• Tartalom

13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet

13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet

az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeiről

2021.07.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya az elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató) és a számhasználóra terjed ki.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló törvényben, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: ANFT rendelet) értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) Emelt díjas szolgáltatás nyújtása céljából számhasználati jogviszony erre a célra kötött számhasználati szerződéssel hozható létre. A szerződést írásban vagy elektronikus úton is meg lehet kötni, amennyiben a felek olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek révén biztosított a szerződést kötő felek azonosíthatósága, a szerződés tartalmának későbbi megállapíthatósága, valamint kizárható a szerződés tartalmának jogosulatlan megváltoztatása vagy hozzáférhetetlenné tétele.

(2) A számhasználó az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésekor, de legkésőbb a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőző 5 munkanapon belül köteles elektronikus úton a szolgáltató rendelkezésére bocsátani a nyújtani kívánt emelt díjas szolgáltatással kapcsolatban minden használni kívánt azonosítóra külön-külön

a) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését;

b) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás rövid leírását;

c) ha a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás révén elérhető tartalom felnőtt tartalomnak minősül, ennek feltüntetését;

d) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás igénybevételének módját (például hívás, üzenetküldés);

e) annak megjelölését, hogy a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás folyamatosan elérhető-e;

f) nem folyamatosan elérhető szolgáltatások esetében, ha a szolgáltatás

fa) csak meghatározott időszakban érhető el, ennek az időszaknak a megjelölését,

fb) csak meghatározott eseményhez kapcsolódóan (így különösen lineáris médiaszolgáltatás útján közzétett valamely műsorszámhoz vagy műsorszámokhoz kapcsolódóan) érhető el, az esemény (műsorszám) megjelölését;

g) a felszámított díj vagy díjak mértékét, valamint a megfizetés módját;

h) ha a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás fogadott emelt díjas üzenetek útján vehető igénybe, a szolgáltatás teljesítése során az igénybevevőnek az igénybevételi időszakban (hét/hónap/év) küldött üzenetek maximális számát;

i) ha a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatás visszatérően fizetendő időszaki díj ellenében vehető igénybe, meg kell jelölni az igénybevételi időszak hosszát, valamint azt, hogy annak lejárta után a szolgáltatás megrendelése automatikusan megújításra kerül-e;

j) a szolgáltatást nyújtó számhasználó megnevezését, címét, nyilvántartási számát, a nyilvántartást vezető szervezet megnevezését, honlapjának címét, valamint azon állam megjelölését, amelyben a számhasználó letelepedettnek minősül, és

k) a számhasználó által nyújtani kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó magyar nyelvű általános szerződési feltételeket, valamint azt az internetcímet, amelyen ezek bárki számára elérhető módon közzétételre kerülnek.

3. § (1) A 2. § szerinti számhasználati jogviszony keretében használt azonosítók útján nyújtott szolgáltatásokról az azonosító aktuális szolgáltatója nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak minden egyes, számhasználati jogviszony keretében használt azonosító vonatkozásában naprakészen és teljeskörűen, a valóságnak megfelelően tartalmaznia kell

a) az aktuális szolgáltató

aa) nevét, székhelyét vagy lakcímét,

ab) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság vagy egyéb szerv megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;

b) a számhasználó

ba) nevét, székhelyét vagy lakcímét,

bb) nyilvántartásba bejegyzésre kötelezett szervezet esetén a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság vagy egyéb szerv megnevezését, valamint a nyilvántartási számot;

c) a 2. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

(3) Az aktuális szolgáltató gondoskodik arról, hogy a nyilvántartást mindenki számára könnyen elérhető és kereshető módon internetes honlapján elérhetővé tegye, valamint annak tartalmáról ügyfélszolgálatán felvilágosítást adjon.

(4) A (3) bekezdés szerinti felvilágosítás adása, illetve az azonosítónak az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban mindenki által elérhető és kereshető módon való közzététele nem tagadható meg arra hivatkozással, hogy a számhasználó az adott azonosító titkos számként kezelését kérte.

(5) A nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat az aktuális szolgáltató a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül átvezeti.

(6) Az aktuális szolgáltató a nyilvántartás adatait, valamint az azokban bekövetkezett változásokat a nyilvántartásba vétel, illetve az átvezetés megtörténtétől számított 1 évig megőrzi, és a (3) bekezdés szerint hozzáférhetővé teszi.

(7) Ha az aktuális szolgáltató az (1)–(4) bekezdés szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a neki bejelentett változásokat az (5) bekezdés szerinti határidőn belül nem vezeti át, a mulasztás bekövetkezésétől az érintett azonosítóra indított emelt díjas hívásokért, illetve az oda küldött vagy onnan fogadott üzenetekért mindaddig nem számíthat fel díjat, amíg e § szerinti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tesz.

4. § (1) Az aktuális szolgáltató csak azzal a számhasználóval köthet számhasználati szerződést, aki vállalja a következő kötelezettségek teljesítését:

a) a 2. § (2) bekezdése szerinti adatokat teljeskörűen és a valóságnak megfelelően az aktuális szolgáltatónak rendelkezésére bocsátja, és az adatokban a szerződés aláírását követően bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül bejelenti az aktuális szolgáltatónak;

b) a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosító vagy azonosítók használatát semmilyen módon vagy formában nem engedi át más, harmadik személynek, és minden, ezek útján elérhető emelt díjas szolgáltatást a saját szolgáltatásaként, saját felelősségének elismerésével nyújt akkor is, ha a szolgáltatás nyújtásához alvállalkozót vesz igénybe;

c) a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosítón egyidejűleg egy szolgáltatást nyújt;

d) biztosítja, hogy fogadott emelt díjas szolgáltatásokra megrendelést csak olyan eljárással fogad el, amelynek révén az előfizető azonosítása megfelelően biztosítható; a megrendelést követően, de még a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt az előfizetőt a részére küldött ingyenes üzenetben közérthető módon tájékoztatja a megrendelt szolgáltatásról, annak díjazásáról és a lemondás módjáról és a tájékoztatás megtörténtére vonatkozó bizonyítás kötelezettsége a számhasználót terheli;

e) fogadott emelt díjas szolgáltatás esetén egy igénybevételi időszakot figyelembe véve a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése legfeljebb egy üzenet elküldésével történik;

f) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hívás sikeres végződtetését követően a hívó számára nem ad olyan hangjelzést, amely a hívót a hívás sikeres végződtetése tekintetében megtévesztené, így különösen: hamis csengetési visszhang, hamis foglaltsági jelzés;

g) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítóra irányuló emelt díjas hívás végződtetését követően a hívó fél a hívás fogadásáról egyértelmű visszajelzést kapjon;

h) biztosítja, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat telefonon magyarországi, nem emelt díjas hívószámon, postai úton pedig magyarországi postacímen elérhető legyen;

i) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtására használt azonosítót csak jogszerű módon, jogszabályba nem ütköző szolgáltatás céljára használja fel;

j) tudomásul veszi, hogy ha az előfizető a számára elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál a számhasználó által nyújtott szolgáltatás igénybevehetőségére, elérhetőségére, illetve kiszámlázott díjára vonatkozóan panaszt terjesztett be, az érintett hírközlési szolgáltató a panaszt a jogszabályoknak megfelelően – szükség esetén a számhasználó közreműködésével – kivizsgálja, és ennek megtörténtéig a számhasználónak járó díjat visszatarthatja;

k) a j) pont szerinti szolgáltató megkeresése alapján a panasz kivizsgálásáról intézkedik, és annak eredményéről a megkereső szolgáltatót haladéktalanul értesíti;

l) e rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegésével az aktuális szolgáltatónak, illetve a j) pont szerinti szolgáltatónak okozott kárt megtéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bármely kötelezettség megsértése esetén az aktuális szolgáltató a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosító használatára vonatkozó számhasználói jogosultságot mindaddig felfüggeszti, amíg a számhasználó a kötelezettségeknek nem tesz teljeskörűen eleget. A felfüggesztés tényét az aktuális szolgáltató a 3. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban feltünteti. A felfüggesztés időtartama alatt az azonosítón hívás nem végződtethető, oda, illetve onnan üzenet nem továbbítható. Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek megsértése tárgyában hatósági eljárás indul, a hatóság kiemelt fogyasztóvédelmi okokból – az eljárás végleges döntéssel történő lezárásáig – ideiglenes intézkedésként kötelezheti az aktuális szolgáltatót az eljárás tárgyát képező számhasználói jogosultság felfüggesztésére.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek valamelyikét a számhasználó ismételten megsérti, az aktuális szolgáltató a (2) bekezdésben írtak alkalmazása mellett a 2. § (1) bekezdése szerinti számhasználati szerződést felmondja, és ezzel a számhasználati jogviszonyt megszüntetheti.

5. § (1) Az emelt díjas szolgáltatások elérését az előfizetője kérésére az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltató díjmentesen letiltja. Ennek lehetőségéről a szolgáltató az előfizetőket az előfizetői szerződéskötéskor, a honlapján, illetve ügyfélszolgálatán megfelelően tájékoztatja.

(2) Az emelt díjas szolgáltatás nyújtására használható számokra vonatkozóan az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltató jogosult az előfizetői szerződéskötéskor az emelt díjas szolgáltatások elérését alapértelmezetten letiltani, amit az előfizetője kérésére, a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve, köteles díjmentesen feloldani. A szolgáltató jogosult a feloldást az első számla befizetéséhez kötni.

(3) A fogadott emelt díjas szolgáltatás nyújtására használható számokra vonatkozóan az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltató minden előfizetőjénél díjmentesen alapértelmezett tiltást köteles beállítani. A tiltás csak az előfizető megfelelő azonosítását követően tett kifejezett és egyértelmű nyilatkozatára oldható fel.

(4) Az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az emelt díjas szolgáltatás nyújtására használható számok hívásának, illetve az ilyen számokra küldött vagy onnan fogadott üzeneteknek tiltására, illetve feloldásra vonatkozó nyilatkozatát az előfizető bármikor ingyenesen megtehesse, illetve visszavonhassa. A tiltás feloldására vonatkozó nyilatkozat megtétele, továbbá a tiltás újbóli beállítására vonatkozó nyilatkozat megtétele nem minősül az előfizetői szerződés módosításának. Ennek részletes feltételeit az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltató az általános szerződési feltételeiben határozza meg, de a nyilatkozat megtételének és visszavonásának lehetőségét legalább telefonos ügyfélszolgálatán biztosítania kell.

(5) Az emelt díjas felnőtt szolgáltatás számain az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak megfelelő intézkedésekkel biztosítania kell, hogy kiskorú előfizető ne érhessen el olyan szolgáltatást, amelyen keresztül felnőtt tartalom hozzáférhető. Ez a korlátozás a kiskorú előfizető esetében törvényes képviselőjének kérésére sem oldható fel.

(6) Az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás esetén a szolgáltató a hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat úgy köteles meghatározni, hogy az ne haladja meg az ANFT rendelet szerint meghatározott díjat.

6. § (1) Ha az emelt díjas szolgáltatás elérhetőségével, igénybevehetőségével vagy a szolgáltató által kiszámlázott díjával kapcsolatban az előfizető a számára elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál panaszt terjeszt elő, a szolgáltató gondoskodik annak a hatályos jogszabályoknak megfelelő kivizsgálásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerint vitatott díj meg nem fizetése miatt az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltató a számlapanasz az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti kivizsgálásáig az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását nem korlátozhatja, nem szüneteltetheti, és az előfizetői szerződést erre hivatkozva felmondással nem szüntetheti meg.

7. § (1) A szolgáltatás tartalmára vonatkozó szabályok betartásáért a számhasználó felelős.

(2) Az emelt díjas, díjkorlátos és az emelt díjas, díjkorlátmentes szolgáltatás számain nem nyújtható felnőtt tartalom.

(3) A számhasználó, az aktuális szolgáltató rendelkezésére bocsátott 2. § szerinti adatokkal megegyezően köteles az emelt díjas szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt nyilvánosságra hozni

a) a számhasználó megnevezését;

b) a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon, postai és elektronikus úton;

c) a hívó fél által fizetendő, áfát tartalmazó díj mértékét és a díjfizetés módját, így a hívásonkénti vagy percenkénti díjat vagy az üzenetküldés díját, továbbá

d) a fogadott emelt díjas szolgáltatás esetén azt, hogy az igénybevételi időszakban (hét/hónap/év) legfeljebb hány üzenet küldésére kerül sor a szolgáltatás igénybevétele során.

8. § Az aktuális szolgáltató a számhasználóval együttműködve biztosítja a következőket:

a) a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosítóra irányuló hívásokért, illetve az oda küldött üzenetekért díj csak akkor számítható fel, ha a hívás, illetve az üzenetküldés időpontjában az adott azonosítón a 3. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő szolgáltatás ténylegesen elérhető volt, az ezen kívüli időszakokban díj nem számítható fel,

b) hanghívás esetén csak akkor kerülhet sor díj felszámítására, ha a hívás a számhasználati jogviszony tárgyát képező azonosítón ténylegesen végződtetésre került, és

c) nem kerülhet sor díj felszámítására, ha a csak hívás útján elérhető emelt díjas szolgáltatás hívószámára a szolgáltatást igénybe venni kívánó üzenetet küld, vagy ha a csak üzenetküldés útján elérhető ilyen szolgáltatás hívószámára hívást kezdeményez.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 21-én lép hatályba.

(2) A 12. § 2021. június 30. napján lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2021. június 30. napjától kell alkalmazni.

11. § 2020. december 21. napja és 2021. június 30. napja között

a) az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendeletet és

b) az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendeletet

kell alkalmazni.

12. §1

13. § Ez a rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 88. és 103. cikkének és VI. melléklet A. rész b) pontjának, továbbá IX. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére