• Tartalom

2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet

2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról1

2020.12.31.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 29. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcímbe, a 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcímbe, a 3. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címbe, a 4. Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címbe, az 5. A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címbe, valamint a 7. Fejezeti tartalék címbe sorolt központi kezelésű előirányzatokra és

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben a költségvetési év során megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatokra

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2/A. §2 A Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 01/02/02/04 „Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása” előirányzatból az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.

2/B. §3 (1) Az átmeneti támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértéke vagy a tőke teljes összege tekintendő a 2/D. § (1) bekezdése szerinti támogatástartalomnak.

(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(3) Az átmeneti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással.

(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező átmeneti támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező átmeneti támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(5) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.

2/C. §4 (1) Az a vállalkozás részesülhet átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

2/D. §5 (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

2/E. §6 (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a 2/D. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható átmeneti támogatás, ha az átmeneti támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 2/D. § (2) bekezdése szerinti átmeneti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

(3) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a 2/D. § (1)–(3) bekezdése szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 2/D. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális átmeneti támogatás összege vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

2/F. §7 (1) A 100 000 eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a 10 000 eurónak – megfelelő forintösszeget meghaladó támogatástartalmú egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 4. szakasza alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. július 31-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

(2) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

3. § Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §8 A 2/A–2/F. § az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelethez

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-név

Alcím-név

Jogcímcsop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

379906

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

278290

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

358939

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

329639

 

 

 

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

Az előirányzat ingatlanoknak az állam javára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt. ) útján történő megvásárlását, létesítését, illetve részben vagy egészben az állam tulajdonában álló ingatlanoknak - az MNV Zrt. vagy az MNV Zrt.-vel az állami vagyonjogi jogszabályokra figyelemmel ingatlanhasználati jogviszonyban állók útján történő - felújítását szolgálja. Minden kiadást itt kell elszámolni, amely az ingatlan megszerzéséhez, létesítéséhez, felújításához kapcsolódik, így különösen a vételárat (ideértve a kártalanítási kiadásokat, amennyiben azzal az MNV Zrt. ingatlan vételárat fizet meg), illetve a beruházások és felújítások előkészítési, megvalósítási fázisainak kifizetéseit (ideértve a terv- és műszaki ellenőri, a lebonyolítói, a szakértői jellegű és a régészeti munkák kiadásait). A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.


Az adásvétellel, beruházással és felújítással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

-

MNV Zrt.

-

-

6

329628

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások

Az előirányzat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: a NET Zrt.) részére szolgál forrásul a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben (a továbbiakban: NET törvény) meghatározott ingatlanvásárlási és értéknövelő ingatlanberuházási feladatokhoz. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által, a NET Zrt.-vel kötött elszámolási szerződés alapján történik.

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben, teljesítésarányosan.

-

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok (a továbbiakban: Ávr. szerinti biztosítékok).

MNV Zrt.

-

-

7

367862

 

 

 

Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások megvalósításához szükségesek. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással és felújítással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

-

MNV Zrt.

-

-

8

359317

 

 

 

Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre, forrásjuttatásokra nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve ipari parkok kialakításához, fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztési projektekhez kapcsolódnak. Társasági forrásjuttatás esetén tőkeemelés és pótbefizetés. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással és felújítással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek.Tőkeemeléssel, pótbefizetéssel érintett állami tulajdonban lévő gazdasági társaság.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint.

-

MNV Zrt.

-

-

9

359928

 

 

 

Hungexpo fejlesztése

Az előirányzat azokra a kifizetésekre, forrásjuttatásokra nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Hungexpo fejlesztéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés projektjeihez kapcsolódnak. Társasági forrásjuttatás esetén tőkeemelés és pótbefizetés. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel, beruházással és felújítással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek.Tőkeemeléssel, pótbefizetéssel érintett állami tulajdonban lévő gazdasági társaság.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint.

-

MNV Zrt.

-

-

10

278412

 

 

 

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása

Az előirányzat az állam tulajdonában, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által bérelt vagy ingyenesen használatba vett ingatlan vagyonelemek használatával, üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos kifizetésekre, illetőleg az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb, beruházásként nem figyelembe vehető, az érintett ingatlanra nem aktiválható javítási és állagmegóvási ráfordításokra nyújt fedezetet. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

-

MNV Zrt.

-

-

11

278423

 

 

 

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok őrzése

Az előirányzat az MNV Zrt. portfóliójába tartozó, közvetlen kezelésben lévő, illetve bérelt vagy ingyenesen használatba vett ingatlanok, valamint egyéb vagyonelemek vagyonvédelmével, őrzés-védelmével, illetőleg a vagyonvédelmet szolgáló biztonságtechnikai eszközök kihelyezésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

-

MNV Zrt.

-

-

12

334240

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok fenntartása

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek a NET Zrt. által a NET törvény alapján megvásárolt ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosak és olyan ráfordítások, melyek beruházásként nem vehetők figyelembe, nem aktiválhatók az érintett ingatlanra. A kiadások között kell elszámolni így különösen, de nem kizárólagosan az ingatlanok műszaki felülvizsgálatát, állapotfelmérését, javítását, karbantartását és biztosítását; a bérbeadót terhelő hozzájárulások ráfordításait; kizárólagos jog alapján a NET Zrt. részére nyújtott, ingatlanok fenntartására vonatkozó szolgáltatások után az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti kompenzációt. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsoló

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által, a NET Zrt.-vel kötött elszámolási megállapodás alapján történik.

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

13

278345

 

 

 

Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása

Az előirányzat az ingatlannak nem minősülő, egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak, valamint készletek megszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra szolgál (ideértve az egyes kártalanítási kiadásokat, amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. ingóság vételárat fizet meg). A kiadások között kell elszámolni így különösen, de nem kizárólagosan ingóságok, gépek, berendezések, műkincsek, tenyészállatok vételárát, követelésvásárlások ráfordításait. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, beruházási szállítók, kapcsolódó szolgáltatások nyújtói.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

-

MNV Zrt.

-

-

14

368340

 

 

 

A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos támogatás

Az előirányzat célja a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos feladatok, valamint a Magyar Nemzeti Filmarchívum közgyűjteményként történő működtetésének támogatása.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben
idő- vagy teljesítésarányosan.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

15

375317

 

 

 

Közgyűjteményi digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadások

Az előirányzat célja a Magyar Nemzeti Filmarchívumot érintő szolgáltatásfejlesztési, digitális gyűjteményfejlesztési és aggregációfejlesztési feladatok végrehajtása.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

16

358940

 

 

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

296335

 

 

 

Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

Az előirányzat gazdasági társaság részesedésének megszerzéséhez, alapításához, a gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott készpénzes tőkeemelésre, illetve törvényben szabályozott pótbefizetésre szolgál. A kiadás elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

Az adásvétellel érintett szerződéses partnerek, az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint.

-

MNV Zrt.

-

-

18

348339

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés

Az előirányzat a NET Zrt. által az állam nevében megvalósított gazdasági társasági részesedés megszerzéséhez, alapításához, a gazdasági társaságban végrehajtott készpénzes tőkeemeléshez, illetve törvényben szabályozott pótbefizetéshez nyújt fedezetet. A kiadás elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

NET Zrt.

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok alapján, illetve tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint.

-

MNV Zrt.

-

-

19

296391

 

 

 

Az MNV Zrt. működésének támogatása

Az előirányzat az MNV Zrt. működési kiadásaira biztosít fedezetet.

MNV Zrt.

-

-

A kifizetést az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezése alapján a Magyar Államkincstár havonta, egyenlő részletekben utalja.

-

-

 

-

-

20

296357

 

 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása

Az előirányzat az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi támogatását szolgálja.

Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok.

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

21

330017

 

 

 

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása

Az előirányzat a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek törvényben meghatározott filmszakmai támogatási feladatainak és működési költségeinek fedezetéül szolgál.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben, vagy egyösszegben
idő- vagy teljesítésarányosan

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

22

334251

 

 

 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások

Az előirányzat célja a NET Zrt. működési kiadásaihoz, illetve a megszerzett ingatlanokkal kapcsolatos adminisztratív jellegű kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása.

NET Zrt.

Az előirányzat felhasználása az MNV Zrt. által, a NET Zrt.-vel kötött elszámolási megállapodás alapján történik.

előleg nyújtása lehetséges

Részletekben,
idő- vagy teljesítésarányosan

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

23

349162

 

 

 

Tulajdonosi kölcsönök elszámolása

Az előirányzat terhére kell elszámolni az MNV Zrt. által az állam nevében nyújtott tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegét a visszafizetés elmaradásának – így különösen a kölcsön, a követelés elengedésének, beszámításának vagy tőkévé alakításának – időpontjában. Itt kerülnek elszámolásra azon tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegei is, amelyek jogutódlással, vagy átadás-átvétellel az MNV Zrt. nyilvántartásaiba kerültek. Itt számolhatók el továbbá a finanszírozási kiadásként nem kezelhető tulajdonosi kölcsönök is.

A tulajdonosi kölcsön adósa.

-

-

A kölcsönnyújtás az Áht. szerinti, az államháztartásért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterek jóváhagyása esetén a kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
A vissza nem térülő kölcsönök esetében kifizetés az ügyletről szóló szerződés, tulajdonosi döntés vagy más, a kifizetés jogalapját megteremtő dokumentum alapján, finanszírozási számlával szemben kerül rendelkezésre bocsátásra.

-

-

MNV Zrt.

-

-

24

278578

 

 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

278501

 

 

 

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása

Az előirányzat az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek (beruházásokat is ideértve) teljesítését szolgálja. A környezetvédelmi programokból, hatósági előírásokból adódó kötelezettségeket éves környezetvédelmi terv alapján kell meghatározni.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés

előleg nyújtása lehetséges

Támogatási szerződés esetén egyösszegben vagy részletekben, idő- vagy teljesítésarányosan.
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.
Hatósági kötelezés alapján.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

26

278545

 

 

 

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

Az előirányzat az állam kárpótlási jegyek életjáradékra váltásból adódó, jogszabályok által előírt fizetési kötelezettségének forrásául szolgál.

Életjáradékra jogosultak köre.

-

-


A Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító szerve útján havonta fizetendő, az MNV Zrt. és a Magyar Államkicstár közötti megállapodás alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

27

278523

 

 

 

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások

Az előirányzat az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként terhelő fizetési kötelezettségek forrásául szolgál, melyek nem sorolhatók be az alcím más jogcímcsoportjai alá. A kiadások között kell elszámolni így különösen, de nem kizárólagosan jótállás és szavatosság címén felmerülő, kezesi felelősségvállalásból vagy konszernfelelősségből eredő, megállapodás, szerződés vagy bírósági döntés alapján felmerülő kiadásokat. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a bírósági döntésekben meghatározott kifizetendő összegek, a hozzá kapcsolódó megítélt perköltségek, kamatok, eljárási díjak kifizetésére, valamint különösen, de nem kizárólagosan az igazságügyi szolgáltatási költségek kifizetésére.

Az elismert, jogos követeléssel rendelkező üzleti partnerek, megállapodás vagy szerződés kedvezményezettje.
A bírósági döntésben megjelölt jogosult, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Megállapodás, szerződés, bírósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

28

278589

 

 

 

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

Az előirányzat egyrészt az állam tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak eredeti tulajdonosainak történő visszaszolgáltatásával, restitúciójával kapcsolatos, a vagyontárgyak tulajdonjogának vizsgálatából, a megindított eljárásokban az állam képviseletéből adódó fizetési kötelezettségekre nyújt fedezetet. Az előirányzat másrészt azon kifizetésekre szolgál, melyek az MNV Zrt. tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányulnak és azok a rábízott vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelem-csoportjaihoz köthetők. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által foglalkoztatott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjai, az állami tulajdonú részvények kezelésével kapcsolatos kiadások, hirdetmények költségei, reklám kiadások, vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai, hatósági és közjegyzői díjak.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Szerződés, megállapodás, hatósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

29

278590

 

 

 

Eljárási költségek

Az előirányzat az MNV Zrt. által indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki, egyéb) eljárások díjainak kifizetésére szolgál, ide értve a környezeti kármentesítések tekintetében a vízilétesítmények engedélyezéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjfizetéseket is. Továbbá ezen előirányzaton kerülnek elszámolásra az állami örökléssel kapcsolatos, a pénzintézetek által lebonyolított eljárási költségek is.

Hatóságok, hivatali szervezetek, végrehajtók, pénzintézetek.

-

-

Hatósági, hivatali, végrehajtói, pénzintézeti előírás, értesítés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

30

282256

 

 

 

Állami vagyon felmérése

Az előirányzat az állami tulajdonú ingó-és ingatlanvagyon, valamint társasági részesedések felmérésével kapcsolatos feladatokat szolgálja. A kiadások között kerülnek elszámolásra a felméréshez kapcsolódó feladatokban közreműködő szervezetek támogatásai, valamint a megvalósításban résztvevő külső partnerek által teljesített szolgáltatások ellenértéke. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés.

előleg nyújtása lehetséges

Támogatási szerződés esetén egyösszegben vagy részletekben, teljesítésarányosan.
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

 

-

31

282045

 

 

 

ÁFA elszámolás

Az előirányzat biztosítja az MNV Zrt.-nek az állam nevében végzett tevékenységével kapcsolatos általános forgalmi adó fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek, továbbá a közös adószám miatt a saját vagyonát érintő tételekkel való elszámolás (az MNV Zrt. saját és a rábízott vagyon közötti rendezés) egyenlegéből meghatározott, az adóhatóság részére fizetendő összeget, a vagyoni körök közötti technikai rendezést, valamint a térítésmentesen állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), MNV Zrt., mint gazdasági társaság.
Térítésmentes átadás-átvétellel érintett gazdasági társaság, önkormányzat.

-

-

Általános forgalmi adó bevallás alapján a NAV és az MNV Zrt., mint gazdasági társaság felé történő rendezés (az MNV Zrt. saját és rábízott vagyona közötti rendezés).
Térítés mentes átadás-átvétel esetén számla, vagy számlát helyettesítő okirat a gazdasági társaság, önkormányzat felé.

-

-

MNV Zrt.

-

-

32

303280

 

 

 

Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása

Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekre nyújt fedezetet. Az előirányzaton a teljes támogatási összeg (önrész és támogatás) kerül elszámolásra. A pályázatok kedvezményezettje lehet az MNV Zrt., valamint a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaság is. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok esetében az önrész biztosítása támogatás formájában valósul meg. Az EU 100%-os intenzitású projektek előfinanszírozása szintén erről az előirányzatról történhet. Ezekben az esetekben az éven belüli visszatérülések elszámolását a jogcímen belül kell végrehajtani.

A pályázattal érintett szerződéses partnerek, az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés.

előleg nyújtása lehetséges

Támogatási szerződés esetén egyösszegben, vagy részletekben, teljesítményarányosan.
Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

33

278434

 

 

 

Egyéb vagyonkezelési kiadások

Az előirányzat olyan kifizetésekre biztosít forrást, melyek az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak és más előirányzathoz nem kapcsolhatók. Ilyen kiadások különösen, de nem kizárólagosan az MNV Zrt. által bérelt ingatlanok bérleti díjai, üzemeltetési jogok megváltásának kiadásai, az állami örökléssel kapcsolatos kiadások (főként hagyatéki hitelezői igények, temetési költségek, hagyatéki ingóságok szállítási költségei), egyes kártérítési, kártalanítási kiadások (amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. nem ingó- vagy ingatlan vételárat fizet meg). A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Szerződés, megállapodás, hatósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

34

375673

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

379928

 

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

377073

 

 

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

Az előirányzat célja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok javára történő tőkeemelés és pótbefizetés pénzügyi fedezetének biztosítása.

Az állam tulajdonában lévő, az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok.

-

-

Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen Alapítói vagy Részvényesi határozat alapján.

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint.

-

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 150. §-a alapján az MNV Zrt. a kötelezettségvállalás és a teljesítésigazolás kivételével, azzal, hogy a pénzügyi ellenjegyzés és az utalványozás a fejezetet irányító szerv vezetője által írásban kijelölt, a kezelő szerv alkalmazásában álló személy lehet (a továbbiakban: MNV Zrt. 2)

-

-

37

375351

 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. tőkeemelése


Az előirányzat célja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javára történő tőkeemelés pénzügyi fedezetének biztosítása.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

-

-

Tőkeemelés jogcímen Alapítói vagy Részvényesi határozat alapján.

-

-

MNV Zrt. 2

-

-

38

376251

 

 

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

Az előirányzat célja az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok feladatainak és működésének tulajdonosi támogatása.

Az állam tulajdonában lévő, az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok.


Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.


előleg nyújtása lehetséges


Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

-


Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt. 2

-

-

39

367684

 

 

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése

Az előirányzat célja a minimálbér-emeléshez és garantált bérminimum-emeléshez kapcsolódó társasági bérfejlesztésekhez szükséges forrás biztosítása az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok javára.

Az állam tulajdonában lévő, az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok.


Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben, vagy támogató okiratban foglaltaknak megfelelően.


előleg nyújtása lehetséges


Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

-


Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt. 2

-

-

40

380240

 

 

Az NHKV Zrt. támogatása

 

Az előirányzat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi támogatására szolgál, amely fedezetet biztosít a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi közfeladat finanszírozására is.

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.


Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása lehetséges


Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

-


Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt. 2

-

-

41

380251

 

 

A regionális víziközmű társaságok támogatása

Az előirányzat célja a regionális víziközmű társaságok feladatainak tulajdonosi támogatása, ideértve a minimálbér-emeléshez és garantált bérminimum-emeléshez kapcsolódó társasági bérfejlesztésekhez szükséges forrás biztosítását is.

Az állam tulajdonában lévő, az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó regionális víziközmű társaságok.


Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása lehetséges


Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

-


Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt. 2

-

-

42

349362

 

 

Az MFB Zrt. működésének támogatása

Az előirányzat célja a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek (a továbbiakban: MFB Zrt.) az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségei fedezetének biztosítása.

MFB Zrt.


Támogatási szerződés vagy támogatói okirat.

előleg nyújtása lehetséges


Egyösszegben, támogatási előlegként.

-


Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt. 2

-

-

43

381095

 

 

Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül, vagy közvetve a Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlásokhoz és -beruházásokhoz kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

állami tulajdonú gazdasági társaság


Támogatási szerződés vagy támogatói okirat.


előleg nyújtása lehetséges


Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

Szerződés szerint.


Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt. 2

-

-

44

383095

 

 

Egyéb kiadások

 

Az előirányzat célja a tulajdonosi joggyakorlás részeként a koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettséghez, a koncesszióhoz kapcsolódó helyesbítések elszámolásához, továbbá a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tanácsadói, szakértői kiadásokhoz szükséges forrás biztosítása.

A szolgáltatások teljesítését végző szerződéses partnerek, hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-


Szerződés, megállapodás, hatósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt. 2

-

-

45

375340

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat célja a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) mint az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúlymérő-rendszer (továbbiakban: TSM) és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet költségeinek finanszírozása. A NÚSZ Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, a HU-GO és TSM rendszer részét képező vagyonelemek fejlesztése, a rendszer üzembiztos és folyamatos működtetése, a feladatok ellátásához az útdíj értékesítési és ellenőrzési szoftver fejlesztése, fix útdíj ellenőrző portálok ütemezett cseréje, a rendszer működtetését biztosító eszközpark avulás miatti cseréje, díjellenőr járműpótlások, valamint az új eszközök licenceinek biztosítása és egyéb kapcsolódó kiadások fedezése.


Az adásvétellel, beruházással és felújítással, termékbeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével érintett szerződéses partnerek.

-

-


Szerződések, egyéb dokumentumok alapján szállítói számlák, kötelezettségek kiegyenlítése.

-

-

NÚSZ Zrt.

-

-

46

349384

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

349373

 

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése

Az előirányzat az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott készpénzes tőkeemelésre, illetve törvényben szabályozott pótbefizetésre szolgál. A kiadás elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között kerül nyilvántartásba vételre.

Az állam tulajdonában lévő, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok.

-

-


Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint.

-

MFB Zrt.

-

-

48

379940

A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

Az előirányzat a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságban az állam nevében végrehajtott készpénzes tőkeemelésre, törvényben szabályozott pótbefizetésre, illetve tulajdonosi támogatás nyújtására szolgál.

Az állam tulajdonában lévő, a BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés vagy támogatói okirat.

előleg nyújtása lehetséges


Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.
Részletekben, vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

Pótbefizetés esetén a szerződés szerint.

-

BMSK Zrt.

-

-

49

278645

Fejezeti tartalék

 

 

Az előirányzat a fejezet év közben felmerülő, előre nem látható kiadásaira használható fel.

-

-

-

Az előirányzat felhasználása fejezeten belüli átcsoportosítással történik a Fejezeti tartalék éves költségvetési törvényben meghatározott felhasználási szabályai szerint.

-

-

 

-

-

1

A rendeletet a 8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2021. június 29. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 11. §-át.

2

A 2/A. §-t a 21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 2/B. §-t a 21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2/C. §-t a 21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2/D. §-t a 21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2/E. §-t a 21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 2/F. §-t a 21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 21/2020. (XII. 30.) NVTNM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére