• Tartalom

17/2020. (XII. 23.) IM rendelet

17/2020. (XII. 23.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról

2021.01.02.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés g) pontjában és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazható nyomtatványok

1. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el,

a) a keresetlevelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1. mellékletben,

b) a keresetet tartalmazó iratot a 2. mellékletben,

c) a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet (a továbbiakban: írásbeli ellenkérelem) a 3. mellékletben,

d) a viszontkereset-levelet a 4. mellékletben,

e) a beszámítást tartalmazó iratot az 5. mellékletben

meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

(2) Ha a fél a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el,

a) a gondnoksági per (gondnokság alá helyezés iránt indított per, gondnokság alá helyezés módosítása iránt indított per, gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt indított per, gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránt indított per, előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított per) megindítására szolgáló keresetlevelet a 6. mellékletben,

b) a házassági bontóper megindítására szolgáló keresetlevelet a 7. mellékletben,

c) a szülői felügyelettel kapcsolatos per (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per, szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított per, közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per) megindítására szolgáló keresetlevelet a 8. mellékletben,

d) a kiskorú gyermek tartása iránt indított per [tartási kötelezettség megállapítása iránt indított per, tartási kötelezettség megváltoztatása (felemelése, leszállítása) iránt indított per, tartási kötelezettség megszüntetése iránt indított per] megindítására szolgáló keresetlevelet a 9. mellékletben,

e) a munkaügyi per megindítására szolgáló keresetlevelet a 10. mellékletben,

f) a végrehajtási per (végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per, végrehajtási igényper, végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránt indított per) megindítására szolgáló keresetlevelet a 11. mellékletben,

g) a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per megindítására szolgáló keresetlevelet a 12. mellékletben

meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

2. § A polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a bíróságnak a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat, valamint az írásbeli ellenkérelem hiányainak pótlására felhívó végzésében foglaltaknak megfelelő hiánypótlást a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat, az írásbeli ellenkérelem nyomtatvány benyújtásával vagy a 13. mellékletben meghatározott hiánypótlási nyomtatvány benyújtásával is teljesítheti.

3. § Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben, keresetet tartalmazó iratban, írásbeli ellenkérelemben, viszontkereset-levélben és beszámítást tartalmazó iratban az ellenfélhez állítási szükséghelyzet esetén valamely tény állításához szükséges információ szolgáltatására, illetve bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására kíván felhívást intézni, azt a 14. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

4. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben, keresetet tartalmazó iratban, írásbeli ellenkérelemben, viszontkereset-levélben és beszámítást tartalmazó iratban

a) tanúbizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 15. mellékletben,

b) szakértő alkalmazása iránti indítványt kíván tenni, azt a 16. mellékletben,

c) okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, azt a 17. mellékletben,

d) egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 18. mellékletben

meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

(2) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben, keresetet tartalmazó iratban, írásbeli ellenkérelemben, viszontkereset-levélben és beszámítást tartalmazó iratban több tanúbizonyítási, szakértő alkalmazása iránti, okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, vagy egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt az (1) bekezdésben meghatározottak szerint további, a 15. mellékletben, a 16. mellékletben, a 17. mellékletben vagy a 18. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

5. § Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatvány kitöltésére a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben kerül sor, a nyomtatványt a fél aláírását követően az erre jogosult igazságügyi alkalmazott záradékkal, aláírásával, valamint a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával látja el. A záradék szövege a következő: „A beadványt a nyomtatványon a szóban előadottak szerint, jogszabályban meghatározott módon rögzítettem.”

2. A közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazható nyomtatványok

6. § (1) Ha a fél közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 19. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

(2) Ha a fél a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, a 20. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti a mulasztási per megindítására szolgáló keresetlevelet.

7. § A közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a bíróságnak a keresetlevél hiányainak pótlására felhívó végzésében foglaltaknak megfelelő hiánypótlást a 19. mellékletben vagy a 20. mellékletben meghatározott keresetlevél nyomtatvány benyújtásával vagy a 13. mellékletben meghatározott hiánypótlási nyomtatvány benyújtásával is teljesítheti.

8. § Ha a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a 19. mellékletben vagy a 20. mellékletben meghatározott nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben az ellenfélhez bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására kíván felhívást intézni, azt a 14. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

9. § (1) Ha a fél a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a 19. melléklet vagy a 20. melléklet szerinti nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben

a) tanúbizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 15. mellékletben,

b) szakértő alkalmazása iránti indítványt kíván tenni, azt a 21. mellékletben,

c) okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, azt a 17. mellékletben,

d) egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 18. mellékletben

meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

(2) Ha a fél a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és több tanúbizonyítási, szakértő alkalmazása iránti, okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, vagy egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt az (1) bekezdésben meghatározottak szerint további, a 15. mellékletben, a 21. mellékletben, a 17. mellékletben vagy a 18. mellékletben meghatározott pótlapon kell előterjesztenie.

3. Közös szabályok

10. § Ha a nyomtatványon szereplő pontok vagy sorok nem elegendőek az adatok, kérelmek, nyilatkozatok rögzítéséhez, az érintett adatokat, kérelmeket, nyilatkozatokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, kivéve, ha az adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap nyomtatvány került rendszeresítésre.

11. § A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni, és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap(ok) kerül(nek) csatolásra.

12. § Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek kizárólag a felek számára szolgáló tájékoztatásokat tartalmaznak, amelyek a nyomtatványok kitöltését segítik elő. Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek nem képezik a nyomtatvány részét, azok a nyomtatvány papíralapú előterjesztése esetén elhagyhatóak.

13. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az e rendelet szerinti nyomtatványokat a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap) letölthető formában közzéteszi, és feltünteti a közzététel időpontját. Papíralapú nyomtatvány a bíróság kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető.

(2) Az OBH az e rendelet szerinti nyomtatványokat olyan formában is közzéteheti, hogy azok informatikai eszköz alkalmazásával szerkeszthetők legyenek.

(3) Az OBH a nyomtatványok közzététele során a nyomtatványok végén található jegyzeteket – tartalmi változtatás nélkül – átszerkesztett formában is megjelenítheti. Az átszerkesztés során biztosítani kell, hogy a nyomtatványok végén található jegyzetek egyes pontjai egyértelműen a nyomtatványnak azokhoz a pontjaihoz legyenek hozzárendelve, amelyekhez e rendelet szerint hozzárendelésre kerültek.

4. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően előterjesztésre kerülő nyomtatványokra kell alkalmazni.

(2) A 13. §-ban foglaltak teljesítése érdekében az OBH az e rendelet szerinti nyomtatványokat legkésőbb 2021. március 31. napjáig előkészíti.

(3) 2021. március 31. napjáig szabályszerűen előterjesztettnek kell a beadványt tekinteni akkor is, ha a fél a beadványt a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet szerinti nyomtatványon terjeszti elő, és a nyomtatvány kitöltött tartalma megfelel a polgári perrendtartásról szóló törvényben foglaltaknak.

16. §1

1. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethezKeresetlevél nyomtatvány

KERESETLEVÉL2,3


1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes4 adatai5

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_________________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_________________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_________________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:6 _______________________@____________________________________________________________________

1.2.2. Nem természetes személy7 felperes

Név:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:8 _______________________@_____________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság9 neve:
_________________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:
_________________________________________________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének10 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai11

Név:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:12 ________________________@______________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai13

Név:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:14 ________________________@______________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_________________________________________________________________________________________________________

1.3. Alperes15 adatai16

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
_________________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:17____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:18
_________________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_________________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:19 _______________________@_____________________________________

1.3.2. Nem természetes személy20 alperes

Név:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:21
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:22 _______________________@_____________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság23 neve:24
_________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:25
___________________________________________
Adószám:26 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai27

Név:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:28 ________________________@____________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ29

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés30 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):31

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________


2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:32

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok33

Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel34 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel35 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:36

Igen    □
Nem     □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:37

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi)38
vagylagos39
eshetőleges40

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________


3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke41

Az érvényesített követelés értéke:42

_________________________________________________________________________________________________________


A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:43

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):44

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték45

A megfizetett összeg: _____________________________________________________

Megfizetésének módja:46
_______________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:47 (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség48
teljes költségfeljegyzési jog49
részleges költségfeljegyzési jog50

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés51 esetén az arra történő hivatkozás:

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:52

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:53

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:54

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:55

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:56

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3.9. Mellékletek:57

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________


Kelt: ____________________________________, _______ év __________ hónap ________ nap
____________________________________________
aláírás

Tanúk:58
1.
Név (teljes név):59 _________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):60 __________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):61 ___________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):62 __________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

2. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Keresetet tartalmazó irat nyomtatvány

KERESETET TARTALMAZÓ IRAT63,64

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2 A per fizetési meghagyásos előzménye az eljárt közjegyző neve ésa közjegyzői ügyszám megjelölésével:65

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

1.3. Felperes66 adatai67

1.3.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:68 _______________________@___________________________________

1.3.2. Nem természetes személy69felperes

Név:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:70 _______________________@___________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság71 neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.3.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének72 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai73

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:74 ________________________@_________________________

1.3.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai75

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:76 ________________________@_________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________

1.4. Alperes77 adatai78

1.4.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:79____________________, ________ év ___________ hó _______ nap

Anyja neve:80
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:81 _______________________@_______________________________________

1.4.2. Nem természetes személy82alperes

Név:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:83
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:84 _______________________@_______________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság85 neve:86
____________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:87
_____________________________________________________________________________
Adószám:88 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.4.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének89 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai90

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:91 ________________________@_________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ92

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés93 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):94

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:95

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok96
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel97 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel98 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:99

Igen    □
Nem     □

2.4.5. A keresetet tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:100

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén101

A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi)102
vagylagos103
eshetőleges104

Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________


3. ZÁRÓ RÉSZ


3.1. Az eljárási illeték105

A megfizetett összeg: ________________________________________________________

Megfizetésének módja:106
__________________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában107

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:108 (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség109
teljes költségfeljegyzési jog110
részleges költségfeljegyzési jog111

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:112
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén113az arra történő hivatkozás:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.2. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:114

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.3. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:115

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:116

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:117

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:118

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.7. Mellékletek:119
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

_____________________________________________
aláírás

Tanúk:120
1.
Név (teljes név):121 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):122 ________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):123 _________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):124
______________________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

3. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethezÍrásbeli ellenkérelem nyomtatvány


ÍRÁSBELI ELLENKÉRELEM125,126

Annak megjelölése, hogy az írásbeli ellenkérelmet keresettel, viszontkeresettel vagy beszámítással szemben terjeszti elő:127
(a megfelelő aláhúzandó)

keresettel szembeni írásbeli ellenkérelem
viszontkeresettel szembeni írásbeli ellenkérelem
beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem


1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

1.2. Bírósági ügyszám:
______________________________________________________________________________________________________

1.3. Az ellenkérelmet előterjesztő fél128

1.3.1. Perbeli állása:

Alperes        Felperes        (a megfelelő aláhúzandó)

1.3.2. Név:

______________________________________________________________________________________________________

1.3.3. Természetes személy törvényes képviselőjének129 vagy nem természetes személy törvényes vagy szervezeti képviselőjének130 neve:
______________________________________________________________________________________________________

1.3.4. Meghatalmazott képviselő neve:131
______________________________________________________________________________________________________

1.4. Felperes adatai132

1.4.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________

1.4.2. Nem természetes személy felperes

Név: _________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________

1.5. Alperes adatai133

1.5.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:134____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:135
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:136
_______________________@______________________________________________

1.5.2. Nem természetes személy alperes

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:137
______________________________________________________________________________________________________

Nyilvántartó hatóság / bíróság138 neve:139
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:140
______________________________________________________________________________________________________
Adószám:141 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
E-mail-cím:142 _______________________@___________________________________

1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének143 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének144 adatai

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:145 __________________@________________________________________

1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai146

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:147
________________________@_____________________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ

2.1. A keresetet / viszontkeresetet / beszámítást148 teljes mértékben elismerő nyilatkozat:149

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.2. Az eljárás megszüntetésére irányuló kérelem esetén150

2.2.1. Annak megjelölése, hogy milyen okból és milyen tények alapján kéri az eljárás megszüntetését:151

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.2.2. A megszüntetésre vonatkozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok152
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.2.2.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.2.2.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel153 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.2.2.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel154 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.2.2.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:155

Igen    □
Nem     □

2.2.2.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:156
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.3. A kereset / viszontkereset / beszámítás157 elutasítása iránti kérelem esetén158

2.3.1. Az elutasítást:
(a megfelelő aláhúzandó)
egészben kéri
részben kéri

2.3.2. A részbeni elutasításra irányuló kérelem esetén a kereset / viszontkereset / beszámítás159 azon részének pontos megjelölése, amelyek elutasítását kéri:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.3.3. Annak meghatározása, hogy a keresettel / viszontkeresettel / beszámítással160 érvényesített joggal szemben milyen kifogást (anyagi jogi kifogás) támaszt

2.3.3.1 Az anyagi jogi kifogás megjelölése:161
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.3.3.2. Az anyagi jogi kifogás alapjául szolgáló tények:162
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.3.4. A keresetlevélben / viszontkereset-levélben / beszámítást tartalmazó iratban163előadott kérelemre,tényekre, bizonyítékokra, bizonyítási indítványokra vonatkozó vitató és cáfoló nyilatkozatok:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.3.5. A védekezést megalapozó tények:164
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.3.6. A védekezést megalapozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok165
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.3.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.3.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel166 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.3.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel167 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □


2.3.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:168

Igen    □
Nem     □

2.3.6.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:169
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________


3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. Az ellenfél állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozása esetén170

3.1.1. Az ellenfél felhívására tett nyilatkozat:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.1.2. Az ellenfél felhívására tekintettel csatolt bizonyítási eszköz:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.1.3. Az ellenfél felhívásában foglaltak nem teljesítésének az indoka:171
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.2. Annak előadása, hogy az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselője172 milyen minőségben jár ela fél nevében:173
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.3. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:174

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.4. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:175
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.5. Mellékletek:176
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

____________________________________________
aláírás

Tanúk:177

1.
Név (teljes név):178 ______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):179 ______________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):180 ______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):181 ______________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

4. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Viszontkereset-levél nyomtatvány

VISZONTKERESET-LEVÉL182,183

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Bírósági ügyszám:
_____________________________________________________________________________________________________

1.3. A viszontkereset-levelet előterjesztő alperes184

1.3.1. Név:
_____________________________________________________________________________________________________

1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének185 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének186 neve:
_____________________________________________________________________________________________________

1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve:187
_____________________________________________________________________________________________________

1.4. Felperes adatai188

1.4.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:189 ______________________@___________________________________

1.4.2. Nem természetes személy190 felperes

Név:_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:191 ______________________@__________________________________

Nyilvántartó hatóság/ bíróság192 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének193 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai194

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:195 ______________________@__________________________________

1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai196

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:197 ______________________@__________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________

1.5. Alperes adatai198

1.5.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:199 ______________________@___________________________________

1.5.2. Nem természetes személy alperes

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Székhelye:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság200 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
E-mail-cím:201 ______________________@__________________________________

1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének202 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének203 adatai

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:204 ______________________@__________________________________

1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai205

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:206 ______________________@__________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ207

2.1. Az alperes (több alperes esetén az egyes alperesek) a felperessel (több felperes esetén az egyes felperesekkel) szemben pontosan milyen döntés208 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét209 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):210

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.3. A viszontkereseti kérelmet megalapozó tények:211

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok212
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel213 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel214 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:215

Igen    □
Nem     □

2.4.5. A viszontkereset-levél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:216

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.5. Több viszontkereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)    
együttes (valódi)217
vagylagos218
eshetőleges219
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________


3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke220

Az érvényesített követelés értéke:221
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:222
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.2. Azon adatok előadása, hogy a viszontkeresetnek a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg:223
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték224

A megfizetett összeg: ________________________________________________________

Megfizetésének módja:225_____________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:226 (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség227
teljes költségfeljegyzési jog228
részleges költségfeljegyzési jog229


Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés230 esetén az arra történő hivatkozás:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.4. A viszontkereset szempontjából a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása, ha a nem természetes személy felperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal:231

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a viszontkereset szempontjából a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:232

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:233

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:234

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:235

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.9. Mellékletek:236

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

_____________________________________
aláírás
Tanúk:237
1.
Név (teljes név):238 _______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):239
________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):240 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):241
________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

5. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Beszámítást tartalmazó irat nyomtatvány

BESZÁMÍTÁST TARTALMAZÓ IRAT242,243

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Bírósági ügyszám:

_____________________________________________________________________________________________________

1.3. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél244

1.3.1. Név:

_____________________________________________________________________________________________________

1.3.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének245 vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének246 neve:
_____________________________________________________________________________________________________

1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve:247
_____________________________________________________________________________________________________

1.4. Felperes adatai248

1.4.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:249 ___________________@_____________________________________

1.4.2. Nem természetes személy250 felperes

Név: _________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:251___________________@______________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság252 neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének253 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai254

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím: ________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:255___________________@_____________________________________

1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai256

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím: ________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:257___________________@_____________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________

1.5. Alperes adatai258

1.5.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:259___________________@_____________________________________

1.5.2. Nem természetes személy alperes

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Székhelye:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság260 neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
E-mail-cím:261___________________@_____________________________________

1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének262 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének263 adatai

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:264___________________@_____________________________________

1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai265

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:266___________________@_____________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ267

2.1. A beszámítani kívánt pénzkövetelés összege vagy egyéb követelés megnevezése és mennyisége, annak meghatározásával, hogy mely felperessel/alperessel szemben pontosan mit kíván beszámítani:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy a beszámítással mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):268

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.3. A beszámítás összegét vagy mennyiségét és a beszámított követelés lejártát vagy esedékességét megalapozó tények:269

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.4. A beszámítás után fennmaradó követelés összege vagy mennyisége, feltüntetve, hogy a beszámítani kívánt követelés a követelést milyen időpontban, mennyiségben és miként szüntette meg:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.5. Annak meghatározása, hogy a 2.4. pontban foglalt adat milyen számításon alapul:270

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.6. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok271
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel272 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel273 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:274

Igen    □
Nem     □

2.6.5. A beszámítást tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:275

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________


3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. Azon adatok előadása, hogy a beszámításnak a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg:276

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.2. A nem természetes személy felperes 1.4.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:277

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:278

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében: 279

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:280

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:281

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3.7. Mellékletek:282

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

_____________________________________
aláírás
Tanúk:283
1.
Név (teljes név):284 __________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):285
___________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):286 ___________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):287 ___________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

6. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Keresetlevél nyomtatvány gondnoksági perben


KERESETLEVÉL GONDNOKSÁGI PERBEN288,289

Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:290
(a megfelelő aláhúzandó)

gondnokság alá helyezés iránt indított per291
gondnokság alá helyezés módosítása iránt indított per292
gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt indított per293
gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránt indított per294
előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított per295


1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes296 adatai297

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:298 _______________________@_________________________________

1.2.2. Nem természetes személy299 felperes

Név:_________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:300_______________________@_________________________________
Nyilvántartó hatóság301 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási száma: ___________________________________________________________________________________


1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének302 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai303

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:304 ________________________@________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai305

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:306 ________________________@________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________

1.2.5. A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok:307
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.3. Alperes308 adatai309

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:310 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:311
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:312 _______________________@_________________________________

1.3.2. Nem természetes személy alperes313

Név: _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:314 _______________________@_________________________________
Nyilvántartó hatóság315 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám:316__________________________________________________________________________________

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai317

Név: _________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:318 _______________________@__________________________________


2. ÉRDEMI RÉSZ319

2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem):320, 321

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.1.1. Ha a kereseti kérelem az alperes cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre irányul, legalább egy olyan ügycsoport322 megnevezése, amelyre nézve az alperes gondnokság alá helyezését kéri:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):323

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:324

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok325
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen
Nem

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel326 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel327 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:328

Igen    □
Nem     □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:329
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)330
vagylagos331
eshetőleges332
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.6. A gondnoksággal érintett személy ingatlanvagyonára vonatkozó adatok:333
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.7. A gondnoksággal érintett személy előzetes jognyilatkozatára334 vonatkozó adatok, ha arról tudomása van:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________


3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):335
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.2. A per tárgyi költségmentes a 2017. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján.

3.3. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:336
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.4. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:337

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.5. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:338

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.6. Mellékletek:339
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

_____________________________________
aláírás

Tanúk:340
1.
Név (teljes név):341 _______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):342 _______________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):343 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):344 ________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

7. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Keresetlevél nyomtatvány házassági bontóperben

KERESETLEVÉL HÁZASSÁGI BONTÓPERBEN345,346

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes347 házastárs adatai

Név (teljes név):
____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:348 _______________________@__________________________________

1.2.1. Törvényes képviselő adatai349

Név:
____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________

1.2.2. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai350

Név: ________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
____________________________________________________________________________________________________

1.3. Alperes351 házastárs adatai

Név (teljes név):
____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:352 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:353
____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:354 _______________________@_________________________________

1.3.1. Törvényes képviselő adatai355

Név: ________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@_________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ356

2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem):357
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):358
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:359
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2.3.1. A házasságkötés helye és ideje:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2.3.2.A házasságból származó és életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatok:360
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2.3.3. Az életközösség fennállásának időtartama:361
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2.3.4. A házasság közös megegyezésen alapuló felbontása esetén szükséges nyilatkozatok (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, kapcsolattartás, gyermek tartása, házastársi közös lakás használata, igény esetén házastársi tartás):362
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó,rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok363
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel364 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel365 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:366

Igen    □
Nem     □
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:367
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén368

A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi)369,
vagylagos370
eshetőleges371
Több együttes (valódi) kérelem esetén:372
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Elbírálás kért sorrendje eshetőleges kérelmek esetén:373
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________


3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke

Az érvényesített követelés értéke:374
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:375
c

3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, illetékesség):376
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték377

A megfizetett összeg: __________________________________________________________________________________

Megfizetésének módja:378
____________________________________________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:379 (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség380
teljes költségfeljegyzési jog381
részleges költségfeljegyzési jog382

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés383 esetén az arra történő hivatkozás:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:384
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:385
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:386
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3.7. Mellékletek387
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

_____________________________________
aláírás
Tanúk:388
1.
Név (teljes név):389 ____________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):390 ____________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):391 ____________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):392 _____________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

8. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Keresetlevél nyomtatvány szülői felügyelettel kapcsolatos perben


KERESETLEVÉL SZÜLŐI FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS PERBEN393,394

Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:395
(a megfelelő aláhúzandó)


a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per396
a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított per397
a közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per398


1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes399 adatai400

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve: ___________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:401 _______________________@__________________________________

1.2.2. Nem természetes személy402 felperes

Név:_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:403_______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság404 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám:
_____________________________________________________________________________________________________

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének405 vagy nem természetes személy felperes képviselőjének adatai406

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:407_______________________@_________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai408

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:409 ________________________@________________________________

Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________

1.3. Alperes410 adatai411

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:412____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:413
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:414 _______________________@__________________________________

1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének415 adatai416

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:417 ________________________@________________________________


2. ÉRDEMI RÉSZ418

2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem):419

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):420
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:421
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok422
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani:423

Igen    □
Nem     □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:424

Igen    □
Nem     □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:425

Igen    □
Nem    □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:426
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)

együttes (valódi)427
vagylagos428
eshetőleges429
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke

Az érvényesített követelés értéke:430
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:431
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, illetékesség):432
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.3. Költségkedvezmények433

Annak megjelölése, hogy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e:434

Igen     □
Nem    □

3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:435
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:436
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.7. Mellékletek:437
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap


___________________________________________
aláírás

Tanúk:438
1.
Név (teljes név):439 ____________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):440 _____________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):441 ____________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):442 ____________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

9. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Keresetlevél nyomtatvány kiskorú gyermek tartása iránt indított perben


KERESETLEVÉL KISKORÚ GYERMEK TARTÁSA IRÁNT INDÍTOTT PERBEN443,444


Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:445
(a megfelelő aláhúzandó)

gyermektartásdíj megállapítása iránt indított per446
gyermektartásdíj megváltoztatása (felemelése, leszállítása) iránt indított per447
gyermektartásdíj megszüntetése iránt indított per448


1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes449 adatai450

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
________________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
________________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
________________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:451 _______________________@__________________________________

1.2.2. Nem természetes személy452 felperes

Név: ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Székhely:
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:453 _______________________@_________________________________
Nyilvántartó hatóság454 neve:
________________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási száma: ______________________________________________________________________________________

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének455 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai456

Név:
________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:457 ________________________@________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai458

Név:
________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:459 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve: ________________________________________________________________________________________________________

1.3. Alperes460 adatai461

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
________________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:462____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:463
________________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
________________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:464 _______________________@__________________________________

1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének465 adatai466

Név:
________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:467 ________________________@_________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ468

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):469
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.2.Annakrövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesítenikívánt jog):470
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:471
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó,rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok472
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel473bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel474bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:475

Igen    □
Nem     □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:476
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi) 477
vagylagos478
eshetőleges479
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke

Az érvényesített követelés értéke:480
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:481
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):482
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.3. Költségkedvezmények483

Annak megjelölése, hogy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e:484

Igen     □
Nem    □


3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:485
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:486
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:487
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.7. Mellékletek:488
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

_________________________________________
aláírás
Tanúk:489
1.
Név (teljes név):490 ______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):491 ________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):492 _________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):493 ________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

10. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Keresetlevél nyomtatvány munkaügyi perben


KERESETLEVÉL MUNKAÜGYI PERBEN494,495


1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes496 adatai497

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:498 _______________________@__________________________________

1.2.2. Nem természetes személy499 felperes

Név:___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:500 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság501 neve:
_______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: _______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének502 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai503

Név:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:504 ________________________@______________________________________


1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai505

Név:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:506 ________________________@_________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_______________________________________________________________________________________________________

1.3. Alperes507 adatai508

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
_______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:509____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:510
_______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:511 _______________________@__________________________________


1.3.2. Nem természetes személy512 alperes

Név:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:513
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:514 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság515 neve:516
_______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:517_____________________________________________________________________
Adószám:518 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai519

Név:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:520 ________________________@________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ521

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés522 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.1.1. Ha a felperes munkaviszonya jogellenes megszüntetése következményeként kártérítésként elmaradt jövedelme megtérítését kéri, az elmaradt jövedelem tételeinek megjelölése jogcímenként523 és összegszerűen, annak pontos megjelölésével, hogy azt mely időtartamra számítja fel:524
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.1.2.Annak megjelölése, ha a felperes felszámolás alatt álló munkáltatóval szemben a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos igényt érvényesít:525

IGEN     NEM     (A megfelelő aláhúzandó)

2.1.2.1 Annak megjelölése, hogy igényét a felszámolónak bejelentette-e:

IGEN     NEM     (A megfelelő aláhúzandó)

2.1.2.2. Annak megjelölése, hogy a felszámoló vitatja-e a bejelentett igényt:

IGEN     NEM     (A megfelelő aláhúzandó)

2.1.2.3. Ha a felszámoló a bejelentett igényt vitatja, a követelés vitatásáról szóló felszámolói közlés átvételének időpontja:

_____________év _____________________hó ________nap

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét526 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:527
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok528
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel529 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel530 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:531

Igen    □
Nem     □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:532
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)    
együttes (valódi)533
vagylagos534
eshetőleges535
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke

Az érvényesített követelés értéke:536
________________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:537
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):538
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.3. Költségkedvezmények539
a) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esete: (a megfelelő aláhúzandó)

tárgyi költségfeljegyzési jog540

tárgyi illetékfeljegyzési jog541

b) Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok:542
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:543
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:544
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:545
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:546
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:547
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

3.9. Mellékletek:548
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

____________________________________________
aláírás
Tanúk:549
1.
Név (teljes név):550 ______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):551
_______________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):552 _______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):553
_______________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

11. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Keresetlevél nyomtatvány végrehajtási perben


KERESETLEVÉL VÉGREHAJTÁSI PERBEN554,555

Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:556
(a megfelelő aláhúzandó)

a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per557
végrehajtási igényper558
a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per559

1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes560 adatai561

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:562 _______________________@__________________________________

1.2.2. Nem természetes személy563 felperes

Név:_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:564
_______________________@____________________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság565 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének566 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai567

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:568 ________________________@_________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai569

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:570 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________


1.3. Alperes571 adatai572

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:573____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:574
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:575 _______________________@__________________________________

1.3.2. Nem természetes személy576 alperes

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:577
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:578 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság579 neve:580
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:581__________________________________________________________________
Adószám:582 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai583

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:584_______________________@_________________________________

1.4. A végrehajtható okiratot585 kiállító személy, szerv586 neve:587

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.5. A végrehajtás elrendelésekor kiállított végrehajtható okirat száma:

_____________________________________________________________________________________________________

1.6. A végrehajtást foganatosító végrehajtó adatai
Név: _________________________________________________________________________________________________
Székhely:588 _____________________________________________________________________________________________________

1.7. A végrehajtási ügy száma (végrehajtói ügyszám):

_____________________________________________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ589

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):590
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét591 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:592
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok593
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel594 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel595 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:596

Igen    □
Nem     □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:597
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)598
vagylagos599
eshetőleges600
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________


3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke

Az érvényesített követelés értéke:601
_____________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:602
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.2. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):603
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték604
A megfizetett összeg:
_____________________________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:605
_____________________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:606(a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség607
teljes költségfeljegyzési jog608
részleges költségfeljegyzési jog609

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés610 esetén az arra történő hivatkozás:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:611
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:612
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:613
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:614
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:615
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.9. Mellékletek:616
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

____________________________________________
aláírás

Tanúk:617

1.
Név (teljes név):618 ____________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):619
_____________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):620 ____________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):621
______________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

12. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Keresetlevél nyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben


KERESETLEVÉL A JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI ÜGYBEN HOZOTT HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN622,623,624


1. BEVEZETŐ RÉSZ


1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes625 adatai626

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:627 _______________________@__________________________________

1.2.2. Nem természetes személy628 felperes

Név__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:629 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság630 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének631 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai632

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:633 ________________________@________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai634

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:635 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________

1.3. Alperes636 adatai637

1.3.1. Természetes személy alperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:638____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:639
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:640 _______________________@__________________________________

1.3.2. Nem természetes személy641 alperes

Név: _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:642
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:643 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság644 neve:645
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:646___________________________________________________________________
Adószám:647 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai648

Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:649 ________________________@________________________________

1.4. A megváltoztatni kért birtokvédelmi határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal megnevezése és székhelye:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.5. A birtokvédelmi határozat száma:
_____________________________________________________________________________________________________

2. ÉRDEMI RÉSZ650

2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát, a birtokvédelmi határozat megváltoztatását milyen módon kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):651
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):652
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:653
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok654
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel655 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □


2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel656 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:657

Igen    □
Nem     □

2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:658
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.5. Több kereset esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)659
vagylagos660
eshetőleges661
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. ZÁRÓ RÉSZ

3.1. A pertárgy értéke

Az érvényesített követelés értéke:662
_____________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:663
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):664
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.3. Az eljárási illeték665
A megfizetett összeg: ___________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:666
_____________________________________________________________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:667(a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség668
teljes költségfeljegyzési jog669
részleges költségfeljegyzési jog670

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés671 esetén az arra történő hivatkozás:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:672
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.5. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:673
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:674
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:675
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:676
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.9. Mellékletek:677
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

__________________________________________
aláírás

Tanúk:678
1.
Név (teljes név):679 _______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):680
________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):681 _________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):682
_________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

13. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Hiánypótlásra szolgáló nyomtatvány


HIÁNYPÓTLÁSI NYOMTATVÁNY683,684


1. Annak megjelölése, hogy milyen beadvány hiányait pótolja a nyomtatvánnyal:685
(a megfelelő aláhúzandó)

keresetlevél
keresetet tartalmazó irat
viszontkereset-levél
beszámítást tartalmazó irat
írásbeli ellenkérelem

2. Eljáró bíróság megnevezése:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Bírósági ügyszám:
_____________________________________________________________________________________________________

4. A hiánypótlást előterjesztő fél

4.1. Név:

_____________________________________________________________________________________________________

4.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének686 vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének687 neve:

_____________________________________________________________________________________________________

4.3. Meghatalmazott képviselő neve:688

_____________________________________________________________________________________________________

5. Az 1. pontban megjelölt nyomtatvány hiánypótlással érintett pontja(i):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. A hiánypótlás körében szolgáltatott adat, tett nyilatkozat:689
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:690
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

8. Mellékletek:691
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

___________________________________________
aláírás

Tanúk:692

1.
Név (teljes név):693 _________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):694
________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):695 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):696
________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

14. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra szolgáló pótlap nyomtatvány

PÓTLAP

ÁLLÍTÁSI VAGY BIZONYÍTÁSI SZÜKSÉGHELYZETBEN AZ ELLENFÉLHEZ INTÉZETT FELHÍVÁSRA697

1. A pótlap sorszáma:698

2. Az ellenfélhez intézett felhívás

2.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet):

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet):

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

15. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Tanúbizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány

PÓTLAP
TANÚBIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA699

1. A pótlap sorszáma:700

2.1. Tanú

Neve:

_____________________________________________________________________________________________________

Tanú címének bejelentése külön lapon:
(a megfelelő aláhúzandó)

Igen         Nem

amennyiben nem,

Tanú lakóhelye (tartózkodási helye):701

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Az arra vonatkozó nyilatkozat, ami alapján a tanú lakóhelye (tartózkodási helye) megjelölhető:
(a megfelelő aláhúzandó)

a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez
az adatokat valamennyi peres fél ismeri
az adatok valamely közhiteles nyilvántartásból bárki számára megismerhetők

Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

16. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány

PÓTLAP

SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA702

1. A pótlap sorszáma:703

2. Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:704


magánszakértő     □

bíróság által kirendelt szakértő    □

más eljárásban kirendelt szakértő     □


Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:


________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:705

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

17. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás indítványozása, illetve okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátása iránti pótlap nyomtatvány

PÓTLAP

OKIRATTAL VAGY TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA, ILLETVE OKIRAT VAGY TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA706

1. A pótlap sorszáma:707

2. Az okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz


Megnevezése:


________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

18. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Egyéb bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány

PÓTLAP

EGYÉB BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA708

1. A pótlap sorszáma:709

2. Az egyéb bizonyítási indítvány


Megnevezése:


_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________


Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

19. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa

KÖZIGAZGATÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTIKERESETLEVÉL710,711

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes712 adatai713

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):714
_____________________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail-cím:715 _______________________@________________________
Telefonszám: ________________________________________________

1.2.2. Nem természetes személy716 felperes

Név:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének717 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai718

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:719 ________________________@________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai720

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:721 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________


1.3. Felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai722

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________

1.4. Alperes723 közigazgatási szerv adatai724

Név
______________________________________________________________________________________________________

Székhely:
______________________________________________________________________________________________________

Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________

1.4.1. Képviselő adatai725

Név:
______________________________________________________________________________________________________

Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________

E-mail-cím: ________________________@__________________________________

2. A vitatott közigazgatási cselekmény726

2.1. A vitatott közigazgatási cselekmény megjelölése: (a megfelelő aláhúzandó)

a) egyedi döntés (pl. végzés, határozat);
b) egyedi ügyben alkalmazandó - a jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó - általános hatályú rendelkezés727(pl. egyetemi vizsgaszabályzat);
c) közigazgatási szerződés (közigazgatási szervek között, közfeladat ellátására kötött szerződés, továbbá az a szerződés, amelyet törvény vagy kormányrendelet annak minősít);
d) közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita.

2.2. A vitatott közigazgatási cselekmény azonosítására alkalmas adat: (pl. döntés száma, keltezése; szerződés azonosítója, kelte, tárgya stb.)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2.3. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés módja: (a megfelelő aláhúzandó)

postai kézbesítés
elektronikus kézbesítés
hirdetményi kézbesítés
személyes átvétel
kihirdetés
egyéb

2.4. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés ideje:

________________ év _____________________hó _______nap

3. Közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem

3.1. A közigazgatási szerv támadott cselekménye miért jogsértő, és az mely jogát, milyen jogos érdekét sérti (a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem megjelölése):728
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.2. Közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3.3. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok729
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).

3.3.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □

3.3.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel730 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

3.3.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel731 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □

3.3.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:732

Igen    □
Nem     □

3.3.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:733
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

4. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem: (a megfelelő aláhúzandó)734

4.1. a közigazgatási cselekmény735

a) hatályon kívül helyezését,
b) megsemmisítését vagy
c) megváltoztatását
4.2. közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltását
4.3. a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezést
4.4. a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatban okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelezést
4.5. a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének vagy a közigazgatási jogviszony szempontjából lényeges egyéb ténynek a megállapítását736

kérem.

4.6. A 4.1. c) pontban, a 4.3., a 4.4 vagy a 4.5. alpontban megjelölt kereseti kérelem esetén annak megjelölése, hogy pontosan milyen tartalmú döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól, valamint a közigazgatási cselekmény esetleges jogsértő következményének és az elhárítása igényelt módjának megjelölése:737
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

4.7. Több kereseti kérelem esetén

A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)

vagylagos738

egymás melletti739

Elbírálásuk kért sorrendje:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

5. A pertárgy értéke740

Az érvényesített követelés értéke:741
_____________________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):742
_____________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:743
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):744
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Az eljárási illeték745

Illeték előzetes megfizetése esetén

A megfizetett összeg: __________________________________________________________________________________

Megfizetésének módja:746 ______________________________________________________

Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:747(a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség748
teljes költségfeljegyzési jog
részleges költségfeljegyzési jog749
munkavállalói költségkedvezmény (közszolgálati jogvita esetén)

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén (a megfelelő aláhúzandó)

tárgyi költségfeljegyzési jog750
tárgyi illetékfeljegyzési jog751,752

8. Annak leírása, hogy a felperes szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:753
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

9. A keresetlevél 5-8. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:754
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

10. Egyéb, nem kötelező nyilatkozatok, kérelmek:755
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

11. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

12. Mellékletek:756
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

____________________________________________
aláírás

Tanúk:757
1.
Név (teljes név):758 __________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):759
__________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):760 __________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):761
_________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

20. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Mulasztási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa

MULASZTÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL762,763

1.1. Eljáró bíróság megnevezése:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1.2. Felperes764 adatai765

1.2.1. Természetes személy felperes

Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):766
_____________________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jel: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
E-mail-cím:767 _______________________@__________________________________
Telefonszám: __________________________________________________________

1.2.2. Nem természetes személy768 felperes

Név:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __

1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének769 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai770

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:771 ________________________@________________________________

1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai772

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:773 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________

1.3. A felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai774

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ______________________@____________________________________

1.4. Alperes775 közigazgatási szerv adatai776

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):777
______________________________________________________________________________________________________

1.4.1. Képviselő adatai778

Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ______________________@____________________________________

2. A közigazgatási szervhez fordulás

2.1. időpontja:
______________________________________________________________________________________________________

2.2. az ügy megjelölése:
______________________________________________________________________________________________________

2.3. A mulasztó közigazgatási szerv azon eljárási cselekményei, amelyekre a felperes tudomása szerint sor került:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.4. A közigazgatási szerv eljárási, határozathozatali vagy feladatellátási kötelezettségét megalapozó jogszabályok és körülmények:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.5. A mulasztás megállapíthatóságának okai:779
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.6. A mulasztás orvoslását szolgáló eljárás kezdeményezésére való utalás:780
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.7. Azon eljárási cselekmények megjelölése, amelyekre a 2.6. alpontban megjelölt eljárásban a felperes tudomása szerint sor került:781
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.8. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem

2.8.1. A közigazgatási szerv mulasztása miért jogsértő, és az mely jogát, milyen jogos érdekét sérti (a közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem megjelölése):782
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.8.2. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.9. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok783
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).


2.9.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:

Igen    □
Nem    □


2.9.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel784 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □


2.9.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel785 bizonyítani:

Igen    □
Nem     □


2.9.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:786

Igen    □
Nem     □

2.9.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:787
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.10. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem:788

A közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítását kérem    □

3. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Az eljárási illeték789

Illeték előzetes megfizetése esetén

A megfizetett összeg:
______________________________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:790
______________________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában

a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:791 (a megfelelő aláhúzandó)

költségmentesség792
teljes költségfeljegyzési jog
részleges költségfeljegyzési jog

Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________


b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén (a megfelelő aláhúzandó)

tárgyi költségfeljegyzési jog793
tárgyi illetékfeljegyzési jog794,795

5. Annak leírása, hogy a felperes szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:796
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. A keresetlevél 3-5. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:797
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

7. Egyéb, nem kötelező nyilatkozatok, kérelmek:798
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9. Mellékletek:799
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________


Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

___________________________________________
aláírás


Tanúk:800
1.
Név (teljes név):801 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):802
_______________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):803 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):804
________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

21. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány közigazgatási perben

PÓTLAP

SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA KÖZIGAZGATÁSI PERBEN805

1. A pótlap sorszáma:806

2. Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:807


a megelőző közigazgatási eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő    □

magánszakértő     □

bíróság által kirendelt szakértő    □

más eljárásban kirendelt szakértő     □


Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:


______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:


______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:808


______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

1

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, kivéve, ha az adott pertípusra (pl. házassági bontóper) erre rendszeresített külön nyomtatvány áll rendelkezésre. Ha követelése a 3 millió Ft-ot nem haladja meg, igényét közjegyző hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárásban kell érvényesítenie.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

3

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

4

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

5

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

6

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

7

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

8

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

9

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és aköltségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

10

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

11

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

12

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

13

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

14

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

15

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

16

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy (szervezet) alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

17

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

18

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

19

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

20

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.
Ha a pert egyéni vállalkozó ellen gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

21

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

22

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

23

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személy alperest nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekrőla Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

24

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

25

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

26

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

27

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

28

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

29

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

30

Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság az alperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg.

31

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor az a következők szerint jelölhető meg például:
- kártérítés iránti igény [pl. szerződésszegéssel vagy szerződés nem teljesítésével okozott kár megtérítése, veszélyes üzemi felelősségből (pl. gépjárművel okozott) kár megtérítése iránti igény],
- birtokháborítás estén zavarás megszüntetése iránti igény,
- jogalap nélkül birtokolt dolog kiadása iránti igény,
- közös tulajdon megszüntetése iránti igény,
- adásvételi szerződés alapján járó vételár megfizetése iránti igény,
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti igény,
- hibás teljesítésből eredő igények (pl. szerződés hibás teljesítése miatti kijavítási igény),
- szerződés teljesítésének az elmaradása esetére kikötött kötbér megfizetése iránti igény,
- kötelesrész pénzben való kiadása iránti igény.

32

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.

33

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

34

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

35

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

36

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

37

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

38

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

39

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

40

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

41

A pertárgy értékének a bíróság hatáskörének megállapítása és az eljárási illeték megfizetése szempontjából van jelentősége, melyet a keresetlevél beadásának időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Pénzkövetelés esetén a pertárgy értéke általában megegyezik a felperes által követelt összeggel. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni ebben a rovatban, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.

42

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható. Így például nem kell kitölteni, ha a felperes pénzkövetelést érvényesít, amelynek összege pontosan meghatározható (pl. 4 millió forint), mert ebben az esetben a pertárgy értéke egyértelművé válik a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból. A pénzkövetelés összegébe a kamatok és az egyéb járulékok nem számítanak bele. Ha több keresetet terjeszt elő a keresetlevélben, a pertárgyérték számítása során ezek értéke összeadódik. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.

43

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. egy ingatlan tulajdonjogára vonatkozó perben a teljes ingatlan forgalmi értékét veszi alapul vagy saját tulajdoni hányadának az értékét.

44

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból megállapítható. A járásbíróság hatásköre megállapítható pl. abból, ha a felperes pénzösszegben meghatározható pénzkövetelést érvényesít, mert ha az nem haladja meg a 30 millió Ft-ot, akkor az a járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékessége megállapítható pl. abból, hogy a felperes az alperes lakóhelye vagy székhelye szerinti bíróságot jelölte meg eljáró bíróságként. Ha az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása van, pl. a káresemény, ami miatt kártérítést kér, külföldön következett be, vagy a szerződés teljesítésének helye külföldön van, a bíróság ezekből a tényekből megállapíthatja joghatóságának fennállását vagy annak hiányát.

45

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

46

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

47

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető. Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

48

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

49

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

50

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

51

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

52

Abban az esetben kitöltendő nem természetes személy felperes perindítása esetén, ha felperesként nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartás) szereplő nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.2.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

53

Abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

54

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

55

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

56

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

57

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként kirendelő határozatát),
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

58

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

59

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

60

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

61

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

62

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

63

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha a pert fizetési meghagyásos eljárás előzte meg, amelyben a kötelezett ellentmondást terjesztett elő a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyással szemben, mellyel az eljárás perré alakult. A felperes (korábbi jogosult), ezen a nyomtatványon terjesztheti elő keresetét a közjegyző felhívásában szereplő bíróságon, a közjegyző felhívásától számított 15 napon belül.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a közjegyző felhívásában szereplő bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetet tartalmazó iratát szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

64

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

65

Itt kell leírni azt, hogy a keresetet tartalmazó irat benyújtását fizetési meghagyásos eljárás előzte meg. Fel kell tüntetni továbbá a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző nevét, székhelyét és a közjegyzői ügyszámot.

66

A fizetési meghagyásos eljárás jogosultja.

67

Természetes személy felperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

68

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

69

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető. Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

70

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

71

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, melynek adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

72

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

73

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

74

Akkor kitöltendő, ha a természetes személy felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

75

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

76

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

77

A fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje.

78

Természetes személy alperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

79

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

80

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

81

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

82

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

83

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

84

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

85

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

86

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

87

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

88

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

89

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

90

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatait, amely az általa előterjesztett ellentmondásból kiderülhet. A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

91

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

92

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető abban az esetben, ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben is több követelést érvényesített. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetet tartalmazó irat érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

93

Ezt a szerint határozza meg, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban mire kérte kötelezni a kötelezettet.

94

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor az meghatározható a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben megjelölt, a követelés alapjául szolgáló jogviszony, valamint az érvényesíteni kívánt jog alapul vételével.

95

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül, ami miatt kártérítést kér. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.

96

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

97

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

98

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

99

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

100

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetet tartalmazó irathoz csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetet tartalmazó irathoz.

101

Ha a felperesnek több kereseti kérelme van az alperessel szemben, a további kereseti kérelmek tekintetében a keresetet tartalmazó irat nyomtatvány 2. részének rovatait kell kitölteni és pótlapokként ezzel a keresetet tartalmazó irat nyomtatvánnyal együtt előterjeszteni.

102

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

103

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

104

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

105

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetésénél tekintettel kell lenni a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezésekor megfizetett díjra. Az eljárás perré alakulása esetén a felperesnek a közjegyzői felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül kell a fizetési meghagyásos eljárás díját kiegészíteni a peres eljárás illetékére. Itt csak azt az összeget tüntesse fel, amelyet illetékként megfizetett. Ha a felet a közjegyző személyes díjfeljegyzési jogban részesítette, mentesül az illeték megfizetése alól. A díjfeljegyzési jogban való részesülést a nyomtatványnak ennél a pontjánál kell jeleznie.

106

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

107

A pert megelőző fizetési meghagyásos eljárásban azt a természetes személyt, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán az eljárási költséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett a közjegyző részleges vagy teljes díjfeljegyzési jogban részesítheti (személyes díjfeljegyzési jog). Díjfeljegyzési joga alapján a fél részben vagy egészben mentes a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztéséért fizetendő eljárási díj, valamint az ellentmondás folytán perré alakult eljárás illetékének megfizetése alól. Ha a fél díj feljegyzési jogban részesült, erre a beadványaiban utalnia kell.

108

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető. Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

109

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

110

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

111

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

112

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

113

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

114

Abban az esetben kitöltendő nem természetes személy felperes perindítása esetén, ha felperesként nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartás) nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

115

Abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.4.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

116

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

117

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

118

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.3.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

119

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetet tartalmazó irat záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást),
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Mellékletként csatolni kell a közjegyzői felhívás másolatát, és, ha a fél abban részesült, a közjegyző díjfeljegyzési jogban részesítő jogerős végzését.

120

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

121

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

122

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

123

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

124

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

125

Ha a fél jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni a keresettel vagy a viszontkeresettel vagy a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- az ellenkérelmét tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

126

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

127

Ezen a nyomtatványon kell előterjeszteni a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet is. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyikkel szemben terjeszti elő az írásbeli ellenkérelmet.

128

E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy fél perbeli állását, nevét és képviselője nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő fél további adatait felperes esetén az 1.4. pont, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

129

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

130

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

131

Kitöltendő, ha az ellenkérelmet előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

132

Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.

133

Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

134

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

135

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

136

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza, és az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

137

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

138

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

139

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

140

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

141

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

142

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza, és az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

143

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

144

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

145

Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

146

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

147

Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

148

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

149

Teljes mértékben elismerő nyilatkozat esetén a nyomtatvány további rovatait nem kell kitölteni.

150

Kitöltendő, ha a fél az eljárás megszüntetését kéri.

151

Megszüntetést kérhet a fél arra hivatkozással pl., hogy
- magyar bíróságnak nincs joghatósága a perre,
- a per más bíróság hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik,
- az igény - az elévülés esetét kivéve - bírósági úton nem érvényesíthető vagy
- a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított más perben a perindítás joghatása már beállt vagy annak tárgyát már jogerősen elbírálták.

152

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

153

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

154

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.2.2.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

155

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

156

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) az ellenkérelemhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol az ellenkérelemhez.

157

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

158

Jelen nyomtatványon több kereseti / viszontkereseti / beszámítási kérelem esetén több ellenkérelem is előterjeszthető. Több kereseti / viszontkereseti / beszámítási kérelem esetén az érdemi védekezésnek valamennyi keresetre /viszontkeresetre /beszámítási kérelemre ki kell terjednie, azzal, hogy a védekezés azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadnia.

159

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

160

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

161

A rovat kitöltése nem kötelező. A félnek az anyagi jogi kifogását a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie. Ha meg kívánja jelölni az anyagi jogi kifogást, akkor az a következők szerint jelölhető meg például:
- szavatossági kifogás: az olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült;
- érvénytelenségi kifogás: ha egy jognyilatkozatot írásban kell megtenni, az akkor érvényes, ha legalább a lényeges tartalmát írásba foglalták. Ha ennek ellenére a jognyilatkozatot nem írásban tették meg, úgy az ellenkérelemben a fél hivatkozhat a jognyilatkozat érvénytelenségére;
- elévülési kifogás: a követelések általában öt év alatt évülnek el. Ha az érvényesített követelés elévült, úgy az ellenkérelemben erre hivatkozhat az ellenkérelem előterjesztője.

162

Itt kell előadni az anyagi jogi kifogás szempontjából lényeges tényeket, pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket, vagy le kell írni a feleknek az ügy szempontjából jelentőséggel bíró magatartását. A tények előadásának olyan részletességűnek kell lenni, hogy abból a bíróság számára megállapíthatóvá váljon, hogy a fél milyen anyagi jogi kifogást érvényesít.

163

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetlevélre, a viszontkereset-levélre vagy a beszámítást tartalmazó iratra vonatkozik-e.

164

Itt kell előadni a védekezés szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni a feleknek az ügy szempontjából jelentőséggel bíró magatartását. A védekezés alatt érteni kell az elutasítás, az anyagi jogi kifogás és a vitatás körében tett nyilatkozatokat.

165

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

166

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

167

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.3.6.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

168

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

169

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) az ellenkérelemhez csatolni kell. Itt kell felsorolnia, hogy milyen bizonyítékokat csatol az ellenkérelemhez.

170

Akkor kitöltendő, ha az ellenfél a keresetlevélben, a viszontkereset-levélben vagy a beszámítást tartalmazó iratban állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozással felhívást intézett a félhez meghatározott információ szolgáltatására vagy bizonyítási eszköz csatolására.

171

Akkor kitöltendő, ha az ellenfél felhívására nem nyilatkozik, illetve nem csatol bizonyítási eszközt. Itt kell indokát adni a nyilatkozat, illetve a bizonyítási eszköz-csatolás elmaradásának.

172

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő, pl. az ügyvezető.

173

Akkor kell kitölteni, ha eltér az ellenfél által korábban feltüntetettől.

174

Nem kötelező kitölteni, de ha a perrel kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.
Abban az esetben, ha az ellenkérelmet előterjesztő fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfele rendelkezik a tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis az ellenkérelmet előterjesztő fél állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az ellenfélhez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az ellenfélhez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

175

Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.3.6.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

176

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

177

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

178

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

179

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

180

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

181

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

182

Ha az alperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni – a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt – viszontkeresetét a felperessel szemben, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie. Ha nem állnak fenn a viszontkereset indításának feltételei, azonban a fél beszámítással élhet, amelyet nyomtatványon kíván előterjeszteni, úgy a „Beszámítást tartalmazó irat” nyomtatványt kell kitölteni, amely a beszámítással kapcsolatos tájékoztatásokat is tartalmazza.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a viszontkeresetet tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

183

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

184

E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy alperes nevét, valamint a képviselőjének a nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni. Ha a viszontkeresetet több alperes terjeszti elő, a további alperesek adatait pótlapon kell rögzíteni.

185

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

186

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

187

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

188

Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.

189

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte az elektronikus levélcímét (e-mail).

190

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.

191

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte az elektronikus levélcímét (e-mail).

192

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és aköltségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

193

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

194

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

195

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte a képviselő elektronikus levélcímét (e-mail).

196

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

197

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte a meghatalmazott elektronikus levélcímét (e-mail).

198

Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

199

Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail)

200

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekrőla Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

201

Abban az esetben kitöltendő, ha az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

202

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

203

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

204

Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

205

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

206

Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

207

Jelen nyomtatványon több viszontkereset is előterjeszthető. Több viszontkereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány viszontkeresete van. Ebben az esetben a viszontkereset-levél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes viszontkeresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több viszontkereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
Több viszontkereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi viszontkereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több viszontkeresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges viszontkeresete. Vagylagosan előterjesztett viszontkeresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

208

Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság a felperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg.

209

Az alperes a felperes ellen a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt indíthat viszontkeresetet. Más jogviszonyból eredő jog iránt akkor terjeszthető elő viszontkereset, ha a kereset tekintetében a per eldöntése függ a viszontkereset elbírálásától vagy a viszontkereset eldöntése függ a kereset elbírálásától.
Járásbíróság előtt olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel a törvényszék hatáskörébe tartozna – a házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben viszontkeresetként érvényesített házassági vagyonjogi igény kivételével – csak akkor lehet indítani, ha a viszontkeresettel érvényesített követelés beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a járásbíróságnak hatásköre van.
Nincs helye viszontkereset indításának, ha a viszontkereset elbírálása más bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik.
Nincs helye viszontkereset indításának az alperes által más perben a felperes követelésével szemben már beszámított követelés esetében.

210

A rovat kitöltése nem kötelező. A félnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie. Ha a viszontkeresettel érvényesíteni kíván jogot meg kívánja jelölni, az a következők szerint jelölhető meg például:
- kártérítés iránti igény [pl. szerződésszegéssel vagy szerződés nem teljesítésével okozott kár megtérítése, veszélyes üzemi felelősségből (pl. gépjárművel okozott) kár megtérítése iránti igény],
- birtokháborítás estén zavarás megszüntetése iránti igény,
- jogalap nélkül birtokolt dolog kiadása iránti igény,
- közös tulajdon megszüntetése iránti igény,
- adásvételi szerződés alapján járó vételár megfizetése iránti igény,
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti igény,
- hibás teljesítésből eredő igények (pl. szerződés hibás teljesítése miatti kijavítási igény),
- szerződés teljesítésének az elmaradása esetére kikötött kötbér megfizetése iránti igény
- kötelesrész pénzben való kiadása iránti igény.

211

Itt kell előadni a viszontkeresettel érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a fél által a viszontkeresettel érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.

212

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

213

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

214

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

215

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

216

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a viszontkereset-levélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a viszontkereset-leveléhez.

217

Ebben az esetben az alperesnek több követelése van a felperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a viszontkeresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

218

Vagylagos a kérelem, ha az alperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A viszontkeresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

219

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén az alperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi viszontkeresete nem alapos (sikertelen). A viszontkeresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

220

A pertárgy értékének a bíróság hatáskörének megállapítása és az eljárási illeték megfizetése szempontjából van jelentősége, melyet az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Pénzkövetelés esetén a pertárgy értéke általában megegyezik a felperes által követelt összeggel. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni ebben a rovatban, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.

221

Nem kötelező kitölteni, ha a viszontkereset-levél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható. Így például nem kell kitölteni, ha a fél pénzkövetelést érvényesít viszontkeresetként, amelynek összege pontosan meghatározható (pl. 4 millió forint), mert ebben az esetben a pertárgy értéke egyértelművé válik a viszontkereset-levél érdemi részében előadott adatokból. A pénzkövetelés összegébe a kamatok és az egyéb járulékok nem számítanak bele. Ha több keresetet terjeszt elő a viszontkereset-levélben, a pertárgyérték számítása során ezek értéke összeadódik. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.

222

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. egy ingatlan tulajdonjogára vonatkozó perben a teljes ingatlan forgalmi értékét veszi alapul vagy saját tulajdoni hányadának az értékét.

223

Nem kötelező a rovat kitöltése, ha a viszontkereset-levél érdemi részében előadott adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.

224

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

225

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel,
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

226

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.
Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

227

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

228

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

229

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

230

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

231

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes, amely ellen a viszontkeresetet indítja olyan nem természetes személy, amely közhiteles nyilvántartásban nem szerepel, mint például a társasház. A cégeket például a cégbíróság közhiteles nyilvántartásban tartja nyilván, így, ha a felperes cég (pl. betéti társaság), akkor nem kell ezt a rovatot kitölteni.

232

Abban az esetben kitöltendő, ha alperesként nem ismeri a szervezete nyilvántartási számát vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben alperesként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.

233

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

234

Nem kötelező kitölteni, de ha a viszontkeresettel kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha az alperes valószínűsíti, hogy kizárólag a felperes rendelkezik az alperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis az alperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet a felpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. A felpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

235

Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.4.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

236

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a viszontkereset-levél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is,
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

237

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy alperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy alperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

238

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

239

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

240

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

241

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

242

Ha a fél jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni beszámítását, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie. Ezt a nyomtatványt használhatja a jogi képviselő nélkül eljáró alperes, ha a felperessel szemben beszámítást kíván előterjeszteni, valamint a jogi képviselő nélkül eljáró felperes, ha az alperes viszontkereseti követelésével szemben ellen-beszámítást kíván előterjeszteni.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a beszámítást tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

243

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

244

E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy fél nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél további adatait felperes esetén az 1.4. pont alatt, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni. Ha a beszámítást tartalmazó iratot több fél terjeszti elő a további előterjesztő felek adatait pótlapon kell rögzíteni.

245

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének további adatait felperes esetén az 1.4. pont alatt, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

246

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

247

Kitöltendő, ha a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

248

Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.

249

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

250

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.

251

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

252

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekrőla Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

253

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

254

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

255

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

256

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

257

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

258

Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

259

Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

260

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

261

Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

262

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

263

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

264

Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

265

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

266

Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

267

Jelen nyomtatványon több beszámítható követelést is előterjeszthet. Ebben az esetben a beszámítást tartalmazó irat érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból külön-külön megállapíthatóak legyenek a beszámítani kívánt követelések. Több beszámítás előterjesztése esetén azok azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.

268

A rovat kitöltése nem kötelező. A félnek a beszámítással érvényesíteni kívánt igényét a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás szabályait megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló bármely más egynemű és lejárt követelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a tartozásába beszámítja. Beszámításnak nincs helye tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve, továbbá a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben. A bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye.
A perben a követeléssel szemben nincs helye olyan ellenkövetelés beszámításának,
a) amelynek keresetként történő elbírálása más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy - vagyonjogi követelés kivételével - hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe tartozna,
b) amelynek érvényesítése iránt az alperes más pert indított, és abban a perben a perindítás joghatása már beállt vagy azt jogerősen elutasították, vagy
c) amelyet az alperes más perben a felperessel szemben beszámításként már előterjesztett vagy azt az ellenkövetelés fennállta tekintetében érdemben jogerősen elbírálták.
Egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több beszámítás nem terjeszthető elő a perben.

269

Itt kell előadni a beszámítás szempontjából jelentőséggel bíró megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket, magatartásokat. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a beszámítással érvényesíteni kívánt igény megállapítható legyen.

270

Ha a fél az ellenkövetelését a pert megelőzően nem számította be, a számítást a beszámítás bíróságra történő előterjesztése időpontjával kell elvégezni.

271

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

272

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

273

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.6.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

274

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

275

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a beszámítást tartalmazó irathoz csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a beszámítást tartalmazó irathoz.

276

Nem kötelező a rovat kitöltése, ha a beszámítást tartalmazó irat érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.
Ennek hiányában itt kell kitérni arra, hogy a beszámítás elbírálása, amennyiben azt keresetként terjesztették volna elő, nem tartozna-e más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy – vagyonjogi követelés kivételével – más bíróság hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe. Ennek megjelölése azért szükséges, mert a perben a követeléssel szemben nincs helye olyan ellenkövetelés beszámításának, amelynek keresetként történő elbírálása más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy – vagyonjogi követelés kivételével – hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe tartozna.

277

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben a felperes félként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét tényekkel kell alátámasztani. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.

278

Abban az esetben kitöltendő, ha az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben az alperes félként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét tényekkel kell alátámasztani. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.

279

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

280

Nem kötelező kitölteni, de ha a beszámítást tartalmazó irattal kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.
Abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a fél állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az ellenfélhez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az ellenfélhez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

281

Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.6.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

282

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a beszámítást tartalmazó irat záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is,
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

283

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

284

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

285

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

286

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

287

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

288

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie gondnoksági per megindítása esetén.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

289

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

290

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle gondnoksági pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg.

291

A gondnokság alá helyezést a bíróságtól a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére,a kiskorú törvényes képviselője, a gyámhatóság és az ügyész kérheti, ha az alperes ügyei viteléhez szükséges belátási képessége csökkent vagy teljesen hiányzik, és egyéni, családi körülményeire tekintettel indokolt a gondnokság alá helyezése. A gondnokság alá helyezés iránt indított kereset csak ugyanazon személy gondnokság alá helyezésére vagy szülői felügyeleti jogának megszüntetésére irányuló keresettel kapcsolható össze.

292

A gondnokság alá helyezés módosítását a gondnokolt, a gondnokolt együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a gondnok,a gyámhatóság vagy az ügyész kérheti, ha a gondnokság alá helyezett állapotában olyan változás, javulás vagy romlás áll be, ami szükségessé teszi a korábban elrendelt gondnokság módosítását.

293

A gondnokság alá helyezés megszüntetését a gondnokolt, a gondnokolt együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a gondnok,a gyámhatóság vagy az ügyész kérheti, ha a gondnokság alá helyezett állapotában olyan változás áll be, ami szükségessé teszi a korábban elrendelt gondnokság megszüntetését.

294

A gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránti pert a gyámhatóság hivatalból indítja meg.

295

A pert a gondnokság alá helyezett személy (gondnokolt), a gondnok, a gyámhatóság és az ügyész indíthatja meg, ha a körülmények az előzetes jognyilatkozatot tevő személy cselekvőképességének korlátozását követően úgy változtak meg, hogy az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne.

296

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

297

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

298

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

299

Gondnoksági pert a gyámhatóság is kezdeményezhet.

300

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

301

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

302

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

303

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

304

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

305

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). A meghatalmazáson a fél aláírását illetve kézjegyét közjegyzővel hitelesíttetni kell.

306

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

307

Itt kell feltüntetni, hogy a pert megindító felperes abba a személyi körbe tartozik, akik, vagy amelyek megindíthatják a gondnoksági pert. Itt azokat a tényeket kell előadni, amelyekből ez kiderül, pl., hogy a felperes az alperessel együttélő házastárs, élettárs vagy az alperes egyenesági rokona, testvére, kiskorú törvényes képviselője, gondnoka.

308

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

309

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni. Ha a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése iránti pert nem maga a gondnokolt személy indítja, akkor azt ellene és az ellen kell megindítani, akinek a keresete folytán sor került a gondnokság alá helyezésre. Ebben az esetben több személy lesz a perben alperesként (pl. gondokság alá helyezett személy és a gyámhatóság).

310

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

311

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

312

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

313

E rovat kitöltésére csak a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése iránti perben kerülhet sor, mert ezeket a pereket a gondnokolt személyen kívül az ellen is meg kell indítani, akinek a keresete folytán a bíróság a gondnokság alá helyezést elrendelte. Ha a gondnokság alá helyezett személy kezdeményezi a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése iránti pert, azt az ellen kell megindítani, akinek a keresete folytán a bíróság a gondnokságot elrendelte. Ha a gyámhatóság kérte a gondnokság alá helyezést, akkor a perben a gyámhatóság lesz az alperes.

314

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

315

Ha a felperes ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

316

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

317

Gondnokság alatt álló személy esetén a gondnok.

318

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

319

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit, például a perben jelentős tényeket, elegendő egyszer előadni.
A gondnokság alá helyezés iránti kereset csak az alperes szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránti keresettel kapcsolható össze. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

320

Itt kell megjelölnie, pl. hogy az alperes cselekvőképességét részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezését, annak módosítását vagy megszüntetését kéri.
- Az alperes cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondokság alá helyezése akkor kérhető, ha az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan vagy visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel meghatározott ügycsoportok tekintetében indokolt a gondnokság alá helyezése.
- Az alperes cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezése akkor kérhető, ha az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, teljes körűen hiányzik, és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel gondnokság alá helyezése indokolt.
- Itt kérhető továbbá az alperes választójogból való kizárása vagy annak megszüntetése is. A bíróság azt a nagykorú személyt zárja ki a választójogból, akinek a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
Ha a kereseti kérelem egy korábbi bírósági határozatban hozott döntés megváltoztatására irányul, fel kell tüntetni a korábbi határozatot hozó bírósági nevét és a határozat számát.

321

Ha a pert előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indítja, itt kérhető az előzetes jognyilatkozatban foglalt rendelkezések alkalmazásának teljes vagy részleges mellőzése, arra tekintettel, hogy a körülmények az előzetes jognyilatkozatot tevő személy cselekvőképességének korlátozását követően úgy változtak meg, hogy az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne.

322

Itt kell megjelölnie legalább egy olyan személyi vagy vagyoni jellegű ügycsoportot, amelyre nézve kéri az alperes gondnokság alá helyezését. Ennek indoka, hogy a bíróságnak a cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletben meg kell határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben az alperes cselekvőképességet korlátozza. Ilyen ügycsoport lehet pl. vagyonnal kapcsolatos rendelkezés (nagyobb értékű ingó, ingatlan, bankszámla), társadalombiztosítási ellátásból, munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelemmel való rendelkezés, egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása, örökléssel kapcsolatos nyilatkozatok, családjogi jognyilatkozatok, bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatok. Az ügycsoport leírása egy élethelyzet pontos körülírásával is megtörténhet.

323

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, annak megjelölése attól függ, hogy milyen gondnoksági pert indít, pl. gondnokság alá helyezés vagy megszüntetés iránti pert.
- Gondnokság alá helyezés iránti perben az érvényesíteni kíván jog körében megjelölhető pl.: hogy a gondnokság alá helyezendő személy pszichés betegsége, mentális zavara, szenvedélybetegsége milyen fokú belátási képesség csökkenéssel jár, amely szükségessé teszi a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezését.
- Gondnokság alá helyezés módosítása, megszüntetése iránti perben pl. azt lehet megjelölni, hogy a gondnokság alá helyezett személy pszichés betegségének, mentális zavarának javulása, megszűnése miatt a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése indokolt.

324

Itt kell előadni, hogy az alperes / gondnokság alatt álló személy mely magatartása és miért indokolja a bíróságtól kért döntés meghozatalát. Itt kell előadni az alperes egészségi és mentális állapotára jellemző adatokat, amelyek indokolttá tehetik a gondnokság alá helyezését, vagy az abban bekövetkezett változást, ami alapot adhat a gondnokság alá helyezés módosítására, megszüntetésére. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.     
Előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított perben itt kell előadni, hogy milyen körülmény-változás következett be az előzetes jognyilatkozatot tevő személy cselekvőképességének korlátozását követően, amely(ek) miatt az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne.

325

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

326

Gondnoksági perben az alperes elmeállapotának megvizsgálására igazságügyi pszichiátriai szakértőt kell kirendelni. Ebben a perben nincs lehetőség magánszakértői bizonyítás indítványozására.

327

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

328

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

329

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

330

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen kér elbírálni. A keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

331

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

332

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

333

Itt kell megadni a gondnokság alá helyezendő vagy gondnokság alá helyezett személy ingatlanvagyonára vonatkozó adatokat. Az adatokat akkor is meg kell jelölni, ha a felperes nem kéri az alperes cselekvőképességének részleges korlátozását az ingatlannal való rendelkezés ügycsoport tekintetében.

334

Itt kell megadnia a gondnokság alá helyezendő vagy gondnokság alá helyezett személy előzetes jognyilatkozatára vonatkozó adatokat. Az előzetes jognyilatkozatban a nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli részleges vagy teljes korlátozásának esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy gyámhatóság előtt személyesen
a) megnevezheti azt az egy vagy több személyt, akit gondnokául rendelni javasol;    
b) kizárhat egy vagy több személyt a gondnokok köréből; és
c) meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el.
Az előzetes jognyilatkozatot be kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába.

335

Nem kell a rovatot kitölteni, ha a keresetlevél érdemi részében feltüntetett adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.
A per törvény erejénél fogva a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékességnél előadható, hogy a bíróság illetékessége pl. az alperes lakóhelye határozza meg. A perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az a bentlakásos szociális intézmény vagy fekvőbeteg-gyógyintézet van, ahol az alperes huzamos időn át tartózkodik. Az intézmény nevét és címét meg kell adni. A bíróság illetékességét az is megalapozza, ha az alperes az adott bíróság területén huzamos időn át életvitelszerűen tartózkodik (pl. rokonai ott gondozzák). Itt kell leírnia, hogy pl. annak a szociális intézménynek a helye határozta meg a bíróság illetékességét, ahol az alperest hosszabb ideje gondozzák. Itt térhet ki arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a gondnokság alá helyezendő vagy gondnokság alá helyezett személy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén található, vagy más állam állampolgára.

336

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka.

337

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt térhet ki arra – a szükséges adatok megadásával –, ha a gyámhatóság a perindítást megelőzően a gondnokság alá helyezendő személy vagyonára vagy annak egy részére zárlatot rendelt el vagy számára ideiglenes gondnokot rendelt.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

338

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

339

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat, és, ha rendelkezésre áll a gondnokság alá helyezendő személy születési anyakönyvi kivonatát, nyugdíjszelvényét, tulajdoni lapot, szakorvosi véleményt,
c) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. ha gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként kirendelő határozatát),
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Ha a felperes a gyámhatóság, a nyomtatványhoz csatolni kell:
a) az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt, ennek hiányában a szakorvos nyilatkozatát arról, hogy az alperes a vizsgálaton nem jelent meg,
b) az alperes tulajdonában álló ingatlanok valamint azon ingatlanok tulajdoni lapját, amelyeken haszonélvezeti joga áll fenn, vagy amelyekre őt érintő jog vagy tény van bejegyezve, feljegyezve,
c) nyugdíja vagy nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyéb ellátása esetén a nyugdíjfolyósítási törzsszámot,
d) betétben elhelyezett készpénz esetén a betétkönyv vagy folyószámla számát,
e) az alperes lakóhelyén készített környezettanulmány során felvett jegyzőkönyvet,
f) az alperes gyámhatósági meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet, és
g) az ideiglenes gondnokrendelés, illetve zárlat elrendelése esetén az erre vonatkozó határozatot.
Ha a felperes a gyámhatóság, a nyomtatványhoz csatolhatja:
a) az alperesről készített pszichológiai véleményt,
b) az alperesről készített gyógypedagógiai véleményt,
c) az érintett személlyel kapcsolatban álló családsegítő, személyi segítő, szociális munkás véleményét,
d) az érintett személy életvitelét, gondozását segítő személy meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet.

340

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

341

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

342

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

343

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

344

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

345

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie házasság felbontása iránti per megindítása esetén. Ez a nyomtatvány egyaránt használandó:
- a házasság közös megegyezésen alapuló és
- nem közös megegyezésen alapuló felbontásának kérelmezése esetén.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

346

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

347

Felperes az a házastárs, aki a házassági bontópert kezdeményezi.

348

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

349

Ha a házastárs cselekvőképtelen (mert pl. gondnokság alatt áll), a pert nevében a gyámhatóság hozzájárulásával törvényes képviselője indíthatja meg.

350

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). A meghatalmazáson a fél aláírását illetve kézjegyét közjegyzővel hitelesíttetni kell.

351

Alperes az a házastárs, aki ellen a házassági bontópert megindítja a keresetlevéllel.

352

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

353

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

354

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

355

Törvényes képviselőnek minősül gondnokság alatt álló személy esetén a gondnok.

356

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető, amelyek a házassági bontókeresettel összekapcsolhatók. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

357

Itt kérheti a felperes házastárs a bíróságtól, hogy az alperes házastárssal kötött házasságát bontsa fel.
A házasság felbontása iránti keresettel együtt az alábbi keresetek előterjesztésére van lehetőség:
- a házasság érvénytelenítése
- a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
- a gyermekkel való kapcsolattartás
- a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése
- a gyermek tartása
- a házastársi tartás
- a közös lakás használatának rendezése
- a házastárs névviseléstől eltiltása iránti kereset.
Amennyiben a házasság felbontása iránti keresettel együtt valamely fenti keresetet is elő kíván terjeszteni, akkor az érdemi részben az egyes keresetek tekintetében külön-külön kell nyilatkoznia, de az egyes keresetek azonos tartalmi elemeit, pl. a tényállításokat, elegendő egyszer előadni.

358

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor az a következő szerint jelölhető meg:
Házassági bontóperben az érvényesíteni kívánt jog a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása miatt a házasság felbontása iránti igény.
Itt jelölheti meg, hogy:
- a felperes a házasság felbontását a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlásához vezető okok vizsgálata nélkül, azaz közös megegyezés alapján kéri, vagy, ha ennek feltételei nem állnak fenn, akkor
- nem közös megegyezés alapján, hanem a házasság megromlásához vezető okfolyamat feltárása mellett kéri.
A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására, az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján nincs kilátás.

359

Itt kell előadni a házasság felbontása szempontjából lényegesnek tekintendő megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket, alperesi magatartásokat. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen. A tényekből ki kell derülnie, hogy a felperes közös megegyezés alapján vagy nem közös megegyezés alapján kéri a házasság felbontását.
Ha a házasság közös megegyezéssel történő felbontása kéri, ebben a rovatban nem kell feltárni a házasság megromlását alátámasztó tényeket, elegendő arra utalni, hogy házasság teljesen megromlott, helyreállítására nincs kilátás.
A házasság közös megegyezéssel történő felbontására akkor van lehetőség, ha a házastársak:
- a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása,
- a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás,
- a gyermek tartása,
- a házastársi közös lakás használata valamint
- ha ez iránti igény felmerül a házastársi tartás kérdésében megegyeznek.
Ha a házasság felbontását nem közös megegyezés alapján kéri, akkor itt kell előadni azokat a tényeket, amelyek alátámasztják, hogy a felperes alperessel kötött házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott és annak helyreállítására miért nem lát lehetőséget a felperes.

360

A kiskorú vagy a tartásra szoruló gyermekekre vonatkozó adatokat kell feltüntetni.

361

A keresetlevélben nyilatkoznia kell az alperes házastárssal fennálló életközösség fennállásának időtartamáról annak kezdő és befejező időpontjának megjelölésével. Abban az esetben nem kell nyilatkoznia az életközösség fennállásnak időtartamáról, ha korábban a házastársak között házassági vagyonjogi per volt folyamatban és a bíróság az eljárást befejező érdemi határozatában vagy közbenső ítéletében már megállapította azt.
Azért kell nyilatkozni a felperesnek az életközösség fennállásának időtartamáról, mert a bíróságnak ítéletében azt meg kell állapítania. A rovatban le kell írni, hogy a házastársak között az életközösség pontosan mettől meddig állt fenn. Ha a házastársak a házasság megkötését megelőzően élettársakként is együtt éltek, az életközösség időtartamához a házasságkötést megelőző élettársi együttélés időtartama is hozzáadódik, a házastársak ellenkező megállapodása hiányában, így a kezdő időpont megjelölésekor erre is figyelemmel kell lenni.

362

A rovatot akkor kell kitölteni, ha a házasság felbontását közös megegyezés alapján kéri. A házasság közös megegyezéssel történő felbontására akkor van lehetőség, ha a házastársak:
- a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása,
- a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás,
- a gyermek tartása,
- a házastársi közös lakás használata, valamint,
- ha ez iránti igény felmerül, a házastársi tartás kérdésében megegyeznek.
Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a gyermek lakóhelyét azonban akkor is meg kell határozniuk.
Ha közös megegyezés alapján kéri a házasság felbontását, a keresetlevélhez csatolnia kell a fentiekben jelzett kérdésekben a házastársával közös álláspontját tartalmazó megállapodást, ha az már a keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre áll.

Ha ilyen megállapodás még nem jött létre, akkor ebben a rovatban a felperes köteles nyilatkozatot tenni a fent megjelölt valamennyi kérdésben. Ki kell fejtenie álláspontját a közös gyermek (gyermekek) feletti szülői felügyelet gyakorlása, közös szülői felügyeletben történő megállapodás hiányában a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek (gyermekek) tartása, a házastársak közös lakásának használata, valamint, ha ez iránti igény felmerül, a házastársi tartás kérdésében.

363

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

364

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

365

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

366

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

367

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

368

A házasság felbontása iránti keresettel együtt a nyomtatvány 2.1. pontjához tartozó végjegyzetben felsorolt keresetek is előterjeszthetők. Ezek előterjesztése esetén a keresetek egymáshoz való viszonyáról itt kell nyilatkoznia.

369

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen kér megítélni; a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű. Pl. a felperes a házasság felbontása iránti kereset mellett előterjeszt a házastársak gyermekének tartása és a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti kereseteket is.

370

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

371

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

372

Itt kell előadnia, ha az alperessel szemben a házasság felbontása iránti kereseten kívül további kereseti kérelmet is előterjeszt. A házasság felbontása iránti kereset kizárólag a nyomtatvány 2.1. pontjához tartozó végjegyzetben felsorolt keresetekkel kapcsolható össze.

373

Ha a felperes eshetőleges keresetet terjeszt elő (pl. a házasság felbontását elsődlegesen közös megegyezés alapján, ennek hiányában másodlagosan a házasság megromláshoz vezető folyamat feltárása mellett kéri) a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

374

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható.
A házasság felbontása iránti per tárgyának értéke nem meghatározható. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.
Ha a házasság felbontása iránti kereset mellett a járulékos kérdésekben (pl. szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, gyermektartás, stb.) is kereseti kérelmet terjeszt elő, ezek pertárgyértéket forintban kell meghatározni. Ha pl. tartás iránti követelést is érvényesít, akkor a pertárgy értékeként a tartásdíj egyéves összegét kell meghatározni.

375

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg, pl. a kiskorú gyermek tartása esetén követelt összeget mi alapján határozta meg.

376

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.
A per törvény erejénél fogva a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékességre vonatkozóan itt térhet ki arra, hogy a bíróság illetékessége min alapul. A bíróság illetékességét megalapozhatja pl.:
- az alperes házastárs lakóhelye vagy
- a házastársak utolsó közös lakóhelye.
Itt térhet ki arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a házastársak lakóhelye, szokásos tartózkodási helye különböző államban van vagy a házastársak különböző államok állampolgárai vagy a házastársak nem az állampolgárságuk szerinti államban rendelkeznek lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel.
Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára, ha a perben külföldi elem van, a joghatóságának fennállása, egyéb esetben az illetékessége megállapítható.

377

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni. A házassági bontóper illetéke 30 000 forint.

378

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel,
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

379

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.

380

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

381

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

382

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

383

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. A felet költségfeljegyzési jog illeti meg a származási perben, a szülői felügyelettel kapcsolatos perben, a törvényen alapuló tartással kapcsolatos perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

384

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél gondnoka.

385

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

386

Például, ha a keresetlevélben két tanú meghallgatását kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.4.1. pontjához a tanúbizonyításra vonatkozó pótlap nyomtatványok 1. és 2. számú pótlapokként kerülnek becsatolásra.

387

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként kirendelő határozatát),
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Csatolni kell a keresetlevélhez a házasság megkötését és a házasságból származó, életben levő gyermekek születését igazoló okiratokat, így a házassági anyakönyvi kivonatot és a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát.
Ha a házasság felbontását közös megegyezés alapján kéri, a keresetlevélhez csatolni kell a Ptk. 4:21. § (3) bekezdésében meghatározott valamennyi kérdésben a felek közös álláspontját tartalmazó megállapodást, ha ez a keresetlevél előterjesztésekor már rendelkezésre áll.
Ha az életközösség fennállásának időtartamát a házassági vagyonjogi perben eljáró bíróság már jogerősen megállapította, az ezt igazoló okiratot csatolni kell a keresetlevélhez.

388

A nyomtatványt aláíró természetes személy felperes esetén két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.

389

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

390

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

391

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

392

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

393

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie a szülői felügyelettel kapcsolatos per megindítása esetén.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

394

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

395

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle szülői felügyelettel kapcsolatos pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg. Amennyiben olyan szülői felügyelettel kapcsolatos pert kíván indítani, mely ezen a nyomtatványon nem szerepel, azt az általános keresetlevél nyomtatványon teheti meg.

396

A szülői felügyeletet a szülők közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. A szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság - a gyermek érdekét mérlegelve - a szülők közös szülői felügyeletre és ezzel összefüggésben a gyermek lakóhelyére vagy a szülői felügyelet rendezésére vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz. A szülők megállapodásának hiányában a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt a szülő és a gyámhatóság indíthat pert. A pert a szülőnek a másik szülő ellen, a gyámhatóságnak mindkét szülő ellen meg kell indítania. A szülői felügyelet gyakorlásnak rendezése iránt indított per keresetével csak a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.    

397

A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása a bíróságtól akkor kérhető, ha azok a körülmények, amelyeken a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapult, utóbb lényegesen megváltoztak, és ennek következtében a megváltoztatás a gyermek érdekében áll. A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt a szülő és a gyámhatóság indíthat pert. A pert a szülőnek a másik szülő ellen, a gyámhatóságnak mindkét szülő ellen meg kell indítania. A szülői felügyelet gyakorlásnak megváltoztatása iránt indított per keresetével a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.

398

A közös szülői felügyelet gyakorlása kizárólag a szülők közötti teljes egyetértés, mindenre kiterjedő együttműködési hajlandóság esetén lehetséges. Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők már nem tudnak együttműködni, a közös szülői felügyeletet a bíróság bármelyik szülő kérelmére megszünteti. A közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per keresetével a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.

399

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

400

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

401

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

402

Szülői felügyelettel kapcsolatos pert a gyámhatóság is indíthat.

403

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

404

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekrőla Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

405

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

406

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

407

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

408

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). A meghatalmazáson a fél aláírását illetve kézjegyét közjegyzővel hitelesíttetni kell.

409

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

410

Alperes az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

411

Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

412

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

413

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

414

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

415

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

416

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait.

417

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

418

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit, pl. a tényállításokat, elegendő egyszer előadni.
A szülői felügyelet gyakorlásának rendezésével összefüggő keresetekkel a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

419

A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben a felperes kereseti kérelme arra irányul, hogy a bíróság határozza meg a kiskorú gyermek (gyermekek) feletti szülői felügyelet gyakorlásának módját. A bíróságtól kérhető pl., hogy:
- határozzon a szülői felügyeleti jogok közös gyakorlásáról, és jelölje ki a szülői felügyeleti jogok közös gyakorlása – ideértve a váltott gondoskodás – iránti kereseti kérelem esetén a gyermek(ek) valamelyik szülőnél történő lakóhelyét,
- határozza meg a szülői felügyelet gyakorlásának szülők közötti megosztását, vagy
- kizárólag az egyik szülőt jogosítsa fel a szülői felügyeleti jogok gyakorlására.
Pontosan meg kell jelölni a kérelemmel érintett gyermek (gyermekek) nevét és születési adatait.
Szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránti perben a felperes kereseti kérelme irányulhat arra, hogy:
- a kiskorú gyermek (gyermekek) vonatkozásában a szülők megállapodása vagy a bíróság korábbi ítélete vagy a bíróság által jóváhagyott egyezség alapján szabályozott szülői felügyelet gyakorlását a bíróság változtassa meg.
Pontosan meg kell jelölnie a kérelemmel érintett gyermek(ek) nevét és születési adatait. Ha a szülői felügyelet gyakorlásáról korábban bíróság döntött, melynek megváltoztatását kéri, fel kell tüntetni a korábbi határozatot hozó bíróság nevét és határozatának (ítéletének, egyezségének) számát, valamint azt, hogy a felperes a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatást miként és mennyiben kéri.
Közös szülői felügyelet megszüntetése iránti perben a kereseti kérelem a közös szülői felügyelet megszüntetésére irányul.
A közös szülői felügyelet megszüntetésével együtt a felperesnek kérelmet kell előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy a jövőben melyik szülő fogja gyakorolni a gyermek (gyermekek) feletti szülői felügyeletet.
Amennyiben a szülői felügyelettel kapcsolatos kereset mellett a gyermek tartása iránt vagy a kapcsolattartás szabályozása iránt is kereseti kérelmet terjeszt elő a kereseti kérelem az alábbiak szerint jelölhető meg.
A gyermek tartása iránti kereseti kérelem irányulhat arra, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jövőre nézve meghatározott összegű gyermektartásdíj fizetésére időszakonként visszatérően, határozatlan ideig.
A felperesnek meg kell határoznia, hogy
- gyermekenként mely időponttól kezdődően (év, hónap, nap)
- milyen összegű tartásdíjra tart igényt.
Elmaradt tartásdíj esetén a tartási követelést hat hónapnál régebbi időre akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre tartási követelést nem lehet bírósági úton érvényesíteni.
A kapcsolattartás szabályozására vonatkozó kereseti kérelemben meg kell jelölni:
- a folyamatos (hétvégi és hétköznapi) kapcsolattartás kért időtartamát (pl. minden páros hét hétvégéjén pénteken 16 órától vasárnap 18 óráig);
- az időszakos (nyári, téli, őszi, tavaszi szünet) kapcsolattartás időtartamát (pl. az iskolai szünetek fele);
- a gyermek átadásának / átvételének a helyét (pl. a felperes mindenkori lakóhelye vagy tartózkodási helyén).

420

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor annak megjelölése attól függ, hogy a nyomtatvány elején felsorolt perek közül melyiket indította meg.
Az érvényesíteni kívánt jog lehet
- a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti igény vagy
- a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránti igény vagy
- a közös szülői felügyelet megszüntetése iránti igény.

421

A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.
A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított perben a tények körében indokolt kitérni például arra, hogy:
- a felperes mettől meddig élt együtt a másik szülővel,
- kötöttek-e házasságot,
- mikor született (születtek) a gyermek(ek),
- melyek azok az tények, körülmények, amelyek miatt alkalmasabbnak tartja magát a gyermek(ek) nevelésére, gondozására a másik szülőnél,
- a gyermek(ek)ről mióta és melyik szülő gondoskodik saját háztartásában és a másik szülő tartja-e a kapcsolatot a gyermekkel.
A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított perben:
- elő kell adni, hogy milyen körülményváltozások indokolják a szülői felügyeleti jog újrarendezését és az miért szolgálja a gyermek érdekét,
- ha a szülői felügyelet gyakorlásáról bírósági vagy gyámhatósági határozat döntött, röviden elő kell adni a korábbi döntés tartalmát és csatolni az erről szóló határozatot.

A közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított perben indokolt kitérni arra, hogy:
- a közös szülői felügyelet megszüntetése miért szükséges,
- a felperes szülő miért nem tud a szülői felügyeleti jog gyakorlása során a másik szülővel együttműködni,
- melyek azok a körülményváltozások, amelyek a megszüntetést indokolják,
- a közös szülői felügyelet gyakorlásáról mely hatóság vagy bíróság előtt állapodtak meg. Az erről szóló határozatot csatolni kell a nyomtatványhoz.

422

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

423

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

424

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

425

Ilyen további bizonyítás indítványozása körébe tartozik a kötelezett munkáltatójától az elmúlt egyévi jövedelmére vonatkozó igazolás beszerzése. Ebben az esetben meg kell jelölni a kötelezett munkáltatójának pontos nevét és címét. További bizonyítás keretében kérheti környezettanulmány beszerzését az alperes lakóhelyére vonatkozóan, nevelési, oktatási intézmény megkeresését a kiskorú gyermekre vonatkozóan pedagógiai vélemény beszerzése érdekében továbbá indítványozható más bíróságnál, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése.

426

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt azt kell felsorolnia, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez. Itt kell megnevezni azt a bírósági vagy gyámhatósági határozatot, amely a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról rendelkezik.

427

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

428

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

429

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

430

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható.
Ha kizárólag szülői felügyelettel kapcsolatos igényt érvényesít, a per tárgyának értéke nem határozható meg. Ebben az esetben azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.
Ha tartás iránti követelést is érvényesít, akkor a pertárgy értékét forintban a tartásdíj egyéves összegét megjelölve kell meghatározni. Amennyiben ezen felül hátralékos tartásdíjat is érvényesít, annak teljes összegét a pertárgy értékéhez hozzá kell számítani.

431

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozta meg.

432

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.
A per törvénynél fogva járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékességét megalapozhatja az alperes lakóhelye vagy a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye. Itt írhatja le, ha a gyermek lakóhelye alapján határozta meg az eljáró bíróságot. Itt térhet ki arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a gyermek szokásos tartózkodási helye külföldön van, ha a gyermek nem magyar állampolgár vagy kettős állampolgár, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő szokásos tartózkodási helye külföldön van, vagy, ha a gyermeknek külföldön vagyona van.

433

A szülői felügyelettel és tartással kapcsolatos perben a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, ami mentesít az illeték előzetes megfizetése alól.

434

A szülői felügyelettel kapcsolatos perekben érvényesülő költségfeljegyzési jog csak az illeték és a per során felmerülő költségek előzetes megfizetése alól mentesít, míg költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól is. A szülői felügyeleti jog rendezése iránti perekben az eljárás költségeinek viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt. A felet megillető tárgyi költségfeljegyzési jog a költségek – pervesztesség esetén történő - viselése alól nem mentesíti, csak azok előlegezése alól. Ha jövedelmi, vagyoni vagy egyéb körülményei alapján a költségek utólagos viselésére nem képes külön nyomtatványon költségmentesség engedélyezését kérheti. E rovat kitöltése tehát akkor indokolt, ha a fél jövedelmi, vagyoni viszonyaira tekintettel költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszthet, mert rászorultnak tekinthető.

435

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka.

436

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

437

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is,
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

438

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

439

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

440

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

441

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

442

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

443

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie a kiskorú gyermek tartásával kapcsolatos per megindítása esetén.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.
Ha a kiskorú gyermek tartását a házasság felbontásával egyidejűleg kéri, akkor a házassági bontóper nyomtatványát használja. Ha a kiskorú gyermek tartását a szülői felügyeletre vonatkozó igénnyel együtt kéri, a szülői felügyelettel kapcsolatos perre vonatkozó nyomtatványt használja.

444

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

445

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle, a kiskorú gyermek tartásával kapcsolatos pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg. A kiskorú gyermeken – legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig – azt a tartásra jogosult nagykorú gyermeket is érteni kell, aki középiskolai tanulmányokat folytat.

446

A szülőknek a kiskorú gyermekükkel szemben tartási kötelezettsége van. A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell. Ez a vélelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is - legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig - érvényesül, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles. A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben, gyermektartásdíjként teljesíti. Az a szülő is kötelezhető gyermektartásdíj fizetésére, akinek háztartásában él a gyermek, de tartásáról nem gondoskodik. A tartási kötelezettség megállapítása iránti per alatt tipikusan a tartásdíj megfizetésére kötelezés iránti pert kell érteni.

447

A tartási kötelezettség megváltoztatása iránti perben a felek körülményeiben olyan változás következett be, amely alapot ad a tartásdíj felemelésére vagy leszállítására.

448

A tartási kötelezettség megszüntetése iránt indított per a szükséges feltételek fennállásának időközbeni megváltozásán alapul.

449

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

450

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

451

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

452

A kiskorút illető tartás iránt a kiskorú érdekében a gyámhatóság is pert indíthat.

453

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

454

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

455

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

456

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

457

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

458

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

459

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

460

Az alperes az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

461

Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

462

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

463

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

464

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

465

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

466

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait.

467

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

468

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit, pl. a tényállításokat, elegendő egyszer előadni.
A kiskorú gyermek tartására irányuló kereset összekapcsolható a gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti keresettel. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

469

A kiskorú gyermek tartására irányuló perben a kereseti kérelem irányulhat arra, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jövőre nézve meghatározott összegű gyermektartásdíj fizetésére időszakonként visszatérően, határozatlan ideig. A felperesnek meg kell határoznia, hogy:
- gyermekenként mely időponttól kezdődően (év, hónap, nap)
- milyen összegű tartásdíjra tart igényt.
A nyomtatványnak ennél a pontjánál kell meghatározni a fizetési kötelezettség kezdő időpontját és az igényelt tartásdíj pontos összegét gyermekenként.
Elmaradt tartásdíj esetén a tartási követelést hat hónapnál régebbi időre akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre tartási követelést nem lehet bírósági úton érvényesíteni.
A tartási kötelezettség megváltoztatása iránti perben a felek megállapodásán vagy a bíróság ítéletén alapuló tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, hogy a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, emiatt kérheti a tartás mértékének vagy szolgáltatása módjának a megváltoztatását a bíróságtól, a korábban megállapított tartásdíj felemelését vagy leszállítását.
A tartási kötelezettség megszüntetése iránti perben a kereseti kérelemben a tartás megszüntetését kérheti a felperes, ha a körülmények megváltozása folytán a tartási kötelezettségének alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn pl. megszűnt a tartásra jogosult tartásra való rászorultsága vagy nagykorúvá vált.
Ha a kereseti kérelem egy korábbi bírósági határozatban hozott döntés megváltoztatására irányul, fel kell tüntetni a korábbi határozatot hozó bírósági nevét és a határozat számát.

470

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor annak megjelölése attól függ, hogy a nyomtatvány elején felsoroltak perek közül melyiket indította meg. Az érvényesíteni kívánt jog lehet
- a gyermek tartása iránti igény vagy
- a tartási kötelezettség megváltoztatása vagy
- a tartási kötelezettség megszüntetése iránti igény.

471

A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.
A tények körében elő kell adni, hogy milyen tények, körülmények alapozzák meg a gyermektartásdíj megállapítását, megváltoztatását vagy megszüntetését.
Ennek keretében indokolt előadni:
- a tartásra szoruló gyermek(ek) adatait (név, születési adatok) megjelölésével,
- a saját és az alperes jövedelmi, vagyoni helyzetét,
- az abban bekövetkezett változásokat (pl. van-e ingatlanvagyona vagy jelentősebb ingóvagyona, korábban fizetett-e tartásdíjat, ha igen, mikor és mennyit)
- személyi körülményeit,
- a gyermekkel kapcsolatos kiadásokat
- a gyermek jövedelmét, ha azzal rendelkezik.
Amennyiben a kiskorú gyermek tartásáról bírósági határozat rendelkezik, azt meg kell jelölni és a nyomtatványhoz csatolni kell. Ha a gyermek a 18. életévét betöltötte, de középiskolai tanulói jogviszonyban áll, a tanulói jogviszonyról szóló igazolást csatolni kell.

472

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

473

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

474

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

475

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

476

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a nyomtatványhoz. Itt kell megnevezni azt a bírósági határozatot, amely a tartási kötelezettségről rendelkezik.

477

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen kér megítélni; a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

478

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

479

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

480

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható. Ha meghatározza a pertárgy értékét, azt forintban kell megjelölnie.
Gyermektartásdíj iránti perben a pertárgy értékeként megjelölhető pl.:
- hátralékos tartásdíj érvényesítése iránti igény esetén ennek összege,
- folyamatos tartásdíj iránti igény esetén a tartásdíj egyévi összege,
- gyermektartásdíj leszállítása/felemelése iránti perben a fizetett és a kért tartásdíj különbségének egyévi összege,
- gyermektartásdíj megszüntetése iránti perben a megszüntetni kért tartásdíj egyévi összege.
Ha a különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget, úgy ennek értékét kell megadni azzal, hogy fel kell tüntetni, hogy a vagyontárgy vagy pénzösszeg milyen időszakra (mettől-meddig) fedezi a gyermek szükségleteit.
Amennyiben a perben hátralékos és folyamatos tartásdíj iránti igényt is előterjeszt, a pertárgy értéke a hátralékos tartásdíj összege és a folyamatos tartásdíj egyévi összege együttesen.

481

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozta meg. Lásd az előző jegyzetben foglaltakat.

482

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható
Ha a tartás iránti perben 30 millió forint alatti összeget érvényesít, a per elbírálása járásbíróság hatáskörébe tartozik. A gyermektartásdíj iránti perre az alperes lakóhelye szerinti bíróság mellett a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság is illetékes. A pert a tartási igény érvényesítésére jogosult a saját lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindíthatja. Itt térhet ki arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a gyermek szokásos tartózkodási helye külföldön van, vagy a szülői szokásos tartózkodási helye külföldön van.

483

A tartással kapcsolatos perben a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, ami mentesít az illeték előzetes megfizetése alól.

484

A tartással kapcsolatos perekben érvényesülő költségfeljegyzési jog csak az illeték és a per során felmerülő költségek előzetes megfizetése alól mentesít, míg költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól is. A tartással kapcsolatos perekben az eljárás költségeinek viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt. A felet megillető tárgyi költségfeljegyzési jog a költségek – pervesztesség esetén történő - viselése alól nem mentesíti, csak azok előlegezése alól. Ha jövedelmi, vagyoni vagy egyéb körülményei alapján a költségek utólagos viselésére nem képes külön nyomtatványon költségmentesség engedélyezését kérheti. E rovat kitöltése tehát akkor indokolt, ha a fél jövedelmi, vagyoni viszonyaira tekintettel költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszthet, mert rászorultnak tekinthető.

485

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka.

486

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

487

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

488

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségmentesség iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is,
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását,
f) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

489

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

490

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

491

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

492

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

493

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

494

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie munkaügyi per megindítása esetén. Munkaügyi perre tartozik a munka törvénykönyve alapján létesített munkaviszonnyal, a közalkalmazotti jogviszonnyal, bírák, ügyészek, igazságügyi és ügyészségi alkalmazottak a szolgálati viszonyával, a közfoglalkoztatási, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonnyal, a szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonnyal, a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonnyal, a szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálása.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

495

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

496

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

497

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

498

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

499

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

500

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

501

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

502

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

503

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

504

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

505

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

506

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

507

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

508

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

509

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

510

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

511

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

512

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

513

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

514

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

515

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

516

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

517

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

518

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

519

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

520

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

521

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni. Munkaügyi perben a kereset a munkavállaló és a munkáltató közötti, a munkaviszonnyal közvetlen kapcsolatban álló, polgári bírósági útra tartozó keresettel (pl. kártérítési kereset) kapcsolható össze.
Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

522

Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság az alperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg. Munkaügyi perben a kereseti kérelemben kérhető pl. az alperes munkáltató kötelezése elmaradt munkabér megfizetésére, a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kár megtérítésére, a jogellenesen megszüntetett munkaviszony helyreállítására, végkielégítés megfizetésére, míg pl. az alperes munkavállalótól a jogalap nélkül felvett munkabér visszafizetése követelhető.

523

Például külön-külön kell feltüntetni az elmaradt munkabérként követelt összeget, az elmaradt cafeteria juttatást vagy az elmaradt bonusz juttatás összegét.

524

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes munkaviszonyának jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kár megtérítését kéri a munkáltatótól. A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi távolléti díjának összegét. Az összegek minden esetben bruttó összegben jelölendők meg.

525

A felszámolás alatt álló munkáltatóval szemben a munkavállaló akkor érvényesítheti munkajogi igényen alapuló pénzkövetelését (pl. elmaradt munkabér) munkaügyi perben, ha az igényét bejelentette a felszámolási eljárásban, de azt a felszámoló nem vette nyilvántartásba, mert vitatta. Ebben az esetben a munkavállalónak a munkáltató ellen munkaügyi pert kell indítani és a bíróság dönt a felszámoló által vitatott követelésről. A keresetlevelet a pénzkövetelés vitatásáról szóló felszámolói közlést követő 30 napon belül kell előterjeszteni.
Ha a munkavállaló a pert 30 napon belül nem indítja meg, a felszámoló a munkavállaló hitelezői igényének nyilvántartásba vételét megtagadja.

526

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor annak körében megjelölhető pl.: elmaradt munkabér megtérítése iránti igény vagy elmaradt egyéb járandóság megtérítése iránti igény, munkaviszony jogellenes megszüntetése miatti kártérítés iránti igény.

527

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint jogellenesnek minősül. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.
Ha a felperes a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt kártérítésként elmaradt jövedelem iránti igényt érvényesít, e helyen a keresetet általánosságban megalapozó tények mellett fel kell tüntetni az elmaradt jövedelem tételeit jogcímenként és összegszerűen elkülönítve, valamint munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés esetén a munkavállaló 12 havi távolléti díjának megfelelő összeget.

528

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

529

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

530

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

531

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

532

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

533

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

534

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

535

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

536

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható.
Ellenkező esetben a pertárgy értékét forintban kell meghatározni. Ha a munkaügyi perben a munkaviszony létrejötte, fennállása, megszüntetése a vitás, úgy, hogy annak helyreállítását kérik, a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként - a ténylegesen megállapítható összegtől függetlenül - az egyévi távolléti díjat kell figyelembe venni.
Ha a per tárgya pénzkövetelés, a pénzkövetelés összegét, bérkülönbözet követelése esetén legfeljebb annak egyévi összegét kell a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként figyelembe venni.

537

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. mit vett figyelembe az elmaradt munkabér összegének megállapításánál. Lásd az előző végjegyzetben foglaltakat.

538

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból megállapítható.
A munkaügyi per a törvényszék mint munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékesség tekintetében előadható, hogy a bíróság illetékessége pl. az alperes lakóhelyén alapul. A munkaügyi bíróság illetékességét megalapozza, ha a bíróság illetékességi területén található a munkavállaló felperes lakóhelye / tartózkodási helye, de az is, ha a felperes munkavállaló a bíróság illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett. Itt lehet továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása, pl. a munkavégzés helye külföldön volt, vagy a munkavállaló lakóhelye külföldön van, vagy a munkáltató külföldi gazdasági társaság.

539

A munkaügyi perekben a per tárgyára tekintettel költségfeljegyzési vagy illetékfeljegyzési jog érvényesül, ami mentesít az eljárási illeték megfizetése alól, de a bíróság az eljárást befejező határozatában a pervesztes felet kötelezni fogja a feljegyzett illeték megfizetésére. Ha azonban a munkavállaló felperes munkavállalói költségkedvezményre jogosult, teljes költségmentesség illeti meg a perben, ami az illeték és a perben felmerülő költségek viselése alól is mentesít

540

A felet költségfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi perben, kivéve azt a pert, amelyben a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett perköltséget a pervesztes fél viseli.

541

A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi perben, ha az a munkavállaló szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, valamint a vezető állású munkavállaló polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősségével kapcsolatban indult; továbbá a végkielégítés iránti per a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér hússzorosát meghaladja. Az illetékfeljegyzési jog az illeték előzetes megfizetése alól mentesíti a felet.

542

A munkavállaló felperes munkavállalói költségkedvezményre jogosult, ha a perrel érintett munkaviszonyból származó távolléti díja nem haladja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2 évvel korábbi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset (távolléti díj) kétszeresét. Például, ha a keresetlevelet 2021-ben nyújtja be, akkor a 2019. évi nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetét kell alapul venni, és ha a felperes munkavállaló jövedelme ez alatt van, akkor munkavállalói költségkedvezményre jogosult (2019-ben a KSH által közzétett havi bruttó átlagkereset 367 800 Ft volt, ennek kétszerese 735 600 Ft). A távolléti díj összegénél a keresetlevél benyújtásának időpontját kell figyelembe venni, de, ha a munkaviszony már korábban megszűnt, akkor annak megszűnéskor irányadó távolléti díjat. Ha a per tárgya a munkaviszony jogellenes megszüntetése, akkor a felmondás közlésének időpontja az irányadó a távolléti díj összegénél.
A munkaviszonyból származó átlagkeresetre (távolléti díjra) vonatkozó, a munkavállalói költségkedvezmény megállapításához szükséges adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, és ahhoz csatolni kell az adatok igazolására alkalmas iratokat.

543

Abban az esetben kitöltendő nem természetes személy felperes perindítása esetén, ha felperesként nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartás) szereplő nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.2.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

544

Abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

545

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

546

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel. Itt tüntetheti fel, ha a megtámadott határozat vagy jognyilatkozat végrehajtásának felfüggesztését kéri, vagy ideiglenes intézkedés vagy különös jogvédelem iránti kérelmet kíván előterjeszteni.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

547

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

548

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként kirendelő határozatát),
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Munkavállalói költségkedvezmény megállapításához szükséges adatok igazolására alkalmas iratokat csatolni kell.

549

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

550

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

551

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

552

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

553

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

554

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie végrehajtási per megindítása esetén.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni:
- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat;
- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és megyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek.
A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

555

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

556

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle végrehajtási pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg. Amennyiben olyan végrehajtási pert kíván indítani, mely ezen a nyomtatványon nem szerepel, azt az általános keresetlevél nyomtatványon teheti meg.

557

Az adós a végrehajtást kérő ellen pert indíthat, a vele szemben megindított végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt pl. arra való hivatkozással, hogy a végrehajtandó követelés alaptalan, az egészben vagy részben megszűnt vagy azt már egészben vagy részben teljesítette vagy a végrehajtási jog elévült. A per megindításának feltétele, hogy a végrehajtás megszüntetésére, illetve korlátozására a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetőség. A perindítás előtt tehát a megszüntetésre vagy korlátozásra alapot adó körülmények fennállását az adósnak közölni kell a végrehajtási eljárásban, és csak annak eredménytelensége esetén van helye a per megindításának. Végrehajtási záradék alapján indult végrehajtás megszüntetése azon az alapon, hogy a követelés érvényesen nem jött létre, végrehajtási perben nem kérhető. Amennyiben a követelés érvényes létrejötte vitás, érvénytelenségi per indítható az általános keresetlevél nyomtatványon.

558

Végrehajtási igénypert olyan személy indíthat, aki tulajdonjoga vagy más joga alapján igényt tart arra a vagyontárgyra, amelyet a végrehajtási eljárás során a végrehajtó lefoglalt, de amely jog fennállása akadálya a vagyontárgy végrehajtási eljárás során történő értékesítésének. A pert az igénylő (pl. a lefoglalt vagyontárgy tulajdonosa) indíthatja a végrehajtást kérő személy ellen. Ha a dolgot több végrehajtást kérő követelésének biztosítására is lefoglalták, alperesként valamennyi végrehajtást kérőt perbe kell állítani. A házastársi vagyonközösségi igénypert az adós (az igénylő felperes házastársa) ellen is meg kell indítani.

559

A végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per akkor kezdeményezhető, ha a végrehajtó olyan vagyontárgyat foglalt le, amelyen zálogjog áll fenn, de a zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódására azért nem kerülhetett sor, mert a végrehajtást kérő vagy az adós vitatta a zálogjoggal biztosított követelés jogalapját és összegszerűségét. Ebben az esetben a zálogjogosult pert indíthat a követelést vitató végrehajtást kérő és / vagy adós ellen.

560

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

561

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

562

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

563

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

564

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

565

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

566

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

567

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

568

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

569

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozójának).

570

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

571

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

572

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

573

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

574

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

575

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

576

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

577

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

578

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

579

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

580

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

581

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

582

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

583

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

584

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

585

Végrehajtható okirat pl. a végrehajtási lap vagy az olyan okirat, amelyet a bíróság vagy közjegyző végrehajtási záradékkal lát el.

586

Például bíróság, közjegyző.

587

Abban az esetben kitöltendő, ha a nyomtatvánnyal végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert indít.

588

Ennél a rovatnál a végrehajtói iroda székhelyének címe mellett az önálló bírósági végrehajtó ügyintézési helyének (hivatali helyiségének) címe is megadható. Ez különösen akkor indokolt, ha a végrehajtó székhelye és hivatali helyiségének címe eltér egymástól.

589

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

590

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben a kereseti kérelem a végrehajtás megszüntetésére vagy korlátozására irányulhat. Végrehajtás korlátozása iránt indított perben itt kell meghatározni a végrehajtani kívánt követelésrészt, amelyre a felperes a végrehajtást korlátozni kívánja.
Végrehajtási igényperben a kereseti kérelem a lefoglalt vagyontárgy foglalás alóli feloldása. A kereseti kérelemben pontosan meg kell nevezni azt (azokat) a vagyontárgy(ak)at, amely(ek) foglalás alóli feloldását kéri.
A zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perben a kereseti kérelemben a végreh