• Tartalom

1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat

1659/2020. (X. 15.) Korm. határozat

a járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről

2020.10.18.

1. A Kormány

a) egyetért az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” c. projekt (a továbbiakban: projekt) E.1. alkomponense eredményeként létrejött intézményen belüli járóbeteg irányítási és folyamatszervezési rendszer egységes módszertanának országos kiterjesztésével oly módon módosítva azt, miszerint figyelembe kell venni, hogy a magas szintű járóbeteg-szakellátás megvalósításánál elkerülhetetlen a szakellátás és az alapellátás közötti betegútszervezés folyamatának megfelelő fejlesztése is, és olyan rendszer kialakítása szükséges, amely kezeli a járási szintű betegútszervezést, hatására nagyban fokozódik az alapellátást végző háziorvosi körzetek, praxisközösségek és a városi kórházak együttműködésének támogatása;

b) egyetért azzal, hogy az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához összesen bruttó 15 798 800 000 forint biztosítása szükséges;

c) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

ca) egyetért a projekt összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,

cb) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3–5. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

cc) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. december 31.

d) egyetért azzal, hogy a projekthez bruttó 4 739 640 000 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. október 31.

e) egyetért azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához szükséges forrásnak REACT EU forrásból történő biztosításáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló európai uniós rendelet hatálybalépését követően az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos, a REACT EU prioritás létrehozására vonatkozó módosítás Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően haladéktalanul

2.1

3. Ez a határozat a közzétételét követő 2. napon lép hatályba.

1. melléklet az 1659/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Projekt jóváhagyott támogatása
(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt megnövelt támogatása
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

Az EU felé nem elszámolható egyéb költségek
(XIX. Uniós fejlesztések fejezet EFOP hazai társfinanszírozás) terhére finanszírozni tervezett összeg

2.

EFOP-1.9.6-16-
2017-00001

Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
(konzorciumvezető)
Nemzeti Népegészségügyi Központ,
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

30 860 000 000

11 059 160 000

4 739 640 000

46 658 800 000

A projekt célja – a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia céljainak megfelelő komplex fejlesztési program végrehajtása által –
az egészségügyi ágazat hatékonyságának
és lakosság
részére nyújtott szolgáltatásainak minőségfejlesztése.

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére