• Tartalom

16/2020. (VIII. 5.) BM utasítás

16/2020. (VIII. 5.) BM utasítás

a lakosság SMS alapú riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről

2020.08.06.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 92/C. §-ára és 145/A. §-ára figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), az Országos Rendőr-főkapitányságra, a Terrorelhárítási Központra (a továbbiakban együtt: önálló belügyi szervek), valamint a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ vezetőjére terjed ki.

2. § Ezen utasítás alkalmazásában

a) lakosságtájékoztató üzenet: rendkívüli esemény esetén a lakosság SMS alapú riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása;

b) Rendszer: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 92/C. §-ában és 145/A. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtására Magyarország lakosságának egészségét, illetve élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető rendkívüli események megelőzése, az azok elhárítására való felkészülés, a bekövetkezett rendkívüli események hatásainak csökkentése, megszüntetésének, valamint az eredeti helyzet visszaállításának támogatása érdekében létrehozott és a BM OKF által üzemeltetett riasztási és veszélyhelyzeti lakosságtájékoztató rendszer;

c) Rendszerleírás: a BM OKF által – a szolgáltatókkal kötött megállapodások figyelembevétele mellett – elkészített egységes dokumentáció, mely a Rendszer működésével és alkalmazásával kapcsolatos alapvető szabályokat, műszaki paramétereket, a lakosságtájékoztató üzenet formájának, tartalmának és közzétételének minimális követelményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb szükséges információkat tartalmazza.

3. § A lakosságtájékoztató üzenetek kiadását a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ vezetője vagy az önálló belügyi szervek (a továbbiakban együtt: javaslattevő) javaslata alapján – a 4. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – a belügyminiszter engedélyezi.

4. § (1) Az engedélyezett lakosságtájékoztató üzenetet a javaslattevő ügyeleti szolgálata, hiteles és visszaigazolható formában megküldi a BM OKF ügyeleti szolgálata részére. A visszaigazolást követően a BM OKF ügyeleti szolgálata haladéktalanul intézkedik a lakosságtájékoztató üzenet szolgáltatók részére történő megküldéséről.

(2) Lakosságtájékoztató üzenet halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben a belügyminiszter engedélye nélkül is kiadható. Ebben az esetben a javaslattevő – a halaszthatatlan intézkedés tényére hivatkozva – közvetlenül küldi meg a lakosságtájékoztató üzenetet a BM OKF ügyeleti szolgálata részére, és erről a belügyminisztert haladéktalanul tájékoztatja.

(3) A javaslattevő a BM OKF-et tájékoztatja arról, hogy a lakosságtájékoztató üzeneteket mely földrajzi területen, milyen határidővel kívánja közzétenni.

(4) A BM OKF ügyeleti szolgálata a lakosságtájékoztató üzenet közzétételéről a Belügyminisztérium Ügyelete részére haladéktalanul jelentést küld. A lakosságtájékoztató üzenet közzétételében közreműködő ügyeleti szolgálatok az üzenet kiadását a napi jelentésükben rögzítik.

(5) A lakosságtájékoztató üzenet kiadása nem érinti az önálló belügyi szerveknek a jogszabályban, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszközben előírt, a lakosság tájékoztatására vonatkozó további kötelezettségét.

5. § A Rendszer működésével kapcsolatosan a BM OKF főigazgatója évente legalább egy alkalommal felkészítést, gyakorlatot szervez.

6. § Az utasításban foglaltak az önálló belügyi szervek általános jelentési kötelezettségét nem érintik.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. § (1) A javaslattevők részére a BM OKF főigazgatója az utasítás hatálybalépését követő tíz napon belül, tájékoztatásul megküldi a Rendszerleírást.

(2) A lakosságtájékoztató üzenetre vonatkozó javaslattétel részletes szabályait – a Rendszerleírás alapján – az önálló belügyi szerv vezetője legkésőbb az ezen utasítás hatálybalépését követő harminc napon belül az önálló belügyi szerv normaalkotási szabályzatában foglaltaknak megfelelő normában állapítja meg.

(3) Ha a Rendszerleírásban a tájékoztatás (1) bekezdésben meghatározott megküldését követően a javaslattevők vonatkozásában releváns változás következik be, a BM OKF – szükség esetén – a változást követő tizenöt napon belül megküldi az aktualizált Rendszerleírást az érintett javaslattevő részére, amely a szükséges módosításokat harminc napon belül átvezeti a (2) bekezdés szerinti normában.

9. § (1) Az önálló belügyi szervek felülvizsgálják és – szükség esetén – az ezen utasítás hatálybalépésétől számított harminc napon belül módosítják, illetve kiegészítik az ezen utasítás alkalmazását érintően közöttük hatályban lévő együttműködési megállapodásokat. Ezt követően az önálló belügyi szervek szükség szerint, de legalább évente intézkednek az együttműködési megállapodások felülvizsgálatára.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodásnak a 4. § (2) bekezdése szerinti közvetlen kapcsolattartás szabályait is tartalmaznia kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére