• Tartalom

16/2020. (XI. 6.) HM rendelet

16/2020. (XI. 6.) HM rendelet

az adómentességi igazolások kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról

2020.11.08.

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény 17. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit

a) a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamának fegyveres erejét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 107. § (1) bekezdés c) pontja alapján megillető általános forgalmi adó alóli mentesség, valamint a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 9. § (1) bekezdés i)–j) pontja, 12. § c), g) és i) pontja, 13. § (6) bekezdése alapján megillető jövedéki adó alóli mentesség,

b) a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, a Békepartnerség részes államainak fegyveres erejét az 1995. évi CII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más résztvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítő Jegyzőkönyve alapján, a fegyveres erő és polgári állomány szolgálati járműveiben, légi járműveiben és hajóiban felhasznált üzemanyag-, olaj- és kenőanyag-ellátás tekintetében, a Jöt. 9. § (1) bekezdés i)–j) pontja és 12. § c), g) és i) pontja szerint megillető jövedéki adó alóli, valamint az Áfa tv. 107. § (5) bekezdése alapján megillető általános forgalmi adó alóli mentesség,

c) az 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyv I. cikk b) vagy c) pontja vagy XIV. cikke hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi szerződésben nemzetközi katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi katonai szervezetet a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfe tv.) 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint hivatalos célú termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevétele tekintetében megillető általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli mentesség,

d) a 2019. évi LI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: DCA) XVI. cikke alapján az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőit megillető általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli, az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott mentességi státusz,

e) az USA vállalkozókat a DCA XVI. cikke alapján megillető általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli, a Küfe tv. 15. §-ában meghatározott mentességi státusz, illetve hivatalos cél és

f) az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek tagjait és hozzátartozóit a DCA XVII. cikke alapján megillető általános forgalmi adó és jövedéki adó alóli, a Küfe tv. 16. §-ában meghatározott mentességi státusz, illetve személyes cél

igazolására irányuló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagállamai, valamint a Békepartnerség részes államai fegyveres erőinek a Jöt. 9. § (1) bekezdés i)–j) pontja, 12. § c) és i) pontja, valamint 13. § (6) bekezdése alapján a Magyar Honvédség által saját készletéből kiszolgált üzemanyagok és kenőanyagok adómentes kitárolásához kapcsolódó igazolási eljárásra.

2. § Az adómentességi igazolás kiállítására – a jogosult e rendeletben meghatározott kérelme alapján – a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt szervezet vezetője jogosult.

3. § (1) Az adómentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet

a) az 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott esetben a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, a Küfe tv. 4. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vett külföldi fegyveres erő vagy nemzetközi katonai parancsnokság képviselője,

b) az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott USA vállalkozók esetében a vállalkozás képviselője szerződésenként,

c) az 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben az adómentességre jogosult személy

jogosult benyújtani.

(2) Az adómentességi igazolás kiállítása iránti kérelem mintáját

a) az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában foglalt esetek tekintetében az 1. melléklet,

b) az 1. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt eset tekintetében a 2. melléklet

tartalmazza.

4. § Az adómentességi igazolást az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell kiállítani.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §1

1. melléklet a 16/2020. (XI. 6.) HM rendelethez

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
– külföldi fegyveres erők, nemzetközi katonai parancsnokságok és USA vállalkozók részére –
REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE
– for foreign armed forces, international military headquarters and U.S. contractors –

Part 1 – Request 1. rész – Kérelem

1.    Serial No. of International Military Residence Certificate *

Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás száma

Copy of this document is required

A dokumentum másolata szükséges

 

2. Full Name of the

Unit (foreign armed force)**

International Military HQ**

U.S. contractor**

Fegyveres erő/nemzetközi katonai parancsnokság/
USA vállalkozó teljes neve

3. Unit/International Military HQ/ U.S. contractor address in home country

Fegyveres erő/Nemzetközi Katonai Parancsnokság/
USA vállalkozó címe

country ország

postal code irányítószám

city város

street, road etc. utca, út, stb.

house nr., other data házszám, egyéb adat

4. Invoiced Organization’s

(if it is different from box 3)

(No PO BOX address!)

Szervezet számlázási

full name teljes neve

 

and address

címe

country ország

postal code irányítószám

city város

street, road etc. utca, út

house nr., other data házszám, egyéb adat

5. Requested exemption period - Mentesség időtartama

(in case of exercise MUST NOT EXCEED 90 DAYS) (gyakorlat esetén nem haladhatja meg a 90 napot)

(duration of the contract in case of U.S. Contractor) (USA vállalkozó esetén a szerződés érvényességi ideje)

 

year év

month hónap

day nap

from -tól

 

 

 

until
-
ig

 

 

 

6. Purpose of exemption mentesség célja

VAT exemption Áfa mentesség

Excise duties exemption Jövedéki adó mentesség

7. The purpose of the stay

tartózkodás célja

In case of armed forces and military HQ:

Name of exercise/military movement

Fegyveres erő
és katonai parancsnokság esetében: gyakorlat/katonai áthaladás megnevezése

 

In case of U.S. Contractor:

Name of the project, name of contracting parties and
contract’s number

projekt neve,
szerződő felek neve
és szerződés száma

 

8. Number of certificates needed – szükséges mentességi igazolások száma

(One certificate is needed for each purchase or vendor including HDF units.)

9. Way of handover – takeover átadás-átvétel módja

by mail to the address in box 2* postai úton

personal takeover at HUN MoD* személyesen

via/by embassy/ODC* hivatali úton

10. Unit/HQ/U.S. Contractor Point of Contact

Kapcsolattartó személy

name neve

 

title beosztása

(finance or S4)

 

e-mail address
e-mail címe

 

11. Date of request kérelmezés dátuma

 

12. Requester’s

kérelmező

name and signature
neve és aláírása

 

title beosztása

 

Part 2/A – Certification for foreign armed forces, international military headquarters ***

2/A rész – Igazolás külföldi fegyveres erők, nemzetközi katonai parancsnokságok részére

Hereby I acknowledge that this unit/HQ stays no longer than 90 days in Hungary.

Ezúton igazolom, hogy ez a katonai alakulat/nemzetközi katonai parancsnokság nem tartózkodik 90 napot meghaladó ideig Magyarországon.

The authorized person’s

A felhatalmazott személy

name/signature neve
és aláírása

(Signature of the authorized person of
the Embassy/
Commander
of the unit/ )

 

title beosztása

 

Part 2/B – Certification for U.S. Contractors2/B rész – Igazolás USA vállalkozók részére

Hereby I acknowledge that this U.S. contractor acts by, for, or on behalf of U.S. forces in Hungary

Ezúton igazolom, hogy jelen USA vállalkozó az amerikai haderő által vagy javára jár el.

The authorized person’s

felhatalmazott személy

name/signature neve/aláírása

(Signature of the authorized person of the Embassy/ODC)

 

title beosztása

 

In case of U.S. Contractor: Hungarian tax identification number (if it is applicable)

magyar adóazonosító szám (ha az USA vállalkozó rendelkezik vele)

 

* Applicable only in case of more than 90 days deployment in Hungary. Csak 90 napot meghaladó Magyarországon történő tartózkodás esetén.
** Mark X or delete the incorrect lines! Jelölje X-szel a megfelelő sort!
*** Not applicable if the requester has an International Military Residence Certificate. Nem alkalmazható, ha a kérelmező rendelkezik nemzetközi katonai
tartózkodási igazolvánnyal.

2. melléklet a 16/2020. (XI. 6.) HM rendelethez

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
– külföldi fegyveres erők állománya és jogosult hozzátartozóik részére –
REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE
– for members of foreign armed forces and their eligible dependants –

1.    Serial No. of International Military Residence Card Nemzetközi katonai tartózkodási igazolvány száma

Copy of this document is required

A dokumentum másolata szükséges

2.    Eligible person Jogosult személy

Family name Családi név:
First name Keresztnév:
Rank Rendfokozat:
Nationality Állampolgárság:
Phone/e-mail address Telefon/e-mail cím:

Permanent address (country, town, street, postal code)
Állandó címe (ország, város, utca, irányítószám):

Accommodation correspondence Elhelyezési hely levelezési címe:

3.    The requested certificate is to be valid from/to
and has the following purpose1

Az igényelt mentességi igazolás
érvényességi ideje és célja

 

 

year év

month hónap

day nap

 

 

from –tól

 

 

 

 

 

until -ig

 

 

 

 

VAT exemptionÁfa mentesség
Excise duties refund Jövedéki adó visszaigénylés

4.    Number of exemption certificates needed for this period of time Az igényelt mentességi igazolások száma

 


1 Please sign X for the requested purpose./Jelölje X-szel az igényelt mentesség célját!

Date of issue Kiállítás dátuma
……….year/év    month/hó    day/nap
Signature of the eligible person submitting the request
az igényt benyújtó jogosult aláírása
1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére