• Tartalom

19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás

19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás

az iskolaőrség tevékenységéről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10/A–10/C. §-ára figyelemmel, az iskolaőrség szolgálatteljesítésének egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség).

2. Az utasítás alkalmazásában
a) beszámoltató lap: az e célra kialakított SharePoint felületen aznapi szolgálatukat befejező iskolaőrök által beszámolásuk alkalmával jelentett események, intézkedések rögzítésére szolgáló elektronikus dokumentum;
b) eligazító lap: az e célra kialakított SharePoint felületen a szolgálatát megkezdő iskolaőr részére eligazításon meghatározott és az iskolaőr által rögzített feladatokat, információkat tartalmazó elektronikus dokumentum;
c) együttműködési megállapodás: a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 10/B. §-a szerinti megállapodás;
d) feladatellátási hely: az intézmény területe, illetve ha az intézmény több, egymástól földrajzilag jól elkülönült – külön helyrajzi számon nyilvántartott – épületben végzi a nevelő és oktató tevékenységét, az egyes épületek;
e) helyi koordinátor: a rendőrkapitányság állományának azon tagja, akit az iskolaőrség helyi szintű tevékenységének koordinálására, szakmai irányítására és ellenőrzésére a rendőrkapitányság vezetője a bűnügyi szolgálati ágánál alkalmazásban lévő személyek közül kijelöl;
f)1 intézmény: a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság) illetékességi területén működő köznevelési, szakképző intézmény, ahol az iskolai erőszak megszüntetését és megelőzését, az intézmény rendjének fenntartását – tanítási időben – a rendőr-főkapitányság iskolaőr alkalmazásával biztosítja;
g) intézményi kapcsolattartó: az intézmény azon tagja, akit az intézmény vezetője a rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásban kapcsolattartóként kijelöl;
h) iskolaőrség vezetője: az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály (a továbbiakban: ORFK Bűnügyi Főosztály) Iskolapartnerségi Osztály (a továbbiakban: Iskolapartnerségi Osztály) vezetője;
i)2 vármegyei koordinátor: a rendőr-főkapitányság állományának azon tagja, akit az iskolaőrség területi szintű tevékenységének koordinálására, szakmai irányítására és ellenőrzésére a rendőr-főkapitányság vezetője kijelöl;
j) őrutasítás: az intézmény rendjének fenntartásával összefüggő, közbiztonsági és bűnügyi szempontok figyelembevételével kialakított, az iskolaőr feladatait és azok végrehajtásának módját, az iskolaőr felállítási helyét, mozgási körzetét tartalmazó szolgálati okmány, amelyet feladatellátási helyenként kell elkészíteni;
k) rendőrségi kapcsolattartó: a Rendőrség állományának azon tagja – elsősorban a helyi koordinátor –, akit a rendőr-főkapitányság az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban kapcsolattartóként kijelöl;
l) szolgálattervezet: a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben vezetett elektronikus dokumentum, amely naptári napokra bontva tartalmazza az iskolaőrök szolgálatát, szabadságát, pihenőnapját, a szolgálat végrehajtására vonatkozó döntéseknek, valamint az alkalmazott szolgálati időrendszereknek megfelelően az iskolaőrök szolgálatmentes napjait;
m) vezető helyi koordinátor: az a helyi koordinátor, akit a rendőrkapitányság vezetője a helyi koordinátorok közül a többi helyi koordinátor tevékenységének összehangolása érdekében kijelöl;
n) vezető iskolaőr: az az iskolaőr, akit a helyi koordinátor az azonos intézményben, egy időpontban iskolaőri feladatot ellátó iskolaőrök közül vezetőnek kijelöl;
o)3 vezető vármegyei koordinátor: az a vármegyei koordinátor, akit a rendőr-főkapitányság vezetője a vármegyei koordinátorok közül a többi vármegyei koordinátor tevékenységének összehangolása érdekében kijelöl.

II. FEJEZET
KIJELÖLÉS, ŐRUTASÍTÁS, ALKALMASSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ ELLENŐRZÉS

3. A rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén működő intézmény közötti kapcsolattartás érdekében a rendőr-főkapitányság rendőrségi kapcsolattartót jelöl ki.

4. Az iskolaőri szolgálat tervezése során, ha az intézmény rendjének fenntartása azt indokolttá teszi, több iskolaőr is szervezhető egy intézménybe. Ha ugyanazon intézményben, egy időpontban több iskolaőr is szolgálatot teljesít, közülük vezető iskolaőrt kell kijelölni.

5. A vezető helyi koordinátor – amennyiben vezető helyi koordinátor nem került kijelölésre, akkor a helyi koordinátor – az őrutasítás tervezetét intézményenként és feladatellátási helyenként készíti el, majd a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal jóváhagyásra felterjeszti a rendőr-főkapitányság vezetője részére.

6. Az őrutasítást a vezető helyi koordinátor – amennyiben vezető helyi koordinátor nem került kijelölésre, akkor a helyi koordinátor – szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a tanév végét követő hónap 15. napjáig felülvizsgálja, és szükség esetén az 5. pontban foglaltak szerint javaslatot tesz új őrutasítás kiadására vagy a korábban kiadott őrutasítás módosítására.

7. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 287/C. § (17)–(20) bekezdésében meghatározott ellenőrzést az Iskolapartnerségi Osztály állománya, illetve a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes által kijelölt szervezeti elem végzi. Az ellenőrzést végrehajtó személy nem lehet az iskolaőrség tagja.

III. FEJEZET
AZ ISKOLAŐRSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE

8. Az iskolaőrség szakmai tevékenységének irányítását – különösen a Hszt. 287/C. § (12) bekezdés d)–f) pontjában megjelölt feladatok tekintetében – az ORFK Bűnügyi Főosztály vezetője az Iskolapartnerségi Osztály közreműködésével gyakorolja.

9. Az iskolaőrség vezetője szakmailag irányítja és ellenőrzi az iskolaőri tevékenységet, az iskolaőrség tevékenységének szervezését, az intézményi kapcsolattartást, valamint koordinálja az intézményekkel kötött együttműködésből fakadó feladatok végrehajtását.
10.4 Az iskolaőrség vezetője az elöljárója az iskolaőrség teljes személyi állományának, az iskolaőrség tevékenységével kapcsolatos feladatok tekintetében a helyi és vármegyei koordinátoroknak, valamint a vezető helyi és vezető vármegyei koordinátoroknak.
11.5 A vármegyei koordinátor szakmailag irányítja a rendőr-főkapitányság illetékességi területén végrehajtott iskolaőri tevékenységet, az iskolaőrség tevékenységének szervezését, az intézményi kapcsolattartást és az intézményekkel kötött együttműködésből fakadó feladatok végrehajtását.
12.6 Ha az intézmények rendjének fenntartása azt indokolttá teszi, a rendőr-főkapitányság állományából további vármegyei koordinátorok is kijelölhetők.
13.7 A vármegyei koordinátor az iskolaőrség tevékenységével kapcsolatos feladatok tekintetében elöljárója a rendőrkapitányság helyi koordinátorának és a rendőr-főkapitányság állományába tartozó iskolaőröknek.
14.8 A vármegyei koordinátorok személyéről és az abban bekövetkező változásról a rendőr-főkapitányság vezetője soron kívül tájékoztatja az ORFK Bűnügyi Főosztály vezetőjét.

15. A helyi koordinátor szakmailag közvetlenül irányítja a rendőrkapitányság illetékességi területén végrehajtott iskolaőri tevékenységet, az iskolaőrség tevékenységének szervezését, az intézményi kapcsolattartást és az intézményekkel kötött együttműködésből fakadó feladatok végrehajtását, végzi az iskolaőrök szolgálattervezésével és az iskolaőri feladatok koordinálásával kapcsolatos feladatokat. Ha az intézmények rendjének fenntartása azt indokolttá teszi, a rendőrkapitányság állományából további helyi koordinátor is kijelölhető.
16.9 Amennyiben helyi koordinátor kijelölésére nem kerül sor, akkor a vármegyei koordinátor köteles ellátni mindazon feladatokat, amelyeket az utasítás a helyi koordinátor feladatkörébe utal.

17. A helyi koordinátor elöljárója az iskolaőröknek, a szolgálatban lévő iskolaőrök részére az iskolaőrség feladatainak maradéktalan ellátása érdekében utasítást adhat, a feladatellátási hely elhagyását elrendelheti, vagy azt engedélyezheti.

18. A helyi koordinátor személyéről és az abban bekövetkező változásról a rendőrkapitányság vezetője soron kívül tájékoztatja a rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesét.
19.10 A vármegyei koordinátor első alkalommal az iskolaőrség létszámáról, ezt követően annak változásáról – intézményenként és őrutasításonkénti bontásban – minden hónap 5. napjáig, a szolgálati utat betartva, írásban jelent az iskolaőrség vezetőjének, valamint tájékoztatja a rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központ (a továbbiakban: TIK) osztályvezetőjét. A jelentési kötelezettséget nemleges esetben is teljesíteni kell.

IV. FEJEZET
AZ ISKOLAŐR JOGOSULTSÁGAI, KÖTELEZETTSÉGEI, FELADATAI, AZ ISKOLAŐR TEVÉKENYSÉGÉNEK RENDJE RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN

20. Több iskolaőr együttes szolgálatellátása esetén a helyi koordinátor köteles vezető iskolaőrt kijelölni, aki az iskolaőri szolgálat teljesítése során az ugyanazon intézményben szolgálatot teljesítő iskolaőrtárs szolgálati elöljárója.

21. Az iskolaőr az Rtv.-ben, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendeletben (a továbbiakban: szolgálati szabályzat) foglaltakon túl felelős
a) az intézmény rendjének fenntartásával összefüggésben részére az őrutasításban, az eligazításon vagy a vezető iskolaőrként kijelölt iskolaőr által meghatározott feladatok teljesítéséért;
b) az intézkedések végrehajtására való felkészülésért;
c) az intézkedésbiztonsággal összefüggő követelmények és az intézkedéstaktikai előírások megtartásáért;
d) a részére kiadott szolgálati okmányok szabályos vezetéséért, a jelentések elkészítéséért;
e) a szolgálati feladatokkal összefüggő útmutatók és segédletek megismeréséért és alkalmazásáért;
f) a hírösszeköttetésre vonatkozó alkalmazási szabályok megtartásáért.

22. A vezető iskolaőr a 21. pontban meghatározottakon túl
a) jogosult az iskolaőrtárs részére a szolgálattal összefüggő utasítást adni, melyet mind a vezető iskolaőr, mind az iskolaőrtárs köteles az eligazító lapon és a beszámoltató lapon is rögzíteni;
b) felelős
ba) az iskolaőrtárs vonatkozó szabályoknak megfelelő, egységes alaki megjelenéséért,
bb) az iskolaőrtárs tevékenységének összehangolásáért, vezetéséért.

23. Több iskolaőr együttes szolgálata alatt az intézkedéseket elsősorban a vezető iskolaőrként kijelölt iskolaőr kezdeményezi és folytatja le az iskolaőrtárs(ak) intézkedéstaktikai előírásoknak megfelelő, közvetlen módon történő biztosítása mellett.

24. Az iskolaőrtárs – utasítás hiányában – önállóan csak akkor intézkedhet, ha a vezető iskolaőrrel nincs közvetlen kapcsolatban, vagy azonnali intézkedési kötelezettsége áll fenn.

25. Az intézkedés során az intézkedést biztosító iskolaőr folyamatosan figyelemmel kíséri a közvetlen környezetét és az intézkedés alá vont személyt, készen áll az intézkedés alá vont személy esetleges menekülésének megakadályozására vagy az intézkedő iskolaőrt érő támadás elhárítására.

26. Az iskolaőr az intézmény biztonságának védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben és időtartamban az Rtv. 10/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben jogosult – a TIK és a helyi koordinátornak tett jelentést követően, engedélyük vagy utasításuk szerint – az intézmény lezárásának elrendelésére.

27. Amennyiben a 26. pont szerinti jelentés megtétele okozta késedelem az intézkedés eredményességét, az iskolaőr vagy más személy életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti, a jelentést a lezárást követően utólag kell haladéktalanul megtenni.

V. FEJEZET
AZ ISKOLAŐRI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI

28. Az iskolaőr intézkedéseit különös körültekintéssel hajtja végre. Az iskolaőr köteles előzetesen felmérni, hogy képes-e az intézkedés eredményes befejezésére, ha nem, akkor a TIK-től haladéktalanul segítséget kér.

29. A munkaközi szünetet az iskolaőr az intézmény által a részére pihenés céljából kijelölt helyen tölti el. A munkaközi szünet időtartama alatt az iskolaőr étkezhet, felszerelésén könnyíthet, azonban szolgálati felszerelését felügyelet nélkül nem hagyhatja. Az iskolaőrnek a munkaközi szünete alatt is minden esetben biztosítania kell az elérhetőségét, hogy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén ezen idő alatt is értesíthető legyen.

30. Az iskolaőr a szolgálatellátása során magántulajdonú mobil rádiótelefon-készüléket magáncélú használat céljából nem tarthat magánál. A tilalom alól a helyi koordinátor – az érintett indokolt írásbeli kérelmére – írásban felmentést adhat.

31. A helyi koordinátor a 30. pontban adott felmentés tényét az iskolaőr szolgálati elektronikus levelezési címére e-mail-üzenetben (a továbbiakban: e-mail-üzenet) megküldi. Az iskolaőr az engedélyezést az eligazító lapra bejegyezi.

32. Az iskolaőr felállítási helyét, mozgási körzetét és feladatát úgy kell meghatározni, hogy az iskolaőrnek lehetősége legyen az intézmény területének minél teljesebb ellenőrzésére, ezáltal képes legyen megakadályozni az intézmény, valamint a tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket.

33. Az iskolaőr az Rtv.-ben, valamint a szolgálati szabályzatban meghatározott intézkedési és jelentéstételi kötelezettségein túl a feladatának ellátása során
a) azonnal jelenti a helyi koordinátornak – annak elérhetetlensége esetén a TIK-nek – a szolgálata során tapasztalt hiányosságokat, rendellenességeket, a tett intézkedéseit, valamint a bekövetkezett rendkívüli eseményeket;
b) figyelmet fordít a megelőző jellegű jelenlétre;
c) az intézményi kapcsolattartóval történt egyeztetés, valamint a szolgálatellátásával kapcsolatban rendelkezésre álló adatok alapján választja meg az intézmény épületének fokozottan ellenőrzendő területeit, helyiségeit;
d) fokozott figyelmet fordít az elhagyott csomagokra, tárgyakra.

34. Az iskolaőrnek ismernie kell az intézményben bevezetett védelmi és biztonsági rendszabályokat, a házirendet, valamint az épület kiürítési tervét és a kiürítés szabályait.
35.11 Az iskolaőr tanítási időn kívüli időszakban, bűnmegelőzési előadó bevonásával, kizárólag szakmai irányítás mellett, a vármegyei koordinátorok által meghatározott területi és helyi sajátosságok figyelembevételével, bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat láthat el. Az iskolaőr a tanítási időn kívüli időszakban végrehajtott feladatokat, erre alkalmas, saját tulajdonú civil ruházatban és „BŰNMEGELŐZÉS” felirattal ellátott felsőruházatban látja el. Az iskolaőr részére a „BŰNMEGELŐZÉS” felirattal ellátott felsőruházatot a rendőr-főkapitányságok biztosítják.

36. Szükség esetén a helyi koordinátor, annak elérhetetlensége esetén a TIK az iskolaőr jelentésének elkészítése idejére gondoskodik az iskolaőr váltásáról.

37. Az iskolaőr a szolgálatba lépésével, valamint a szolgálatellátásával kapcsolatban felmerülő problémákról – így különösen betegségről vagy balesetről – a helyi koordinátor, annak elérhetetlensége esetén a TIK részére köteles soron kívül jelentést tenni, aki vagy amely a jelentés vételét követően azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket.
38.12 Ha az iskolaőr a 37. pont szerinti jelentését a TIK részére tette meg, a TIK ügyeletvezetője soron kívül felveszi a kapcsolatot az iskolaőri szolgálat feladatteljesítési helye szerint illetékes rendőrkapitánysággal, amely intézkedik az iskolaőr pótlásáról. Ha az illetékes rendőrkapitányság állományában nincs szolgálatba helyezhető iskolaőr, a TIK ügyeletvezetője intézkedik a vármegye (főváros) területén lévő másik rendőrkapitányságról történő átcsoportosítás érdekében.

VI. FEJEZET
AZ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS FELTERJESZTÉSÉNEK RENDJE

39. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó szerv egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: TIK utasítás) 1. melléklet 29., 29 „K”, 69. B., 69. B „K” pontjaiban meghatározott eseményekről 5 munkanapon belül, az eseménnyel közvetlenül érintett iskolaőr szolgálatteljesítési helye szerint illetékes rendőrkapitányság rendészeti szakterületen szolgálatot teljesítő, legalább osztályvezető besorolású vezetője – a helyi koordinátor bevonásával – köteles összefoglaló jelentést készíteni.

40. A rendőrkapitányság az összefoglaló jelentést a szolgálati út betartásával állásfoglalás céljából a rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese részére küldi meg.

41. Az összefoglaló jelentést és az állásfoglalást az összefoglaló jelentés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetőjének meg kell küldeni, aki az állásfoglalással kiegészített összefoglaló jelentést szakmai felülvizsgálat keretében megvizsgálja, értékeli, és szükség esetén intézkedést kezdeményez, továbbá erről tájékoztatja az ORFK Bűnügyi Főosztály vezetőjét.

42. Az összefoglaló jelentés alapjául szolgáló vizsgálatot az alábbiaknak megfelelően kell elvégezni:
a) a vizsgált eseménnyel érintett valamennyi iskolaőrnek – lehetőség szerint külön-külön – jelentést kell készíteni, amennyiben a jelentések között eltérés van, úgy arra az összefoglaló jelentésben ki kell térni;
b) meg kell állapítani, hogy az intézkedésben részt vevő több iskolaőr esetén az érintett iskolaőrök között ki volt a vezető iskolaőr;
c) az elöljáró jelentésének tartalmaznia kell, hogy az eseménnyel kapcsolatban milyen feladatokat határozott meg;
d) a kivizsgálásban nem vehet részt az, aki az esemény vonatkozásában, illetve a vizsgálatban érintett;
e) meg kell vizsgálni minden olyan szolgálati okmányt, nyilvántartást, számítógépes alkalmazást, amely az eseménnyel összefüggésben bejegyzést tartalmaz(hat), és a releváns adatokat a jelentésben szerepeltetni kell;
f) az iskolaőri intézkedésről esetlegesen készült – például mobiltelefonnal, térfigyelő kamera vagy a média munkatársa által készített – kép-, hang- vagy kép- és hangfelvétel(eke)t be kell szerezni, amelyek értékelése alapján megállapított tényeket rögzíteni kell.

43. Az összefoglaló jelentés mellékleteként csatolni kell az eseménnyel kapcsolatban keletkezett iratok másolatát.

44. Amennyiben a kényszerítő eszköz használata nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott, az összefoglaló jelentést az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 58/2013. ORFK utasítás) Melléklet II. fejezetének e tárgykörre irányadó rendelkezései szerinti, az iskolaőr sérelmére elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak esetén az 58/2013. ORFK utasítás Melléklet IV. fejezetében meghatározott tartalmai elemek szerepeltetésével kell elkészíteni.

VII. FEJEZET
AZ ISKOLAŐRI SZOLGÁLAT TERVEZÉSE ÉS SZERVEZÉSE

45. Az intézményben az iskolaőri szolgálatot akár a rendelkezésre álló iskolaőr átcsoportosításával is biztosítani kell.

46. Az iskolaőri szolgálat tervezésének, szervezésének szabályszerű végrehajtásáért a helyi koordinátor a felelős.

47. A helyi koordinátor az intézménnyel történt egyeztetést követően hajtja végre az iskolaőr szolgálatának tervezését és szervezését, e célból felveszi a kapcsolatot az intézményi kapcsolattartóval.

48. A helyi koordinátor a szolgálattervezetet a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben az e célra kialakított felületen elektronikus formában, az aktuális feladatok figyelembevételével, legalább egy hónapra előre készíti a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig. A szolgálattervezet elkészítésekor figyelembe kell venni az iskolaőrök éves szabadságtervezetét, valamint a tanítási szünetek időtartamát is.

49. Az iskolaőr szolgálatának tervezésekor általános szabályként kell figyelembe venni az illetékességi területen található intézmények bűnügyi, közbiztonsági helyzetét, valamint az intézmény vezetőjének, kapcsolattartójának az iskola rendjének fenntartására vonatkozó indokolt elvárásait, a lakossági jelzések adatait, továbbá az iskolaőrök beszámoltatása során ismertté vált információkat.
50.13 Az elkészített szolgálattervezetet a helyi koordinátor legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig jóváhagyásra felterjeszti a vármegyei koordinátor részére. A jóváhagyást követően a szolgálattervezetet a vármegyei koordinátor 3 munkanapon belül tájékoztatásul megküldi a TIK ügyeletvezetője részére.

51. A szolgálattervezetet és az abban bekövetkezett változásokat az érintett iskolaőr részére e-mail-üzenetben kell megküldeni. A szolgálattervezetben bekövetkező változásokról az iskolaőrt és a TIK-et rövid úton (telefonon keresztül) haladéktalanul tájékoztatni kell. A rendőrségi elektronikus levelezési rendszer működési vagy elérési hibája esetén az iskolaőrt a szolgálattervezetre vonatkozóan rövid úton tájékoztatni kell.
52.14 A helyi koordinátor a szolgálattervezet módosításáról a legrövidebb időn belül jelentést tesz a vármegyei koordinátor részére.

VIII. FEJEZET
KÖZVETLEN SZOLGÁLATIRÁNYÍTÁSI FELADATOK

1. Az eligazítás

53. Az iskolaőr részére elsősorban telefonon, ezt indokolttá tevő esetben élő szóban vagy elektronikus úton tartott eligazítás során minden, a biztonságos feladatellátáshoz szükséges információt, adatot rendelkezésére kell bocsátani, amely az intézmény rendjét vagy az iskolaőri tevékenységet befolyásolja, veszélyezteti.

54. Az eligazítás során az iskolaőr köteles
a) az elvégzendő tevékenységhez a rendelkezésre álló feltételek, információk és okmányok megismerését követően a helyi koordinátor támogatásával kiválasztani a feladatai ellátását biztosító munkamódszereket, és felkészülni azok alkalmazására;
b) minden olyan körülményről jelentést tenni, amely a szolgálat ellátását akadályozza vagy befolyásolja.

55. Az eligazításon részt vett iskolaőr az eligazításon kapott feladatot és információt az intézmény által rendelkezésére bocsátott számítástechnikai eszköz és rendszer igénybevételével – ügyelve arra, hogy eközben egyéni kódja illetéktelen személy részére ne legyen hozzáférhető – az eligazító lapon rögzíti. Ezt követően a számítógépes rendszerből kijelentkezik.

56. Az iskolaőr köteles felvenni a kapcsolatot az intézményi kapcsolattartóval a feladatkörébe tartozó napi feladatok egyeztetése, valamint a szolgálatellátásához szükséges további adatok, információk beszerzése érdekében.

2. A beszámolás, beszámoltatás

57. A napi szolgálati feladatok befejezését követően az iskolaőr köteles élő szóban vagy telefonon a helyi koordinátor számára tájékoztatást adni az aznap teljesített szolgálatáról, melynek alapján szükség esetén a helyi koordinátor beszámoltatja az iskolaőrt a részére meghatározott célok megvalósulásáról és a feladatok végrehajtásáról, tapasztalatairól, intézkedéseiről, az intézmény bűnügyi, közbiztonsági helyzetére vonatkozó észrevételeiről, megfigyeléseiről, a bűnmegelőzést szolgáló javaslatairól. A helyi koordinátor elérhetetlensége esetén az iskolaőr a helyi koordinátor helyettesítésére kijelölt személynek számol be.

58. A beszámoltatást követően az iskolaőr a beszámoltató lapon köteles a beszámoltatását rögzíteni, továbbá a szolgálati e-mail-fiókjában tájékozódni a szolgálatvezényléséről és az abban bekövetkezett esetleges változásokról.

59. Az iskolaőr a hivatali munkaidőn túl tett intézkedéseit, a bekövetkezett rendkívüli eseményeket haladéktalanul köteles az illetékes TIK részére szóban jelenteni.

60. Az 59. pont szerinti jelentéstételi kötelezettség teljesítését a helyi koordinátor legkésőbb következő szolgálatba lépésekor köteles ellenőrizni.

3. A szolgálatellátás ellenőrzése

61. Az iskolaőri szolgálat és az iskolaőr ellenőrzésére
a) a nyílt paranccsal, megbízólevéllel rendelkező személyek;
b) a Rendőrség függetlenített ellenőrzési szervezetei az illetékességi területükön
jogosultak.

62. Az iskolaőri tevékenységet a helyi koordinátor – az eligazítás és beszámoltatás során végzett ellenőrzéseken felül – szükség esetén, de havonta legalább 4 alkalommal köteles ellenőrizni, olyan módon, hogy háromhavonta legalább egy alkalommal, minden – az illetékességi területén található – intézményben ellenőriznie kell az iskolaőri szolgálatellátást.
63.15 Az iskolaőri tevékenységet a vármegyei koordinátor havonta legalább 3 alkalommal köteles ellenőrizni.

64. Az iskolaőr szolgálatellátásának ellenőrzése kiterjed különösen
a) a szolgálatra meghatározott öltözetre, felszerelésre, azok öltözködési és alaki szabályoknak való megfelelésére, állapotára (karbantartottság, használatra alkalmasság);
b) az iskolaőr részére meghatározott célok, feladatok, valamint a szolgálatellátást érintő főbb időpontok – így különösen a szolgálat kezdő és befejező, a munkaközi szünetek kezdő és befejező időpontjának – ismeretére és a SharePoint rendszerben az iskolaőr általi rögzítésére;
c) a következő szolgálatba lépés időpontjának és helyének iskolaőr általi ismeretére;
d) az iskolaőri feladat ellátásához rendelkezésre álló feltételek, információk és okmányok iskolaőr általi megismerésére, ismeretére, a feladatok ellátását biztosító munkamódszerek kiválasztására és azok iskolaőr általi alkalmazására.

65. Az iskolaőr köteles meggyőződni arról, hogy az ellenőrzést az arra jogosult végzi-e. Az iskolaőr az ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosultnál köteles jelentkezni, majd jelentést tenni a feladatáról, a szolgálat közbeni tapasztalatairól, intézkedéseiről.

66. Ha az iskolaőrt arra nem jogosult személy kívánja ellenőrizni, az iskolaőr a szolgálatra vonatkozó jelentést, válaszadást megtagadja, erről soron kívül jelentést tesz a helyi koordinátor – annak elérhetetlensége esetén a TIK – részére.
67.16 Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat és az azzal kapcsolatban tett intézkedéseket negyedévente a vármegyei koordinátornak elemeznie és értékelnie kell, az erről készített jelentést minden negyedévet követő hónap 15. napjáig fel kell terjeszteni az iskolaőrség vezetője részére.

IX. FEJEZET
FELSZERELÉS, RUHÁZAT TÁROLÁSA

68. Az iskolaőr a kényszerítő eszközeit a napi iskolaőri szolgálatának befejezése és a következő iskolaőri szolgálatának kezdete közötti időben – a rendőr-főkapitányság és az intézmény közötti együttműködési megállapodás szerint – az intézmény által biztosított tárolóhelyen köteles elhelyezni. Az iskolaőr a tárolóhelyen a formaruháját is elhelyezheti. Az iskolaőr szolgálata végeztével köteles a tárolóhelyet rendeltetésszerűen bezárni.

X. FEJEZET
A SZOLGÁLATI OKMÁNYOK

69. Az őrutasítás tartalmát az iskolaőr köteles pontosan ismerni, és az abban meghatározottak alapján, a részére biztosított jogosultságok és előírt kötelezettségek szerint köteles feladatát ellátni.

70. Az őrutasítás egy példányát az iskolaőr részére át kell adni, amelyet az iskolaőr a szolgálatának teljesítése során köteles magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult felhívására átadni. Az őrutasítások egy példányát az iskolaőrség vezetője kezeli.

X/A. FEJEZET17
„AZ ÉV ISKOLAŐRE” ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSA

70/A. „Az év iskolaőre” elismerést és a 70/C. pont szerinti tárgyjutalmat az iskolaőr állományilletékes parancsnoka és az iskolaőrség vezetőjének javaslata alapján az országos rendőrfőkapitány adományozza.
70/B.18 „Az év iskolaőre” elismerés annak az iskolaőrnek adományozható, akinek elismerését a vármegyei koordinátor és a feladatellátási hely szerinti intézmény vezetője támogatja, valamint aki a munkaköréből adódó alapfeladatait legalább egy teljes tanéven keresztül kiválóan teljesíti.

70/C. „Az év iskolaőre” elismerést minden évben augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe alkalmából az országos rendőrfőkapitány adja át. A tárgyjutalom mellett az elismerésben részesült iskolaőrt a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes jutalomban is részesítheti.

70/D. Az elismerés fedezetének biztosítása a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes tárgyévre vonatkozó jóváhagyott jutalomkeretének terhére történik.

70/E. A tárgyjutalom leírását a melléklet tartalmazza.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

72. A rendőr-főkapitányságok vezetői az iskolaőrség működésének eredményeiről, a végrehajtás során szerzett tapasztalatokról, észrevételekről és javaslatokról összefoglaló jelentést készítenek, amelyet a tanév végét követő hónap 15. napjáig a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes útján felterjesztenek az országos rendőrfőkapitánynak.

73. A vezető helyi koordinátor – amennyiben vezető helyi koordinátor nem került kijelölésre, akkor a helyi koordinátor – az őrutasítást az utasítás hatálybalépését követően első alkalommal – az 5. pontban meghatározott eljárási rend szerint – az utasítás hatálybalépését követő öt munkanapon belül terjeszti fel jóváhagyásra a rendőr-főkapitányság vezetője részére.

74. A helyi koordinátor az iskolaőr szolgálattervezetét az utasítás hatálybalépését követően első alkalommal – a 48. pontban meghatározott eljárási rend szerint – az utasítás hatálybalépését követő három munkanapon belül készíti el.
75.19 A helyi koordinátor az iskolaőr szolgálattervezetét az utasítás hatálybalépését követően első alkalommal – az 50. pontban meghatározott eljárási rend szerint – az utasítás hatálybalépését követő öt munkanapon belül terjeszti fel jóváhagyásra a vármegyei koordinátor részére.
76.20 A vármegyei koordinátor első alkalommal az iskolaőrség létszámáról – a 19. pontban meghatározott eljárási rend szerint – az utasítás hatálybalépésétől számított öt munkanapon belül tájékoztatja az iskolaőrség vezetőjét, valamint a TIK ügyeletvezetőjét.

77. A rendőr-főkapitányság gondoskodik az iskolaőrség webhelyeként működtetett SharePoint portál használatára jogosultak számára egyénileg biztosított jogosultsági szintjüknek megfelelően AD felhasználói név és jelszó biztosításáról.

Melléklet a 19/2020. (IX. 10.) ORFK utasításhoz21

A tárgyjutalom leírása

„Az év iskolaőre” díj pajzs alakú fatalpon, az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet 9. melléklet szerinti logót mintázó, 110 mm-es, fotómart, festett, műgyantázott plakett, „A .... év iskolaőre díj” vésett sárgaréz táblával, amelyen az elismerésben részesült iskolaőr neve is szerepel.
1

A 2. pont f) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont i) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. pont o) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 10. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 11. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 12. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 13. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 14. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 16. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 19. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

11

A 35. pont a 15/2021. (VI. 18.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 38. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

13

Az 50. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

14

Az 52. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

15

A 63. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

16

A 67. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

17

A X/A. fejezetet (70/A–70/E. pont) a 15/2021. (VI. 18.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

18

A 70/B. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

19

A 75. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

20

A 76. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 168. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

21

A mellékletet a 15/2021. (VI. 18.) ORFK utasítás 3. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére