• Tartalom

14/2020. (IV. 10.) AM rendelet

14/2020. (IV. 10.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély összegű támogatásról

2020.12.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók: az Üzletszabályzatban nevesített és ott meghatározott feltételrendszer mellett igénybe vehető hiteltermékek, amelyek a Széchenyi Kártya Program (a továbbiakban: SZKP) részét képező, azon belül elkülönült szabályok szerint működő konstrukciókat jelentik;

2. bírálati díj: a hatályos Üzletszabályzat szerint a hitelszerződés megkötésekor és felülvizsgálatakor a hitelintézet által a hitel biztosításának ellenértékeként beszedett díjtétel (különösen: kártyadíj, bírálati díj, keretbeállítási jutalék);

3. hitelintézet: a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) honlapján nevesített, a KAVOSZ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló hitelintézet;

4. igénylőlap: az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel (a továbbiakban: Folyószámlahitel) igényléséhez szükséges, Üzletszabályzatban közzétett nyomtatvány;

5. csekély összegű támogatás:

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csekély összegű támogatás) szerinti támogatás,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű támogatás) szerinti támogatás, valamint

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati csekély összegű támogatás) hatálya alá tartozó támogatás;

6. mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet);

7. támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték;

8. Üzletszabályzat: az SZKP keretén belül kiadott, a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók (a továbbiakban: ASZK Konstrukciók) részletes szabályait tartalmazó szabályzat.

2. A támogatás címzettje, formája és mértéke

2. § (1)1 A Folyószámlahitelhez az ASZK Konstrukciók keretében csekély összegű támogatást vagy a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) vehet igénybe az a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozási kritériumoknak megfelelő

a) elsődleges mezőgazdasági termelési,

b) halgazdálkodási,

c) mezőgazdasági termékek feldolgozási,

d) mezőgazdasági termékek forgalmazási,

e) erdőgazdálkodási, illetve

f) vadgazdálkodási

tevékenységet folytató vállalkozás vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: vállalkozás), aki vagy amely megfelel az Üzletszabályzatban rögzített igénybevételi feltételeknek.

(2) A vállalkozás a támogatásra

a) mezőgazdasági csekély összegű támogatás formában jogosult, ha főtevékenysége vagy a hitelcél szerinti tevékenysége – amely utóbbi szerepel a vállalkozás melléktevékenységei között – a TEÁOR'08 011, 012, 013, 014, 015 kód alá,

b) általános csekély összegű támogatás formában jogosult, ha főtevékenysége vagy a hitelcél szerinti tevékenysége – amely utóbbi szerepel a vállalkozás melléktevékenységei között – a TEÁOR'08 016, 017, 02, 10 (kivéve: 102), 11, 12, 462, 463 kód alá, vagy

c) halászati csekély összegű támogatás formában jogosult, ha főtevékenysége vagy a hitelcél szerinti tevékenysége – amely utóbbi szerepel a vállalkozás melléktevékenységei között – a TEÁOR'08 03, 102 kód alá

tartozó tevékenység.

(3)2 A Folyószámlahitelhez biztosított támogatás

a) kamattámogatás és kezelésiköltség-támogatás,

b) kezességidíj-támogatás,

c) költségtámogatás

formájában vehető igénybe.

(4) A Folyószámlahitelhez az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA) kezessége kapcsolódik. Ha a kezességidíj-támogatásra a vállalkozásnak nincs szabad csekély összegű egyéni támogatási kerete, a Folyószámlahitel kezességidíj-támogatás nélkül is nyújtható.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás azon Folyószámlahitelhez vehető igénybe, amely esetében a hitelszerződés

a) – a határnapokat is beleértve – jelen rendelet hatálybalépését követő nap és 2020. december 31. között lépett hatályba,

b) futamideje legfeljebb 3 év,

c) összege százezer forint pozitív egész számú többszöröse, de vállalkozásonként legalább ötszázezer forint és legfeljebb kétszázmillió forint.

(6) A támogatás mértéke

a) a folyószámlahitel esedékes kamatfizetései és kezelési költségei tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,

b) a hitelkeretre megállapított, esedékessé vált kezességi díjak tekintetében 100% kezességidíj-támogatás a kezességvállalás teljes idejére,

c) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri szerződéskötési díj, az egyszeri közjegyzői díj és a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.

(7) A hitelfelvevő esedékességkor a támogatással csökkentett kamatot, kezelési költséget és kezességi díjat fizeti meg a hitelintézet részére.

(8) A (6) bekezdés c) pontja szerinti költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén a költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó összegére vonatkozik.

(9) A támogatástartalom kiszámítása az Atr. 2. mellékletében foglaltak alapján történik azzal, hogy a támogatástartalom forintösszegének kiszámításánál az igénylőlap benyújtásának időpontjában érvényes adatokat kell figyelembe venni.

(10) Az ASZK Konstrukciók keretében létrejött ügylet támogatástartalmának kimutatása során a kamat-, kezelésiköltség-, kezességidíj-támogatásból származó csekély összegű támogatás összegének euróra történő átszámításakor az igénylőlap benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(11) A (6) bekezdés c) pontja szerinti költség támogatása esetén a támogatás összegét – az 5. § (2) bekezdése szerinti – költségtámogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1)3 Igénylőlapot nyújthat be, és ahhoz kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – csekély összegű támogatást vagy átmeneti támogatást vehet igénybe az a vállalkozás, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;

b) nyilatkozik arról, hogy az igénylőlap benyújtásának időpontjában

ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és

bc) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának, vagy nem áll ilyen határozat hatálya alatt;

c) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek;

d)4 nem rendelkezik Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusszal, Folyószámlahitellel, vagy ha rendelkezik, akkor vállalja, hogy a rendelet szerint támogatásban részesülő Folyószámlahiteléből a Széchenyi Kártya Folyószámlahitelét, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz Hitelét, Folyószámlahitelét az eredeti hitelszerződésben vagy a rendelet kihirdetésnek napján hatályos hitelszerződésben jelzett véglejárati időpontban vagy a véglejárati időpontot követően az Üzletszabályzatban meghatározott végső időpontig törleszti;

e)5 a rendelet kihirdetésének napja és az igénylőlap beadásának napja (a határnapokat is beleértve) közötti időszakban hatályos Széchenyi Kártya Folyószámlahitel szerződésből, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz szerződésből, Folyószámlahitel szerződésből – ideértve a hitelkeret szerződéseket is – eredő fizetési kötelezettségét az eredeti hiteszeződésben vagy a rendelet kihirdetésének napján hatályos, módosított hitelszerződésben jelzett véglejárati időpont előtt végtörlesztéssel nem szüntette meg; és

f)6 vállalja, hogy a rendelet alapján támogatásban részesülő Folyószámlahitelét nem használja fel a rendelet kihirdetésének napján vagy azt követően fennálló, az e) pont alá nem tartozó hitelszerződéséből, lízingszerződéséből, faktoring szerződéséből, garanciaszerződéséből vagy egyéb hitelviszony-jellegű szerződésből származó fizetési kötelezettségének az eredeti szerződésben vagy a rendelet kihirdetésének napján hatályos, módosított szerződésben jelzett véglejárati időpont előtti megszüntetésére.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a vállalkozásnak az igénylőlapon nyilatkoznia kell a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemméretéről.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel ellenőrzését a KAVOSZ Zrt. végzi, a feltétel nem teljesítése esetén – támogatáshalmozódás fennállására tekintettel – a Törvény szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A 2. § (6) bekezdés c) pontja szerinti költségekhez kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – csekély összegű támogatást vehet igénybe az a vállalkozás, aki vagy amely

a) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, és erről nyilatkozik,

b) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és

c) az 5. § (2) bekezdése szerinti költségtámogatás iránti kérelem benyújtásával nyilatkozik

ca) az a) és b) pontban foglaltakról, és

cb) arról, hogy a vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás mekkora összegű általános csekély összegű támogatást vett igénybe a költségtámogatás iránti kérelem benyújtását megelőző két üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben.

4. Az intézkedés lebonyolítása, a támogatás igénylése

4. § (1) Az ASZK Konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és a KAVOSZ Zrt. látja el.

(2) A Kincstár

a)7 teljesíti a KAVOSZ Zrt., valamint az AVHGA részére a vállalkozás – a Törvény 26. § (1) bekezdésének f) pontja szerint vezetett nyilvántartásában – nyilvántartott mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatási keretének és átmeneti támogatási keretének ellenőrzéséhez kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatást,

b)8 ellátja a vállalkozások vonatkozásában a feladatkörébe utalt csekély összegű és átmeneti támogatási keretek ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges feladatokat,

c)9 ellátja a vállalkozások vonatkozásában a csekély összegű és átmeneti támogatási kerethez kapcsolódó zárolási, lekötési, továbbá szükség esetén a keretfelszabadítási műveleteket,

d) kiállítja a kamat-, kezelésiköltség-, kezességidíj-támogatásról, valamint a költségtámogatásról szóló támogatástartalom-igazolást,

e) elvégzi a támogatáslehívási kérelmekkel és a támogatási kérelmekkel kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint

f)10 intézkedik a csekély összegű vagy átmeneti támogatás folyósításáról.

(3) A KAVOSZ Zrt. a miniszter egyetértésével elkészíti az Üzletszabályzatot, ellátja az ASZK Konstrukciók koordinálásával és lebonyolításával kapcsolatos, az Üzletszabályzatban meghatározott feladatokat, így különösen a támogatások elszámolásával, az informatikai rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

(4) A KAVOSZ Zrt. a jogszabályi változásokból, illetve az Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat módosításokból adódó változások okán a miniszter előzetes egyetértése nélkül is módosíthatja az Üzletszabályzatot, amely módosításokról a módosítás hatálybalépését követő tizenöt napon belül köteles tájékoztatni a minisztert.

5. § (1) Az igénylőlap az Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes irodáiban folyamatosan nyújtható be. A vállalkozásnak az igénylőlaphoz csatolnia kell a 3. § szerinti nyilatkozatokat, az Üzletszabályzatban meghatározott dokumentumokat, valamint nyilatkoznia kell az Üzletszabályzatban előírt feltételek elfogadásáról. Ha a vállalkozás rendelkezik társult szervezet által kibocsátott ajánlással, akkor azt csatolnia kell az igénylőlaphoz, amely regisztrációsdíj-fizetési kedvezményre jogosít. A kezelésiköltség-támogatást a vállalkozás szintén az igénylőlapon igényelheti.

(2) A költségtámogatás iránti kérelmet a vállalkozás évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a Kincstárhoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell a vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. A benyújtott számlák, számviteli bizonylatok esetében az ellenérték megfizetésének dátuma legfeljebb tizenkét hónappal lehet korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

(3)11 A KAVOSZ Zrt. a hitelszerződés hatályossá válására vonatkozó banki adatszolgáltatást követő tíz napon belül adatot szolgáltat a Kincstár részére a kamattámogatás, a kezességidíj-támogatás és a kezelésiköltség-támogatás támogatástartalmáról.

(4)12 A Kincstár csekély összegű vagy átmeneti támogatás nyújtása esetén a kamat-, a kezességi díj-, és a kezelési költség-támogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a KAVOSZ Zrt.-től kapott adatok beérkezésétől számított harminc napon belül elektronikusan vagy postai úton megküld a vállalkozás részére.

(5) A Kincstár a (2) bekezdés szerinti költségtámogatás iránti kérelem Kincstárhoz történő beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a vállalkozást a költségtámogatás támogatástartalmáról.

(6)13 A támogatáshoz kapcsolódó iratokat és dokumentumokat a hitelszerződés hatályossá válásától, illetve a támogatási döntés közlésétől számított tíz évig meg kell őrizni.

5. Kifizetés

6. § (1) A hitelintézet a támogatáslehívási kérelmet

a) a teljes mértékben megelőlegezett kamattámogatásra és kezelésiköltség-támogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig,

b)14 a teljes mértékben megelőlegezett kezességidíj-támogatás tekintetében az első évi (törtévi) kezességidíj-támogatásra vonatkozóan a hitelszerződés hatályossá válását követő hónap végéig, ezt követően évente egy alkalommal

a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a KAVOSZ Zrt. részére.

(2)15 A KAVOSZ Zrt. a támogatáslehívási kérelmet a támogatáslehívási igény adminisztratív ellenőrzését, a támogatás összegének megállapításához szükséges adatok megadását és hitelintézettel történő egyeztetését követően postai úton vagy saját kézbesítője útján továbbítja a Kincstár részére.

(3) A támogatáslehívási kérelmek Kincstárhoz történő beérkezésétől számított tizenöt napon belül meghozott döntést követően a Kincstár haladéktalanul folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó kamat- és kezességidíj-támogatást, valamint a kezelésiköltség-támogatást a hitelintézet részére.

(4) A Kincstár az 5. § (2) bekezdése szerinti költségtámogatás iránti kérelemről az igénylő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével hoz döntést, és a csekély összegű támogatás megállapítása esetén intézkedik annak a vállalkozás részére történő folyósítása iránt.

(5)16 Ha az ASZK Konstrukciók keretében létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan a hitelszerződés futamidejének lejárta előtt

a) a hitelszerződés hitelintézet vagy vállalkozás általi felmondására vagy a hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére,

b) a hitelkeret összegének csökkentésére vagy

c) a hitelkeret ütemezett visszafizetésére

kerül sor, akkor a hitelintézet az a) pont szerinti esetben legkésőbb a hitelszerződés felmondását vagy megszüntetését, a b) és c) pont szerinti esetben legkésőbb a módosítást rögzítő hitelszerződés hatályossá válását követő negyven napon belül elszámol, és a Kincstár által korábban folyósított kezességidíj-támogatás hitelintézetet meg nem illető részét a Kincstár 10032000-00287560-00000031 számú, Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára visszafizeti.

(6)17 A támogatás (5) bekezdés szerinti visszafizetésével egyidejűleg a hitelintézet – a kapcsolódó támogatástartalom módosításának KAVOSZ Zrt. felé történő kezdeményezése mellett – elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a visszafizetéssel érintett ügyletről, valamint a visszafizetés indokáról.

(7) A hitelintézet vonatkozásában a Törvény 56. § (2) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.

5a.18 Átmeneti támogatás

6/A. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a vállalkozás számára 2020. május 20. és 2020. december 31. közötti időszakban – a határnapokat is beleértve – hatályossá vált hitelszerződés alapján megítélt kamat-, kezelési költség-, és kezességi díjtámogatás (ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: támogatás) átmeneti támogatásnak minősül, ha

a) a kedvezményezett 2021. január 15-éig nem küldi meg elektronikusan a KAVOSZ Zrt. részére az ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozatának másolati példányát,

b) az átmeneti támogatás nyújtásának – 20/2020. (VI. 19.) AM rendeletben meghatározott – feltételei fennállnak, és

c) a vállalkozás hitelcél szerinti tevékenysége nem a TEÁOR 08' 016, 017, 02, 10 (kivéve 102), 11, 12, 462, 463 szerinti tevékenység.

(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A vállalkozás 2021. január 15-éig elektronikus úton a KAVOSZ Zrt. részére nyilatkozik

a) a saját és a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) azonosító adatairól (adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító);

b) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó,

ba) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére megítélt átmeneti támogatás euróban kifejezett támogatástartalmáról, az átmeneti támogatás jogcíméről, valamint az átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról,

bb) az általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált átmeneti támogatási kérelem vonatkozásában a kérelemben jelzett támogatási összeg euróban kifejezett támogatástartalmáról, az átmeneti támogatás jogcíméről, valamint az átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozatok hiányában úgy kell tekinteni, hogy a kedvezményezettnek nincs kapcsolt vállalkozása, valamint a kedvezményezett nem kérelmezett és részére nem ítéltek meg a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó átmeneti támogatást.

(5) Nem minősül átmeneti támogatásnak az (1) bekezdés szerinti támogatás, ha annak támogatástartalma meghaladja a vállalkozásnak a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) vagy c) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott, csekély összegű támogatásként nyújtott támogatások átmeneti támogatássá történő átminősítésével összefüggésben a KAVOSZ Zrt. az adatbázisa alapján, hitelfelvevő vállalkozás szerinti bontásban elkészíti az (1) bekezdésben meghatározott időszakban hatályossá vált ügyletek listáját (a továbbiakban: ügyfélsoros lista), amely tartalmazza

a) az ügyfelek azonosító adatait [adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító, vállalkozás mérete (mikro-, kis-, középvállalkozás)],

b) az ügyfél (3) bekezdés szerinti nyilatkozatainak tartalmát, és

c) a csekély összegű támogatásra vonatkozó adatokat.

(7) A Kincstár 2021. január 5-éig elektronikus úton megküldi a KAVOSZ Zrt. részére azon vállalkozások listáját, amelyek már felhasználták a rendelkezésükre álló átmeneti támogatási keretet.

(8) A KAVOSZ Zrt. az ügyfélsoros listát 2021. január 20-áig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére.

(9) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás megállapítása tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti támogatási feltételek teljesülését a KAVOSZ Zrt. által átadott ügyfélsoros lista, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, és a támogatási feltételek teljesülése esetén a korábban kiadott csekély összegű támogatásról szóló támogatástartalom-igazolás érvénytelenítése mellett új támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet elektronikus vagy postai úton 2021. február 15-éig megküld a kedvezményezett részére.

(10) A Kincstár intézkedik az egyéni mezőgazdasági csekély összegű támogatási keretet, az egyéni halászati csekély összegű támogatási keretet, valamint az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. melléklete alapján a Magyarország rendelkezésére álló mezőgazdasági csekély összegű támogatási keretet, továbbá a 717/2014/EU bizottsági rendelet melléklete alapján a Magyarország rendelkezésére álló halászati csekély összegű támogatási keretet terhelő lekötések felszabadításáról.

(11) A Kincstár az átmeneti támogatássá minősített csekély összegű támogatásokról 2021. február 15-éig az ügyfélsoros lista elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja a KAVOSZ Zrt.-t.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet

d)19 az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. §20

1

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § b) pontjával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés e) pontját a 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (1) bekezdés f) pontját a 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § e) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § f) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § g) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (3) bekezdése a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § h) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (4) bekezdése a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (6) bekezdése a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § i) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § j) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (2) bekezdése a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § k) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (5) bekezdés záró szövegrésze a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § j) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (6) bekezdése a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 16. § l) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5a. alcímet (6/A. §) a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 14. §-a iktatta be.

19

A 8. § d) pontját a 66/2020. (XII. 18.) AM rendelet 15. §-a iktatta be.

20

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére