• Tartalom

17/2020. (XII. 23.) IM rendelet

17/2020. (XII. 23.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról

2023.01.01.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés g) pontjában és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazható nyomtatványok

1. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el,

a) a keresetlevelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1. mellékletben,

b) a keresetet tartalmazó iratot a 2. mellékletben,

c) a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet (a továbbiakban: írásbeli ellenkérelem) a 3. mellékletben,

d) a viszontkereset-levelet a 4. mellékletben,

e) a beszámítást tartalmazó iratot az 5. mellékletben

meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

(2) Ha a fél a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el,

a) a gondnoksági per (gondnokság alá helyezés iránt indított per, gondnokság alá helyezés módosítása iránt indított per, gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt indított per, gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránt indított per, előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított per) megindítására szolgáló keresetlevelet a 6. mellékletben,

b) a házassági bontóper megindítására szolgáló keresetlevelet a 7. mellékletben,

c) a szülői felügyelettel kapcsolatos per (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per, szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított per, közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per) megindítására szolgáló keresetlevelet a 8. mellékletben,

d) a kiskorú gyermek tartása iránt indított per [tartási kötelezettség megállapítása iránt indított per, tartási kötelezettség megváltoztatása (felemelése, leszállítása) iránt indított per, tartási kötelezettség megszüntetése iránt indított per] megindítására szolgáló keresetlevelet a 9. mellékletben,

e) a munkaügyi per megindítására szolgáló keresetlevelet a 10. mellékletben,

f) a végrehajtási per (végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per, végrehajtási igényper, végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránt indított per) megindítására szolgáló keresetlevelet a 11. mellékletben,

g) a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per megindítására szolgáló keresetlevelet a 12. mellékletben

meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

2. § A polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a bíróságnak a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat, valamint az írásbeli ellenkérelem hiányainak pótlására felhívó végzésében foglaltaknak megfelelő hiánypótlást a keresetlevél, a keresetet tartalmazó irat, a viszontkereset-levél, a beszámítást tartalmazó irat, az írásbeli ellenkérelem nyomtatvány benyújtásával vagy a 13. mellékletben meghatározott hiánypótlási nyomtatvány benyújtásával is teljesítheti.

3. § Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben, keresetet tartalmazó iratban, írásbeli ellenkérelemben, viszontkereset-levélben és beszámítást tartalmazó iratban az ellenfélhez állítási szükséghelyzet esetén valamely tény állításához szükséges információ szolgáltatására, illetve bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására kíván felhívást intézni, azt a 14. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

4. § (1) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben, keresetet tartalmazó iratban, írásbeli ellenkérelemben, viszontkereset-levélben és beszámítást tartalmazó iratban

a) tanúbizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 15. mellékletben,

b) szakértő alkalmazása iránti indítványt kíván tenni, azt a 16. mellékletben,

c) okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, azt a 17. mellékletben,

d) egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 18. mellékletben

meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

(2) Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben, keresetet tartalmazó iratban, írásbeli ellenkérelemben, viszontkereset-levélben és beszámítást tartalmazó iratban több tanúbizonyítási, szakértő alkalmazása iránti, okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, vagy egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt az (1) bekezdésben meghatározottak szerint további, a 15. mellékletben, a 16. mellékletben, a 17. mellékletben vagy a 18. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

5. § Ha a fél a polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a nyomtatvány kitöltésére a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben kerül sor, a nyomtatványt a fél aláírását követően az erre jogosult igazságügyi alkalmazott záradékkal, aláírásával, valamint a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával látja el. A záradék szövege a következő: „A beadványt a nyomtatványon a szóban előadottak szerint, jogszabályban meghatározott módon rögzítettem.”

2. A közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazható nyomtatványok

6. § (1) Ha a fél közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 19. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

(2) Ha a fél a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, a 20. mellékletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti a mulasztási per megindítására szolgáló keresetlevelet.

7. § A közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a bíróságnak a keresetlevél hiányainak pótlására felhívó végzésében foglaltaknak megfelelő hiánypótlást a 19. mellékletben vagy a 20. mellékletben meghatározott keresetlevél nyomtatvány benyújtásával vagy a 13. mellékletben meghatározott hiánypótlási nyomtatvány benyújtásával is teljesítheti.

8. § Ha a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél a 19. mellékletben vagy a 20. mellékletben meghatározott nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben az ellenfélhez bizonyítási szükséghelyzet esetén bizonyítási eszköz csatolására kíván felhívást intézni, azt a 14. mellékletben meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

9. § (1) Ha a fél a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és a 19. melléklet vagy a 20. melléklet szerinti nyomtatványon előterjesztett keresetlevélben

a) tanúbizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 15. mellékletben,

b) szakértő alkalmazása iránti indítványt kíván tenni, azt a 21. mellékletben,

c) okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, azt a 17. mellékletben,

d) egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt a 18. mellékletben

meghatározott pótlap nyomtatványon kell előterjesztenie.

(2) Ha a fél a közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül jár el, és több tanúbizonyítási, szakértő alkalmazása iránti, okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, illetve okiratot vagy tárgyi bizonyítási eszközt kíván rendelkezésre bocsátani, vagy egyéb bizonyítás iránti indítványt kíván tenni, azt az (1) bekezdésben meghatározottak szerint további, a 15. mellékletben, a 21. mellékletben, a 17. mellékletben vagy a 18. mellékletben meghatározott pótlapon kell előterjesztenie.

3. Közös szabályok

10. § Ha a nyomtatványon szereplő pontok vagy sorok nem elegendőek az adatok, kérelmek, nyilatkozatok rögzítéséhez, az érintett adatokat, kérelmeket, nyilatkozatokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, kivéve, ha az adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap nyomtatvány került rendszeresítésre.

11. § A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni, és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap(ok) kerül(nek) csatolásra.

12. § Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek kizárólag a felek számára szolgáló tájékoztatásokat tartalmaznak, amelyek a nyomtatványok kitöltését segítik elő. Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek nem képezik a nyomtatvány részét, azok a nyomtatvány papíralapú előterjesztése esetén elhagyhatóak.

13. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az e rendelet szerinti nyomtatványokat a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap) letölthető formában közzéteszi, és feltünteti a közzététel időpontját. Papíralapú nyomtatvány a bíróság kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető.

(2) Az OBH az e rendelet szerinti nyomtatványokat olyan formában is közzéteheti, hogy azok informatikai eszköz alkalmazásával szerkeszthetők legyenek.

(3) Az OBH a nyomtatványok közzététele során a nyomtatványok végén található jegyzeteket – tartalmi változtatás nélkül – átszerkesztett formában is megjelenítheti. Az átszerkesztés során biztosítani kell, hogy a nyomtatványok végén található jegyzetek egyes pontjai egyértelműen a nyomtatványnak azokhoz a pontjaihoz legyenek hozzárendelve, amelyekhez e rendelet szerint hozzárendelésre kerültek.

4. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően előterjesztésre kerülő nyomtatványokra kell alkalmazni.

(2) A 13. §-ban foglaltak teljesítése érdekében az OBH az e rendelet szerinti nyomtatványokat legkésőbb 2021. március 31. napjáig előkészíti.

(3) 2021. március 31. napjáig szabályszerűen előterjesztettnek kell a beadványt tekinteni akkor is, ha a fél a beadványt a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet szerinti nyomtatványon terjeszti elő, és a nyomtatvány kitöltött tartalma megfelel a polgári perrendtartásról szóló törvényben foglaltaknak.

16. §1

1. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez2

Keresetlevél nyomtatvány
KERESETLEVÉL3,4
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes5 adatai6
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_________________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_________________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_________________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:7 _______________________@____________________________________________________________________
1.2.2. Nem természetes személy8 felperes
Név:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:9 _______________________@_____________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság10 neve:
_________________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:
_________________________________________________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének11 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai12
Név:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:13 ________________________@______________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai14
Név:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:15 ________________________@______________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_________________________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes16 adatai17
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
_________________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:18____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:19
_________________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_________________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:20 _______________________@_____________________________________
1.3.2. Nem természetes személy21 alperes
Név:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:22
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:23 _______________________@_____________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság24 neve:25
_________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:26
___________________________________________
Adószám:27 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai28
Név:
_________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:29 ________________________@____________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ30
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés31 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):32
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:33
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok34
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel35 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel36 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:37
Igen □
Nem □
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:38
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)39
vagylagos40
eshetőleges41
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke42
Az érvényesített követelés értéke:43
_________________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:44
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):45
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték46
A megfizetett összeg: _____________________________________________________
Megfizetésének módja:47
_______________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:48 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség49
teljes költségfeljegyzési jog50
részleges költségfeljegyzési jog51
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés52 esetén az arra történő hivatkozás:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:53
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:54
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:55
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:56
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:57
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3.9. Mellékletek:58
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________________________, _______ év __________ hónap ________ nap
____________________________________________
aláírás
Tanúk:59
1.
Név (teljes név):60 _________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):61 __________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):62 ___________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):63 __________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

2. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez64

Keresetet tartalmazó irat nyomtatvány
KERESETET TARTALMAZÓ IRAT65,66
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.2 A per fizetési meghagyásos előzménye az eljárt közjegyző neve ésa közjegyzői ügyszám megjelölésével:67
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
1.3. Felperes68 adatai69
1.3.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:70 _______________________@___________________________________
1.3.2. Nem természetes személy71felperes
Név:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:72 _______________________@___________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság73 neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének74 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai75
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:76 ________________________@_________________________
1.3.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai77
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:78 ________________________@_________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________
1.4. Alperes79 adatai80
1.4.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:81____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:82
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:83 _______________________@_______________________________________
1.4.2. Nem természetes személy84alperes
Név:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:85
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:86 _______________________@_______________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság87 neve:88
____________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:89
_____________________________________________________________________________
Adószám:90 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.4.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének91 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai92
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:93 ________________________@_________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ94
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés95 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):96
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:97
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok98
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel99 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel100 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:101
Igen □
Nem □
2.4.5. A keresetet tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:102
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén103
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)104
vagylagos105
eshetőleges106
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. Az eljárási illeték107
A megfizetett összeg: ________________________________________________________
Megfizetésének módja:108
__________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában109
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:110 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség111
teljes költségfeljegyzési jog112
részleges költségfeljegyzési jog113
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:114
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén115az arra történő hivatkozás:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.2. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:116
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.3. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:117
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:118
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:119
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:120
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.7. Mellékletek:121
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
_____________________________________________
aláírás
Tanúk:122
1.
Név (teljes név):123 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):124 ________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):125 _________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):126
______________________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

3. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez127

Írásbeli ellenkérelem nyomtatvány
ÍRÁSBELI ELLENKÉRELEM128,129
Annak megjelölése, hogy az írásbeli ellenkérelmet keresettel, viszontkeresettel vagy beszámítással szemben terjeszti elő:130
(a megfelelő aláhúzandó)
keresettel szembeni írásbeli ellenkérelem
viszontkeresettel szembeni írásbeli ellenkérelem
beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelem
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
1.2. Bírósági ügyszám:
______________________________________________________________________________________________________
1.3. Az ellenkérelmet előterjesztő fél131
1.3.1. Perbeli állása:
Alperes Felperes (a megfelelő aláhúzandó)
1.3.2. Név:
______________________________________________________________________________________________________
1.3.3. Természetes személy törvényes képviselőjének132 vagy nem természetes személy törvényes vagy szervezeti képviselőjének133 neve:
______________________________________________________________________________________________________
1.3.4. Meghatalmazott képviselő neve:134
______________________________________________________________________________________________________
1.4. Felperes adatai135
1.4.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
1.4.2. Nem természetes személy felperes
Név: _________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
1.5. Alperes adatai136
1.5.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:137____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:138
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:139
_______________________@______________________________________________
1.5.2. Nem természetes személy alperes
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:140
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság141 neve:142
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:143
______________________________________________________________________________________________________
Adószám:144 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
E-mail-cím:145 _______________________@___________________________________
1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének146 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének147 adatai
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:148 __________________@________________________________________
1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai149
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:150
________________________@_____________________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ
2.1. A keresetet / viszontkeresetet / beszámítást151 teljes mértékben elismerő nyilatkozat:152
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.2. Az eljárás megszüntetésére irányuló kérelem esetén153
2.2.1. Annak megjelölése, hogy milyen okból és milyen tények alapján kéri az eljárás megszüntetését:154
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.2.2. A megszüntetésre vonatkozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok155
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.2.2.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.2.2.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel156 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.2.2.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel157 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.2.2.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:158
Igen □
Nem □
2.2.2.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:159
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereset / viszontkereset / beszámítás160 elutasítása iránti kérelem esetén161
2.3.1. Az elutasítást:
(a megfelelő aláhúzandó)
egészben kéri
részben kéri
2.3.2. A részbeni elutasításra irányuló kérelem esetén a kereset / viszontkereset / beszámítás162 azon részének pontos megjelölése, amelyek elutasítását kéri:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.3.3. Annak meghatározása, hogy a keresettel / viszontkeresettel / beszámítással163 érvényesített joggal szemben milyen kifogást (anyagi jogi kifogás) támaszt
2.3.3.1 Az anyagi jogi kifogás megjelölése:164
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.3.3.2. Az anyagi jogi kifogás alapjául szolgáló tények:165
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.3.4. A keresetlevélben / viszontkereset-levélben / beszámítást tartalmazó iratban166előadott kérelemre,tényekre, bizonyítékokra, bizonyítási indítványokra vonatkozó vitató és cáfoló nyilatkozatok:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.3.5. A védekezést megalapozó tények:167
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.3.6. A védekezést megalapozó tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok168
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.3.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.3.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel169 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.3.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel170 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.3.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:171
Igen □
Nem □
2.3.6.5. Az ellenkérelem benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:172
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. Az ellenfél állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozása esetén173
3.1.1. Az ellenfél felhívására tett nyilatkozat:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.1.2. Az ellenfél felhívására tekintettel csatolt bizonyítási eszköz:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.1.3. Az ellenfél felhívásában foglaltak nem teljesítésének az indoka:174
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.2. Annak előadása, hogy az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselője175 milyen minőségben jár ela fél nevében:176
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.3. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:177
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.4. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:178
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.5. Mellékletek:179
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
____________________________________________
aláírás
Tanúk:180
1.
Név (teljes név):181 ______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):182 ______________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):183 ______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):184 ______________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

4. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez185

Viszontkereset-levél nyomtatvány
VISZONTKERESET-LEVÉL186,187
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.2. Bírósági ügyszám:
_____________________________________________________________________________________________________
1.3. A viszontkereset-levelet előterjesztő alperes188
1.3.1. Név:
_____________________________________________________________________________________________________
1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének189 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének190 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve:191
_____________________________________________________________________________________________________
1.4. Felperes adatai192
1.4.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:193 ______________________@___________________________________
1.4.2. Nem természetes személy194 felperes
Név:_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:195 ______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság196 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének197 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai198
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:199 ______________________@__________________________________
1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai200
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:201 ______________________@__________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________
1.5. Alperes adatai202
1.5.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:203 ______________________@___________________________________
1.5.2. Nem természetes személy alperes
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Székhelye:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság204 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
E-mail-cím:205 ______________________@__________________________________
1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének206 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének207 adatai
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:208 ______________________@__________________________________
1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai209
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:210 ______________________@__________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ211
2.1. Az alperes (több alperes esetén az egyes alperesek) a felperessel (több felperes esetén az egyes felperesekkel) szemben pontosan milyen döntés212 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét213 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):214
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.3. A viszontkereseti kérelmet megalapozó tények:215
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok216
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel217 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel218 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:219
Igen □
Nem □
2.4.5. A viszontkereset-levél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:220
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.5. Több viszontkereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)221
vagylagos222
eshetőleges223
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke224
Az érvényesített követelés értéke:225
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:226
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon adatok előadása, hogy a viszontkeresetnek a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg:227
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték228
A megfizetett összeg: ________________________________________________________
Megfizetésének módja:229_____________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:230 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség231
teljes költségfeljegyzési jog232
részleges költségfeljegyzési jog233
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés234 esetén az arra történő hivatkozás:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.4. A viszontkereset szempontjából a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása, ha a nem természetes személy felperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal:235
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a viszontkereset szempontjából a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:236
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:237
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:238
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:239
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.9. Mellékletek:240
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
_____________________________________
aláírás
Tanúk:241
1.
Név (teljes név):242 _______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):243
________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):244 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):245
________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

5. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez246

Beszámítást tartalmazó irat nyomtatvány
BESZÁMÍTÁST TARTALMAZÓ IRAT247,248
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.2. Bírósági ügyszám:
_____________________________________________________________________________________________________
1.3. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél249
1.3.1. Név:
_____________________________________________________________________________________________________
1.3.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének250 vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének251 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
1.3.3. Meghatalmazott képviselő neve:252
_____________________________________________________________________________________________________
1.4. Felperes adatai253
1.4.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:254 ___________________@_____________________________________
1.4.2. Nem természetes személy255 felperes
Név: _________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:256___________________@______________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság257 neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.4.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének258 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai259
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím: ________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:260___________________@_____________________________________
1.4.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai261
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím: ________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:262___________________@_____________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________
1.5. Alperes adatai263
1.5.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:264___________________@_____________________________________
1.5.2. Nem természetes személy alperes
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Székhelye:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság265 neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
E-mail-cím:266___________________@_____________________________________
1.5.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének267 vagy nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének268 adatai
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:269___________________@_____________________________________
1.5.4. Alperes meghatalmazott képviselőjének adatai270
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:271___________________@_____________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ272
2.1. A beszámítani kívánt pénzkövetelés összege vagy egyéb követelés megnevezése és mennyisége, annak meghatározásával, hogy mely felperessel/alperessel szemben pontosan mit kíván beszámítani:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy a beszámítással mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):273
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.3. A beszámítás összegét vagy mennyiségét és a beszámított követelés lejártát vagy esedékességét megalapozó tények:274
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.4. A beszámítás után fennmaradó követelés összege vagy mennyisége, feltüntetve, hogy a beszámítani kívánt követelés a követelést milyen időpontban, mennyiségben és miként szüntette meg:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.5. Annak meghatározása, hogy a 2.4. pontban foglalt adat milyen számításon alapul:275
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.6. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok276
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.6.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.6.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel277 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.6.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel278 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.6.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:279
Igen □
Nem □
2.6.5. A beszámítást tartalmazó irat benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:280
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. Azon adatok előadása, hogy a beszámításnak a perben való előterjeszthetőségét a joghatóság, hatáskör, illetékesség szempontjából milyen körülmények alapozzák meg:281
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.2. A nem természetes személy felperes 1.4.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:282
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. A nem természetes személy alperes 1.5.2. pontbeli nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:283
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében: 284
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:285
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:286
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3.7. Mellékletek:287
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
_____________________________________
aláírás
Tanúk:288
1.
Név (teljes név):289 __________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):290
___________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):291 ___________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):292 ___________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

6. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez293

Keresetlevél nyomtatvány gondnoksági perben
KERESETLEVÉL GONDNOKSÁGI PERBEN294,295
Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:296
(a megfelelő aláhúzandó)
gondnokság alá helyezés iránt indított per297
gondnokság alá helyezés módosítása iránt indított per298
gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt indított per299
gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránt indított per300
előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított per301
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes302 adatai303
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:304 _______________________@_________________________________
1.2.2. Nem természetes személy305 felperes
Név:_________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:306_______________________@_________________________________
Nyilvántartó hatóság307 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási száma: ___________________________________________________________________________________
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének308 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai309
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:310 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai311
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:312 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________
1.2.5. A keresetindításra való jogosultságot alátámasztó adatok:313
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes314 adatai315
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:316 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:317
______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:318 _______________________@_________________________________
1.3.2. Nem természetes személy alperes319
Név: _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:320 _______________________@_________________________________
Nyilvántartó hatóság321 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám:322__________________________________________________________________________________
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai323
Név: _________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:324 _______________________@__________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ325
2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem):326, 327
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.1.1. Ha a kereseti kérelem az alperes cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre irányul, legalább egy olyan ügycsoport328 megnevezése, amelyre nézve az alperes gondnokság alá helyezését kéri:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):329
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:330
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok331
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen
Nem
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel332 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel333 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:334
Igen □
Nem □
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:335
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)336
vagylagos337
eshetőleges338
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.6. A gondnoksággal érintett személy ingatlanvagyonára vonatkozó adatok:339
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.7. A gondnoksággal érintett személy előzetes jognyilatkozatára340 vonatkozó adatok, ha arról tudomása van:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):341
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.2. A per tárgyi költségmentes a 2017. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján.
3.3. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:342
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.4. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:343
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.5. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:344
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.6. Mellékletek:345
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
_____________________________________
aláírás
Tanúk:346
1.
Név (teljes név):347 _______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):348 _______________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):349 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):350 ________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

7. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez351

Keresetlevél nyomtatvány házassági bontóperben
KERESETLEVÉL HÁZASSÁGI BONTÓPERBEN352,353
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes354 házastárs adatai
Név (teljes név):
____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:355 _______________________@__________________________________
1.2.1. Törvényes képviselő adatai356
Név:
____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________
1.2.2. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai357
Név: ________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
____________________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes358 házastárs adatai
Név (teljes név):
____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:359 ____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:360
____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:361 _______________________@_________________________________
1.3.1. Törvényes képviselő adatai362
Név: ________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@_________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ363
2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem):364
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):365
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:366
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.3.1. A házasságkötés helye és ideje:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.3.2.A házasságból származó és életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatok:367
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.3.3. Az életközösség fennállásának időtartama:368
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.3.4. A házasság közös megegyezésen alapuló felbontása esetén szükséges nyilatkozatok (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, kapcsolattartás, gyermek tartása, házastársi közös lakás használata, igény esetén házastársi tartás):369
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó,rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok370
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel371 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel372 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:373
Igen □
Nem □
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:374
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén375
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)376,
vagylagos377
eshetőleges378
Több együttes (valódi) kérelem esetén:379
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Elbírálás kért sorrendje eshetőleges kérelmek esetén:380
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke
Az érvényesített követelés értéke:381
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:382
c
3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, illetékesség):383
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték384
A megfizetett összeg: __________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:385
____________________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:386 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség387
teljes költségfeljegyzési jog388
részleges költségfeljegyzési jog389
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés390 esetén az arra történő hivatkozás:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:391
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:392
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:393
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.7. Mellékletek394
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
_____________________________________
aláírás
Tanúk:395
1.
Név (teljes név):396 ____________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):397 ____________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):398 ____________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):399 _____________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

8. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez400

Keresetlevél nyomtatvány szülői felügyelettel kapcsolatos perben
KERESETLEVÉL SZÜLŐI FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS PERBEN401,402
Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:403
(a megfelelő aláhúzandó)
a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per404
a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított per405
a közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per406
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes407 adatai408
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve: ___________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:409 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy410 felperes
Név:_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:411_______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság412 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám:
_____________________________________________________________________________________________________
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének413 vagy nem természetes személy felperes képviselőjének adatai414
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:415_______________________@_________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai416
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:417 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes418 adatai419
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:420____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:421
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:422 _______________________@__________________________________
1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének423 adatai424
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:425 ________________________@________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ426
2.1. A felperes az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri a bíróságtól (kereseti kérelem):427
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):428
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:429
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok430
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel bizonyítani:431
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:432
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:433
Igen □
Nem □
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:434
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)435
vagylagos436
eshetőleges437
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke
Az érvényesített követelés értéke:438
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:439
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, illetékesség):440
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.3. Költségkedvezmények441
Annak megjelölése, hogy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e:442
Igen □
Nem □
3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:443
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:444
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.7. Mellékletek:445
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
___________________________________________
aláírás
Tanúk:446
1.
Név (teljes név):447 ____________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):448 _____________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):449 ____________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):450 ____________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

9. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez451

Keresetlevél nyomtatvány kiskorú gyermek tartása iránt indított perben
KERESETLEVÉL KISKORÚ GYERMEK TARTÁSA IRÁNT INDÍTOTT PERBEN452,453
Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:454
(a megfelelő aláhúzandó)
gyermektartásdíj megállapítása iránt indított per455
gyermektartásdíj megváltoztatása (felemelése, leszállítása) iránt indított per456
gyermektartásdíj megszüntetése iránt indított per457
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes458 adatai459
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
________________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
________________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
________________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:460 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy461 felperes
Név: ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Székhely:
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:462 _______________________@_________________________________
Nyilvántartó hatóság463 neve:
________________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási száma: ______________________________________________________________________________________
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének464 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai465
Név:
________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:466 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai467
Név:
________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:468 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve: ________________________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes469 adatai470
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
________________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:471____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:472
________________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
________________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:473 _______________________@__________________________________
1.3.2. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének474 adatai475
Név:
________________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
________________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:476 ________________________@_________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ477
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):478
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.2.Annakrövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesítenikívánt jog):479
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:480
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó,rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok481
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel482bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel483bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:484
Igen □
Nem □
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:485
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi) 486
vagylagos487
eshetőleges488
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke
Az érvényesített követelés értéke:489
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:490
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.2. Annak meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):491
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.3. Költségkedvezmények492
Annak megjelölése, hogy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszt-e:493
Igen □
Nem □
3.4. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:494
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.5. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:495
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.6. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:496
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.7. Mellékletek:497
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
_________________________________________
aláírás
Tanúk:498
1.
Név (teljes név):499 ______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):500 ________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):501 _________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):502 ________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

10. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez503

Keresetlevél nyomtatvány munkaügyi perben
KERESETLEVÉL MUNKAÜGYI PERBEN504,505
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes506 adatai507
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:508 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy509 felperes
Név:___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:510 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság511 neve:
_______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: _______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének512 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai513
Név:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:514 ________________________@______________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai515
Név:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:516 ________________________@_________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_______________________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes517 adatai518
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
_______________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:519____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:520
_______________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_______________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:521 _______________________@__________________________________
1.3.2. Nem természetes személy522 alperes
Név:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:523
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:524 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság525 neve:526
_______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:527_____________________________________________________________________
Adószám:528 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai529
Név:
_______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:530 ________________________@________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ531
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés532 meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.1.1. Ha a felperes munkaviszonya jogellenes megszüntetése következményeként kártérítésként elmaradt jövedelme megtérítését kéri, az elmaradt jövedelem tételeinek megjelölése jogcímenként533 és összegszerűen, annak pontos megjelölésével, hogy azt mely időtartamra számítja fel:534
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.1.2.Annak megjelölése, ha a felperes felszámolás alatt álló munkáltatóval szemben a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos igényt érvényesít:535
IGEN NEM (A megfelelő aláhúzandó)
2.1.2.1 Annak megjelölése, hogy igényét a felszámolónak bejelentette-e:
IGEN NEM (A megfelelő aláhúzandó)
2.1.2.2. Annak megjelölése, hogy a felszámoló vitatja-e a bejelentett igényt:
IGEN NEM (A megfelelő aláhúzandó)
2.1.2.3. Ha a felszámoló a bejelentett igényt vitatja, a követelés vitatásáról szóló felszámolói közlés átvételének időpontja:
_____________év _____________________hó ________nap
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét536 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:537
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok538
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel539 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel540 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:541
Igen □
Nem □
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:542
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)543
vagylagos544
eshetőleges545
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke
Az érvényesített követelés értéke:546
________________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:547
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):548
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.3. Költségkedvezmények549
a) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esete: (a megfelelő aláhúzandó)
tárgyi költségfeljegyzési jog550
tárgyi illetékfeljegyzési jog551
b) Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok:552
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:553
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:554
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:555
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:556
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:557
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.9. Mellékletek:558
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
____________________________________________
aláírás
Tanúk:559
1.
Név (teljes név):560 ______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):561
_______________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):562 _______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):563
_______________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

11. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez564

Keresetlevél nyomtatvány végrehajtási perben
KERESETLEVÉL VÉGREHAJTÁSI PERBEN565,566
Annak megjelölése, hogy melyik pert kívánja megindítani a keresetlevéllel:567
(a megfelelő aláhúzandó)
a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt indított per568
végrehajtási igényper569
a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per570
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes571 adatai572
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:573 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy574 felperes
Név:_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:575
_______________________@____________________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság576 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének577 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai578
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:579 ________________________@_________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai580
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:581 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes582 adatai583
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:584____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:585
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:586 _______________________@__________________________________
1.3.2. Nem természetes személy587 alperes
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:588
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:589 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság590 neve:591
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:592__________________________________________________________________
Adószám:593 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai594
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:595_______________________@_________________________________
1.4. A végrehajtható okiratot596 kiállító személy, szerv597 neve:598
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.5. A végrehajtás elrendelésekor kiállított végrehajtható okirat száma:
_____________________________________________________________________________________________________
1.6. A végrehajtást foganatosító végrehajtó adatai
Név: _________________________________________________________________________________________________
Székhely:599 _____________________________________________________________________________________________________
1.7. A végrehajtási ügy száma (végrehajtói ügyszám):
_____________________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ600
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):601
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét602 kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:603
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok604
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel605 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel606 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:607
Igen □
Nem □
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:608
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)609
vagylagos610
eshetőleges611
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke
Az érvényesített követelés értéke:612
_____________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:613
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):614
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték615
A megfizetett összeg:
_____________________________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:616
_____________________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:617(a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség618
teljes költségfeljegyzési jog619
részleges költségfeljegyzési jog620
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés621 esetén az arra történő hivatkozás:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:622
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:623
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:624
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:625
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:626
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.9. Mellékletek:627
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
____________________________________________
aláírás
Tanúk:628
1.
Név (teljes név):629 ____________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):630
_____________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):631 ____________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):632
______________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

12. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez633

Keresetlevél nyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben
KERESETLEVÉL A JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI ÜGYBEN HOZOTT HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN634,635,636
1. BEVEZETŐ RÉSZ
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes637 adatai638
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:639 _______________________@__________________________________
1.2.2. Nem természetes személy640 felperes
Név__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha székhelytől eltérő):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:641 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság/ bíróság642 neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének643 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai644
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:645 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai646
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:647 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
_____________________________________________________________________________________________________
1.3. Alperes648 adatai649
1.3.1. Természetes személy alperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő:650____________________, ________ év ___________ hó _______ nap
Anyja neve:651
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:652 _______________________@__________________________________
1.3.2. Nem természetes személy653 alperes
Név: _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Székhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:654
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:655 _______________________@__________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság656 neve:657
_____________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:658___________________________________________________________________
Adószám:659 __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.3.3. Természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatai660
Név:
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
_____________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:661 ________________________@________________________________
1.4. A megváltoztatni kért birtokvédelmi határozatot hozó jegyző által vezetett hivatal megnevezése és székhelye:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.5. A birtokvédelmi határozat száma:
_____________________________________________________________________________________________________
2. ÉRDEMI RÉSZ662
2.1. A felperes (több felperes esetén az egyes felperesek) az alperessel (több alperes esetén az egyes alperesekkel) szemben pontosan milyen döntés meghozatalát, a birtokvédelmi határozat megváltoztatását milyen módon kéri(k) a bíróságtól (kereseti kérelem):663
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.2. Annak rövid meghatározása, hogy mely igényét kívánja érvényesíteni (érvényesíteni kívánt jog):664
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.3. A kereseti kérelmet megalapozó tények:665
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.4. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok666
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.4.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel667 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel668 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.4.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:669
Igen □
Nem □
2.4.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:670
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.5. Több kereset esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
együttes (valódi)671
vagylagos672
eshetőleges673
Elbírálásuk kért sorrendje eshetőleges keresetek esetén:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. ZÁRÓ RÉSZ
3.1. A pertárgy értéke
Az érvényesített követelés értéke:674
_____________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:675
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.2. Azon tények, körülmények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott járásbíróságra nyújtja be (joghatóság, hatáskör, illetékesség):676
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.3. Az eljárási illeték677
A megfizetett összeg: ___________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:678
_____________________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:679(a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség680
teljes költségfeljegyzési jog681
részleges költségfeljegyzési jog682
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés683 esetén az arra történő hivatkozás:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.4. A nem természetes személy felperes nyilvántartási számának hiányában a perbeli jogképességet megalapozó körülmények leírása:684
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.5. A nem természetes személy alperes nyilvántartási számának hiányában a perelhetőségét megalapozó körülmények leírása:685
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.6. Annak leírása, hogy a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:686
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.7. Egyéb nyilatkozatok, kérelmek:687
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:688
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.9. Mellékletek:689
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
__________________________________________
aláírás
Tanúk:690
1.
Név (teljes név):691 _______________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):692
________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):693 _________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):694
_________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

13. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Hiánypótlásra szolgáló nyomtatvány


HIÁNYPÓTLÁSI NYOMTATVÁNY695,696


1. Annak megjelölése, hogy milyen beadvány hiányait pótolja a nyomtatvánnyal:697
(a megfelelő aláhúzandó)

keresetlevél
keresetet tartalmazó irat
viszontkereset-levél
beszámítást tartalmazó irat
írásbeli ellenkérelem

2. Eljáró bíróság megnevezése:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Bírósági ügyszám:
_____________________________________________________________________________________________________

4. A hiánypótlást előterjesztő fél

4.1. Név:

_____________________________________________________________________________________________________

4.2. Természetes személy fél törvényes képviselőjének698 vagy nem természetes személy fél törvényes vagy szervezeti képviselőjének699 neve:

_____________________________________________________________________________________________________

4.3. Meghatalmazott képviselő neve:700

_____________________________________________________________________________________________________

5. Az 1. pontban megjelölt nyomtatvány hiánypótlással érintett pontja(i):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. A hiánypótlás körében szolgáltatott adat, tett nyilatkozat:701
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

7. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:702
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

8. Mellékletek:703
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap

___________________________________________
aláírás

Tanúk:704

1.
Név (teljes név):705 _________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):706
________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

2.
Név (teljes név):707 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):708
________________________________________________________________________________________

Aláírás: ________________________________________

14. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra szolgáló pótlap nyomtatvány
PÓTLAP
ÁLLÍTÁSI VAGY BIZONYÍTÁSI SZÜKSÉGHELYZETBEN AZ ELLENFÉLHEZ INTÉZETT FELHÍVÁSRA709

1. A pótlap sorszáma:710

2. Az ellenfélhez intézett felhívás

2.1. Felhívás a szükséges információ szolgáltatására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához szükséges információval, és azt nem adja ki számára (állítási szükséghelyzet):

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2.2. Felhívás a bizonyíték csatolására abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a bizonyítási indítvány megtételéhez szükséges adatokkal (bizonyítási szükséghelyzet):

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

15. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez


Tanúbizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány

PÓTLAP
TANÚBIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA711

1. A pótlap sorszáma:712

2.1. Tanú

Neve:

_____________________________________________________________________________________________________

Tanú címének bejelentése külön lapon:
(a megfelelő aláhúzandó)

Igen Nem

amennyiben nem,

Tanú lakóhelye (tartózkodási helye):713

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Az arra vonatkozó nyilatkozat, ami alapján a tanú lakóhelye (tartózkodási helye) megjelölhető:
(a megfelelő aláhúzandó)

a tanú előzetesen hozzájárult adatainak feltüntetéséhez
az adatokat valamennyi peres fél ismeri
az adatok valamely közhiteles nyilvántartásból bárki számára megismerhetők

Annak megjelölése, hogy mely tényeket kívánja a tanúval bizonyítani:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

16. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány
PÓTLAP
SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA714

1. A pótlap sorszáma:715

2. Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:716


magánszakértő □

bíróság által kirendelt szakértő □

más eljárásban kirendelt szakértő □


Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:


________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:717

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

17. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel történő bizonyítás indítványozása, illetve okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz rendelkezésre bocsátása iránti pótlap nyomtatvány
PÓTLAP
OKIRATTAL VAGY TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA, ILLETVE OKIRAT VAGY TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA718

1. A pótlap sorszáma:719

2. Az okirat vagy tárgyi bizonyítási eszköz


Megnevezése:


________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel bizonyítani:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

18. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Egyéb bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány
PÓTLAP
EGYÉB BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA720

1. A pótlap sorszáma:721

2. Az egyéb bizonyítási indítvány


Megnevezése:


_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________


Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván az indítványozott bizonyítással bizonyítani:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

19. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez722

Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa
KÖZIGAZGATÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTIKERESETLEVÉL723,724
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes725 adatai726
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):727
_____________________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail-cím:728 _______________________@________________________
Telefonszám: ________________________________________________
1.2.2. Nem természetes személy729 felperes
Név:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének730 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai731
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:732 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai733
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:734 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
______________________________________________________________________________________________________
1.3. Felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai735
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________
1.4. Alperes736 közigazgatási szerv adatai737
Név
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
1.4.1. Képviselő adatai738
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ________________________@__________________________________
2. A vitatott közigazgatási cselekmény739
2.1. A vitatott közigazgatási cselekmény megjelölése: (a megfelelő aláhúzandó)
a) egyedi döntés (pl. végzés, határozat);
b) egyedi ügyben alkalmazandó - a jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó - általános hatályú rendelkezés740(pl. egyetemi vizsgaszabályzat);
c) közigazgatási szerződés (közigazgatási szervek között, közfeladat ellátására kötött szerződés, továbbá az a szerződés, amelyet törvény vagy kormányrendelet annak minősít);
d) közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita.
2.2. A vitatott közigazgatási cselekmény azonosítására alkalmas adat: (pl. döntés száma, keltezése; szerződés azonosítója, kelte, tárgya stb.)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2.3. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés módja: (a megfelelő aláhúzandó)
postai kézbesítés
elektronikus kézbesítés
hirdetményi kézbesítés
személyes átvétel
kihirdetés
egyéb
2.4. A vitatott közigazgatási cselekményről való tudomásszerzés ideje:
________________ év _____________________hó _______nap
3. Közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem
3.1. A közigazgatási szerv támadott cselekménye miért jogsértő, és az mely jogát, milyen jogos érdekét sérti (a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem megjelölése):741
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.2. Közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.3. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok742
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
3.3.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
3.3.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel743 bizonyítani:
Igen □
Nem □
3.3.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel744 bizonyítani:
Igen □
Nem □
3.3.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:745
Igen □
Nem □
3.3.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:746
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem: (a megfelelő aláhúzandó)747
4.1. a közigazgatási cselekmény748
a) hatályon kívül helyezését,
b) megsemmisítését vagy
c) megváltoztatását
4.2. közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltását
4.3. a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezést
4.4. a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatban okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelezést
4.5. a közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés tényének vagy a közigazgatási jogviszony szempontjából lényeges egyéb ténynek a megállapítását749
kérem.
4.6. A 4.1. c) pontban, a 4.3., a 4.4 vagy a 4.5. alpontban megjelölt kereseti kérelem esetén annak megjelölése, hogy pontosan milyen tartalmú döntés meghozatalát kéri(k) a bíróságtól, valamint a közigazgatási cselekmény esetleges jogsértő következményének és az elhárítása igényelt módjának megjelölése:750
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4.7. Több kereseti kérelem esetén
A kérelmek egymáshoz való viszonya:
(a megfelelő aláhúzandó)
vagylagos751
egymás melletti752
Elbírálásuk kért sorrendje:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. A pertárgy értéke753
Az érvényesített követelés értéke:754
_____________________________________________________________________________________________________
Más jog érvényesítése esetén annak értéke (ha az meghatározható):755
_____________________________________________________________________________________________________
A pertárgy értéke meghatározásánál figyelembe vett tények:756
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
6. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):757
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
7. Az eljárási illeték758
Illeték előzetes megfizetése esetén
A megfizetett összeg: __________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:759 ______________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:760(a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség761
teljes költségfeljegyzési jog
részleges költségfeljegyzési jog762
munkavállalói költségkedvezmény (közszolgálati jogvita esetén)
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Munkavállalói költségkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges adatok:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén (a megfelelő aláhúzandó)
tárgyi költségfeljegyzési jog763
tárgyi illetékfeljegyzési jog764,765
8. Annak leírása, hogy a felperes szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:766
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9. A keresetlevél 5-8. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:767
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
10. Egyéb, nem kötelező nyilatkozatok, kérelmek:768
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
11. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
12. Mellékletek:769
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
____________________________________________
aláírás
Tanúk:770
1.
Név (teljes név):771 __________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):772
__________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):773 __________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):774
_________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

20. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez775

Mulasztási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa
MULASZTÁSI PER MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KERESETLEVÉL776,777
1.1. Eljáró bíróság megnevezése:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.2. Felperes778 adatai779
1.2.1. Természetes személy felperes
Név (teljes név):
_____________________________________________________________________________________________________
Születési hely és idő: ____________________, ________ év __________ hó _______ nap
Anyja neve:
_____________________________________________________________________________________________________
Lakóhely:
_____________________________________________________________________________________________________
Tartózkodási hely (lakóhely hiányában):
_____________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltérő):780
_____________________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jel: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
E-mail-cím:781 _______________________@__________________________________
Telefonszám: __________________________________________________________
1.2.2. Nem természetes személy782 felperes
Név:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartó hatóság / bíróság neve:
______________________________________________________________________________________________________
Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ -__ __
1.2.3. Természetes személy felperes törvényes képviselőjének783 vagy nem természetes személy felperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatai784
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:785 ________________________@________________________________
1.2.4. Felperes meghatalmazott képviselőjének adatai786
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím:787 ________________________@________________________________
Több meghatalmazott esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt képviselő neve:
__________________________________________________________________________________________
1.3. A felperesek együttes képviseletének ellátására meghatalmazott képviselő adatai788
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ______________________@____________________________________
1.4. Alperes789 közigazgatási szerv adatai790
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Székhely:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím (ha a székhelytől eltérő):791
______________________________________________________________________________________________________
1.4.1. Képviselő adatai792
Név:
______________________________________________________________________________________________________
Kézbesítési cím:
______________________________________________________________________________________________________
E-mail-cím: ______________________@____________________________________
2. A közigazgatási szervhez fordulás
2.1. időpontja:
______________________________________________________________________________________________________
2.2. az ügy megjelölése:
______________________________________________________________________________________________________
2.3. A mulasztó közigazgatási szerv azon eljárási cselekményei, amelyekre a felperes tudomása szerint sor került:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.4. A közigazgatási szerv eljárási, határozathozatali vagy feladatellátási kötelezettségét megalapozó jogszabályok és körülmények:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.5. A mulasztás megállapíthatóságának okai:793
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.6. A mulasztás orvoslását szolgáló eljárás kezdeményezésére való utalás:794
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.7. Azon eljárási cselekmények megjelölése, amelyekre a 2.6. alpontban megjelölt eljárásban a felperes tudomása szerint sor került:795
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.8. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem
2.8.1. A közigazgatási szerv mulasztása miért jogsértő, és az mely jogát, milyen jogos érdekét sérti (a közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem megjelölése):796
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.8.2. A közigazgatási cselekmény elmulasztásával okozott jogsérelem alapjául szolgáló tények:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.9. A tényállításokat alátámasztó, rendelkezésre álló bizonyítékok és bizonyítási indítványok797
Annak megjelölése, hogy tényállításait tanúval, szakértővel, okirattal, tárgyi vagy egyéb bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani. Amely bizonyítási indítvány tekintetében az igen kerül megjelölésre, ott csatolni kell az erre rendszeresített pótlapot (pótlapokat).
2.9.1. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait tanúval (tanúkkal) bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.9.2. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait szakértővel798 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.9.3. Annak megjelölése, hogy kívánja-e tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel799 bizonyítani:
Igen □
Nem □
2.9.4. Annak megjelölése, hogy tényállításai alátámasztására kíván-e egyéb bizonyítást indítványozni:800
Igen □
Nem □
2.9.5. A keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre álló bizonyítékok megnevezése:801
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
2.10. A bíróság döntésére irányuló határozott kereseti kérelem:802
A közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítását kérem □
3. Azon tények meghatározása, hogy a keresetlevelet miért az adott bíróságra nyújtja be (hatáskör, illetékesség):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4. Az eljárási illeték803
Illeték előzetes megfizetése esetén
A megfizetett összeg:
______________________________________________________________________________________________________
Megfizetésének módja:804
______________________________________________________________________________________________________
Illeték megfizetésének hiányában
a) Költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem esetén annak megjelölése, hogy milyen költségkedvezmény iránti kérelmet kíván előterjeszteni:805 (a megfelelő aláhúzandó)
költségmentesség806
teljes költségfeljegyzési jog
részleges költségfeljegyzési jog
Részleges költségfeljegyzési jog kérelmezése esetén a kért kedvezmény mértékének meghatározása:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
b) Jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén (a megfelelő aláhúzandó)
tárgyi költségfeljegyzési jog807
tárgyi illetékfeljegyzési jog808,809
5. Annak leírása, hogy a felperes szervezeti, törvényes vagy meghatalmazott képviselőjeként megjelölt személy milyen minőségben jár el a fél nevében:810
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. A keresetlevél 3-5. pontban feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékok megjelölése:811
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Egyéb, nem kötelező nyilatkozatok, kérelmek:812
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
8. Pótlap alkalmazása esetén az erre való utalás, és annak rögzítése, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap kerül csatolásra:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
9. Mellékletek:813
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Kelt: ____________________, _______ év __________ hónap ________ nap
___________________________________________
aláírás
Tanúk:814
1.
Név (teljes név):815 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):816
_______________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________
2.
Név (teljes név):817 ________________________________________________________________________
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):818
________________________________________________________________________________________
Aláírás: ________________________________________

21. melléklet a 17/2020. (XII. 23.) IM rendelethez

Szakértői bizonyítás indítványozása iránti pótlap nyomtatvány közigazgatási perben
PÓTLAP
SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS INDÍTVÁNYOZÁSA KÖZIGAZGATÁSI PERBEN819

1. A pótlap sorszáma:820

2. Az indítványozott szakértői alkalmazási mód:821


a megelőző közigazgatási eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő □

magánszakértő □

bíróság által kirendelt szakértő □

más eljárásban kirendelt szakértő □


Annak megjelölése, hogy milyen tényeket kíván szakértővel bizonyítani:


______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Annak megjelölése, hogy miért alkalmas a szakértői bizonyítás az adott tény alátámasztására:


______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Szakértő kirendelésének indítványozása esetén a szakértő által megválaszolandó kérdések:822


______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

1

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

3

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, kivéve, ha az adott pertípusra (pl. házassági bontóper) erre rendszeresített külön nyomtatvány áll rendelkezésre. Ha követelése a 3 millió Ft-ot nem haladja meg, igényét közjegyző hatáskörébe tartozó fizetési meghagyásos eljárásban kell érvényesítenie. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

4

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

5

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

6

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

7

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

8

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

9

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

10

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és aköltségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

11

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

12

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

13

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

14

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

15

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

16

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

17

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy (szervezet) alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

18

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

19

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

20

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

21

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.
Ha a pert egyéni vállalkozó ellen gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

22

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

23

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

24

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személy alperest nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekrőla Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

25

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

26

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

27

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

28

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

29

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

30

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

31

Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság az alperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg.

32

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor az a következők szerint jelölhető meg például:
- kártérítés iránti igény [pl. szerződésszegéssel vagy szerződés nem teljesítésével okozott kár megtérítése, veszélyes üzemi felelősségből (pl. gépjárművel okozott) kár megtérítése iránti igény],
- birtokháborítás estén zavarás megszüntetése iránti igény,
- jogalap nélkül birtokolt dolog kiadása iránti igény,
- közös tulajdon megszüntetése iránti igény,
- adásvételi szerződés alapján járó vételár megfizetése iránti igény,
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti igény,
- hibás teljesítésből eredő igények (pl. szerződés hibás teljesítése miatti kijavítási igény),
- szerződés teljesítésének az elmaradása esetére kikötött kötbér megfizetése iránti igény,
- kötelesrész pénzben való kiadása iránti igény.

33

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.

34

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

35

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

36

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

37

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

38

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

39

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

40

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

41

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

42

A pertárgy értékének a bíróság hatáskörének megállapítása és az eljárási illeték megfizetése szempontjából van jelentősége, melyet a keresetlevél beadásának időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Pénzkövetelés esetén a pertárgy értéke általában megegyezik a felperes által követelt összeggel. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni ebben a rovatban, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.

43

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható. Így például nem kell kitölteni, ha a felperes pénzkövetelést érvényesít, amelynek összege pontosan meghatározható (pl. 4 millió forint), mert ebben az esetben a pertárgy értéke egyértelművé válik a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból. A pénzkövetelés összegébe a kamatok és az egyéb járulékok nem számítanak bele. Ha több keresetet terjeszt elő a keresetlevélben, a pertárgyérték számítása során ezek értéke összeadódik. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.

44

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. egy ingatlan tulajdonjogára vonatkozó perben a teljes ingatlan forgalmi értékét veszi alapul vagy saját tulajdoni hányadának az értékét.

45

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból megállapítható. A járásbíróság hatásköre megállapítható pl. abból, ha a felperes pénzösszegben meghatározható pénzkövetelést érvényesít, mert ha az nem haladja meg a 30 millió Ft-ot, akkor az a járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékessége megállapítható pl. abból, hogy a felperes az alperes lakóhelye vagy székhelye szerinti bíróságot jelölte meg eljáró bíróságként. Ha az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása van, pl. a káresemény, ami miatt kártérítést kér, külföldön következett be, vagy a szerződés teljesítésének helye külföldön van, a bíróság ezekből a tényekből megállapíthatja joghatóságának fennállását vagy annak hiányát.

46

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

47

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

48

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető. Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

49

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

50

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

51

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

52

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

53

Abban az esetben kitöltendő nem természetes személy felperes perindítása esetén, ha felperesként nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartás) szereplő nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.2.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

54

Abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

55

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

56

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

57

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

58

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként kirendelő határozatát),
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

59

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

60

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

61

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

62

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

63

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

64

A 2. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

65

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha a pert fizetési meghagyásos eljárás előzte meg, amelyben a kötelezett ellentmondást terjesztett elő a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyással szemben, mellyel az eljárás perré alakult. A felperes (korábbi jogosult), ezen a nyomtatványon terjesztheti elő keresetét a közjegyző felhívásában szereplő bíróságon, a közjegyző felhívásától számított 15 napon belül. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a közjegyző felhívásában szereplő bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetet tartalmazó iratát szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

66

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

67

Itt kell leírni azt, hogy a keresetet tartalmazó irat benyújtását fizetési meghagyásos eljárás előzte meg. Fel kell tüntetni továbbá a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző nevét, székhelyét és a közjegyzői ügyszámot.

68

A fizetési meghagyásos eljárás jogosultja.

69

Természetes személy felperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

70

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

71

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető. Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

72

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

73

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, melynek adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

74

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

75

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

76

Akkor kitöltendő, ha a természetes személy felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

77

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

78

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

79

A fizetési meghagyásos eljárás kötelezettje.

80

Természetes személy alperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

81

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

82

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

83

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

84

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen gazdasági tevékenységével összefüggő ügyben indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

85

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

86

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

87

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

88

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

89

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

90

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

91

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

92

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a nem természetes személy alperes törvényes vagy szervezeti képviselőjének adatait, amely az általa előterjesztett ellentmondásból kiderülhet. A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

93

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

94

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető abban az esetben, ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben is több követelést érvényesített. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetet tartalmazó irat érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

95

Ezt a szerint határozza meg, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban mire kérte kötelezni a kötelezettet.

96

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor az meghatározható a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben megjelölt, a követelés alapjául szolgáló jogviszony, valamint az érvényesíteni kívánt jog alapul vételével.

97

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül, ami miatt kártérítést kér. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.

98

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

99

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

100

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

101

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

102

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetet tartalmazó irathoz csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetet tartalmazó irathoz.

103

Ha a felperesnek több kereseti kérelme van az alperessel szemben, a további kereseti kérelmek tekintetében a keresetet tartalmazó irat nyomtatvány 2. részének rovatait kell kitölteni és pótlapokként ezzel a keresetet tartalmazó irat nyomtatvánnyal együtt előterjeszteni.

104

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

105

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

106

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

107

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetésénél tekintettel kell lenni a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezésekor megfizetett díjra. Az eljárás perré alakulása esetén a felperesnek a közjegyzői felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül kell a fizetési meghagyásos eljárás díját kiegészíteni a peres eljárás illetékére. Itt csak azt az összeget tüntesse fel, amelyet illetékként megfizetett. Ha a felet a közjegyző személyes díjfeljegyzési jogban részesítette, mentesül az illeték megfizetése alól. A díjfeljegyzési jogban való részesülést a nyomtatványnak ennél a pontjánál kell jeleznie.

108

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel;
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

109

A pert megelőző fizetési meghagyásos eljárásban azt a természetes személyt, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán az eljárási költséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett a közjegyző részleges vagy teljes díjfeljegyzési jogban részesítheti (személyes díjfeljegyzési jog). Díjfeljegyzési joga alapján a fél részben vagy egészben mentes a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztéséért fizetendő eljárási díj, valamint az ellentmondás folytán perré alakult eljárás illetékének megfizetése alól. Ha a fél díj feljegyzési jogban részesült, erre a beadványaiban utalnia kell.

110

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető. Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

111

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

112

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

113

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

114

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

115

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

116

Abban az esetben kitöltendő nem természetes személy felperes perindítása esetén, ha felperesként nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartás) nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

117

Abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.4.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

118

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

119

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

120

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.3.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

121

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetet tartalmazó irat záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást),
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Mellékletként csatolni kell a közjegyzői felhívás másolatát, és, ha a fél abban részesült, a közjegyző díjfeljegyzési jogban részesítő jogerős végzését.

122

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

123

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

124

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

125

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

126

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

127

A 3. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

128

Ha a fél jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni a keresettel vagy a viszontkeresettel vagy a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- az ellenkérelmét tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

129

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

130

Ezen a nyomtatványon kell előterjeszteni a keresettel, a viszontkeresettel és a beszámítással szembeni írásbeli ellenkérelmet is. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyikkel szemben terjeszti elő az írásbeli ellenkérelmet.

131

E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy fél perbeli állását, nevét és képviselője nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő fél további adatait felperes esetén az 1.4. pont, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

132

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

133

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

134

Kitöltendő, ha az ellenkérelmet előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak az ellenkérelmet előterjesztő fél meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. Az ellenkérelmet előterjesztő alperes meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

135

Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.

136

Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

137

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

138

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

139

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza, és az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

140

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

141

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

142

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

143

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

144

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza.

145

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a keresetlevél nem tartalmazza, és az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

146

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

147

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

148

Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

149

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

150

Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

151

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

152

Teljes mértékben elismerő nyilatkozat esetén a nyomtatvány további rovatait nem kell kitölteni.

153

Kitöltendő, ha a fél az eljárás megszüntetését kéri.

154

Megszüntetést kérhet a fél arra hivatkozással pl., hogy
- magyar bíróságnak nincs joghatósága a perre,
- a per más bíróság hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik,
- az igény - az elévülés esetét kivéve - bírósági úton nem érvényesíthető vagy
- a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított más perben a perindítás joghatása már beállt vagy annak tárgyát már jogerősen elbírálták.

155

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

156

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

157

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.2.2.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

158

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

159

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) az ellenkérelemhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol az ellenkérelemhez.

160

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

161

Jelen nyomtatványon több kereseti / viszontkereseti / beszámítási kérelem esetén több ellenkérelem is előterjeszthető. Több kereseti / viszontkereseti / beszámítási kérelem esetén az érdemi védekezésnek valamennyi keresetre /viszontkeresetre /beszámítási kérelemre ki kell terjednie, azzal, hogy a védekezés azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadnia.

162

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

163

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetre, a viszontkeresetre vagy a beszámításra vonatkozik-e.

164

A rovat kitöltése nem kötelező. A félnek az anyagi jogi kifogását a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie. Ha meg kívánja jelölni az anyagi jogi kifogást, akkor az a következők szerint jelölhető meg például:
- szavatossági kifogás: az olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült;
- érvénytelenségi kifogás: ha egy jognyilatkozatot írásban kell megtenni, az akkor érvényes, ha legalább a lényeges tartalmát írásba foglalták. Ha ennek ellenére a jognyilatkozatot nem írásban tették meg, úgy az ellenkérelemben a fél hivatkozhat a jognyilatkozat érvénytelenségére;
- elévülési kifogás: a követelések általában öt év alatt évülnek el. Ha az érvényesített követelés elévült, úgy az ellenkérelemben erre hivatkozhat az ellenkérelem előterjesztője.

165

Itt kell előadni az anyagi jogi kifogás szempontjából lényeges tényeket, pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket, vagy le kell írni a feleknek az ügy szempontjából jelentőséggel bíró magatartását. A tények előadásának olyan részletességűnek kell lenni, hogy abból a bíróság számára megállapíthatóvá váljon, hogy a fél milyen anyagi jogi kifogást érvényesít.

166

Egyértelműen jelölje meg, hogy a nyilatkozata a keresetlevélre, a viszontkereset-levélre vagy a beszámítást tartalmazó iratra vonatkozik-e.

167

Itt kell előadni a védekezés szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni a feleknek az ügy szempontjából jelentőséggel bíró magatartását. A védekezés alatt érteni kell az elutasítás, az anyagi jogi kifogás és a vitatás körében tett nyilatkozatokat.

168

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

169

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

170

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.3.6.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

171

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

172

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) az ellenkérelemhez csatolni kell. Itt kell felsorolnia, hogy milyen bizonyítékokat csatol az ellenkérelemhez.

173

Akkor kitöltendő, ha az ellenfél a keresetlevélben, a viszontkereset-levélben vagy a beszámítást tartalmazó iratban állítási, illetve bizonyítási szükséghelyzetre hivatkozással felhívást intézett a félhez meghatározott információ szolgáltatására vagy bizonyítási eszköz csatolására.

174

Akkor kitöltendő, ha az ellenfél felhívására nem nyilatkozik, illetve nem csatol bizonyítási eszközt. Itt kell indokát adni a nyilatkozat, illetve a bizonyítási eszköz-csatolás elmaradásának.

175

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő, pl. az ügyvezető.

176

Akkor kell kitölteni, ha eltér az ellenfél által korábban feltüntetettől.

177

Nem kötelező kitölteni, de ha a perrel kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.
Abban az esetben, ha az ellenkérelmet előterjesztő fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfele rendelkezik a tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis az ellenkérelmet előterjesztő fél állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az ellenfélhez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az ellenfélhez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

178

Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.3.6.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

179

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

180

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

181

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

182

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

183

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

184

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

185

A 4. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

186

Ha az alperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni – a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt – viszontkeresetét a felperessel szemben, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie. Ha nem állnak fenn a viszontkereset indításának feltételei, azonban a fél beszámítással élhet, amelyet nyomtatványon kíván előterjeszteni, úgy a „Beszámítást tartalmazó irat” nyomtatványt kell kitölteni, amely a beszámítással kapcsolatos tájékoztatásokat is tartalmazza. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a viszontkeresetet tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

187

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

188

E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy alperes nevét, valamint a képviselőjének a nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni. Ha a viszontkeresetet több alperes terjeszti elő, a további alperesek adatait pótlapon kell rögzíteni.

189

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

190

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

191

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak a viszontkeresetet előterjesztő alperes meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. A viszontkeresetet előterjesztő alperes meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

192

Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.

193

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte az elektronikus levélcímét (e-mail).

194

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.

195

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte az elektronikus levélcímét (e-mail).

196

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és aköltségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

197

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

198

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

199

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte a képviselő elektronikus levélcímét (e-mail).

200

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

201

Akkor kitöltendő, ha a felperes a keresetlevélben megjelölte a meghatalmazott elektronikus levélcímét (e-mail).

202

Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

203

Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail)

204

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekrőla Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

205

Abban az esetben kitöltendő, ha az alperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

206

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

207

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

208

Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

209

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

210

Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

211

Jelen nyomtatványon több viszontkereset is előterjeszthető. Több viszontkereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány viszontkeresete van. Ebben az esetben a viszontkereset-levél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes viszontkeresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több viszontkereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
Több viszontkereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi viszontkereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több viszontkeresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges viszontkeresete. Vagylagosan előterjesztett viszontkeresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

212

Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság a felperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg.

213

Az alperes a felperes ellen a keresettel érvényesíteni kívánt joggal azonos jogviszonyból eredő joga iránt indíthat viszontkeresetet. Más jogviszonyból eredő jog iránt akkor terjeszthető elő viszontkereset, ha a kereset tekintetében a per eldöntése függ a viszontkereset elbírálásától vagy a viszontkereset eldöntése függ a kereset elbírálásától.
Járásbíróság előtt olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel a törvényszék hatáskörébe tartozna – a házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben viszontkeresetként érvényesített házassági vagyonjogi igény kivételével – csak akkor lehet indítani, ha a viszontkeresettel érvényesített követelés beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a járásbíróságnak hatásköre van.
Nincs helye viszontkereset indításának, ha a viszontkereset elbírálása más bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik.
Nincs helye viszontkereset indításának az alperes által más perben a felperes követelésével szemben már beszámított követelés esetében.

214

A rovat kitöltése nem kötelező. A félnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie. Ha a viszontkeresettel érvényesíteni kíván jogot meg kívánja jelölni, az a következők szerint jelölhető meg például:
- kártérítés iránti igény [pl. szerződésszegéssel vagy szerződés nem teljesítésével okozott kár megtérítése, veszélyes üzemi felelősségből (pl. gépjárművel okozott) kár megtérítése iránti igény],
- birtokháborítás estén zavarás megszüntetése iránti igény,
- jogalap nélkül birtokolt dolog kiadása iránti igény,
- közös tulajdon megszüntetése iránti igény,
- adásvételi szerződés alapján járó vételár megfizetése iránti igény,
- szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti igény,
- hibás teljesítésből eredő igények (pl. szerződés hibás teljesítése miatti kijavítási igény),
- szerződés teljesítésének az elmaradása esetére kikötött kötbér megfizetése iránti igény
- kötelesrész pénzben való kiadása iránti igény.

215

Itt kell előadni a viszontkeresettel érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint pl. hibás teljesítésnek vagy károkozásnak minősül. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a fél által a viszontkeresettel érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.

216

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

217

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

218

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

219

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

220

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a viszontkereset-levélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a viszontkereset-leveléhez.

221

Ebben az esetben az alperesnek több követelése van a felperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a viszontkeresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

222

Vagylagos a kérelem, ha az alperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A viszontkeresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

223

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén az alperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi viszontkeresete nem alapos (sikertelen). A viszontkeresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

224

A pertárgy értékének a bíróság hatáskörének megállapítása és az eljárási illeték megfizetése szempontjából van jelentősége, melyet az igényérvényesítés időpontját alapul véve forintban kell meghatározni. Pénzkövetelés esetén a pertárgy értéke általában megegyezik a felperes által követelt összeggel. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni ebben a rovatban, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.

225

Nem kötelező kitölteni, ha a viszontkereset-levél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható. Így például nem kell kitölteni, ha a fél pénzkövetelést érvényesít viszontkeresetként, amelynek összege pontosan meghatározható (pl. 4 millió forint), mert ebben az esetben a pertárgy értéke egyértelművé válik a viszontkereset-levél érdemi részében előadott adatokból. A pénzkövetelés összegébe a kamatok és az egyéb járulékok nem számítanak bele. Ha több keresetet terjeszt elő a viszontkereset-levélben, a pertárgyérték számítása során ezek értéke összeadódik. Vagylagos vagy eshetőleges keresethalmazat esetén a per tárgyának az értéke a legnagyobb értékű követelés vagy jog értékével egyezik meg.

226

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. egy ingatlan tulajdonjogára vonatkozó perben a teljes ingatlan forgalmi értékét veszi alapul vagy saját tulajdoni hányadának az értékét.

227

Nem kötelező a rovat kitöltése, ha a viszontkereset-levél érdemi részében előadott adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.

228

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

229

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel,
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

230

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.
Nem természetes személy fél részére kizárólag az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzési jog engedélyezhető.

231

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

232

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

233

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

234

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

235

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes, amely ellen a viszontkeresetet indítja olyan nem természetes személy, amely közhiteles nyilvántartásban nem szerepel, mint például a társasház. A cégeket például a cégbíróság közhiteles nyilvántartásban tartja nyilván, így, ha a felperes cég (pl. betéti társaság), akkor nem kell ezt a rovatot kitölteni.

236

Abban az esetben kitöltendő, ha alperesként nem ismeri a szervezete nyilvántartási számát vagy az nem rendelkezik nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben alperesként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.

237

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

238

Nem kötelező kitölteni, de ha a viszontkeresettel kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés, a végrehajtás felfüggesztése vagy perfeljegyzés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha az alperes valószínűsíti, hogy kizárólag a felperes rendelkezik az alperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis az alperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet a felpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. A felpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

239

Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.4.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

240

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a viszontkereset-levél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is,
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

241

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy alperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy alperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

242

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

243

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

244

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

245

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

246

Az 5. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

247

Ha a fél jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni beszámítását, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie. Ezt a nyomtatványt használhatja a jogi képviselő nélkül eljáró alperes, ha a felperessel szemben beszámítást kíván előterjeszteni, valamint a jogi képviselő nélkül eljáró felperes, ha az alperes viszontkereseti követelésével szemben ellen-beszámítást kíván előterjeszteni. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a beszámítást tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

248

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

249

E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő természetes személy vagy nem természetes személy fél nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél további adatait felperes esetén az 1.4. pont alatt, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni. Ha a beszámítást tartalmazó iratot több fél terjeszti elő a további előterjesztő felek adatait pótlapon kell rögzíteni.

250

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén a szülő vagy a gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok. E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének további adatait felperes esetén az 1.4. pont alatt, alperes esetén az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

251

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél törvényes képviselőjének további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

252

Kitöltendő, ha a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). E pontban csak a beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél meghatalmazottjának nevét kell feltüntetni. A beszámítást tartalmazó iratot előterjesztő fél meghatalmazottjának további adatait az 1.5. pont alatt kell feltüntetni.

253

Természetes személy felperes esetén az 1.4.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.4.2. pontot kell kitöltenie. Több felperes esetén valamennyi felperes adatait meg kell adni. Amennyiben a perben félként egynél több természetes személy felperes illetve egynél több nem természetes személy felperes vesz részt, az ő adataikat pótlapon kell megadni.

254

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

255

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia.

256

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

257

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekrőla Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

258

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

259

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

260

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

261

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

262

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

263

Természetes személy alperes esetén az 1.5.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.5.2. pontot kell kitöltenie. Több alperes esetén valamennyi alperes adatait meg kell adni. Amennyiben egynél több természetes személy vagy egynél több nem természetes személy alperes ellen indított pert a felperes, úgy az ő adataikat pótlapon kell megadni.

264

Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

265

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek; a nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

266

Akkor kitöltendő, ha az alperes rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

267

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

268

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

269

Akkor kitöltendő, ha az alperes képviselője rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

270

Kitöltendő, ha az alperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

271

Akkor kitöltendő, ha az alperes meghatalmazottja rendelkezik ismert elektronikus levélcímmel (e-mail).

272

Jelen nyomtatványon több beszámítható követelést is előterjeszthet. Ebben az esetben a beszámítást tartalmazó irat érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból külön-külön megállapíthatóak legyenek a beszámítani kívánt követelések. Több beszámítás előterjesztése esetén azok azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.

273

A rovat kitöltése nem kötelező. A félnek a beszámítással érvényesíteni kívánt igényét a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás szabályait megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló bármely más egynemű és lejárt követelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a tartozásába beszámítja. Beszámításnak nincs helye tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve, továbbá a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben. A bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye.
A perben a követeléssel szemben nincs helye olyan ellenkövetelés beszámításának,
a) amelynek keresetként történő elbírálása más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy - vagyonjogi követelés kivételével - hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe tartozna,
b) amelynek érvényesítése iránt az alperes más pert indított, és abban a perben a perindítás joghatása már beállt vagy azt jogerősen elutasították, vagy
c) amelyet az alperes más perben a felperessel szemben beszámításként már előterjesztett vagy azt az ellenkövetelés fennállta tekintetében érdemben jogerősen elbírálták.
Egymással eshetőleges vagy vagylagos viszonyban álló több beszámítás nem terjeszthető elő a perben.

274

Itt kell előadni a beszámítás szempontjából jelentőséggel bíró megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket, magatartásokat. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a beszámítással érvényesíteni kívánt igény megállapítható legyen.

275

Ha a fél az ellenkövetelését a pert megelőzően nem számította be, a számítást a beszámítás bíróságra történő előterjesztése időpontjával kell elvégezni.

276

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

277

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

278

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.6.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

279

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

280

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a beszámítást tartalmazó irathoz csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a beszámítást tartalmazó irathoz.

281

Nem kötelező a rovat kitöltése, ha a beszámítást tartalmazó irat érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.
Ennek hiányában itt kell kitérni arra, hogy a beszámítás elbírálása, amennyiben azt keresetként terjesztették volna elő, nem tartozna-e más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy – vagyonjogi követelés kivételével – más bíróság hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe. Ennek megjelölése azért szükséges, mert a perben a követeléssel szemben nincs helye olyan ellenkövetelés beszámításának, amelynek keresetként történő elbírálása más bíróság kizárólagos joghatósága alá, vagy – vagyonjogi követelés kivételével – hatáskörébe, illetve kizárólagos illetékességébe tartozna.

282

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben a felperes félként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét tényekkel kell alátámasztani. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.

283

Abban az esetben kitöltendő, ha az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ilyenkor azt, hogy a perben az alperes félként eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét tényekkel kell alátámasztani. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, a befektetési alap, a jogi személyek intézetei.

284

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

285

Nem kötelező kitölteni, de ha a beszámítást tartalmazó irattal kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni.
Abban az esetben, ha a fél valószínűsíti, hogy kizárólag az ellenfél rendelkezik a fél tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a fél állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az ellenfélhez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az ellenfélhez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

286

Például, ha a perben tanú meghallgatását indítványozza, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.6.1. pontjához az 1. számú pótlap kerül csatolásra.

287

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a beszámítást tartalmazó irat záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is,
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

288

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy fél, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy félként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

289

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

290

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

291

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

292

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

293

A 6. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

294

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie gondnoksági per megindítása esetén. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

295

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

296

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle gondnoksági pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg.

297

A gondnokság alá helyezést a bíróságtól a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére,a kiskorú törvényes képviselője, a gyámhatóság és az ügyész kérheti, ha az alperes ügyei viteléhez szükséges belátási képessége csökkent vagy teljesen hiányzik, és egyéni, családi körülményeire tekintettel indokolt a gondnokság alá helyezése. A gondnokság alá helyezés iránt indított kereset csak ugyanazon személy gondnokság alá helyezésére vagy szülői felügyeleti jogának megszüntetésére irányuló keresettel kapcsolható össze.

298

A gondnokság alá helyezés módosítását a gondnokolt, a gondnokolt együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a gondnok,a gyámhatóság vagy az ügyész kérheti, ha a gondnokság alá helyezett állapotában olyan változás, javulás vagy romlás áll be, ami szükségessé teszi a korábban elrendelt gondnokság módosítását.

299

A gondnokság alá helyezés megszüntetését a gondnokolt, a gondnokolt együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a gondnok,a gyámhatóság vagy az ügyész kérheti, ha a gondnokság alá helyezett állapotában olyan változás áll be, ami szükségessé teszi a korábban elrendelt gondnokság megszüntetését.

300

A gondnokság alá helyezés felülvizsgálata iránti pert a gyámhatóság hivatalból indítja meg.

301

A pert a gondnokság alá helyezett személy (gondnokolt), a gondnok, a gyámhatóság és az ügyész indíthatja meg, ha a körülmények az előzetes jognyilatkozatot tevő személy cselekvőképességének korlátozását követően úgy változtak meg, hogy az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne.

302

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

303

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

304

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

305

Gondnoksági pert a gyámhatóság is kezdeményezhet.

306

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

307

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

308

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

309

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

310

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

311

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). A meghatalmazáson a fél aláírását illetve kézjegyét közjegyzővel hitelesíttetni kell.

312

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

313

Itt kell feltüntetni, hogy a pert megindító felperes abba a személyi körbe tartozik, akik, vagy amelyek megindíthatják a gondnoksági pert. Itt azokat a tényeket kell előadni, amelyekből ez kiderül, pl., hogy a felperes az alperessel együttélő házastárs, élettárs vagy az alperes egyenesági rokona, testvére, kiskorú törvényes képviselője, gondnoka.

314

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

315

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni. Ha a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése iránti pert nem maga a gondnokolt személy indítja, akkor azt ellene és az ellen kell megindítani, akinek a keresete folytán sor került a gondnokság alá helyezésre. Ebben az esetben több személy lesz a perben alperesként (pl. gondokság alá helyezett személy és a gyámhatóság).

316

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

317

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

318

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

319

E rovat kitöltésére csak a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése iránti perben kerülhet sor, mert ezeket a pereket a gondnokolt személyen kívül az ellen is meg kell indítani, akinek a keresete folytán a bíróság a gondnokság alá helyezést elrendelte. Ha a gondnokság alá helyezett személy kezdeményezi a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése iránti pert, azt az ellen kell megindítani, akinek a keresete folytán a bíróság a gondnokságot elrendelte. Ha a gyámhatóság kérte a gondnokság alá helyezést, akkor a perben a gyámhatóság lesz az alperes.

320

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

321

Ha a felperes ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

322

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

323

Gondnokság alatt álló személy esetén a gondnok.

324

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

325

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit, például a perben jelentős tényeket, elegendő egyszer előadni.
A gondnokság alá helyezés iránti kereset csak az alperes szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránti keresettel kapcsolható össze. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

326

Itt kell megjelölnie, pl. hogy az alperes cselekvőképességét részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezését, annak módosítását vagy megszüntetését kéri.
- Az alperes cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondokság alá helyezése akkor kérhető, ha az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan vagy visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel meghatározott ügycsoportok tekintetében indokolt a gondnokság alá helyezése.
- Az alperes cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezése akkor kérhető, ha az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, teljes körűen hiányzik, és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel gondnokság alá helyezése indokolt.
- Itt kérhető továbbá az alperes választójogból való kizárása vagy annak megszüntetése is. A bíróság azt a nagykorú személyt zárja ki a választójogból, akinek a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.
Ha a kereseti kérelem egy korábbi bírósági határozatban hozott döntés megváltoztatására irányul, fel kell tüntetni a korábbi határozatot hozó bírósági nevét és a határozat számát.

327

Ha a pert előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indítja, itt kérhető az előzetes jognyilatkozatban foglalt rendelkezések alkalmazásának teljes vagy részleges mellőzése, arra tekintettel, hogy a körülmények az előzetes jognyilatkozatot tevő személy cselekvőképességének korlátozását követően úgy változtak meg, hogy az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne.

328

Itt kell megjelölnie legalább egy olyan személyi vagy vagyoni jellegű ügycsoportot, amelyre nézve kéri az alperes gondnokság alá helyezését. Ennek indoka, hogy a bíróságnak a cselekvőképességet részlegesen korlátozó ítéletben meg kell határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben az alperes cselekvőképességet korlátozza. Ilyen ügycsoport lehet pl. vagyonnal kapcsolatos rendelkezés (nagyobb értékű ingó, ingatlan, bankszámla), társadalombiztosítási ellátásból, munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelemmel való rendelkezés, egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása, örökléssel kapcsolatos nyilatkozatok, családjogi jognyilatkozatok, bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatok. Az ügycsoport leírása egy élethelyzet pontos körülírásával is megtörténhet.

329

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, annak megjelölése attól függ, hogy milyen gondnoksági pert indít, pl. gondnokság alá helyezés vagy megszüntetés iránti pert.
- Gondnokság alá helyezés iránti perben az érvényesíteni kíván jog körében megjelölhető pl.: hogy a gondnokság alá helyezendő személy pszichés betegsége, mentális zavara, szenvedélybetegsége milyen fokú belátási képesség csökkenéssel jár, amely szükségessé teszi a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezését.
- Gondnokság alá helyezés módosítása, megszüntetése iránti perben pl. azt lehet megjelölni, hogy a gondnokság alá helyezett személy pszichés betegségének, mentális zavarának javulása, megszűnése miatt a gondnokság alá helyezés módosítása vagy megszüntetése indokolt.

330

Itt kell előadni, hogy az alperes / gondnokság alatt álló személy mely magatartása és miért indokolja a bíróságtól kért döntés meghozatalát. Itt kell előadni az alperes egészségi és mentális állapotára jellemző adatokat, amelyek indokolttá tehetik a gondnokság alá helyezését, vagy az abban bekövetkezett változást, ami alapot adhat a gondnokság alá helyezés módosítására, megszüntetésére. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.     
Előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított perben itt kell előadni, hogy milyen körülmény-változás következett be az előzetes jognyilatkozatot tevő személy cselekvőképességének korlátozását követően, amely(ek) miatt az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne.

331

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

332

Gondnoksági perben az alperes elmeállapotának megvizsgálására igazságügyi pszichiátriai szakértőt kell kirendelni. Ebben a perben nincs lehetőség magánszakértői bizonyítás indítványozására.

333

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

334

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

335

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

336

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen kér elbírálni. A keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

337

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

338

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

339

Itt kell megadni a gondnokság alá helyezendő vagy gondnokság alá helyezett személy ingatlanvagyonára vonatkozó adatokat. Az adatokat akkor is meg kell jelölni, ha a felperes nem kéri az alperes cselekvőképességének részleges korlátozását az ingatlannal való rendelkezés ügycsoport tekintetében.

340

Itt kell megadnia a gondnokság alá helyezendő vagy gondnokság alá helyezett személy előzetes jognyilatkozatára vonatkozó adatokat. Az előzetes jognyilatkozatban a nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli részleges vagy teljes korlátozásának esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy gyámhatóság előtt személyesen
a) megnevezheti azt az egy vagy több személyt, akit gondnokául rendelni javasol;    
b) kizárhat egy vagy több személyt a gondnokok köréből; és
c) meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el.
Az előzetes jognyilatkozatot be kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába.

341

Nem kell a rovatot kitölteni, ha a keresetlevél érdemi részében feltüntetett adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.
A per törvény erejénél fogva a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékességnél előadható, hogy a bíróság illetékessége pl. az alperes lakóhelye határozza meg. A perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az a bentlakásos szociális intézmény vagy fekvőbeteg-gyógyintézet van, ahol az alperes huzamos időn át tartózkodik. Az intézmény nevét és címét meg kell adni. A bíróság illetékességét az is megalapozza, ha az alperes az adott bíróság területén huzamos időn át életvitelszerűen tartózkodik (pl. rokonai ott gondozzák). Itt kell leírnia, hogy pl. annak a szociális intézménynek a helye határozta meg a bíróság illetékességét, ahol az alperest hosszabb ideje gondozzák. Itt térhet ki arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a gondnokság alá helyezendő vagy gondnokság alá helyezett személy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén található, vagy más állam állampolgára.

342

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka.

343

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt térhet ki arra – a szükséges adatok megadásával –, ha a gyámhatóság a perindítást megelőzően a gondnokság alá helyezendő személy vagyonára vagy annak egy részére zárlatot rendelt el vagy számára ideiglenes gondnokot rendelt.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

344

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

345

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat, és, ha rendelkezésre áll a gondnokság alá helyezendő személy születési anyakönyvi kivonatát, nyugdíjszelvényét, tulajdoni lapot, szakorvosi véleményt,
c) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. ha gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként kirendelő határozatát),
d) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Ha a felperes a gyámhatóság, a nyomtatványhoz csatolni kell:
a) az alperes elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt, ennek hiányában a szakorvos nyilatkozatát arról, hogy az alperes a vizsgálaton nem jelent meg,
b) az alperes tulajdonában álló ingatlanok valamint azon ingatlanok tulajdoni lapját, amelyeken haszonélvezeti joga áll fenn, vagy amelyekre őt érintő jog vagy tény van bejegyezve, feljegyezve,
c) nyugdíja vagy nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyéb ellátása esetén a nyugdíjfolyósítási törzsszámot,
d) betétben elhelyezett készpénz esetén a betétkönyv vagy folyószámla számát,
e) az alperes lakóhelyén készített környezettanulmány során felvett jegyzőkönyvet,
f) az alperes gyámhatósági meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet, és
g) az ideiglenes gondnokrendelés, illetve zárlat elrendelése esetén az erre vonatkozó határozatot.
Ha a felperes a gyámhatóság, a nyomtatványhoz csatolhatja:
a) az alperesről készített pszichológiai véleményt,
b) az alperesről készített gyógypedagógiai véleményt,
c) az érintett személlyel kapcsolatban álló családsegítő, személyi segítő, szociális munkás véleményét,
d) az érintett személy életvitelét, gondozását segítő személy meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet.

346

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

347

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

348

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

349

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

350

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

351

A 7. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

352

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie házasság felbontása iránti per megindítása esetén. Ez a nyomtatvány egyaránt használandó: <br/>- a házasság közös megegyezésen alapuló és <br/>- nem közös megegyezésen alapuló felbontásának kérelmezése esetén. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

353

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

354

Felperes az a házastárs, aki a házassági bontópert kezdeményezi.

355

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

356

Ha a házastárs cselekvőképtelen (mert pl. gondnokság alatt áll), a pert nevében a gyámhatóság hozzájárulásával törvényes képviselője indíthatja meg.

357

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). A meghatalmazáson a fél aláírását illetve kézjegyét közjegyzővel hitelesíttetni kell.

358

Alperes az a házastárs, aki ellen a házassági bontópert megindítja a keresetlevéllel.

359

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

360

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

361

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

362

Törvényes képviselőnek minősül gondnokság alatt álló személy esetén a gondnok.

363

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető, amelyek a házassági bontókeresettel összekapcsolhatók. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

364

Itt kérheti a felperes házastárs a bíróságtól, hogy az alperes házastárssal kötött házasságát bontsa fel.
A házasság felbontása iránti keresettel együtt az alábbi keresetek előterjesztésére van lehetőség:
- a házasság érvénytelenítése
- a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
- a gyermekkel való kapcsolattartás
- a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése
- a gyermek tartása
- a házastársi tartás
- a közös lakás használatának rendezése
- a házastárs névviseléstől eltiltása iránti kereset.
Amennyiben a házasság felbontása iránti keresettel együtt valamely fenti keresetet is elő kíván terjeszteni, akkor az érdemi részben az egyes keresetek tekintetében külön-külön kell nyilatkoznia, de az egyes keresetek azonos tartalmi elemeit, pl. a tényállításokat, elegendő egyszer előadni.

365

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor az a következő szerint jelölhető meg:
Házassági bontóperben az érvényesíteni kívánt jog a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása miatt a házasság felbontása iránti igény.
Itt jelölheti meg, hogy:
- a felperes a házasság felbontását a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlásához vezető okok vizsgálata nélkül, azaz közös megegyezés alapján kéri, vagy, ha ennek feltételei nem állnak fenn, akkor
- nem közös megegyezés alapján, hanem a házasság megromlásához vezető okfolyamat feltárása mellett kéri.
A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására, az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján nincs kilátás.

366

Itt kell előadni a házasság felbontása szempontjából lényegesnek tekintendő megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket, alperesi magatartásokat. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen. A tényekből ki kell derülnie, hogy a felperes közös megegyezés alapján vagy nem közös megegyezés alapján kéri a házasság felbontását.
Ha a házasság közös megegyezéssel történő felbontása kéri, ebben a rovatban nem kell feltárni a házasság megromlását alátámasztó tényeket, elegendő arra utalni, hogy házasság teljesen megromlott, helyreállítására nincs kilátás.
A házasság közös megegyezéssel történő felbontására akkor van lehetőség, ha a házastársak:
- a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása,
- a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás,
- a gyermek tartása,
- a házastársi közös lakás használata valamint
- ha ez iránti igény felmerül a házastársi tartás kérdésében megegyeznek.
Ha a házasság felbontását nem közös megegyezés alapján kéri, akkor itt kell előadni azokat a tényeket, amelyek alátámasztják, hogy a felperes alperessel kötött házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott és annak helyreállítására miért nem lát lehetőséget a felperes.

367

A kiskorú vagy a tartásra szoruló gyermekekre vonatkozó adatokat kell feltüntetni.

368

A keresetlevélben nyilatkoznia kell az alperes házastárssal fennálló életközösség fennállásának időtartamáról annak kezdő és befejező időpontjának megjelölésével. Abban az esetben nem kell nyilatkoznia az életközösség fennállásnak időtartamáról, ha korábban a házastársak között házassági vagyonjogi per volt folyamatban és a bíróság az eljárást befejező érdemi határozatában vagy közbenső ítéletében már megállapította azt.
Azért kell nyilatkozni a felperesnek az életközösség fennállásának időtartamáról, mert a bíróságnak ítéletében azt meg kell állapítania. A rovatban le kell írni, hogy a házastársak között az életközösség pontosan mettől meddig állt fenn. Ha a házastársak a házasság megkötését megelőzően élettársakként is együtt éltek, az életközösség időtartamához a házasságkötést megelőző élettársi együttélés időtartama is hozzáadódik, a házastársak ellenkező megállapodása hiányában, így a kezdő időpont megjelölésekor erre is figyelemmel kell lenni.

369

A rovatot akkor kell kitölteni, ha a házasság felbontását közös megegyezés alapján kéri. A házasság közös megegyezéssel történő felbontására akkor van lehetőség, ha a házastársak:
- a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása,
- a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás,
- a gyermek tartása,
- a házastársi közös lakás használata, valamint,
- ha ez iránti igény felmerül, a házastársi tartás kérdésében megegyeznek.
Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a gyermek lakóhelyét azonban akkor is meg kell határozniuk.
Ha közös megegyezés alapján kéri a házasság felbontását, a keresetlevélhez csatolnia kell a fentiekben jelzett kérdésekben a házastársával közös álláspontját tartalmazó megállapodást, ha az már a keresetlevél benyújtásakor rendelkezésre áll.

Ha ilyen megállapodás még nem jött létre, akkor ebben a rovatban a felperes köteles nyilatkozatot tenni a fent megjelölt valamennyi kérdésben. Ki kell fejtenie álláspontját a közös gyermek (gyermekek) feletti szülői felügyelet gyakorlása, közös szülői felügyeletben történő megállapodás hiányában a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek (gyermekek) tartása, a házastársak közös lakásának használata, valamint, ha ez iránti igény felmerül, a házastársi tartás kérdésében.

370

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

371

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

372

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

373

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

374

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

375

A házasság felbontása iránti keresettel együtt a nyomtatvány 2.1. pontjához tartozó végjegyzetben felsorolt keresetek is előterjeszthetők. Ezek előterjesztése esetén a keresetek egymáshoz való viszonyáról itt kell nyilatkoznia.

376

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen kér megítélni; a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű. Pl. a felperes a házasság felbontása iránti kereset mellett előterjeszt a házastársak gyermekének tartása és a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti kereseteket is.

377

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

378

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

379

Itt kell előadnia, ha az alperessel szemben a házasság felbontása iránti kereseten kívül további kereseti kérelmet is előterjeszt. A házasság felbontása iránti kereset kizárólag a nyomtatvány 2.1. pontjához tartozó végjegyzetben felsorolt keresetekkel kapcsolható össze.

380

Ha a felperes eshetőleges keresetet terjeszt elő (pl. a házasság felbontását elsődlegesen közös megegyezés alapján, ennek hiányában másodlagosan a házasság megromláshoz vezető folyamat feltárása mellett kéri) a kérelmek egymáshoz való viszonyát és az elbírálás kért sorrendjét a nyomtatványon e pontnál kell feltüntetni.

381

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható.
A házasság felbontása iránti per tárgyának értéke nem meghatározható. Ha a pertárgy értékét nem lehet meghatározni, azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.
Ha a házasság felbontása iránti kereset mellett a járulékos kérdésekben (pl. szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, gyermektartás, stb.) is kereseti kérelmet terjeszt elő, ezek pertárgyértéket forintban kell meghatározni. Ha pl. tartás iránti követelést is érvényesít, akkor a pertárgy értékeként a tartásdíj egyéves összegét kell meghatározni.

382

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg, pl. a kiskorú gyermek tartása esetén követelt összeget mi alapján határozta meg.

383

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.
A per törvény erejénél fogva a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékességre vonatkozóan itt térhet ki arra, hogy a bíróság illetékessége min alapul. A bíróság illetékességét megalapozhatja pl.:
- az alperes házastárs lakóhelye vagy
- a házastársak utolsó közös lakóhelye.
Itt térhet ki arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a házastársak lakóhelye, szokásos tartózkodási helye különböző államban van vagy a házastársak különböző államok állampolgárai vagy a házastársak nem az állampolgárságuk szerinti államban rendelkeznek lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel.
Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára, ha a perben külföldi elem van, a joghatóságának fennállása, egyéb esetben az illetékessége megállapítható.

384

A bírósági eljárásért törvényben megállapított illetéket kell fizetni. A házassági bontóper illetéke 30 000 forint.

385

Az illeték megfizetése az alábbi módokon történhet:
- illetékbélyeggel,
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer alkalmazásával;
- a törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára történő átutalással;
- az állami adóhatóság számlájára pénzzel történő megfizetéssel.

386

A kérelemben fel kell tüntetni
a) az igényelt költségkedvezményt (költségmentesség, teljes költségfeljegyzési jog, részleges költségfeljegyzési jog), részleges költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetén a kedvezmény mértékét, és
b) szükséghez képest elő kell adni a költségkedvezmény engedélyezése alapjául szolgáló minden körülményt,
c) a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülményeket az erre szolgáló külön nyomtatványon kell igazolni.
Egymással eshetőleges viszonyban álló, több különböző költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem is előterjeszthető.

387

Költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól. Rászorultsági alapon kért költségmentesség esetén a kérelmet megalapozó tényeket, és azok igazolását a bíróságok központi internetes honlapján elérhető nyomtatványon kell előterjeszteni.

388

Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett illetéket a pervesztes fél viseli.

389

Részleges költségfeljegyzési jog kérhető az illeték és költségek meghatározott hányadára vagy kizárólag az illetékre, továbbá tételesen meghatározott egyes költségekre.

390

Jogszabályok meghatároznak olyan pertípusokat, amelyekben olyan költségkedvezmény érvényesül, amely mentesít az illeték előzetes megfizetése alól. Nem kell az illetéket megfizetni, ha a per tárgyánál fogva költségmentes, illetékmentes vagy tárgyi alapon költségfeljegyzési jog, továbbá illetékfeljegyzési jog érvényesül a perben. A felet költségfeljegyzési jog illeti meg a származási perben, a szülői felügyelettel kapcsolatos perben, a törvényen alapuló tartással kapcsolatos perben. Ezeket a pertípusokat megtalálja a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvényben, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben.

391

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél gondnoka.

392

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel (pl. megfizetett illeték).
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

393

Például, ha a keresetlevélben két tanú meghallgatását kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 2.4.1. pontjához a tanúbizonyításra vonatkozó pótlap nyomtatványok 1. és 2. számú pótlapokként kerülnek becsatolásra.

394

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. az illeték megfizetését bizonyító banki igazolást, vagy, ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként kirendelő határozatát),
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Csatolni kell a keresetlevélhez a házasság megkötését és a házasságból származó, életben levő gyermekek születését igazoló okiratokat, így a házassági anyakönyvi kivonatot és a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát.
Ha a házasság felbontását közös megegyezés alapján kéri, a keresetlevélhez csatolni kell a Ptk. 4:21. § (3) bekezdésében meghatározott valamennyi kérdésben a felek közös álláspontját tartalmazó megállapodást, ha ez a keresetlevél előterjesztésekor már rendelkezésre áll.
Ha az életközösség fennállásának időtartamát a házassági vagyonjogi perben eljáró bíróság már jogerősen megállapította, az ezt igazoló okiratot csatolni kell a keresetlevélhez.

395

A nyomtatványt aláíró természetes személy felperes esetén két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.

396

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

397

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

398

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

399

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

400

A 8. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

401

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie a szülői felügyelettel kapcsolatos per megindítása esetén. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

402

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

403

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle szülői felügyelettel kapcsolatos pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg. Amennyiben olyan szülői felügyelettel kapcsolatos pert kíván indítani, mely ezen a nyomtatványon nem szerepel, azt az általános keresetlevél nyomtatványon teheti meg.

404

A szülői felügyeletet a szülők közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. A szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság - a gyermek érdekét mérlegelve - a szülők közös szülői felügyeletre és ezzel összefüggésben a gyermek lakóhelyére vagy a szülői felügyelet rendezésére vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz. A szülők megállapodásának hiányában a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja. A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt a szülő és a gyámhatóság indíthat pert. A pert a szülőnek a másik szülő ellen, a gyámhatóságnak mindkét szülő ellen meg kell indítania. A szülői felügyelet gyakorlásnak rendezése iránt indított per keresetével csak a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.    

405

A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása a bíróságtól akkor kérhető, ha azok a körülmények, amelyeken a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapult, utóbb lényegesen megváltoztak, és ennek következtében a megváltoztatás a gyermek érdekében áll. A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt a szülő és a gyámhatóság indíthat pert. A pert a szülőnek a másik szülő ellen, a gyámhatóságnak mindkét szülő ellen meg kell indítania. A szülői felügyelet gyakorlásnak megváltoztatása iránt indított per keresetével a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.

406

A közös szülői felügyelet gyakorlása kizárólag a szülők közötti teljes egyetértés, mindenre kiterjedő együttműködési hajlandóság esetén lehetséges. Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők már nem tudnak együttműködni, a közös szülői felügyeletet a bíróság bármelyik szülő kérelmére megszünteti. A közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított per keresetével a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze.

407

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

408

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

409

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

410

Szülői felügyelettel kapcsolatos pert a gyámhatóság is indíthat.

411

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

412

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekrőla Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

413

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

414

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

415

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

416

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak). A meghatalmazáson a fél aláírását illetve kézjegyét közjegyzővel hitelesíttetni kell.

417

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

418

Alperes az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

419

Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

420

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

421

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

422

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

423

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

424

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait.

425

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

426

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit, pl. a tényállításokat, elegendő egyszer előadni.
A szülői felügyelet gyakorlásának rendezésével összefüggő keresetekkel a gyermek tartására és a kapcsolattartás rendezésére irányuló kereset kapcsolható össze. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

427

A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben a felperes kereseti kérelme arra irányul, hogy a bíróság határozza meg a kiskorú gyermek (gyermekek) feletti szülői felügyelet gyakorlásának módját. A bíróságtól kérhető pl., hogy:
- határozzon a szülői felügyeleti jogok közös gyakorlásáról, és jelölje ki a szülői felügyeleti jogok közös gyakorlása – ideértve a váltott gondoskodás – iránti kereseti kérelem esetén a gyermek(ek) valamelyik szülőnél történő lakóhelyét,
- határozza meg a szülői felügyelet gyakorlásának szülők közötti megosztását, vagy
- kizárólag az egyik szülőt jogosítsa fel a szülői felügyeleti jogok gyakorlására.
Pontosan meg kell jelölni a kérelemmel érintett gyermek (gyermekek) nevét és születési adatait.
Szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránti perben a felperes kereseti kérelme irányulhat arra, hogy:
- a kiskorú gyermek (gyermekek) vonatkozásában a szülők megállapodása vagy a bíróság korábbi ítélete vagy a bíróság által jóváhagyott egyezség alapján szabályozott szülői felügyelet gyakorlását a bíróság változtassa meg.
Pontosan meg kell jelölnie a kérelemmel érintett gyermek(ek) nevét és születési adatait. Ha a szülői felügyelet gyakorlásáról korábban bíróság döntött, melynek megváltoztatását kéri, fel kell tüntetni a korábbi határozatot hozó bíróság nevét és határozatának (ítéletének, egyezségének) számát, valamint azt, hogy a felperes a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatást miként és mennyiben kéri.
Közös szülői felügyelet megszüntetése iránti perben a kereseti kérelem a közös szülői felügyelet megszüntetésére irányul.
A közös szülői felügyelet megszüntetésével együtt a felperesnek kérelmet kell előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy a jövőben melyik szülő fogja gyakorolni a gyermek (gyermekek) feletti szülői felügyeletet.
Amennyiben a szülői felügyelettel kapcsolatos kereset mellett a gyermek tartása iránt vagy a kapcsolattartás szabályozása iránt is kereseti kérelmet terjeszt elő a kereseti kérelem az alábbiak szerint jelölhető meg.
A gyermek tartása iránti kereseti kérelem irányulhat arra, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jövőre nézve meghatározott összegű gyermektartásdíj fizetésére időszakonként visszatérően, határozatlan ideig.
A felperesnek meg kell határoznia, hogy
- gyermekenként mely időponttól kezdődően (év, hónap, nap)
- milyen összegű tartásdíjra tart igényt.
Elmaradt tartásdíj esetén a tartási követelést hat hónapnál régebbi időre akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre tartási követelést nem lehet bírósági úton érvényesíteni.
A kapcsolattartás szabályozására vonatkozó kereseti kérelemben meg kell jelölni:
- a folyamatos (hétvégi és hétköznapi) kapcsolattartás kért időtartamát (pl. minden páros hét hétvégéjén pénteken 16 órától vasárnap 18 óráig);
- az időszakos (nyári, téli, őszi, tavaszi szünet) kapcsolattartás időtartamát (pl. az iskolai szünetek fele);
- a gyermek átadásának / átvételének a helyét (pl. a felperes mindenkori lakóhelye vagy tartózkodási helyén).

428

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor annak megjelölése attól függ, hogy a nyomtatvány elején felsorolt perek közül melyiket indította meg.
Az érvényesíteni kívánt jog lehet
- a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti igény vagy
- a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránti igény vagy
- a közös szülői felügyelet megszüntetése iránti igény.

429

A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.
A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított perben a tények körében indokolt kitérni például arra, hogy:
- a felperes mettől meddig élt együtt a másik szülővel,
- kötöttek-e házasságot,
- mikor született (születtek) a gyermek(ek),
- melyek azok az tények, körülmények, amelyek miatt alkalmasabbnak tartja magát a gyermek(ek) nevelésére, gondozására a másik szülőnél,
- a gyermek(ek)ről mióta és melyik szülő gondoskodik saját háztartásában és a másik szülő tartja-e a kapcsolatot a gyermekkel.
A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása iránt indított perben:
- elő kell adni, hogy milyen körülményváltozások indokolják a szülői felügyeleti jog újrarendezését és az miért szolgálja a gyermek érdekét,
- ha a szülői felügyelet gyakorlásáról bírósági vagy gyámhatósági határozat döntött, röviden elő kell adni a korábbi döntés tartalmát és csatolni az erről szóló határozatot.

A közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított perben indokolt kitérni arra, hogy:
- a közös szülői felügyelet megszüntetése miért szükséges,
- a felperes szülő miért nem tud a szülői felügyeleti jog gyakorlása során a másik szülővel együttműködni,
- melyek azok a körülményváltozások, amelyek a megszüntetést indokolják,
- a közös szülői felügyelet gyakorlásáról mely hatóság vagy bíróság előtt állapodtak meg. Az erről szóló határozatot csatolni kell a nyomtatványhoz.

430

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

431

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

432

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

433

Ilyen további bizonyítás indítványozása körébe tartozik a kötelezett munkáltatójától az elmúlt egyévi jövedelmére vonatkozó igazolás beszerzése. Ebben az esetben meg kell jelölni a kötelezett munkáltatójának pontos nevét és címét. További bizonyítás keretében kérheti környezettanulmány beszerzését az alperes lakóhelyére vonatkozóan, nevelési, oktatási intézmény megkeresését a kiskorú gyermekre vonatkozóan pedagógiai vélemény beszerzése érdekében továbbá indítványozható más bíróságnál, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése.

434

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt azt kell felsorolnia, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez. Itt kell megnevezni azt a bírósági vagy gyámhatósági határozatot, amely a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról rendelkezik.

435

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

436

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

437

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

438

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható.
Ha kizárólag szülői felügyelettel kapcsolatos igényt érvényesít, a per tárgyának értéke nem határozható meg. Ebben az esetben azt kell feltüntetni, hogy „a pertárgyérték nem meghatározható”.
Ha tartás iránti követelést is érvényesít, akkor a pertárgy értékét forintban a tartásdíj egyéves összegét megjelölve kell meghatározni. Amennyiben ezen felül hátralékos tartásdíjat is érvényesít, annak teljes összegét a pertárgy értékéhez hozzá kell számítani.

439

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozta meg.

440

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható.
A per törvénynél fogva járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékességét megalapozhatja az alperes lakóhelye vagy a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye. Itt írhatja le, ha a gyermek lakóhelye alapján határozta meg az eljáró bíróságot. Itt térhet ki arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a gyermek szokásos tartózkodási helye külföldön van, ha a gyermek nem magyar állampolgár vagy kettős állampolgár, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő szokásos tartózkodási helye külföldön van, vagy, ha a gyermeknek külföldön vagyona van.

441

A szülői felügyelettel és tartással kapcsolatos perben a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, ami mentesít az illeték előzetes megfizetése alól.

442

A szülői felügyelettel kapcsolatos perekben érvényesülő költségfeljegyzési jog csak az illeték és a per során felmerülő költségek előzetes megfizetése alól mentesít, míg költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól is. A szülői felügyeleti jog rendezése iránti perekben az eljárás költségeinek viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt. A felet megillető tárgyi költségfeljegyzési jog a költségek – pervesztesség esetén történő - viselése alól nem mentesíti, csak azok előlegezése alól. Ha jövedelmi, vagyoni vagy egyéb körülményei alapján a költségek utólagos viselésére nem képes külön nyomtatványon költségmentesség engedélyezését kérheti. E rovat kitöltése tehát akkor indokolt, ha a fél jövedelmi, vagyoni viszonyaira tekintettel költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszthet, mert rászorultnak tekinthető.

443

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka.

444

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

445

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is,
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.

446

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

447

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

448

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

449

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

450

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

451

A 9. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

452

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie a kiskorú gyermek tartásával kapcsolatos per megindítása esetén. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő. <br/>Ha a kiskorú gyermek tartását a házasság felbontásával egyidejűleg kéri, akkor a házassági bontóper nyomtatványát használja. Ha a kiskorú gyermek tartását a szülői felügyeletre vonatkozó igénnyel együtt kéri, a szülői felügyelettel kapcsolatos perre vonatkozó nyomtatványt használja.

453

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

454

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle, a kiskorú gyermek tartásával kapcsolatos pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg. A kiskorú gyermeken – legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig – azt a tartásra jogosult nagykorú gyermeket is érteni kell, aki középiskolai tanulmányokat folytat.

455

A szülőknek a kiskorú gyermekükkel szemben tartási kötelezettsége van. A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell. Ez a vélelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is - legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig - érvényesül, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles. A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben, gyermektartásdíjként teljesíti. Az a szülő is kötelezhető gyermektartásdíj fizetésére, akinek háztartásában él a gyermek, de tartásáról nem gondoskodik. A tartási kötelezettség megállapítása iránti per alatt tipikusan a tartásdíj megfizetésére kötelezés iránti pert kell érteni.

456

A tartási kötelezettség megváltoztatása iránti perben a felek körülményeiben olyan változás következett be, amely alapot ad a tartásdíj felemelésére vagy leszállítására.

457

A tartási kötelezettség megszüntetése iránt indított per a szükséges feltételek fennállásának időközbeni megváltozásán alapul.

458

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

459

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

460

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

461

A kiskorút illető tartás iránt a kiskorú érdekében a gyámhatóság is pert indíthat.

462

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

463

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők.

464

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

465

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

466

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

467

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

468

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

469

Az alperes az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

470

Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

471

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

472

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

473

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

474

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

475

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait.

476

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

477

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit, pl. a tényállításokat, elegendő egyszer előadni.
A kiskorú gyermek tartására irányuló kereset összekapcsolható a gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti keresettel. Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

478

A kiskorú gyermek tartására irányuló perben a kereseti kérelem irányulhat arra, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jövőre nézve meghatározott összegű gyermektartásdíj fizetésére időszakonként visszatérően, határozatlan ideig. A felperesnek meg kell határoznia, hogy:
- gyermekenként mely időponttól kezdődően (év, hónap, nap)
- milyen összegű tartásdíjra tart igényt.
A nyomtatványnak ennél a pontjánál kell meghatározni a fizetési kötelezettség kezdő időpontját és az igényelt tartásdíj pontos összegét gyermekenként.
Elmaradt tartásdíj esetén a tartási követelést hat hónapnál régebbi időre akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre tartási követelést nem lehet bírósági úton érvényesíteni.
A tartási kötelezettség megváltoztatása iránti perben a felek megállapodásán vagy a bíróság ítéletén alapuló tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, hogy a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, emiatt kérheti a tartás mértékének vagy szolgáltatása módjának a megváltoztatását a bíróságtól, a korábban megállapított tartásdíj felemelését vagy leszállítását.
A tartási kötelezettség megszüntetése iránti perben a kereseti kérelemben a tartás megszüntetését kérheti a felperes, ha a körülmények megváltozása folytán a tartási kötelezettségének alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn pl. megszűnt a tartásra jogosult tartásra való rászorultsága vagy nagykorúvá vált.
Ha a kereseti kérelem egy korábbi bírósági határozatban hozott döntés megváltoztatására irányul, fel kell tüntetni a korábbi határozatot hozó bírósági nevét és a határozat számát.

479

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor annak megjelölése attól függ, hogy a nyomtatvány elején felsoroltak perek közül melyiket indította meg. Az érvényesíteni kívánt jog lehet
- a gyermek tartása iránti igény vagy
- a tartási kötelezettség megváltoztatása vagy
- a tartási kötelezettség megszüntetése iránti igény.

480

A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.
A tények körében elő kell adni, hogy milyen tények, körülmények alapozzák meg a gyermektartásdíj megállapítását, megváltoztatását vagy megszüntetését.
Ennek keretében indokolt előadni:
- a tartásra szoruló gyermek(ek) adatait (név, születési adatok) megjelölésével,
- a saját és az alperes jövedelmi, vagyoni helyzetét,
- az abban bekövetkezett változásokat (pl. van-e ingatlanvagyona vagy jelentősebb ingóvagyona, korábban fizetett-e tartásdíjat, ha igen, mikor és mennyit)
- személyi körülményeit,
- a gyermekkel kapcsolatos kiadásokat
- a gyermek jövedelmét, ha azzal rendelkezik.
Amennyiben a kiskorú gyermek tartásáról bírósági határozat rendelkezik, azt meg kell jelölni és a nyomtatványhoz csatolni kell. Ha a gyermek a 18. életévét betöltötte, de középiskolai tanulói jogviszonyban áll, a tanulói jogviszonyról szóló igazolást csatolni kell.

481

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

482

Kitöltendő, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

483

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

484

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

485

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a nyomtatványhoz. Itt kell megnevezni azt a bírósági határozatot, amely a tartási kötelezettségről rendelkezik.

486

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen kér megítélni; a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

487

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

488

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete sikertelen. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

489

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható. Ha meghatározza a pertárgy értékét, azt forintban kell megjelölnie.
Gyermektartásdíj iránti perben a pertárgy értékeként megjelölhető pl.:
- hátralékos tartásdíj érvényesítése iránti igény esetén ennek összege,
- folyamatos tartásdíj iránti igény esetén a tartásdíj egyévi összege,
- gyermektartásdíj leszállítása/felemelése iránti perben a fizetett és a kért tartásdíj különbségének egyévi összege,
- gyermektartásdíj megszüntetése iránti perben a megszüntetni kért tartásdíj egyévi összege.
Ha a különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget, úgy ennek értékét kell megadni azzal, hogy fel kell tüntetni, hogy a vagyontárgy vagy pénzösszeg milyen időszakra (mettől-meddig) fedezi a gyermek szükségleteit.
Amennyiben a perben hátralékos és folyamatos tartásdíj iránti igényt is előterjeszt, a pertárgy értéke a hátralékos tartásdíj összege és a folyamatos tartásdíj egyévi összege együttesen.

490

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozta meg. Lásd az előző jegyzetben foglaltakat.

491

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége megállapítható
Ha a tartás iránti perben 30 millió forint alatti összeget érvényesít, a per elbírálása járásbíróság hatáskörébe tartozik. A gyermektartásdíj iránti perre az alperes lakóhelye szerinti bíróság mellett a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság is illetékes. A pert a tartási igény érvényesítésére jogosult a saját lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindíthatja. Itt térhet ki arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása. Külföldi elemnek minősül, pl. ha a gyermek szokásos tartózkodási helye külföldön van, vagy a szülői szokásos tartózkodási helye külföldön van.

492

A tartással kapcsolatos perben a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, ami mentesít az illeték előzetes megfizetése alól.

493

A tartással kapcsolatos perekben érvényesülő költségfeljegyzési jog csak az illeték és a per során felmerülő költségek előzetes megfizetése alól mentesít, míg költségmentesség esetén a fél mentesül az illeték megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése és megfizetése alól is. A tartással kapcsolatos perekben az eljárás költségeinek viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt. A felet megillető tárgyi költségfeljegyzési jog a költségek – pervesztesség esetén történő - viselése alól nem mentesíti, csak azok előlegezése alól. Ha jövedelmi, vagyoni vagy egyéb körülményei alapján a költségek utólagos viselésére nem képes külön nyomtatványon költségmentesség engedélyezését kérheti. E rovat kitöltése tehát akkor indokolt, ha a fél jövedelmi, vagyoni viszonyaira tekintettel költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet előterjeszthet, mert rászorultnak tekinthető.

494

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka.

495

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Itt lehet előterjeszteni pl. az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

496

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

497

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségmentesség iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is,
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását,
f) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

498

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

499

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

500

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

501

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

502

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

503

A 10. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

504

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie munkaügyi per megindítása esetén. Munkaügyi perre tartozik a munka törvénykönyve alapján létesített munkaviszonnyal, a közalkalmazotti jogviszonnyal, bírák, ügyészek, igazságügyi és ügyészségi alkalmazottak a szolgálati viszonyával, a közfoglalkoztatási, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonnyal, a szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonnyal, a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonnyal, a szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálása. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

505

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

506

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

507

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

508

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

509

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

510

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

511

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

512

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

513

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

514

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

515

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozónak).

516

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

517

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

518

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

519

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

520

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

521

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

522

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

523

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

524

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

525

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

526

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

527

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

528

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

529

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

530

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

531

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni. Munkaügyi perben a kereset a munkavállaló és a munkáltató közötti, a munkaviszonnyal közvetlen kapcsolatban álló, polgári bírósági útra tartozó keresettel (pl. kártérítési kereset) kapcsolható össze.
Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

532

Például mire kötelezze, mitől tiltsa el a bíróság az alperest, mit állapítson meg a bíróság, vagy milyen módon változtassa meg a felek jogviszonyát a bíróság, azt hogyan módosítsa vagy szüntesse meg. Munkaügyi perben a kereseti kérelemben kérhető pl. az alperes munkáltató kötelezése elmaradt munkabér megfizetésére, a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kár megtérítésére, a jogellenesen megszüntetett munkaviszony helyreállítására, végkielégítés megfizetésére, míg pl. az alperes munkavállalótól a jogalap nélkül felvett munkabér visszafizetése követelhető.

533

Például külön-külön kell feltüntetni az elmaradt munkabérként követelt összeget, az elmaradt cafeteria juttatást vagy az elmaradt bonusz juttatás összegét.

534

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes munkaviszonyának jogellenes megszüntetésével összefüggésben okozott kár megtérítését kéri a munkáltatótól. A munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi távolléti díjának összegét. Az összegek minden esetben bruttó összegben jelölendők meg.

535

A felszámolás alatt álló munkáltatóval szemben a munkavállaló akkor érvényesítheti munkajogi igényen alapuló pénzkövetelését (pl. elmaradt munkabér) munkaügyi perben, ha az igényét bejelentette a felszámolási eljárásban, de azt a felszámoló nem vette nyilvántartásba, mert vitatta. Ebben az esetben a munkavállalónak a munkáltató ellen munkaügyi pert kell indítani és a bíróság dönt a felszámoló által vitatott követelésről. A keresetlevelet a pénzkövetelés vitatásáról szóló felszámolói közlést követő 30 napon belül kell előterjeszteni.
Ha a munkavállaló a pert 30 napon belül nem indítja meg, a felszámoló a munkavállaló hitelezői igényének nyilvántartásba vételét megtagadja.

536

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor annak körében megjelölhető pl.: elmaradt munkabér megtérítése iránti igény vagy elmaradt egyéb járandóság megtérítése iránti igény, munkaviszony jogellenes megszüntetése miatti kártérítés iránti igény.

537

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni azt az alperesi magatartást, amely a felperes szerint jogellenesnek minősül. A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.
Ha a felperes a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt kártérítésként elmaradt jövedelem iránti igényt érvényesít, e helyen a keresetet általánosságban megalapozó tények mellett fel kell tüntetni az elmaradt jövedelem tételeit jogcímenként és összegszerűen elkülönítve, valamint munkaviszony körében elmaradt jövedelem címén igényelt kártérítés esetén a munkavállaló 12 havi távolléti díjának megfelelő összeget.

538

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

539

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan különleges szakértelmet kíván, ami szakértő igénybevételét indokolja.

540

Amennyiben tényállításait okirattal vagy tárgyi bizonyítási eszközzel kívánja alátámasztani, azokat meg kell neveznie, és, ha rendelkezésre állnak, akkor meg kell jelölnie a 2.4.5. pont alatt és csatolnia kell a nyomtatványhoz. Tárgyi bizonyítási eszköz pl. a kép- és hangfelvétel.

541

Ilyen lehet pl. a szemle tartására irányuló indítvány, amikor a perben jelentős tény megállapításához helyszín, tárgy, személy közvetlen megvizsgálása, megtekintése szükséges, továbbá a más bíróságnál, közjegyzőnél, más hatóságnál, közigazgatási szervnél vagy valamely szervezetnél lévő irat, illetve adat beszerzése iránti indítvány.

542

A rendelkezésre álló bizonyítékokat (pl. okirat, képfelvétel) a keresetlevélhez csatolni kell. Itt kell felsorolni, hogy milyen bizonyítékokat csatol a keresetleveléhez.

543

Ebben az esetben a felperesnek több követelése van az alperessel szemben, amelyeket együttesen, egy perben kér elbírálni. Itt a keresetek egymáshoz való viszonya „és” jellegű.

544

Vagylagos a kérelem, ha a felperes több ténybeli vagy jogi alapot jelöl meg vagylagosan. Ez esetben bármelyik alapon helyt adhat a keresetnek a bíróság. A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű.

545

Eshetőleges kereseti kérelmek esetén a felperes elsődleges, másodlagos stb. kereseti kérelmeket jelöl meg, úgy, hogy a másodlagos vagy további kérelme teljesítését csak akkor kéri, ha a sorban korábbi keresete nem alapos (sikertelen). A keresetek egymáshoz való viszonya „vagy” jellegű. Az elbírálás kért sorrendjét meg kell jelölnie.

546

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból a bíróság számára a pertárgy értéke megállapítható.
Ellenkező esetben a pertárgy értékét forintban kell meghatározni. Ha a munkaügyi perben a munkaviszony létrejötte, fennállása, megszüntetése a vitás, úgy, hogy annak helyreállítását kérik, a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként - a ténylegesen megállapítható összegtől függetlenül - az egyévi távolléti díjat kell figyelembe venni.
Ha a per tárgya pénzkövetelés, a pénzkövetelés összegét, bérkülönbözet követelése esetén legfeljebb annak egyévi összegét kell a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként figyelembe venni.

547

Abban az esetben kitöltendő, ha a felperes meghatározza a pertárgy értékét. Itt kell előadni, hogy a per tárgyának az értékét milyen tényekre alapozva határozza meg. Pl. mit vett figyelembe az elmaradt munkabér összegének megállapításánál. Lásd az előző végjegyzetben foglaltakat.

548

Nem kell kitölteni a rovatot, ha a bíróság joghatósága, hatásköre és illetékessége a keresetlevél érdemi részében előadott adatokból megállapítható.
A munkaügyi per a törvényszék mint munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. Az illetékesség tekintetében előadható, hogy a bíróság illetékessége pl. az alperes lakóhelyén alapul. A munkaügyi bíróság illetékességét megalapozza, ha a bíróság illetékességi területén található a munkavállaló felperes lakóhelye / tartózkodási helye, de az is, ha a felperes munkavállaló a bíróság illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett. Itt lehet továbbá kitérni arra, hogy van-e az ügynek valamilyen külföldi vonatkozása, pl. a munkavégzés helye külföldön volt, vagy a munkavállaló lakóhelye külföldön van, vagy a munkáltató külföldi gazdasági társaság.

549

A munkaügyi perekben a per tárgyára tekintettel költségfeljegyzési vagy illetékfeljegyzési jog érvényesül, ami mentesít az eljárási illeték megfizetése alól, de a bíróság az eljárást befejező határozatában a pervesztes felet kötelezni fogja a feljegyzett illeték megfizetésére. Ha azonban a munkavállaló felperes munkavállalói költségkedvezményre jogosult, teljes költségmentesség illeti meg a perben, ami az illeték és a perben felmerülő költségek viselése alól is mentesít

550

A felet költségfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi perben, kivéve azt a pert, amelyben a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. Költségfeljegyzési jog esetén a fél mentesül az illeték előzetes megfizetése és – eltérő rendelkezés hiányában – a per során felmerülő költségek előlegezése alól. A per végén a meg nem fizetett perköltséget a pervesztes fél viseli.

551

A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg a munkaügyi perben, ha az a munkavállaló szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, valamint a vezető állású munkavállaló polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősségével kapcsolatban indult; továbbá a végkielégítés iránti per a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér hússzorosát meghaladja. Az illetékfeljegyzési jog az illeték előzetes megfizetése alól mentesíti a felet.

552

A munkavállaló felperes munkavállalói költségkedvezményre jogosult, ha a perrel érintett munkaviszonyból származó távolléti díja nem haladja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2 évvel korábbi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset (távolléti díj) kétszeresét. Például, ha a keresetlevelet 2021-ben nyújtja be, akkor a 2019. évi nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetét kell alapul venni, és ha a felperes munkavállaló jövedelme ez alatt van, akkor munkavállalói költségkedvezményre jogosult (2019-ben a KSH által közzétett havi bruttó átlagkereset 367 800 Ft volt, ennek kétszerese 735 600 Ft). A távolléti díj összegénél a keresetlevél benyújtásának időpontját kell figyelembe venni, de, ha a munkaviszony már korábban megszűnt, akkor annak megszűnéskor irányadó távolléti díjat. Ha a per tárgya a munkaviszony jogellenes megszüntetése, akkor a felmondás közlésének időpontja az irányadó a távolléti díj összegénél.
A munkaviszonyból származó átlagkeresetre (távolléti díjra) vonatkozó, a munkavállalói költségkedvezmény megállapításához szükséges adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, és ahhoz csatolni kell az adatok igazolására alkalmas iratokat.

553

Abban az esetben kitöltendő nem természetes személy felperes perindítása esetén, ha felperesként nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartás) szereplő nyilvántartási számmal, így a nyomtatvány 1.2.2. pontjánál erre vonatkozó adatot nem adott meg. Ebben az esetben azt, hogy a perben felperesként egyáltalán eljárhat, vagyis a perbeli jogképességét, tényekkel kell alátámasztania. Ilyen speciális szervezet lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

554

Abban az esetben kitöltendő, ha a pert nem természetes személy alperes ellen indítja, és a nyomtatvány 1.3.2. pontjánál nem adta meg a nem természetes személy nyilvántartási számát, mert az alperes nem rendelkezik közhiteles nyilvántartásból elérhető nyilvántartási számmal. Ebben az esetben a felperesnek tényekkel kell alátámasztania azt, hogy a nem természetes személy alperes egyáltalán perelhető, vagyis perbeli jogképességgel rendelkezik. Ilyen speciális alperes lehet pl. a társasház, az egyház, befektetési alap, jogi személyek intézetei.

555

Itt kell előadni, hogy a törvényes képviselő milyen minőségben jár el a fél nevében, pl. a fél szülője, gyámja, gondnoka, a cég ügyvezetője vagy vezérigazgatója.

556

Nem kötelező kitölteni, de ha a perindítással kapcsolatban van további kérelme, vagy nyilatkozata, azt itt lehet előadni. Ha perköltség igénye van, ennél a rovatnál jelölje meg az igényelt költség összegét, és azt, hogy az milyen címen merült fel. Itt tüntetheti fel, ha a megtámadott határozat vagy jognyilatkozat végrehajtásának felfüggesztését kéri, vagy ideiglenes intézkedés vagy különös jogvédelem iránti kérelmet kíván előterjeszteni.
Abban az esetben, ha a felperes valószínűsíti, hogy kizárólag az alperes rendelkezik a felperes tényállításához vagy bizonyítási indítványa megtételéhez szükséges információval, és azt nem adja ki számára, vagyis a felperes állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben van, felhívást intézhet az alpereshez a tényállításhoz vagy a bizonyítási indítványhoz szükséges információ szolgáltatására, továbbá bizonyítási eszköz csatolására. Az alpereshez intézett felhívást a „Pótlap állítási vagy bizonyítási szükséghelyzetben az ellenfélhez intézett felhívásra” című nyomtatványon kell előterjesztenie.

557

Például, ha a pert több természetes személy felperes kezdeményezi, akkor le kell írni, hogy a nyomtatvány 1.2.1. pontjához a további felperes adatait tartalmazó 1. számú pótlap kerül becsatolásra.

558

Mellékletként csatolni kell:
a) a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a rendelkezési nyilvántartásban e törvényben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles nyilvántartásában szerepel,
b) a feltüntetett bizonyítékokat,
c) költségkedvezmény iránti kérelem vagy jogszabályon alapuló kérelem esetén a jogszabályban előírt iratokat,
d) ha a keresetlevél záró részében előadottak alátámasztása okirattal történik, akkor azt az okiratot is (pl. ha pl. gondnok jár el a perben a gyámhatóság gondnokként kirendelő határozatát),
e) az idegen nyelvű irathoz csatolni kell annak legalább egyszerű magyar nyelvű fordítását.
Munkavállalói költségkedvezmény megállapításához szükséges adatok igazolására alkalmas iratokat csatolni kell.

559

Ha a nyomtatvány aláírója természetes személy felperes, akkor két tanúnak kell igazolnia, hogy az okirat aláírója a nyomtatványt előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanúnak alá kell írnia, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.
Ha a nyomtatványt nem természetes személy felperesként a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően írja alá, akkor a két tanú alkalmazása nem szükséges, az mellőzhető.

560

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

561

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

562

A tanú nevét olvashatóan kell feltüntetni.

563

A tanú lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan kell feltüntetni.

564

A 11. melléklet a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

565

Ha a felperes jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül nyomtatványon kívánja előterjeszteni keresetét, ezt a nyomtatványt kell kitöltenie végrehajtási per megindítása esetén. <br/>Amennyiben a nyomtatvány kitöltéséhez segítséget kíván igénybe venni: <br/>- a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben (ügyfélsegítő nap) keresetét szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít; az ügyfélsegítő nap pontos időpontjáról a bíróságok központi internetes honlapján tájékozódhat; <br/>- a nyomtatvány kitöltéséhez a fővárosi- és vármegyei kormányhivatalok jogi segítségnyújtási támogatást engedélyezhetnek. <br/>A bírósághoz csak a nyomtatványt kell benyújtani, a tájékoztatást tartalmazó jegyzeteket nem kell kinyomtatni és benyújtani, azok nem képezik részét a nyomtatványnak. <br/>Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy az elektronikus kapcsolattartást választó fél a nyomtatványt szabályszerűen csak elektronikus úton terjesztheti elő.

566

Amennyiben valamely adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap került rendszeresítésre, úgy az adott adatot, kérelmet vagy nyilatkozatot ezen a pótlapon kell előterjeszteni. Ugyanakkor, ha a nyomtatványon szereplő pontok, sorok nem elegendőek az adatok, nyilatkozatok, kérelmek rögzítéséhez, úgy azokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni. A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatvány záró részében fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében mely sorszámú pótlap kerül csatolásra.

567

Ezzel a nyomtatvánnyal többféle végrehajtási pert is kezdeményezhet. Itt kell kiválasztani, hogy a felsoroltak közül melyiket indítja meg. Amennyiben olyan végrehajtási pert kíván indítani, mely ezen a nyomtatványon nem szerepel, azt az általános keresetlevél nyomtatványon teheti meg.

568

Az adós a végrehajtást kérő ellen pert indíthat, a vele szemben megindított végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt pl. arra való hivatkozással, hogy a végrehajtandó követelés alaptalan, az egészben vagy részben megszűnt vagy azt már egészben vagy részben teljesítette vagy a végrehajtási jog elévült. A per megindításának feltétele, hogy a végrehajtás megszüntetésére, illetve korlátozására a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetőség. A perindítás előtt tehát a megszüntetésre vagy korlátozásra alapot adó körülmények fennállását az adósnak közölni kell a végrehajtási eljárásban, és csak annak eredménytelensége esetén van helye a per megindításának. Végrehajtási záradék alapján indult végrehajtás megszüntetése azon az alapon, hogy a követelés érvényesen nem jött létre, végrehajtási perben nem kérhető. Amennyiben a követelés érvényes létrejötte vitás, érvénytelenségi per indítható az általános keresetlevél nyomtatványon.

569

Végrehajtási igénypert olyan személy indíthat, aki tulajdonjoga vagy más joga alapján igényt tart arra a vagyontárgyra, amelyet a végrehajtási eljárás során a végrehajtó lefoglalt, de amely jog fennállása akadálya a vagyontárgy végrehajtási eljárás során történő értékesítésének. A pert az igénylő (pl. a lefoglalt vagyontárgy tulajdonosa) indíthatja a végrehajtást kérő személy ellen. Ha a dolgot több végrehajtást kérő követelésének biztosítására is lefoglalták, alperesként valamennyi végrehajtást kérőt perbe kell állítani. A házastársi vagyonközösségi igénypert az adós (az igénylő felperes házastársa) ellen is meg kell indítani.

570

A végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per akkor kezdeményezhető, ha a végrehajtó olyan vagyontárgyat foglalt le, amelyen zálogjog áll fenn, de a zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódására azért nem kerülhetett sor, mert a végrehajtást kérő vagy az adós vitatta a zálogjoggal biztosított követelés jogalapját és összegszerűségét. Ebben az esetben a zálogjogosult pert indíthat a követelést vitató végrehajtást kérő és / vagy adós ellen.

571

Felperes az a személy, aki a pert kezdeményezi.

572

Természetes személy felperes esetén az 1.2.1. pontot, míg nem természetes személy felperes esetén az 1.2.2. pontot kell kitöltenie. Ha több felperes indítja a pert, a további felperesek adatait pótlapon kell előadni.

573

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

574

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha egyéni vállalkozóként indítja meg a pert, adatait ennél a pontnál kell megadni.

575

Akkor kitöltendő, ha a felperes rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

576

Itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek, mely adatok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

577

Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

578

A jogi személy törvényes képviselője a vezető tisztségviselő. A szervezeti képviseletnek három formája van. 1. Ha a jogi személy létesítő okirata vagy szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy önálló képviselője. 2. A jogi személy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője az egység rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben a jogi személy önálló képviselője. 3. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

579

Akkor kitöltendő, ha a felperes képviselője rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

580

Kitöltendő, ha a felperes nem személyesen jár el, hanem meghatalmazást ad perbeli képviseletére nem jogi képviselőnek (pl. hozzátartozójának).

581

Akkor kitöltendő, ha a felperes meghatalmazottja rendelkezik elektronikus levélcímmel (e-mail).

582

Az a személy, aki ellen a pert megindítja a keresetlevéllel.

583

Természetes személy alperes esetén az 1.3.1. pontot, míg nem természetes személy alperes esetén az 1.3.2. pontot kell kitöltenie. Ha több alperes ellen indítja a pert, a további alperesek adatait pótlapon kell előadni.

584

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

585

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

586

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

587

Nem természetes személy a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező olyan szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, azaz pert indíthat és perelhető.
Jogi személy pl. az egyesület, a gazdasági társaság, így pl. a betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, az egyesülés az alapítvány. Jogi személynek minősülnek a költségvetési szervek, az erdőbirtokossági társulat, a köztestületek, pl. a Magyar Állatorvosi Kamara vagy a Magyar Tudományos Akadémia. Ha a pert egyéni vállalkozó ellen indítja, akkor az egyéni vállalkozó adatait ennél a pontnál kell megadni.

588

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

589

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

590

Ha ismeri, itt kell megadni a nem természetes személyt nyilvántartó hatóságot. A cégeket (pl. gazdasági társaságok, szövetkezet, erdőbirtokossági és vízgazdálkodási társulat, egyéni cég) a törvényszék mint cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván, mely közhiteles nyilvántartás. A költségvetési szervekről és a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervekről a Magyar Államkincstár vezet közhiteles nyilvántartást, amelyben az egyes költségvetési szervek törzskönyvi azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás adatai a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, melynek adatai elektronikusan lekérdezhetők.

591

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

592

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

593

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

594

Abban az esetben kitöltendő, ha ismeri a természetes személy alperes törvényes képviselőjének adatait. Természetes személy törvényes képviselőjének minősül kiskorú személy esetén szülő vagy gyám, gondnokság alatt álló személy esetén gondnok.

595

Abban az esetben kitöltendő, ha azt a felperes ismeri.

596

Végrehajtható okirat pl. a végrehajtási lap vagy az olyan okirat, amelyet a bíróság vagy közjegyző végrehajtási záradékkal lát el.

597

Például bíróság, közjegyző.

598

Abban az esetben kitöltendő, ha a nyomtatvánnyal végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti pert indít.

599

Ennél a rovatnál a végrehajtói iroda székhelyének címe mellett az önálló bírósági végrehajtó ügyintézési helyének (hivatali helyiségének) címe is megadható. Ez különösen akkor indokolt, ha a végrehajtó székhelye és hivatali helyiségének címe eltér egymástól.

600

Jelen nyomtatványon több kereset is előterjeszthető. Több kereset előterjesztése esetén ki kell derülnie annak, hogy pontosan hány keresete van. Ebben az esetben a keresetlevél érdemi részében foglaltakat úgy kell előadni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek az egyes keresetek és azok egymáshoz való viszonya. Több kereset előterjesztése esetén a keresetek azonos tartalmi elemeit elegendő egyszer előadni.
Több kereset előterjesztése esetén a nyomtatvány 2.5. pontjában kell nyilatkoznia a keresetek egymáshoz való viszonyáról. Amennyiben valamennyi kereset tekintetében kéri a bíróság döntését, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya együttes (valódi). Ha több keresete van, de a második elbírálását csak abban az esetben kéri, ha az első helyen megjelölt kérelmének a bíróság nem ad helyt, akkor a kérelmek egymáshoz való viszonya eshetőleges. Ebben az esetben a nyomtatvány 2.5. pontjánál azt is meg kell jelölnie, hogy melyik az elsődleges keresete. Vagylagosan előterjesztett keresetek esetén a bíróság bármelyik keresetének helyt adhat.

601

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben a kereseti kérelem a végrehajtás megszüntetésére vagy korlátozására irányulhat. Végrehajtás korlátozása iránt indított perben itt kell meghatározni a végrehajtani kívánt követelésrészt, amelyre a felperes a végrehajtást korlátozni kívánja.
Végrehajtási igényperben a kereseti kérelem a lefoglalt vagyontárgy foglalás alóli feloldása. A kereseti kérelemben pontosan meg kell nevezni azt (azokat) a vagyontárgy(ak)at, amely(ek) foglalás alóli feloldását kéri.
A zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perben a kereseti kérelemben a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezését kell kérni, annak érdekében, hogy a zálogjogosult felperes kielégítési joga megnyíljon.

602

A rovat kitöltése nem kötelező. A felperesnek az érvényesíteni kívánt jogot a 2.3. pont alatt a tények előadásával kell megjelölnie.
Ha meg kívánja jelölni a perben érvényesíteni kívánt jogot, akkor annak körében az alábbiak jelölhetők meg:
- a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben az érvényesíteni kívánt jog a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti igény,
- a végrehajtási igényperben itt kell megjelölni, hogy mely joga alapján tart igényt a végrehajtó által lefoglalt vagyontárgyra. Ez olyan jog lehet, ami a lefoglalt vagyontárgy végrehajtás során történő értékesítését akadályozza, pl. tulajdonjog,
- a zálogjogosult végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti perben annak leírása, hogy a keresetlevél bevezető részében megjelölt számú végrehajtási ügybe történő bekapcsolódáshoz való jogát érvényesíti.

603

Itt kell előadni az érvényesített jog és a kérelem szempontjából lényeges tényeket (pl. megtörtént, múltban lejátszódó történéseket, eseményeket), pl. le kell írni, hogy a végrehajtás megszüntetését vagy korlátozását milyen okból kéri. Ilyen ok lehet pl. az, hogy a követelés elévült vagy megszűnt. Végrehajtási igényperben itt kell előadni azokat a tényeket, amelyek alátámasztják, hogy pl. a lefoglalt vagyontárgyon fennáll a tulajdonjoga (pl. mikor vette meg a vagyontárgyat). A tényeket olyan részletességgel kell előadni, hogy abból a bíróság számára a felperes által érvényesíteni kívánt jog megállapítható legyen.

604

Bizonyítási indítványban a fél a bíróságnak indítványozhatja a perben bizonyítás felvételét. (Pl. tanúk meghallgatására, szakértő alkalmazására, okiratok beszerzésére, szemle elrendelésére stb. tesz indítványt.)

605

Szakértői bizonyítást akkor lehet indítványozni, ha tényállításainak bizonyítása olyan kül