költségvetési szervek vagy
a peres eljárásban részt vevő közreműködő szervezetek.

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítmény-arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

360398

 

Megszűnt intézmények technikai elszámolása

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása.

59

211178

 

Fejezeti tartalék

Az előirányzat az év közben felmerülő egyéb kiadások forrásául szolgál.

a) miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

b) fejezeti kezelésű előirányzatok

Az előirányzat felhasználásáról
a gazdasági helyettes államtitkár javaslatára
a miniszter dönt.

Egy összeg vagy – időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-
átcsoportosítással.

60

333240

 

Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása

61

380495

 

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-
elszámolási
Alap

Egy
összegben.

62

391495

 

 

A Gazdaságélénkítő programok támogatása

1. Az előirányzat támogatási keretet nyújt a gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomag (a továbbiakban: Gazdaságélénkítő Program) megvalósítására, végrehajtására. A Gazdaságélénkítő Program célja, hogy a kedvezményezett térségekben a munkaerőpiaci és gazdasági szempontokat figyelembe véve kiválasztott településeken olyan gazdaságélénkítés valósuljon meg, amely hatással van a helyi gazdasági szereplők életére, illetve hozzájárul a helyi foglalkoztatás bővítéséhez.

2. A Gazdaságélénkítő Program eredményes és hatékony megvalósítása érdekében – az esetleges jövőbeni változásokra figyelemmel – az előirányzat vonatkozásában átcsoportosítás hajtható végre.

3. Az előirányzatból a Gazdaságélénkítő Program működtetésével kapcsolatban működési támogatás nyújtható.

4. Az előirányzat szolgál a Kormány egyedi határozatában meghatározott, egyes társadalmi felzárkózást elősegítő feladatok forrásaként.

Azon
a) civil szervezetek,
b) költségvetési szervek,
c) gazdasági társaságok,
d) egyházi jogi személyek,
e) helyi önkormányzatok,
f) országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok,
g) e)–f) pont szerinti jogi személyek társulásai,
h) egyéni vállalkozók,
i) jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb jogi szervezetek, amelyek vállalják, hogy a támogatási kérelemhez részletes megvalósítási, illetve üzleti tervet készítenek.

Az előirányzat terhére, kérelemre vagy pályázati úton – támogatói okirat vagy támogatási szerződés alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

Egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

2. melléklet a 13/2020. (V. 5.) BM rendelethez20

A XLVII. Gazdaságvédelmi alap fejezet 2021. évi költségvetési kiadási előirányzata feladatterve

1X03232N_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
címcsop.

Jogcím- név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

 

 

Öntözésfejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

4

387617

 

 

Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése

A kormány öntözésfejlesztést célzó intézkedéseinek köszönhetően
a magyarországi öntözéses gazdálkodás elősegítésére a vízkínálati oldal fejlesztése megvalósulhat.

Az előirányzat célja az öntözési célt szolgáló vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése, az infrastrukturális feladatok végrehajtása (a meglévő rendszerek rekonstrukciója), eszközbeszerzés, humán erőforrás fejlesztése.

Az előirányzatból nyújtott támogatást
az irányító vagy a középirányító szerv
az irányított költségvetési szervek részére továbbadhatja.

központi költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel, támogatói okirat alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen.

Egy összegben vagy
– időarányosan, vagy teljesítmény-
arányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással.

1

Az 1. § a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 44/2020. (XII. 11.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a) pontja a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § c) pontja a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § 13. pontja a 2/2022. (III. 10.) BM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a 32/2020. (VIII. 7.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 32/2020. (VIII. 7.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdés g) pontja a 32/2020. (VIII. 7.) BM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdés h) pontja a 2/2022. (III. 10.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (4) bekezdése a 2/2022. (III. 10.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (5a) bekezdését a 32/2020. (VIII. 7.) BM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 2/2022. (III. 10.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5/A. alcímet (13/A–13/C. §) a 32/2020. (VIII. 7.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

14

A 13/B. § (1) bekezdése a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 3. § d) pontja, a 2/2022. (III. 10.) BM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 13/B. § (2) bekezdése a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 3. § e) pontja, a 2/2022. (III. 10.) BM rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 13/B. § (3) bekezdése a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 3. § f) pontja, a 2/2022. (III. 10.) BM rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 15. § a 44/2020. (XII. 11.) BM rendelet 2. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. melléklet a 44/2020. (XII. 11.) BM rendelet 3. §-ával megállapított, a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 2. §-a, a 3. § h)–j) pontja és 4. §-a, a 40/2021. (XI. 18.) BM rendelet 1. §-a, az 52/2021. (XII. 27.) BM rendelet 1–3. §-a, a 2/2022. (III. 10.) BM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. [Az 52/2021. (XII. 27.) BM rendelet 2. § d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az 1. mellékletben foglalt táblázat G:23 mezőjében a „G:24 mező” szövegrész helyébe a „G:23 mező” szöveg lép, nem vezethető át.]

20

A 2. mellékletet a 44/2020. (XII. 11.) BM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 3. § k) pontja szerint módosított szöveg..

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére