• Tartalom

2020. évi CLXXIII. törvény

2020. évi CLXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2023.06.30.

1. Egyes állami tulajdonú ingatlanoknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő ingyenes tulajdonba adása

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Bicske, külterület 0238/3 és 0238/4 helyrajzi számú ingatlanok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) ingyenesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) tulajdonába kerülnek, az általa vállalt közszolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, a szociális feladatok ellátásának elősegítése, így különösen az egészségügyi és szociális szakdolgozók lakhatási feltételeinek biztosítása céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az Ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(3) A (2) bekezdés szerinti szerződésben a Máltai Szeretetszolgálatnak vállalnia kell az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Ingatlanok tekintetében fennmaradó raktározási tevékenységének térítésmentes biztosítását és az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését.

(4) A (2) bekezdés szerinti szerződésben a Máltai Szeretetszolgálatnak vállalnia kell, hogy az Ingatlanokon az M1-es autópálya bicskei szakaszának építésekor létesült munkásszálló barakképületeinek és irodaépületeinek bontását, a bontásból származó anyagok elszállítását, a Ingatlanokhoz kapcsolódó tereprendezési feladatokat (a továbbiakban együttesen: Tereprendezés) elvégzi, és a Tereprendezést a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 6 hónapon belül megkezdi.

1/A. §2 (1) Az állami tulajdonban álló Pomáz, külterület, 0311/1 helyrajzi számú ingatlant (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) „kivett kórház, udvar” megnevezésű ingatlanként kell az ingatlan-nyilvántartásban rögzíteni. A művelés alól kivett terület elnevezés változásának átvezetésére irányuló eljárást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) kérelmére az ingatlanügyi hatóságként eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal folytatja le. A művelés alól kivett terület megnevezésváltozásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelemben kizárólag e törvénynek a művelés alól kivett terület megnevezése szerinti hivatkozását, valamint az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésre kell hivatkozni. Az ingatlanügyi hatóság további dokumentum benyújtását, díj fizetését nem írhatja elő. Az ingatlanügyi hatóság ügyintézési határideje 15 nap.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően az állami tulajdonban álló Pomáz, külterület, 0311/1, 0311/3 és 0311/4 helyrajzi számú ingatlanokat (a továbbiakban együtt: ingatlanok) és a rendeltetésszerű használathoz szükséges, az ingatlanokban található ingóságok az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján ingyenesen a Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kell adni, a Máltai Szeretetszolgálat által átvállalt állami közfeladatok, közhasznú szociális és egészségügyi feladatai ellátásának elősegítése érdekében.

(3) A (2) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Máltai Szeretetszolgálat az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(4) A (2) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az Ingatlanok forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződésben rögzíteni kell, hogy az Ingatlanok használata során a Szeretetszolgálat kötelezettsége a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevétele, különösen a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése.

(5) A (2) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

1/B. §3 Az 1/A. § (2) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva határozatlan időre szóló elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 15–17. §, a 23. §, a 26. § (2) bekezdése, a 27–31. §, a 33. §, a 35. § (1) bekezdése, a 44. § b) pontja, a 45. § és az 54. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § (1) bekezdése a HM Arzenál Elektrotechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

2/A. §4 Az 1/B. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

3. §5

4. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

4. §6

5. §7

6. §8

7. §9

8. §10

9. §11

10. §12

5. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

11. §13

12. §14

13. §15

14. §16

6. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

15. §17

16. §18

17. §19

7. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

18. §20

19. §21

20. §22

8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

21. §23

22. §24

9. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

23. §25

10. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

24. §26

25. §27

11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

26. § (1)28

(2)29

27. §30

28. §31

29. §32

30. §33

31. §34

12. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

32. §35

33. §36

34. §37

35. § (1)38

(2)39

13. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása

36. §40

14. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

37. §41

38. §42

39. §43

40. §44

15. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

41. §45

16. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

42. §46

43. §47

44. §48

a) 49
b) 50

45. §51

17. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

46. §52

47. §53

48. §54

49. §55

50. §56

51. §57

52. §58

18. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

53. §59

54. §60

19. A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény módosítása

55. §61

56. §62

57. §63

1. melléklet a 2020. évi CLXXIII. törvényhez64

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 22.

2

Az 1/A. §-t a 2023. évi XLVI. törvény 41. §-a iktatta be.

3

Az 1/B. §-t a 2023. évi XLVI. törvény 42. §-a iktatta be.

4

A 2/A. §-t a 2023. évi XLVI. törvény 43. §-a iktatta be.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § (1) bekezdése a 2. § (3) bekezdése alapján a HM Arzenál Elektrotechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

29

A 26. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 35. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 44. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére