• Tartalom

181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről1

2020.05.21.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hatósági házi karantén (a továbbiakban: hatósági házi karantén) szabályainak betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi.

(2) A járványügyi hatóság elrendeli a hatósági házi karantén szabályai betartásának az érintett nagykorú cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és általa megadott egészségügyi adatainak továbbítására alkalmas elektronikus szoftver (a továbbiakban: szoftver) alkalmazásával történő ellenőrzését, ha nyilatkozik, hogy

a) a szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik, és

b) a szoftver telepítését és használatát önként vállalja.

(3) A járványügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat beszerzése érdekében a rendőrség közreműködését kérheti.

(4) A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténra kötelezett személyt a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele előtt

a) tájékoztatja a szoftver telepítésének és használatának önkéntességéről, továbbá a szoftver telepítésének feltételeiről, a szoftver használatával járó előnyökről és kötelezettségekről, és

b) figyelmezteti, hogy a (2) bekezdés szerinti önkéntes nyilatkozat megtétele esetében a szoftver telepítésének, illetve használatának elmulasztása szabálysértésnek minősül,

c) figyelmezteti, hogy a (2) bekezdés szerinti önkéntes nyilatkozat megtétele hiányában a (7) bekezdés szerinti ellenőrzésnek van helye, valamint a hatósági házi karantén szabályainak megszegése miatt magasabb összegű bírság kiszabására van lehetőség.

(5) A szoftver telepítésére és használatára vonatkozó kötelezettség teljesítését a rendőrség – elsősorban elektronikus úton – ellenőrzi, amely során a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot tevő személy (a továbbiakban: érintett személy) köteles együttműködni, és a szoftverrel a rendőrség által előírt műveletet elvégezni. A rendőrség a szoftver útján megadott mozgási adatokat elektronikus úton is összevetheti a hatósági házi karanténra kijelölt hely adataival. Az ellenőrzés nem járhat az érintett személy magánéletének szükségtelen zavarásával, 22.00 és 6.00 óra között az érintett személy pihenése indokolatlanul nem zavarható meg. A személyes ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a szoftver által biztosított ellenőrzés kijátszásának gyanúja merül fel, vagy ha az érintett személy a szoftver használatát elmulasztja.

(6) A hatósági házi karantén megszűnésével az érintett személy a szoftvert törli, a rendőrség az érintett személy (5) bekezdés szerinti ellenőrzését megszünteti.

(7) Ha a hatósági házi karanténra kötelezett személy nem tesz (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a hatósági házi karantén szabályainak megtartását a rendőrség személyes jelenlét útján fokozottan ellenőrzi.

2. § (1) A rendőrség haladéktalanul értesíti a járványügyi hatóságot, ha az érintett személy a szoftver telepítésével vagy használatával kapcsolatos kötelezettségét megszegi.

(2) Azzal az érintett személlyel szemben, aki az R. 5. § (2) bekezdése szerinti szabálysértést követ el,

a) az R. 5. § (3) bekezdésétől eltérően a kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege háromszázezer forint, továbbá

b) az R. 5. § (4) bekezdésétől eltérően – pénzbírság kiszabása helyett – figyelmeztetés is alkalmazható, amelyet a rendőrség a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 100/A. §-ától eltérően helyszíni intézkedés hiányában is alkalmazhat, valamint írásban és rövid úton is közölhet.

3. § (1) A járványügyi hatóság és a rendőrség a hatósági házi karantén alá vont személy azonosítása érdekében jogosult az érintett személy arcképmásának kezelésére.

(2) A járványügyi hatóság és a rendőrség – a személyazonosság ellenőrzése céljából – az érintett személy által készített és a szoftver útján továbbított arcképet szükség esetén összevetheti az érintett személynek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, útlevél-nyilvántartásban, vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő legutolsó arcképmásával.

(3) A járványügyi hatóság, valamint a rendőrség a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése érdekében jogosult az érintett személynek a szoftver által küldött mozgási adatainak kezelésére.

(4) A rendőrség az e rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében jogosult az érintett személy természetes személyazonosító adatainak, elérhetőségi adatainak és a COVID-19 fertőzéssel vagy annak gyanújával összefüggésbe hozható, a szoftver útján továbbított egészségügyi adatainak kezelésére, valamint azoknak jogszabályban meghatározott szerv részére történő továbbítására.

(5) A járványügyi hatóság, valamint a rendőrség az (1)–(4) bekezdésben foglalt adatokat – ha jogszabály hosszabb határidőt nem állapít meg – a hatósági házi karantén megszűnésétől számított 60 napig kezeli.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenhetedik napon lép hatályba.

5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

6. § A járványügyi hatóság – az 1. § (2) bekezdése szerinti feltételekkel – a szoftver alkalmazását az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt hatósági házi karantén tekintetében is elrendelheti.

7. §2

8. §3

1

A rendelet hatályát az 5. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A rendelet az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre, hatályát vesztette 2020. június 18. napjával.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére