• Tartalom

16/2020. (XII. 30.) PM rendelet

16/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól és a törzsadat-nyilvántartás műszaki követelményeiről

2021.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. adatgazda csoport: a törzsadat-nyilvántartás adatgazdai feladatait ellátó felhasználói kör,

2. azonosító adatok: mindazon adatok, amelyek lehetőséget teremtenek a törzsadat-nyilvántartásban szereplő partnerek egyértelmű azonosítására, ugyanakkor egyedi ügyekre vonatkozó ügyviteli információt nem hordoznak,

3. érintett személy: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti érintett,

4. felhasználó: a törzsadat-nyilvántartásban adatkezelést végző természetes személy,

5. kapcsolati adat: partnerek egymás közötti kapcsolatára vonatkozó adatok,

6. partner: a törzsadat-nyilvántartásban szereplő természetes és nem természetes személy,

7. szakrendszer: olyan hardver és szoftver elemekből álló, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 16. pontjában meghatározott elektronikus információs rendszer, amely egy adott szakigazgatási feladatra jellemző, speciális szakmai folyamatokkal összefüggő nyilvántartási, ügyintézési tevékenységek végrehajtásához nyújt elektronikus támogatást.

2. § (1) A Magyar Állam Kincstár (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106/G. § (1) bekezdésében meghatározott törzsadat-nyilvántartást az e rendelet szerinti törzsadat-nyilvántartó informatikai rendszerben működteti (a továbbiakban: törzsadat-nyilvántartó rendszer).

(2) A Kincstár az 1. mellékletben meghatározott minimum követelményeket biztosítja a felhasználói munkaállomások számára a törzsadat-nyilvántartó rendszer használatához.

3. § (1) A törzsadat-nyilvántartó rendszerhez olyan, a Kincstár által működtetett szakrendszerek csatlakoztathatók (a továbbiakban: csatlakoztatott szakrendszer), amelyekben jogszabályi felhatalmazás alapján olyan adatkezelést szükséges végezni, amely adatokat részben vagy egészben a törzsadat-nyilvántartó rendszer tartalmazza.

(2) A törzsadat-nyilvántartó rendszert úgy kell kialakítani, hogy a törzsadat-nyilvántartás adattartalmának biztosítása érdekében – a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszon keresztül – közhiteles nyilvántartásokkal adatkapcsolatot teremthessen.

4. § (1) A törzsadat-nyilvántartásban kezelt adatokhoz való hozzáférést az adatkezelési jogosultság meghatározásával kell szabályozni. A felhasználó és a csatlakoztatott szakrendszer csak a számára meghatározott és kiosztott jogosultságnak megfelelő adatok kezelését végezheti.

(2) A felhasználó esetében az adatkezelési jogosultságot a felhasználó által ellátandó feladata elvégzéséhez, törvény által biztosított adatkezeléshez kell igazítani.

(3) Az adatokat a csatlakoztatott szakrendszer esetében a csatlakoztatott szakrendszerhez, törvény alapján beállított adatkezelési jogosultságnak megfelelően, zárt rendszerben kell közlekedtetni a törzsadat-nyilvántartó rendszer és a csatlakoztatott szakrendszer között.

(4) A törzsadat-nyilvántartás vezetése során az adatkezelési jogosultsággal kell biztosítani, hogy a törzsadat-nyilvántartásban és a csatlakoztatott szakrendszerekben kezelt adatok ne legyenek összekapcsolhatók a szakrendszerre vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túlmenően, illetve az adatokhoz sem üzemszerű működés, sem incidens esetén ne lehessen teljeskörűen hozzáférni.

5. § (1) Az adatgazda csoport a törzsadat-nyilvántartásban szereplő adatokon közvetlenül, a törzsadat-nyilvántartó rendszer felületén keresztül végezhet adatkezelést az adatminőség fenntartása és javítása céljából a 4. § szerinti adatkezelési jogosultságának megfelelően.

(2) Az adatgazda csoport feladata a törzsadat-nyilvántartásban keletkező ellentmondások, duplikációk kiszűrése, illetve javítások iránti intézkedések megtétele, valamint az érintett személy jogainak gyakorlásakor felmerülő adatkezelések végrehajtása.

(3) A törzsadat-nyilvántartó rendszer a csatlakoztatott szakrendszer számára a törzsadat-nyilvántartásban kezelt adatokon a 2. mellékletben szereplő szolgáltatások igénybevételével biztosítja az adatkezelést.

(4) Az adatgazda csoporton kívüli felhasználó közvetlenül a törzsadat-nyilvántartó rendszer felületén keresztül jogosult lekérdezni az adatokat a 4. § szerinti adatkezelési jogosultságának megfelelően.

6. § (1) A törzsadat-nyilvántartás számára a következő nyilvántartások szolgáltatják az adatokat:

a) a Kincstár által vezetett közhiteles nyilvántartások, valamint egyéb, nem a Kincstár által vezetett közhiteles nyilvántartások,

b) a Kincstár által vezetett nem közhiteles nyilvántartások.

(2) A törzsadat-nyilvántartásba a Kincstár által vezetett nem közhiteles nyilvántartásokból származó adatok a csatlakoztatott szakrendszer útján kerülnek be.

(3) Ha a Kincstár közfeladatának ellátásához szükséges partneradatok nem állnak rendelkezésre az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásokban, az adatgazda csoport eseti adatrögzítést végezhet, amennyiben rendelkezésre áll az adatrögzítés igazolására szolgáló okirat.

7. § A törzsadat-nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy az abban szereplő adatok naprakészen tartása a közhiteles nyilvántartásokban történő frissítések automatikus feldolgozásával, valamint a nem közhiteles nyilvántartásokból származó adatok tekintetében a törzsadat-nyilvántartás részére történő automatikus átadásával valósuljon meg. A törzsadat-nyilvántartás működtetése során a közhiteles és a nem közhiteles nyilvántartásokból történő automatikus adatátvételek gyakorisága a kincstári feladatellátás intenzitásától függ.

8. § (1) A törzsadat-nyilvántartó rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem közhiteles nyilvántartásokból származó adatok tekintetében mind a törzsadat-nyilvántartó rendszer felületén, mind a csatlakoztatott szakrendszer útján lehetőség legyen a partner és kapcsolati adatok módosítására.

(2) A törzsadat-nyilvántartó rendszert úgy kell kialakítani, hogy az (1) bekezdés szerinti adatmódosítás csak adatkezelési jogosultsághoz kötötten legyen végezhető.

(3) A nem közhiteles adatok módosítására abban az esetben kerülhet sor, ha rendelkezésre áll a módosítás igazolására szolgáló okirat.

(4) A törzsadat-nyilvántartó rendszer felületén történő adatmódosításra az adatgazda csoport jogosult.

(5) A csatlakoztatott szakrendszer útján történő adatmódosítás a 2. melléklet szerinti partner létrehozó, partner módosító szolgáltatás igénybevételével történhet.

(6) A kapcsolati adatok módosítása esetén a törzsadat-nyilvántartó rendszert úgy kell kialakítani, hogy az értesítést küldjön azon csatlakoztatott szakrendszerek számára a változásokról, amelyek az érintett partner tekintetében igénybe veszik a 2. melléklet szerinti adatváltozásra való feliratkozás szolgáltatást.

9. § (1) A törzsadat-nyilvántartás adatkezelése során minden műveletet a 3. mellékletben foglaltak szerint naplózni kell.

(2) A naplóállományok személyes adatokat nem tartalmaznak, azokat a külön erre a célra kialakított jogosultsággal rendelkező felhasználó kezelheti.

10. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 16/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A törzsadat-nyilvántartó rendszer használatához szükséges felhasználói munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások

1. A felhasználói munkaállomásokra vonatkozó követelmények MS Windows környezetben

 

A

B

1

Munkaállomások MS Windows környezetben

Szükséges darabszám

2

Minimum hardverkövetelmények

A felhasználók számához és
a munkaállomások megoszlásához igazodóan

3

min. 1.2 GHz 64 bites processzor

4

min. 4 GB RAM

5

minimális SSD 128 GB

6

Minimum szoftverkövetelmények

7

Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb

8

Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

9

Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

10

Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió

11

Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

12

PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió

13

Tűzfal és vírusvédelem (naprakész vírusadatbázissal)

2. A felhasználói munkaállomásokra vonatkozóan követelmények Linux környezetben

 

A

B

1

Munkaállomások Linux környezetben

Szükséges darabszám

2

Minimum hardverkövetelmények

A felhasználók számához és
a munkaállomások megoszlásához igazodóan

3

min. 1.2 GHz 64 bites processzor

4

min. 4 GB RAM

5

minimális SSD 128 GB

6

Minimum szoftverkövetelmények

7

Operációs rendszer: Ubuntu Linux

8

Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

9

Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb

10

Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió

11

Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

12

PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

3. A felhasználói laptopokra vonatkozóan követelmények MS Windows környezetben

 

A

B

1

Laptopok MS Windows környezetben

Szükséges darabszám

2

Minimum hardverkövetelmények

A felhasználók számához és
a munkaállomások megoszlásához igazodóan

3

min. 15” HD kijelző (1366 x 768)

4

min. 1.2 GHz 64 bites processzor

5

min. 4 GB RAM

6

minimális SSD 128 GB

7

Minimum szoftverkövetelmények

8

Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb

9

Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

10

Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

11

Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió

12

Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

13

PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió

4. A felhasználói laptopokra vonatkozóan követelmények Linux környezetben

 

A

B

1

Laptopok Linux környezetben

Szükséges darabszám

2

Minimum hardverkövetelmények

A felhasználók számához és
a munkaállomások megoszlásához igazodóan

3

min. 15” HD kijelző (1366 x 768)

4

min. 1.2 GHz 64 bites processzor

5

min. 4 GB RAM

6

minimális SSD 128 GB

7

Minimum szoftverkövetelmények

8

Operációs rendszer: Ubuntu Linux

9

Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

10

Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb

11

Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió

12

Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

13

PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

5. A felhasználói monitorokra vonatkozó alapkonfiguráció

 

A

B

1

Monitor alapkonfiguráció

Szükséges darabszám

2

17”-os eszköz, minimum 1024 x 768 felbontású

A felhasználók számához és
a munkaállomások megoszlásához igazodóan

6. Kártyaolvasó

 

A

B

1

Kártyaolvasó alapkonfiguráció

Szükséges darabszám

2

Új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz

A felhasználók számához és
a munkaállomások megoszlásához igazodóan

7. Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek

 

A

 

A1

A2

1

Informatikai biztonság - Hálózati elérés biztosítása

2

IT biztonság

Elvárt informatikai biztonsági megfelelés:
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról történő megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolása alapján megállapított információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés.

3

Sávszélesség és szükséges hálózati eszközök

Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, különösen router, switch, kábelek.

Minimum feltételek:
8 Mbit/sec néveleges sávszélesség.

Ajánlott feltételek:
a kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban az ajánlott sávszélesség minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus sávszélesség.

2. melléklet a 16/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A törzsadat-nyilvántartó rendszer által a csatlakoztatott szakrendszereknek nyújtott szolgáltatások

1. Partnerkereső szolgáltatás

A keresés eredményeként átadott partner adatokhoz történő hozzáférés jogosultságfüggő, amelynek értelmében a törzsadat-nyilvántartó rendszer a csatlakoztatott szakrendszer számára csak azokat az adatokat teszi elérhetővé, amelyekre adatkezelési jogosultsága van.

2. Partner lekérdező szolgáltatás

A szolgáltatás a lekérdezett partner egyértelmű beazonosításával vehető igénybe, amelynek eredményeként a törzsadat-nyilvántartó rendszer a csatlakoztatott szakrendszer számára visszaadja a partnerre vonatkozó adattartalmat.

3. Partner létrehozó, partner módosító szolgáltatás

Új, a törzsadat-nyilvántartásban még nem szereplő partner rögzítése csak akkor lehetséges, ha a rögzítendő partnerről a törzsadat-nyilvántartó rendszer megállapítja, hogy nem szerepel a törzsadat-nyilvántartásban. Amennyiben már megtalálható a partner a törzsadat-nyilvántartásban, akkor a szolgáltatás nem hozza létre a partnert, hanem a csatlakoztatott szakrendszer adatkezelési jogosultságához igazodva módosítja a partner adatait vagy további adatokat ad hozzá a partnerhez. Ha az adott partner rendelkezik közhiteles nyilvántartásból származó adattal, akkor ezen adat csatlakoztatott szakrendszer útján nem módosítható.

4. Adatváltozásra való feliratkozás szolgáltatás

A szolgáltatás biztosítja azt, hogy a törzsadat-nyilvántartásban kezelt adatok vonatkozásában meghatározott adatváltozásokról a csatlakoztatott szakrendszer értesítést kapjon.

5. Adatváltozásról való leiratkozás szolgáltatás

Az adatváltozásra való feliratkozás szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatás. E szolgáltatás igénybevételével a csatlakoztatott szakrendszer valamely partner frissítéséről szóló értesítést a jövőben nem kap meg.

6. Adatváltozás szolgáltatás

Az adatváltozásra való feliratkozás szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatás. E szolgáltatás révén a csatlakoztatott szakrendszer megkapja az adott partnerek adatainak változása esetén az – értesítésen túl – a megváltozott adatokat is.

3. melléklet a 16/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A törzsadat-nyilvántartás adatkezelési műveleteinek naplózása

1. Egy lekérdezés során a következő információk naplózása történik:

a) a keresési paraméterek (mely adatok megadásával történt a keresés),

b) a találati listában megjelent partnerek belső azonosítója,

c) a keresést kezdeményező csatlakoztatott szakrendszerre vagy felhasználóra vonatkozó információ,

d) a keresés időpontja, és

e) a megjelenített partneradatok megnevezése.

2. Az adatrögzítés, adatmódosítás során a következő információk naplózása történik:

a) a rögzítést, illetve módosítást kezdeményező csatlakoztatott szakrendszerre vonatkozó információ,

b) a felhasználóra vonatkozó információ,

c) a művelet időpontjára vonatkozó információ,

d) a rögzítésben, módosításban érintett partner belső azonosítója, és

e) a létrehozással, módosítással érintett adatok megnevezése.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére