• Tartalom

2020. évi CXXXI. törvény

2020. évi CXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról1

2020.12.19.

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről szóló 2018. évi LXXXI. törvényben, valamint a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi XXV. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2019. évi költségvetése végrehajtását 33 011,1 millió Ft, azaz harminchárommilliárd-tizenegymillió-egyszázezer forint költségvetési kiadással és 35 773,5 millió Ft, azaz harmincötmilliárd-hétszázhetvenhárommillió-ötszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2019. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. A Hatóság kiadásainak részletezése

2. § (1) A személyi juttatások összege 8 679,5 millió Ft, azaz nyolcmilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-ötszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 747,0 millió Ft, azaz egymilliárd-hétszáznegyvenhétmillió forint.

(3) A dologi kiadások összege 11 634,6 millió Ft, azaz tizenegymilliárd-hatszázharmincnégymillió-hatszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 8 576,9 millió Ft, azaz nyolcmilliárd-ötszázhetvenhatmillió-kilencszázezer forint.

(5) A beruházások összege 2 373,1 millió Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhetvenhárommillió-egyszázezer forint.

3. A Hatóság bevételeinek részletezése

3. § (1) A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat összege 2 224,4 millió Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonnégymillió-négyszázezer forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 26 717,3 millió Ft, azaz huszonhatmilliárd-hétszáztizenhétmillió-háromszázezer forint.

(3) Az eljárási illetékek összege 0,3 millió Ft, azaz háromszázezer forint.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 921,6 millió Ft, azaz kilencszázhuszonegymillió-hatszázezer forint.

(5) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 20 490,9 millió Ft, azaz húszmilliárd-négyszázkilencvenmillió-kilencszázezer forint.

(6) Az azonosítók használati díja 2 549,7 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszáznegyvenkilencmillió-hétszázezer forint.

(7) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 224,6 millió Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonnégymillió-hatszázezer forint.

(8) A bírságból befolyt bevétel összege 530,2 millió Ft, azaz ötszázharmincmillió-kettőszázezer forint.

(9) A működési bevételek összege 6 808,7 millió Ft, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcmillió-hétszázezer forint.

(10) A felhalmozási bevételek összege 8,8 millió Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázezer forint.

(11) A működési célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 6,2 millió Ft, azaz hatmillió-kettőszázezer forint.

(12) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 8,1 millió Ft, azaz nyolcmillió-egyszázezer forint.

(13) A finanszírozási bevételek összege 45 490,6 millió Ft, azaz negyvenötmilliárd-négyszázkilencvenmillió-hatszázezer forint.

4. A Hatóság pénzmaradványának elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 48 253,0 millió Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-kettőszázötvenhárommillió forint.

(2) A korábbi években keletkezett, Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 43 697,0 millió Ft, azaz negyvenhárommilliárd-hatszázkilencvenhétmillió forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2019. évi költségvetésének pénzmaradványát 4 556,0 millió Ft, azaz négymilliárd-ötszázötvenhatmillió forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 1 173,5 millió Ft, azaz egymilliárd-egyszázhetvenhárommillió-ötszázezer forint többletbevételként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság

a) 382,7 millió Ft-ot, azaz háromszáznyolcvankettőmillió-hétszázezer forintot a 2019. évi kötelezettségek 2020. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére,

b) 3 643,1 millió Ft-ot, azaz hárommilliárd-hatszáznegyvenhárommillió-egyszázezer forintot a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,

c) 530,2 millió Ft-ot, azaz ötszázharmincmillió-kettőszázezer forintot a médiatudatosság és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére

használ fel.

(5) A 2019. évi költségvetési évben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.

5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2019. évi működési költségvetésének, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2019. évi kiadási és bevételi előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 607,1 millió Ft, azaz hatszázhétmillió-egyszázezer forint költségvetési kiadással és 657,0 millió Ft, azaz hatszázötvenhétmillió forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 52,7 millió Ft, azaz ötvenkettőmillió-hétszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 102,6 millió Ft, azaz egyszázkettőmillió-hatszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2019. évi költségvetési kiadások összege 1 736,2 millió Ft, azaz egymilliárd-hétszázharminchatmillió-kettőszázezer forint, a költségvetési bevételek összege 1 733,0 millió Ft, azaz egymilliárd-hétszázharminchárommillió forint.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács működési költségvetésének 2019. évi maradványát 102,6 millió Ft, azaz egyszázkettőmillió-hatszázezer forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2019. évi kötelezettségvállalások 2020. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része tartalékképzésre használható fel.

6. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének teljesülése

6. § (1) Az Országgyűlés a Televíziós Film Mecenatúra (a továbbiakban: Mecenatúra) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 7 000,0 millió Ft, azaz hétmilliárd forint költségvetési kiadással és 7 000,0 millió Ft, azaz hétmilliárd forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadás és bevétel részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy – figyelemmel az Mttv. 209. § (4) bekezdésében foglaltak maradéktalan tárgyévi teljesülésére – a Mecenatúra 2019. évi költségvetésének végrehajtása során maradvány nem keletkezett.

7. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

7. § Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2019. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2020. évi CXXXI. törvényhez

1. A Hatóság 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

9 500,0

9 859,9

8 679,5

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 040,0

2 075,3

1 747,0

3.

Dologi kiadások

12 000,0

13 659,2

11 634,6

4.

Egyéb működési célú kiadások

8 552,0

41 614,9

8 576,9

5.

Beruházások

2 500,0

14 046,8

2 373,1

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8,0

8,0

0,0

Költségvetési kiadások összesen

34 600,0

81 264,1

33 011,1

7.

Maradvány

0,0

0,0

48 253,0

Kiadások összesen

34 600,0

81 264,1

81 264,1

2. A Hatóság 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

2 224,4

2 224,4

2 224,4

2.

Közhatalmi bevételek

26 145,3

26 717,3

26 717,3

2.1.

Eljárási illetékek

0,0

0,3

0,3

2.2.

Igazgatási szolgáltatási díjak

677,3

921,6

921,6

2.3.

Frekvenciadíjak

20 448,7

20 490,9

20 490,9

2.4.

Azonosítók díja

2 500,0

2 549,7

2 549,7

2.5.

Felügyeleti díj

2 084,2

2 224,6

2 224,6

2.6.

Egyéb bírság bevételei

434,8

530,2

530,2

2.7.

Késedelmi pótlék

0,3

0,0

0,0

3.

Működési bevételek

6 218,3

6 808,7

6 808,7

4.

Felhalmozási bevételek

5,0

8,8

8,8

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0,0

6,2

6,2

6.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

7,0

8,1

8,1

Költségvetési bevételek összesen

34 600,0

35 773,5

35 773,5

7.

Finanszírozási bevételek

0,0

45 490,6

45 490,6

Bevételek összesen

34 600,0

81 264,1

81 264,1

2. melléklet a 2020. évi CXXXI. törvényhez

1. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

109,2

109,2

91,4

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20,2

20,2

15,2

3.

Dologi kiadások

527,6

480,7

432,8

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,0

46,9

46,9

5.

Egyéb működési célú kiadások

24,0

76,7

20,8

Költségvetési kiadások összesen

681,0

733,7

607,1

6.

Maradvány

0,0

0,0

102,6

Kiadások összesen

681,0

733,7

709,7

2. A Médiatanács 2019. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

199,0

199,0

199,0

2.

Működési bevételek

482,0

482,0

458,0

Költségvetési bevételek összesen

681,0

681,0

657,0

3.

Finanszírozási bevételek

0,0

52,7

52,7

Bevételek összesen

681,0

733,7

709,7

3. melléklet a 2020. évi CXXXI. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi kiadási előirányzatok (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 745,0

1 692,1

1 692,1

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

5,0

3,8

3.

Támogatási pályázati díj

35,0

35,0

26,3

4.

Kötbér és bírság

5,0

56,9

53,6

5.

Késedelmi kamat

0,0

1,0

0,2

6.

Óvadék

10,0

10,0

–39,8

Költségvetési kiadások összesen

1 800,0

1 800,0

1 736,2

7.

Elszámolási különbözet (MTVA felé)

0,0

0,0

–3,2

Kiadások összesen

1 800,0

1 800,0

1 733,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2019. évi bevételi előirányzatok (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 745,0

1 692,1

1 659,8

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

5,0

–0,5

3.

Támogatási pályázati díj

35,0

35,0

24,8

4.

Kötbér és bírság

5,0

56,9

53,6

5.

Késedelmi kamat

0,0

1,0

0,2

6.

Óvadék

10,0

10,0

–4,9

Költségvetési bevételek összesen

1 800,0

1 800,0

1 733,0

Bevételek összesen

1 800,0

1 800,0

1 733,0

4. melléklet a 2020. évi CXXXI. törvényhez

1. A Mecenatúra 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

130,0

15,4

15,4

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25,0

2,7

2,7

3.

Dologi kiadások

245,0

0,0

0,0

4.

Egyéb működési célú kiadások

6 500,0

6 981,9

6 981,9

5.

Beruházások

100,0

0,0

0,0

Költségvetési kiadások összesen

7 000,0

7 000,0

7 000,0

6.

Maradvány

0,0

0,0

0,0

Kiadások összesen

7 000,0

7 000,0

7 000,0

2. A Mecenatúra 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 000,0

7 000,0

7 000,0

1.1.

Ebből: Központi költségvetési támogatások

7 000,0

7 000,0

7 000,0

1.2.

Ebből: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap célzott pénzeszközátadása

0,0

0,0

0,0

2.

Működési bevételek
(Egyéb bevételek)

0,0

0,0

0,0

3.

Működési célú átvett pénzeszközök
(Önkéntes befizetések, adományok)

0,0

0,0

0,0

Költségvetési bevételek összesen

7 000,0

7 000,0

7 000,0

4.

Finanszírozási bevételek

0,0

0,0

0,0

Bevételek összesen

7 000,0

7 000,0

7 000,0

5. melléklet a 2020. évi CXXXI. törvényhez

1. Az MTVA 2019. évi költségvetésének kiadási oldala (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Továbbutalandó közszolgálati
hozzájárulás

2 655,8

2 655,8

2 655,8

1.1.

Médiatanács

199,0

199,0

199,0

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

2 224,4

2 224,4

2 224,4

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

232,4

232,4

2.

Magyar Média Mecenatúra támogatás

3 145,0

5 193,1

2 305,8

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

1 881,0

1 881,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

74 686,4

73 799,6

73 799,6

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

16 278,5

17 077,7

17 077,7

4.2.

Dologi kiadások

53 618,1

53 474,8

53 474,8

4.3.

Beruházások, felújítások

4 789,8

3 247,1

3 247,1

5.

Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft. támogatása (ZEI)

871,4

755,7

755,7

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

298,1

298,1

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

134,0

184,1

184,1

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

107,7

250,0

250,0

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

266,1

266,1

10.

Egyéb céltámogatások felhasználása

0,0

557,1

557,1

11.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

8 374,1

8 400,0

8 400,0

12.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

443,0

68,4

68,4

13.

Átadott pénzeszközök, támogatások

0,0

45,9

45,9

Költségvetési kiadások összesen

92 681,6

94 354,9

91 467,6

Költségvetésen kívüli tételek (tőketörlesztés)

0,0

0,0

1 394,2

Kiadások összesen

92 681,6

94 354,9

92 861,8

2. Az MTVA 2019. évi költségvetésének bevételi oldala (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Közszolgálati hozzájárulás

73 044,2

73 044,2

73 044,2

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 745,0

1 661,4

1 661,4

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

40,0

38,3

38,3

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési
kötbér, bírság, késedelmi kamat, óvadék

15,0

53,7

53,7

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

8 374,1

8 400,0

8 400,0

6.

Egyéb céltámogatások

0,0

540,2

540,2

7.

Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése

0,0

239,6

239,6

8.

Visszakövetelt támogatások

0,0

5,4

5,4

Költségvetési bevételek összesen

83 218,3

83 982,8

83 982,8

9.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

9 463,3

8 517,0

8 517,0

Költségvetési, kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek összesen

92 681,6

92 499,8

92 499,8

10.

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (Finanszírozási bevételek)

0,0

362,0

362,0

11.

Költségvetésen kívüli tételek (hitelfelvétel)

0,0

1 493,1

0,0

Bevételek összesen

92 681,6

94 354,9

92 861,8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 11.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére