• Tartalom

2020. évi XVI. törvény

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról1

2020.04.06.

Figyelemmel arra, hogy
– Magyarország Alaptörvénye elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét Magyarország történelmében, és a keresztény kultúra védelmét az állam minden szervének kötelességévé teszi;
– Magyarországon az állam és a vallási közösségek Magyarország Alaptörvénye értelmében különváltan működnek, de a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek;
– Magyarország Alaptörvénye értelmében az állam az együttműködésben részt vevő bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel sajátos jogosultságokat biztosít;
– a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyarország egyik legjelentősebb, kiemelt egyeteme, de a széttagolt, több képzési helyszínen végzett oktatási és kutatási tevékenység akadályozza a további működésének a kibontakozását, illetve a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket;
valamint tudomásul véve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem arra vonatkozó szándékát, hogy a piliscsabai campusát ingyenesen a magyar állam tulajdonába kívánja adni,
az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint

a) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/B/1 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8. (iroda);

b) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/1 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5–7. (iroda);

c) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/2 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5–7. (stúdió/üzem);

d) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/3 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5–7. (iroda/rádió);

e) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/4 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5–7. (stúdió);

f) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/5 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 25/A. (iroda);

g) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/6 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 25/B. (iroda);

h) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/D/7 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 27. (iroda);

i) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/A/1 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10. (a volt Károlyi-palota);

j) Budapest VIII. kerület belterület 36582/0/C/1 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 4–6. (a volt Esterházy-palota)

szám alatt található ingatlanok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) és a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges ingóságok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: PPKE) által ellátott oktatási, kutatási, kulturális és hitéleti feladatok elősegítése céljából ingyenesen, valamint per-, teher- és igénymentesen – ide nem értve az Ingatlanokon fennálló esetleges szolgalmi jogokat – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (nyilvántartási száma: 00001/2012-027, székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 45.) tulajdonába kerülnek azzal, hogy az Ingatlanokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek a tulajdonba vevőt az érintett ingatlan birtokátruházását követően terhelik. A birtokátruházásra az egyes ingatlanokban jelenleg elhelyezett funkciók kiváltását követően kerül sor azzal, hogy a birtokátruházás az épületek kiürítésének ütemében folyamatosan történhet.

2. § Az Ingatlanok tulajdonjogának átruházására vonatkozó, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében az egyes ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg. A szerződésekben az Ingatlanok forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell megjelölni.

3. § Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott Ingatlanok vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

4. § Az 1. § i) és j) pontja alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva az Nvtv. 13. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

5. § Magyarország Kormánya az Ingatlanok állami tulajdonból történő átadását, valamint a PPKE tulajdonát képező Piliscsaba belterület 1602/2, 1602/15, valamint 952 helyrajzi számú ingatlanok állam javára történő megszerzését érintő jogügyletek tekintetében megteszi a szükséges intézkedéseket az Apostoli Szentszékkel való egyeztetés, illetve a szükség szerint létrehozandó megállapodás előkészítése érdekében.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

7. § Az 1. §, a 3. §, a 4. § és a 8. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §2

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. március 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. március 31.

2

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére