• Tartalom

2020. évi CXLIV. törvény

az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről1

2020.12.26.

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a kulturális és szabadidős szolgáltatások színvonalának emelése céljából, továbbá az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat sikeres megrendezése és megszervezése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat (a továbbiakban: Programsorozat) megrendezése érdekében a Kormány által a közérdekű beruházás helyszíneként és közvetlen környezeteként rendeletben kijelölt ingatlanokra, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások útján kialakított ingatlanokra és az ezen ingatlanokon a Programsorozat megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre – ideértve a közterületi és közműberuházásokat is – (a továbbiakban együtt: Beruházás), valamint a Beruházással és a Programsorozat megszervezésével és lebonyolításával összefüggő beszerzésekre.

(2) E törvény alkalmazásában programsorozat az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Programsorozat megrendezéséhez kapcsolódó valamennyi kulturális, művészeti, zenei, közösségi és egyéb rendezvény, valamint azok megrendezéséhez szükséges infrastrukturális beruházás és fejlesztés.

2. § (1) Amennyiben e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, a Beruházás építtetője és megvalósítója Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), illetve a Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 19-10-500277); (a továbbiakban: Veszprém-Balaton 2023 Zrt.). A Programsorozat megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes feladatok irányítója és lebonyolítója a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

(2) A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. jogosult a Programsorozat megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében szükséges beszerzési és egyéb tárgyú szerződések megkötésére. A Programsorozat lebonyolításával kapcsolatos feladat a pályázati konstrukciók kidolgozása és megvalósítása.

(3) A Veszprémi Főegyházmegye tulajdonában lévő és a veszprémi vár területén található ingatlanokon megvalósuló felújítások és fejlesztések építtetője és megvalósítója, valamint az ingatlanok felújításával és fejlesztésével összefüggő feladatok irányítója és lebonyolítója a Veszprémi Főegyházmegye mint egyházi jogi személy.

(4) A (3) bekezdés szerinti felújítások és fejlesztések megvalósításával érintett ingatlanok: Veszprém belterület 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 helyrajzi számú ingatlanok, illetve ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok.

3. § A Beruházás megvalósítása, a Programsorozat megszervezése és lebonyolítása kiemelkedően fontos közérdek, amely érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló szerződésnek tekintendők, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

4. § A Beruházásra, a Beruházás tervezésére és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő jogosult arra, hogy – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg.

5. § A 4. §-ban meghatározott közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos ügyintézési határidő egy munkanap.

6. § A Beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 11. §-a szerinti kiemelten közérdekű beruházásnak minősül.

7. § A Beruházás tekintetében az Ngtv. 11/G. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Ngtv. 11/G. § (2) és (3) bekezdése szerinti tájékoztatás, valamint indokolással ellátott nyilatkozatban rögzített álláspont közlésének határideje a tájékoztatáskérés és az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt nap.

8. § A Beruházással kapcsolatos feladatok ellátására, irányítására kijelölt személy bármely hatóságtól, közműszolgáltató, közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaságtól, az építtetőtől, egyéb állami tulajdonban álló társaságtól, továbbá a Beruházás helyszíne alapján illetékes önkormányzattól a beruházással összefüggő ügyben tájékoztatást kérhet, illetve intézkedés megtételét javasolhatja. Ha a közigazgatási hatóság, a közműszolgáltató, a közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaság, az építtető, az egyéb állami tulajdonban álló társaság, illetve a Beruházás helyszíne alapján illetékes önkormányzat a kormánybiztos intézkedési javaslatával nem ért egyet, akkor az érintett szerv első számú vezetője – önkormányzat esetén a polgármester – részletes indoklással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a kormánybiztossal az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt napon belül. Ha az érintett szerv irányítását valamely miniszter látja el, akkor az érintett szerv vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter együttes, részletes indoklással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a kormánybiztossal az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt napon belül.

9. § A Programsorozat megszervezésével és megvalósításával összefüggésben a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/G. § (3) és (5) bekezdése nem alkalmazandó.

10. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján

a) az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonú ingatlanok és állami tulajdonban álló tulajdoni hányadok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) – az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programjának megvalósítása céljából – ingyenesen, nyilvántartási értéken az Önkormányzat,

b) a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonú ingatlanok – kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében – ingyenesen, nyilvántartási értéken a Veszprémi Főegyházmegye

tulajdonába kerülnek.

11. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sorában meghatározott ingatlan vonatkozásában az Önkormányzat mint vagyonkezelő és a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság között elszámolási és megtérítési kötelezettség nem keletkezik a vagyonkezelői jog megszűnése és az ingyenes tulajdonba kerülése kapcsán.

(2) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (3) bekezdése szerinti előzetes egyetértést megadottnak kell tekinteni.

(3) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.

12. § Az Önkormányzat a tulajdonában álló, Veszprém belterület 290 helyrajzi számú ingatlant versenyeztetés mellőzésével értékesítheti a Veszprémi Főegyházmegye részére.

13. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét, valamint a Beruházás építtetőjét és megvalósítóját.2

14. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

15. § E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. § A 12. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi CXLIV. törvényhez

Az Önkormányzat tulajdonába kerülő Ingatlanok

 

A

B

C

D

1

Település

Helyrajzi szám (Veszprém belterület)

Művelési ág

Állami tulajdoni hányad

2

Veszprém

5045

kivett raktár

1/1

3

Veszprém

5969

kivett irodaház,udvar

1/1

4

Veszprém

6203/3

kivett telephely

1/1

5

Veszprém

2358/10

kivett iroda, udvar

1/1

6

Veszprém

4796

kivett parkoló

1/1

7

Veszprém

4944

kivett irodaház, udvar

4550/11728

8

Veszprém

6121

kivett sporttelep, többfunkciós sportépület

1/1

9

Veszprém

5729/22

kivett közterület

1/1

10

Veszprém

5729/23

kivett közterület

1/1

11

Veszprém

2191/9

kivett beépítetlen terület

1/1

12

Veszprém

2191/10

kivett beépítetlen terület

1/1

2. melléklet a 2020. évi CXLIV. törvényhez

Veszprémi Főegyházmegye tulajdonába kerülő ingatlanok

 

A

B

C

D

1

Település

Helyrajzi szám (Veszprém belterület)

Művelési ág

Tulajdoni hányad

2

Veszprém

223

kivett lakóház, udvar

1/1

3

Veszprém

297

kivett egyetem

1/1

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 18.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére