• Tartalom

2020. évi CLXVIII. törvény

2020. évi CLXVIII. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2021.07.17.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

4. §5

5. §6

3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

6. §7

7. §8

8. §9

4. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

9. §10

10. §11

5. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása

11. §12

6. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

12. §13

13. §14

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

8. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

18. §19

19. §20

20. §21

9. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

21. §22

22. §23

23. §24

10. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

24. §25

11. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

25. §26

12. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

26. §27

27. §28

13. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

28. §29

14. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

29. §30

15. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

30. § (1)31

(2)32

(3)33

(4)34

31. §35

16. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

32. §36

33. §37

34. §38

17. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

35. §39

36. §40

37. §41

18. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

38. §42

19. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

39. §43

20. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

40. §44

41. §45

42. §46

43. §47

21. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

44. §48

45. §49

22. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

46. §50

23. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

47. §51

24. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

48. §52

49. §53

50. §54

25. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

51. §55

52. §56

26. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

53. §57

54. §58

27. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

55. § (1)59

(2)60

(3)61

(4)62

56. §63

28. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

57. §64

29. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

58. §65

30. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

59. §66

31. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

60. §67

61. §68

32. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

62. §69

33. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

63. §70

64. §71

34. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

65. § (1)72

(2)73

35. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

66. §74

36. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

67. §75

37. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

68. §76

69. §77

38. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

70. §78

71. §79

72. §80

39. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

73. §81

74. §82

40. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

75. §83

41. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

76. §84

77. §85

78. §86

42. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

79. §87

43. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

80. §88

44. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

81. §89

45. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

82. §90

46. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

83. §91

84. §92

85. §93

86. §94

87. §95

47. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény módosítása

88. §96

48. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

89. §97

90. §98

49. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

91. §99

92. §100

50. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

93. §101

51. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

94. §102

95. §103

96. §104

52. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

97. § (1)105

(2)106

(3)107

(4)108

(5)109

(6)110

(7)111

98. §112

99. §113

53. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

100. §114

101. §115

102. §116

54. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása

103. §117

55. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

104. §118

56. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

105. §119

106. §120

107. §121

57. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

108. §122

58. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

109. §123

110. §124

111. §125

59. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

112. § (1)126

(2)127

(3)128

(4)129

(5)130

(6)131

(7)132

(8)133

(9)134

113. §135

114. §136

60. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

115. §137

116. §138

61. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

117. §139

118. §140

119. §141

62. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

120. §142

121. §143

122. §144

63. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

123. §145

124. §146

125. §147

64. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

126. §148

127. §149

65. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

128. §150

66. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

129. §151

130. §152

67. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

131. §153

68. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

132. §154

133. §155

134. §156

69. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

135. §157

136. §158

137. §159

70. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

138. §160

139. §161

71. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

140. §162

141. §163

142. §164

143. §165

144. §166

145. §167

146. §168

72. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

147. §169

73. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

148. §170

149. §171

74. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

150. §172

75. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

151. §173

152. §174

76. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

153. §175

77. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

154. §176

78. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

155. § (1)177

(2)178

(3)179

(4)180

(5)181

156. §182

157. §183

79. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

158. §184

159. §185

160. §186

80. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

161. §187

81. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

162. §188

82. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

163. §189

83. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény módosítása

164. §190

165. §191

166. §192

167. §193

168. §194

84. Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény módosítása

169. §195

85. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

170. §196

86. Az egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló 2020. évi XLI. törvény módosítása

171. §197

87. Hatályon kívül helyező rendelkezések

172. §198

88. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezések

173. §199

89. Záró rendelkezések

174. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 30. § (2) bekezdése, a 46–47. §, az 55. § (3) és (4) bekezdése, a 65. § (2) bekezdése, a 97. § (4) és (7) bekezdése, a 140–146. §, valamint a 155. § (1) és (3) bekezdése az e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

(4) A 171. § 2021. július 16-án lép hatályba.

175. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

176. § (1) E törvény

a) 91–92. §-a a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 59. cikk (3)–(6) bekezdésének,

b) 94–96. §-a a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény

a) 55. §-a a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet,

b) 75. §-a, 91–92. és 94–96. §-a a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke,

c) 75. §-a, 94–96. §-a a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 71. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A törvénytervezet 141. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 22. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. július 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 30. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 55. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 55. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 55. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 55. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 65. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 65. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 97. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 97. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 97. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 97. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 97. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 97. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 97. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 112. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 112. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 112. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 112. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 112. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 112. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 112. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 112. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 112. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 155. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 155. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 155. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 155. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 155. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére