• Tartalom

2020. évi CXXXVI. törvény

a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról1

2021.01.02.

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

2. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosítása

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

14. §15

4. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

15. §16

16. §17

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. § és a 15–16. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 2–3. §, a 7–12. § és a 14. § 2022. május 28-án lép hatályba.

18. § (1) Ez a törvény a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi CXXXVI. törvényhez

1. Az Fttv. Melléklete a következő 32–35. ponttal egészül ki:

(Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok)

„32. A keresési eredmények megadása a fogyasztó online keresési lekérdezése alapján, anélkül, hogy egyértelműen felfednék a fizetett hirdetéseket vagy a kifejezetten a termékeknek a keresési eredmények közötti magasabb rangsorolását célzó fizetést.
33. Rendezvényekre szóló jegyek viszonteladása fogyasztók részére, ha a kereskedő azokat automatizált eszközökkel vásárolta meg, hogy megkerülje az egy személy által megvásárolható jegyek számára vonatkozó korlátozásokat vagy a jegyvásárlásra alkalmazandó bármely más szabályt.
34. Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen használták vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy észszerű és arányos lépésekre kerülne sor annak ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak.
35. A termékek népszerűsítése érdekében valótlan fogyasztói értékelések vagy ajánlások benyújtása, illetve más jogi vagy természetes személy megbízása ezzel, vagy fogyasztói értékelések vagy közösségi médiában történő ajánlások valótlan bemutatása.”
1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 11.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 17. § (3) bekezdése alapján 2022. május 28-án lép hatályba.

4

A 3. § a 17. § (3) bekezdése alapján 2022. május 28-án lép hatályba.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 17. § (3) bekezdése alapján 2022. május 28-án lép hatályba.

9

A 8. § a 17. § (3) bekezdése alapján 2022. május 28-án lép hatályba.

10

A 9. § a 17. § (3) bekezdése alapján 2022. május 28-án lép hatályba.

11

A 10. § a 17. § (3) bekezdése alapján 2022. május 28-án lép hatályba.

12

A 11. § a 17. § (3) bekezdése alapján 2022. május 28-án lép hatályba.

13

A 12. § a 17. § (3) bekezdése alapján 2022. május 28-án lép hatályba.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 17. § (3) bekezdése alapján 2022. május 28-án lép hatályba.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére