• Tartalom

15/2020. (XII. 3.) IM rendelet

15/2020. (XII. 3.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

2022.05.28.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 E rendelet hatálya a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek alcím, 1. Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport elnevezésű központi kezelésű előirányzatára terjed ki.

2. § A központi kezelésű előirányzat felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

2. elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja szerinti költség,

3. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a támogatást nyújtó döntése alapján – a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,

4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

5. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

6. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott központi kezelésű előirányzat esetében – amennyiben a tulajdonosi támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül –

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásként,

b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) szerinti átmeneti támogatásként

nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(3) A kedvezményezett köteles az (1) bekezdés szerinti támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított legalább tíz évig megőrizni.

(4) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

4. Csekély összegű támogatás

5. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Nem nyújtható csekély összegű támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(5) A csekély összegű támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a csekély összegű támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(8)2 Csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

5. Átmeneti támogatás

6. § (1) Az átmeneti támogatás a közlemény 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(2) A támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással.

(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(4)3 Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. június 30-ig hozható.

(5) Az a vállalkozás részesülhet az átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

7. § (1)4 Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2)5 A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3)6 A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

8. §7 (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a 7. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott, 7. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

(3) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

(4)8 Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat gazdasági tevékenységet, és ezekre a 7. § (1) bekezdése és a 7. § (2) és (3) bekezdése szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 7. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) Azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható csekély összegű támogatással, ha a támogatáshalmozás nem vezet a 7. § (1)–(3) bekezdése szerinti maximális támogatási összeg túllépéséhez.

9. §9 Az egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

13. §10 E rendeletnek a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról szóló 11/2021. (X. 14.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. §-át, 5. § (8) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 7. § (1)–(3) bekezdését, 8. §-át, 9. §-át és 1. mellékletét a Módr. hatálybalépését11 megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. §12 E rendeletnek a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról szóló 15/2022. (V. 27.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. §-át és 6. § (4) bekezdését a Módr1.

a) hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben

is alkalmazni kell.

1. melléklet a 15/2020. (XII. 3.) IM rendelethez13

X. Igazságügyi Minisztérium 2022. évi központi kezelésű előirányzatának feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport-
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelőszerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Központi kezelésű előirányzatok

3

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek

4

380939

 

 

Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

Az előirányzat
az Igazságügyi Minisztérium
(a továbbiakban: IM)
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi támogatására szolgál.

Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok

Tulajdonosi döntés és támogatási szerződés vagy támogatói okirat

Előleg nyújtása lehetséges

Egy összegben vagy részletekben, idő- vagy teljesítésarányosan

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti biztosítékok

1

Az 1. § a 15/2022. (V. 27.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (8) bekezdése a 11/2021. (X. 14.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (4) bekezdése a 15/2022. (V. 27.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése a 11/2021. (X. 14.) IM rendelet 6. § a) pontja, a 15/2022. (V. 27.) IM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdése a 11/2021. (X. 14.) IM rendelet 6. § b) pontja, a 15/2022. (V. 27.) IM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (3) bekezdése a 11/2021. (X. 14.) IM rendelet 6. § c) pontja, a 15/2022. (V. 27.) IM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § a 11/2021. (X. 14.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 8. § (4) bekezdése a 15/2022. (V. 27.) IM rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 9. § a 11/2021. (X. 14.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 13. §-t újonnan a 11/2021. (X. 14.) IM rendelet 5. §-a iktatta be.

11

A hatálybalépés időpontja 2021. október 15.

12

A 14. §-t a 15/2022. (V. 27.) IM rendelet 3. §-a iktatta be.

13

Az 1. melléklet a 11/2021. (X. 14.) IM rendelet 7. §-ával megállapított, a 15/2022. (V. 27.) IM rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére