• Tartalom

1670/2020. (X. 20.) Korm. határozat

1670/2020. (X. 20.) Korm. határozat

a betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását támogató, komplex informatikai rendszer beszerzéséről

2020.10.22.

1. A Kormány a kórházak és egyetemi klinikák fekvőbeteg ellátási tevékenységének hatékonyságjavítása érdekében

a) egyetért a betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását támogató komplex informatikai rendszer beszerzésével,

b) egyetért azzal, hogy az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához összesen bruttó 18 645 600 000 forint biztosítása szükséges,

c) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

ca) egyetért az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,

cb) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3–5. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

cc) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. december 31.

d) egyetért azzal, hogy a projekthez bruttó 5 593 680 000 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. október 31.

e) egyetért azzal, hogy amennyiben az elszámolási szabályok lehetővé teszik, az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához szükséges forrás a REACT EU keret terhére kerüljön biztosításra.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló uniós rendelet hatálybalépését követően az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programnak a REACT EU prioritás létrehozására irányuló módosítása Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően haladéktalanul

2.1

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1670/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Projekt jóváhagyott támogatása
(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt megnövelt támogatása
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

Az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP)
keretében finanszírozandó összeg

Az Európai Unió felé nem elszámolható egyéb költségek
(XIX. Uniós fejlesztések fejezet EFOP hazai társfinanszírozása) terhére finanszírozni tervezett összeg

2.

EFOP-1.9.6-16-
2017-00001

Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
(konzorciumvezető)
Nemzeti Népegészségügyi Központ,
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

46 658 800 000

13 051 920 000

5 593 680 000

65 304 400 000

A projekt célja – a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia céljainak megfelelő komplex fejlesztési program végrehajtása által – az egészségügyi ágazat hatékonyságának és lakosság részére nyújtott szolgáltatásainak minőségfejlesztése.

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére