• Tartalom

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

2021.09.28.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § i) pontjában,

a 8. § tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § e) és f) pontjában,

a 9. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az éves energiamegtakarítási kötelezettség megállapításához szükséges adatszolgáltatás

1. § (1)1 A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő gazdálkodó szervezet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) energiahatékonysági kötelezettségi rendszer működését támogató adatgyűjtő rendszere (a továbbiakban: EKR adatgyűjtő rendszer) (https://ekr.mekh.hu) útján, minden év május 31-ig az előző évre vonatkozó értékesítési adatokról adatszolgáltatást teljesít.

(2) A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő adóraktári engedélyes éves adatszolgáltatása saját maga és a jogelődjei vonatkozásában elkülönítve tartalmazza

a) üzemanyagfajtánként az értékesítési jogosultságot megalapozó engedélyszámot, valamint az engedély kiadásának az időpontját,

b) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklet II. fejezet 3.11. alpontja szerinti, jelölt gázolajat magyar vagy külföldi hajólajstromban nyilvántartott, a víziközlekedésről szóló törvény szerinti gazdasági célú hajózási tevékenységet végző hajó (ideértve a kompot is) részére értékesített éves mennyiséget,

c) üzemanyagfajtánként az NGM rendelet 1. melléklet II. fejezet 3.22.1. alpontja szerinti, magánszemélyek részére értékesített összesített éves mennyiséget (ezer liter, tonna, normál köbméter),

d)2

e) üzemanyagfajtánként az NGM rendelet 1. melléklet II. fejezet 3.22.12. alpontja szerinti, egyéb személy részére személyenként értékesített éves mennyiséget (ezer liter, tonna, normál köbméter), az átvevő személy nevének és adószámának feltüntetésével,

f)3 üzemanyag-fajtánként az NGM rendelet 1. melléklet II. fejezet 3.22.12. alpontja szerinti adatszolgáltatásból az egyéb személy részére végzett bértárolásból kiadott éves mennyiséget (ezer liter, tonna, normál köbméter), a bértárolásra átadó személy nevének és adószámának feltüntetésével.

(3) A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő jövedéki engedélyes kereskedő éves adatszolgáltatása saját maga és a jogelődjei vonatkozásában elkülönítve tartalmazza üzemanyagfajtánként

a) az értékesítési jogosultságot megalapozó engedélyszámot, valamint az engedély kiadásának az időpontját,

b) az NGM rendelet 3. melléklet 5.1. alpontja szerinti, magánszemélyek részére értékesített összesített éves mennyiséget (liter, kilogramm, normál köbméter),

c)4 az NGM rendelet 3. melléklet 5.1. alpontja szerinti, magánszemélyen kívüli személy részére személyenként értékesített éves mennyiséget (liter, kilogramm, normál köbméter), a vevő nevének és adószámának feltüntetésével.

d)5

(4)6 A közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő jövedéki kiskereskedő éves adatszolgáltatása saját maga és a jogelődjei vonatkozásában elkülönítve tartalmazza:

a) a kereskedelmi hatóság általi nyilvántartásba vételi számot, valamint a nyilvántartásba vételnek az időpontját,

b) üzemanyagfajtánként az NGM rendelet 4. melléklet 5.1. alpontja szerinti, végfelhasználó részére értékesített összesített éves mennyiséget (liter, kilogramm, normál köbméter),

c) az NGM rendelet 4. melléklet 5.1. alpontja szerinti, végfelhasználó részére értékesített benzin összesített éves mennyiségéből a repülőgép-üzemanyag mennyiségét (liter, kilogramm, normál köbméter).

2. § (1) A villamos energia kereskedelmi engedélyes az éves energiamegtakarítási kötelezettség megállapításához szükséges adatszolgáltatást a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1) 11. melléklete szerinti V610b űrlapon, a 11. mellékletben meghatározott határidőben és az R1-ben meghatározott módon teljesíti.

(2) A földgáz kereskedelmi engedélyes az éves energiamegtakarítási kötelezettség megállapításához szükséges adatszolgáltatást az R1 23. melléklete szerinti G610b űrlapon, a 23. mellékletben meghatározott határidőben és az R1-ben meghatározott módon teljesíti.

2. Az elért energiamegtakarítás bejelentése

3. §7 A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként egy adott évre elszámolható hitelesített energiamegtakarítást az EKR adatgyűjtő rendszer útján a következő adattartalommal jelenti be:

a) a megvalósított energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megnevezése és típusa,

b) az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megkezdésének időpontja,

c) az energiahatékonysági intézkedés vagy az energiahatékonysági beruházás helyszíne, a végső felhasználó szervezet neve, adószáma, természetes személy esetén neve, lakóhelye, egy energiahatékonysági intézkedéssel érintett több végső felhasználó esetén a végső felhasználóval közvetlen kapcsolatban álló addicionális hozzájárulást kifejtő szervezet neve, adószáma, természetes személy esetén neve, lakóhelye,

d) az energiahatékonysági intézkedés végrehajtásának, épületet érintő energiahatékonysági beruházás esetén a rendeltetésszerű és teljes körű használatbavétel, egyéb energiahatékonysági beruházás esetében a tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontja,

e) ha az energiamegtakarítás mértékének megállapítása egyedi energetikai audittal történt, akkor az energiamegtakarítás mértékét alátámasztó energetikai auditot készítő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet megnevezése, névjegyzéki jelölési száma és az energetikai audit száma, ha az energiamegtakarítás mértékének megállapítása az 1. melléklet szerinti jegyzék alapján történt, akkor az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás 1. melléklet szerinti megjelölése,

f) az energiamegtakarítást hitelesítő energetikai auditáló szervezet megnevezése, névjegyzéki jelölési száma, az energiamegtakarítást hitelesítő energetikai auditáló szervezet által az adott hitelesítéshez rendelt egyedi azonosító számsor, amely az energetikai auditáló szervezet névjegyzéki jelölését követően „/” jellel elválasztva tartalmazza a hitelesítés adott évi sorszámát, ezt követően „/” jellel elválasztva a hitelesítés évét (a továbbiakban: hitelesítés azonosító számsor), a hitelesített energiamegtakarítás mértéke,

g) az energiamegtakarítást hitelesítő energetikai auditáló szervezet elektronikusan aláírt nyilatkozata, amely tartalmazza a hitelesítés azonosító számsort, a hitelesítés megtörténtének tényét, az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megnevezését, végrehajtásának helyszínét és a hitelesített energiamegtakarítás mértékét,

h) az energiamegtakarítás várható teljes élettartama (év) az energiahatékonysági irányelv értelmében előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről szóló, 2019. szeptember 25-i (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás [a továbbiakban: 2019/1658 (EU) bizottsági ajánlás] VIII. függelék 1. pontja alapján,

i) az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás kötelezettségi időszakra vetített éves avulása (%, átlag),

j) korai csere esetén a cserélt berendezésnek a 2019/1658 (EU) bizottsági ajánlás VIII. függelék 1. pontja alapján meghatározott, hátralévő élettartama (év), ezen időszakra vonatkozóan a kiinduló állapothoz képest megállapított energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),

k) az energiahatékonysági minimumkövetelményhez, ennek hiányában a kiinduló állapothoz képest megállapított energiamegtakarítás mértéke (GJ/év), korai csere esetén ezt az értéket a cserélt berendezés hátralévő élettartamának lejártát követő időszakra vonatkozóan kell megadni,

l) az energiamegtakarítás valamely alternatív szakpolitikai intézkedéssel való kombinálása esetén az alternatív szakpolitikai intézkedés, adókedvezmény megjelölése, valamint az igénybe vett vissza nem térítendő állami támogatás, adókedvezmény részaránya,

m) kötelezett fél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás lakóépület energiahatékonyságát javítja,

n) az energiahatékonysági intézkedésből vagy beruházásból elszámolható összes energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),

o) közösen végrehajtott energiahatékonysági intézkedés, megvalósított energiahatékonysági beruházás és átruházott rész-energiamegtakarítás esetén az energiahatékonysági intézkedéssel vagy beruházással elért teljes energiamegtakarításból az azt bejelentő kötelezett fél által elszámolni kívánt energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),

p) átruházott energiamegtakarítás esetén az átruházó szervezet megnevezése, adószáma vagy az átruházó természetes személy neve, lakóhelye, valamint az átruházás időpontja.

3. Az energiamegtakarítás megállapítása céljából készített energetikai audit kiegészítő kötelező tartalmi elemei

4. § Az energiamegtakarítás megállapítása céljából készített energetikai audit tartalmazza

a) az energiahatékonyság-javító intézkedés előtti kiinduló helyzet, vagy az energiahatékonysági beruházás végrehajtását megelőző műszaki állapot és az azt jellemző energiahatékonysági mutatók ismertetését,

b) az energiahatékonyság-javító intézkedés vagy beruházás részletes ismertetését,

c) épületszerkezetek esetében a rétegterv, a beépített anyagok termékjellemzőinek és vastagságának, valamint a lényeges műszaki megoldások részletes ismertetését;

d) gép, berendezés beszerzése vagy cseréje esetében a gép, berendezés megnevezését, típusát, teljesítményjellemzőjét, a várható üzemeltetési időszakot és élettartamot,

e) az építési-szerelési munka leírását, anyagjellemzőit, méretét vagy mennyiségét és a vonatkozó jogszabály, nemzeti szabvány vagy a szakma szabályai szerint az elért energiamegtakarítás számítását,

f)8 a beépített új berendezésre vonatkozó európai uniós vagy magyarországi hatályos energiahatékonysági követelmény feltüntetését (különösen az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elfogadott végrehajtási intézkedésekben szereplő minimumkövetelmények), vagy ilyen követelmény hiányának egyértelmű megállapítását,

g) a megvalósított intézkedésre vonatkozó jogszabály, nemzeti szabvány, nemzetközi szabvány, műszaki irányelv, ágazati műszaki irányelv vagy egyéb műszaki dokumentum megjelölését, amelynek figyelembevételével az elért energiamegtakarítás számítható,

h) az energiamegtakarítás kiszámítási módszerének részletes ismertetését az energiahatékonysági irányelv értelmében előírt energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről szóló, 2019. szeptember 25-i (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás figyelembevételével.

4. A végrehajtó hatóság adatszolgáltatása

5. § (1) A végrehajtó hatóság az elért energiamegtakarítás számbavételéhez és felülvizsgálatához szükséges rendelkezésre álló adatokat az EKR adatgyűjtő rendszer útján küldi meg a Hivatal számára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza

a) a szakpolitikai intézkedésnek és nevesített részintézkedésnek az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. melléklet III. része szerinti megnevezését, amennyiben a szakpolitikai intézkedés vagy nevesített részintézkedés további alprogramra bontható, annak megnevezését,

b) az a) pont szerinti lebontás alapján a befejezett beruházás, intézkedés darabszámát,

c) az a) pont szerinti lebontás alapján az elért éves energiamegtakarítás mértékét (GJ).

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

7. §9

8. §10

9. §11

10. § A 9. § a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

2. melléklet a 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelethez13

1

Az 1. § (1) bekezdése a 11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés d) pontját az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (2) bekezdés f) pontja az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdés d) pontját az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (4) bekezdése az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § a 11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § f) pontja az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. §-t az 5/2021. (V. 12.) MEKH rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet 4. §-a iktatta be.

13

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére