• Tartalom

20/2020. (IV. 20.) HM utasítás

20/2020. (IV. 20.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról

2022.12.08.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § (1)1 Az utasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségrőlszóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetre terjed ki.

(2) Az utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni

a)2 a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézményre,

b) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 25. pontja szerinti a Magyarországon települő katonai szervezet magyar rangidősére.

(3) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) rektorát, hogy az utasításban foglaltak végrehajtását tegye lehetővé.

(4)3 Az utasításban foglaltakat nem kell alkalmazni az egyes hazai rendezvények és a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok vendéglátási, valamint a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről szóló HM utasítás hatálya alá tartozó a miniszter, az államtitkár, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatója, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) által vezetett rendezvényekre.

2. § A veszélyhelyzet ideje alatt a belföldi reprezentációs keretek igénybevétele a mértékletesség elvének betartása mellett, csak az indokolt kiadásokra érvényesíthető.

3. § (1) Az utasítás alkalmazásában belföldi reprezentáció:

a)4 a honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője, valamint a honvédelmi szervezet 1. melléklet szerinti vezető beosztást betöltő tagja (a továbbiakban együtt: parancsnok) beosztásával összefüggésben felmerülő tevékenységéhez (a továbbiakban: személyi reprezentáció),

b) a honvédelmi szervezetnél megtartásra kerülő, a 2. melléklet szerinti ünnepélyekhez, rendezvényekhez és tudományos konferenciákhoz,

c) a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervek érdekvédelmi szervezetei által meglátogatott nyugállományú katonák megajándékozásához, és

d) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) által szervezett, az MH társadalmi kapcsolatainak erősítését célzó rendezvényekhez, így különösen a Múzeumok éjszakája és a március 15-ei nemzeti ünnepségsorozathoz kapcsolódó „Forradalmi Forgatag” rendezvényekhez

kapcsolódó vendéglátás [a b)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: rendezvényi reprezentáció].

(2) Az (1) bekezdés szerinti vendéglátás keretében belföldi reprezentációs kiadásként, különösen a következő fogyasztási cikkek és szolgáltatások vásárlása számolható el:

1. kávé, cappuccino, tea, citromlé, kakaó;

2. cukor, édesítőszer, kockacukor, méz;

3. tejszín, tejszínpor, tej, sűrített tej;

4. édes, sós aprósütemény, cukrászsütemény és az elkészítéséhez szükséges alapanyagok;

5. édes, sós kínálnivalók, így különösen: keksz, chips, mogyoró, ropi, perec;

6. desszert, csokoládé;

7. zöldség, gyümölcs;

8. szendvics vagy az elkészítéséhez szükséges alapanyagok, így különösen vaj, margarin, sajt, szendvicskrém, felvágott, pékáru;

9. hidegtál vagy az elkészítéséhez szükséges alapanyagok;

10. szalvéta, kéztörlő, csomagolóanyag, betétdíj, zacskó;

11. üdítőital, gyümölcslé, ásványvíz;

12. alkohol tartalmú italok;

13. virág;

14. papírtálca, egyszerhasználatos – újrahasznosítható – pohár és evőeszköz;

15. éttermi vendéglátás;

16. mosogató- és tisztítószerek, takarítóeszközök.

(3) Az (1) bekezdés szerinti belföldi reprezentáció elszámolásához használt normák alapját képező bázisösszeg 38 650 forint (a továbbiakban: felszámítási alap).

4. § (1) A reprezentációs normák évenkénti és rendezvényenkénti összege a felszámítási alap meghatározott százaléka.

(2) A személyi reprezentációs normával rendelkező parancsnokok körét, valamint az éves reprezentációs normákat az 1. melléklet tartalmazza.

(2a)5 Az (1) bekezdéstől eltérően a miniszter, az államtitkár, a helyettes államtitkár, a Miniszteri Kabinet kabinetfőnöke, az MH PK, a KNBSZ főigazgató, az MH PK helyettes és a KNBSZ főigazgató-helyettes részére a tárgyévben megállapítható keretek az 1. mellékletben foglalt normákat meghaladóan, az egyes vezetői szintek figyelembevételével is megállapíthatók, az adott évi intézményi költségvetés terhére – a gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkár felterjesztése alapján – a HM közigazgatási államtitkára jóváhagyásával.

(3) A rendezvényi reprezentációs alkalmakat, – a megvendégeltek számától függetlenül – az alkalmanként vendéglátásra felszámítható létszámot és a normákat a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A személyi reprezentációs normával rendelkező parancsnok normaösszege egy részét a honvédelmi szervezet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti – gazdálkodási szabályzatában (a továbbiakban: gazdálkodási szabályzat) meghatározott módon az alárendelt parancsnok részére leadhatja.

(5) Személyi és rendezvényi reprezentációs célokra csak a (2) bekezdés szerinti normák alapján a költségvetésben megtervezett és jóváhagyott előirányzat használható fel, de a rendezvényi reprezentáció normaösszege a személyi reprezentációs normaösszeg terhére túlléphető.

(6)6 Az 1. melléklet szerint felszámított személyi reprezentációs norma összegét a parancsnok – a honvédelmi szervezet gazdálkodási szabályzatában meghatározott – távolléte esetén a szervezetszerű helyettese vagy a helyettesítésére kijelölt parancsnoki jogkört gyakorló személy részére kell biztosítani.

(7) Amennyiben az 1. mellékletben szereplő parancsnok a meglévő beosztásának további ellátása mellett miniszteri biztossá kerül kinevezésre, a részére járó személyi reprezentációs normát a magasabb mértékű személyi reprezentációs normára jogosító beosztás figyelembevételével kell megállapítani.

(8)7 Az újonnan kinevezett parancsnok részére a személyi reprezentációs norma a naptári napok figyelembevételével időarányosan kerül megállapításra. Személyi változás esetén a korábbi parancsnok által az éves norma 5. § (2) bekezdése szerinti felhasználása miatt a kapcsolódó költségvetési előirányzatok rendezését a tényleges felhasználás figyelembevételével kell végrehajtani.

5. § (1) A reprezentációs normák szerinti felhasználást számlával – a honvédelmi szervezet készletéből történő büfé és éttermi vendéglátás esetén számviteli bizonylattal – kell igazolni.

(2) A személyi reprezentációs norma szerint felszámított összeget naptári negyedévenként a parancsnok által meghatározott időpontban kell a rendelkezésére bocsátani. A norma szerinti negyedévenként felszámított összegek a tárgyéven belül utólag, összevontan is felhasználhatóak.

(3) A rendezvényi reprezentációra a rendezvény előtt a norma szerint felszámítható összeg terhére előleg adható, amelynek felhasználásáról a rendezvényt követő 5 munkanapon belül – az (1) bekezdés szerinti bizonylatok leadásával – kell elszámolni az illetékes pénzügyi szerv részére.

(4)8 A reprezentációs kiadások átutalással, készpénzzel, illetve VIP kincstári kártyával kerülhetnek kiegyenlítésre.

(5)9 Éttermi vendéglátás esetén a teljesítésigazolásban ki kell térni a vendéglátás indokára, helyére és időpontjára, valamint a vendéglátásban részesültek körére.

6. § (1) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti magyar rangidős részére a személyi reprezentáció összegét az ellátó honvédelmi szervezet intézményi költségvetésében tervezi és számolja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátó honvédelmi szervezetet – a magyar rangidős egyidejű tájékoztatása mellett – az MH PK jelöli ki.

7. § A pályázaton elnyert forrás terhére történő vendéglátást a pályázati kiírásban foglaltak szerint kell biztosítani és a kiadásokat – a 3. § (2) bekezdésétől eltérően – elszámolni.

7/A. §10 (1)11 A miniszter, az államtitkár, a helyettes államtitkár, a miniszteri biztos, a kabinetfőnök, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, a KNBSZ főigazgatója és helyettese, az MH PK és helyettese, a Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) törzsfőnöke, a törzsigazgató és helyettese, az MHP alárendeltségébe tartozó katonai szervezet vezetője, az altiszti főreferens, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény igazgatója, valamint az MH vezénylő zászlósa feladatkörével összefüggésben a honvédelmi szervezetek személyi állományába nem tartozó személynek emlékül – az adományozni kívánt személy tevékenységéhez, illetve alkalomhoz igazodóan, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 27. pontja szerinti üzleti ajándéknak minősülő – reprezentációs ajándékot, oklevelet, emléklapot, szolgáltatás nyújtására szóló utalványt, emlékérmet, emléktárgyat (a továbbiakban együtt: reprezentációs emléktárgy) adományozhat az erre a jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat mértékéig. A reprezentációs emléktárgyak költsége nem terheli az 1. és 2. mellékletben meghatározott reprezentációs normákat.

(2) A reprezentációs emléktárgy (1) bekezdés szerinti adományozásának lehetőségét a parancsnok – a honvédelmi szervezet gazdálkodási szabályzatában meghatározott – távolléte esetén a szervezetszerű helyettese vagy a helyettesítésére kijelölt parancsnoki jogkört gyakorló személy részére kell biztosítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti reprezentációs emléktárgy adományozási alkalom különösen a 2. melléklet szerinti rendezvény, továbbá a rendezvénynek nem minősülő hivatali, szakmai, diplomáciai, üzleti vagy hitéleti esemény.

(4) A (3) bekezdés szerinti adományozási alkalmak esetén az egy személy részére adható reprezentációs emléktárgy – általános forgalmi adóval növelt – értéke legfeljebb 50 000 Ft.

(5) Az (1) bekezdés szerinti adományozók közül

a) az államtitkár és az MH PK helyettese naptári évenként legfeljebb 15,

b)12 a helyettes államtitkár, a miniszteri biztos, a kabinetfőnök, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, a KNBSZ főigazgató-helyettese, az MHP törzsfőnöke, a törzsigazgató, a törzsigazgató-helyettes,, az MHP alárendeltségébe tartozó, dandár vagy más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet vezetője naptári évenként legfeljebb 10,

c)13 az MHP alárendeltségébe tartozó, zászlóalj vagy ezred jogállású katonai szervezet vezetője, az altiszti főreferens, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, a honvédelemről és a Magyar Honvédségrőlszóló 2021. évi CXL. törvény 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény igazgatója, valamint az MH vezénylő zászlósa naptári évenként legfeljebb 5 darab reprezentációs emléktárgy adományozására jogosult.

(6) A (4) bekezdés szerinti értékhatárt a miniszter, a KNBSZ főigazgatója és az MH PK által adományozott reprezentációs emléktárgy esetében nem kell alkalmazni.

(7) A (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól csak külön miniszteri engedéllyel lehet eltérni.

(8) A reprezentációs emléktárgy-ellátás a Logisztikai Utaltsági Rendnek megfelelően történik.

(9) A logisztikai ellátást biztosító és a reprezentációs emléktárgyat átadó honvédelmi szervezet a reprezentációs emléktárgyakról mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

7/B. §14 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (6) bekezdés d) pontja szerinti, üzleti ajándéknak nem tekinthető, üzletpolitikai (reklám) célú juttatást a honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője az erre a jogcímre jóváhagyott éves költségvetési előirányzat mértékéig adhat a személyi állomány tagjának, valamint a személyi állományba nem tartozó személynek.

8. § Ez az utasítás a közzétételét követő hónap 1. napján lép hatályba.

9. § A 10. § a) pontja szerinti HM utasítás normái, valamint az 1. és 2. melléklet szerinti normák különbözetéből adódó többletkiadások 2020. évi fedezetét – a honvédelmi szervezetek igénylését figyelembe véve – a HM Védelemgazdasági Hivatal előirányzat-átcsoportosítás kezdeményezésével biztosítja.

10. §15 A belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról szóló 21/2022. (IV. 21.) HM utasítással megállapított 7/A. és 7/B. §-t 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

11. §16 (1) Ezen utasításnak az egyes reprezentációs és gazdálkodási tárgyú miniszteri utasítások módosításáról szóló 45/2022. (XII. 7.) HM utasítással (a továbbiakban: HM utasítás) megállapított 4. § (2a) bekezdését 2022. május 1-jétől, 4. § (8) bekezdését a Honvédelmi Minisztériumban 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 4. § (2a) bekezdése szerinti normát először a 2022. évre, a HM utasítás hatálybalépését17 követő 15. napig kell megállapítani.

1. melléklet a 20/2020. (IV. 20.) HM utasításhoz18

Személyi reprezentációs normával rendelkező parancsnokok és az éves reprezentációs normák

A

B

1.

A személyi reprezentációs normával rendelkezők megnevezése

Éves reprezentációs norma a felszámítási alap %-ában

2.

I.

3.

miniszter

1350

4.

államtitkár, MH PK, KNBSZ főigazgatója

1050

5.

helyettes államtitkár, MH PK helyettese, MHP törzsfőnök, törzsigazgató, miniszteri biztos,
HM kabinetfőnök, HM Miniszteri Titkárság titkárságvezető, KNBSZ főigazgató-helyettese,
KNBSZ igazgató (főigazgató-helyettes)

910

6.

főosztályvezető, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet főigazgatója (parancsnoka), törzsigazgató-helyettes, csoportfőnök, MHP törzsfőnök műveleti helyettes,
MHP törzsfőnök támogató helyettes, HM sajtófőnök, HM államtitkári titkárságvezetők,
KNBSZ titkárságvezető, KNBSZ igazgató, KNBSZ főosztályvezető, MHP önálló szervezeti egységet vezető irodavezető és főnök, KNBSZ központvezető, MH vezénylő zászlósa, altiszti főreferens

420

7.

HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ág vezetője, miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet főigazgató helyettesei, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója, NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja

300

8.

II.

9.

más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka

420

10.

az 1. folyószám alatt nem szereplő, önálló állománytáblával rendelkező katonai szervezet, 16. vagy annál magasabb besorolási kategóriába tartozó parancsnoka

200

11.

az 1–2. folyószám alatt nem szereplő, önálló állománytáblával rendelkező katonai szervezet parancsnoka és az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti intézmény vezetője

150

12.

III.

13.

Magyarországon települő katonai szervezet magyar rangidőse

250

2. melléklet a 20/2020. (IV. 20.) HM utasításhoz19

Rendezvényi reprezentációs normák

A

B

C

Reprezentációs
alkalom

A vendéglátásra felszámítható létszám

Reprezentációs norma a felszámítási alap %-ában

1.

Állami és nemzeti ünnepek, valamint a Honvédelem Napja

Az elismerésben részesültek, valamint a külső és belső vendégek (a külső és belső vendégek együttes létszáma nem haladhatja meg a szervezet rendszeresített létszámának 30%-át, de legfeljebb az 50 főt)

1,7

2.

Katonai ünnepek, fegyvernemi nap, csapatünnep és kerek évforduló

Meghívott külső és belső vendégek, melyek együttes létszáma nem haladhatja meg a szervezet rendszeresített létszámának 20%-át, de legfeljebb a 30 főt

1,5

3.

Megszűnő katonai szervezetek záró ünnepi állománygyűlése

A meghívott külső és belső vendégek létszáma, de együttesen legfeljebb 150 fő

1,5

4.

Csapatzászló adományozási ünnepély

A meghívott külső és belső vendégek létszáma, de együttesen legfeljebb 50 fő

1,4

5.

Honvéd tisztjelöltek oklevélátadó és altisztjelöltek bizonyítványátadó ünnepsége

Az avatottak létszáma, valamint két fő közvetlen hozzátartozójuk, továbbá az avatottak 25%-ának megfelelő számú külső és belső vendég (a külső és belső vendégek létszáma a 30 főt nem haladhatja meg)

1,7

6.

Szerződéses és önkéntes tartalékos altiszti avatások

Az avatottak létszáma és legfeljebb az avatottak 25%-ának megfelelő létszámú külső és belső vendég (a külső és belső vendégek létszáma a 25 főt nem haladhatja meg)

1,5

7.

Gyakorlatok

Az MHP PK által meghatározott gyakorlatokon a jóváhagyott vendéglétszám után

1,3

8.

Nyugdíjasok fogadása

Az önálló állománytáblával rendelkező katonai szervezetek parancsnokai által évente egy alkalommal tartott megemlékező fogadás nyugdíjas vendégei után

1,3

9.

A lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervek által meglátogatott nyugdíjas tisztek és altisztek megajándékozása

A lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervhez tartozó nyugdíjas tisztek és altisztek

0,7

10.

Megszűnt katonai szervezetek nyugdíjasainak fogadása

A lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervek által évente egy alkalommal tartott megemlékező fogadáson részt vevő nyugdíjas vendégek. A létszám megállapításánál a katonai igazgatási szerv illetékességi területén működött, de az illetékességi területén kívüli jogutóddal megszűnt szervezetektől, illetve az illetékességi területén jogutód nélkül megszűnt katonai szervezetektől nyugállományba vonult személyek vehetők figyelembe, akiknek az állandó lakóhelye a katonai igazgatási szerv illetékességi területén található

1,3

11.

A HM Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott felsőszintű vezetői és munkaértekezletei, az MHP Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezetői és munkaértekezletei, a HM Miniszteri Kabinetet vezető kabinetfőnök által tartott heti vezetői értekezlet, valamint az NKE Tanácsadó Testületének kéthetente megtartásra kerülő ülése

A rendezvény megtartására intézkedő parancsnok által meghívott és berendelt állomány

0,3

12.

Tanévnyitó és tanévzáró ünnepély

A meghívott külső és belső vendégek létszáma, de együttesen legfeljebb 50 fő. (Intézmény székhely és telephelyenként felszámítva.)

1,7

13.

A 12. évfolyam ünnepélyes szalagtűző ünnepsége

A végzős évfolyam növendékei, továbbá a meghívott külső és belső vendégek (a külső és belső vendégek létszáma az 50 főt nem haladhatja meg). Intézmény székhely és telephelyenként felszámítva.

1,7

14.

A HM HIM által szervezett kiállítások megnyitója, sajtótájékoztatók és könyvbemutatók

A meghívott külső és belső vendégek létszáma – ideértve a sajtó képviselőit is –, de együttesen legfeljebb 40 fő

1,1/1,3*

15.

A HM, a HM HIM a KNBSZ és az MHP által szervezett tudományos konferenciák

A végrehajtó állomány, a meghívott előadók és a résztvevők létszáma, amelyek összlétszáma alkalmanként nem haladhatja meg a 200 főt

2,0/3,0*

16.

A HM HIM által szervezett, a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti rendezvény

A végrehajtó állomány, a meghívott előadók és a közreműködők, összesen legfeljebb 100 fő

3,0

17.

Ballagási ünnepség

A végzős évfolyam növendékei, továbbá a meghívott külső és belső vendégek (a külső és belső vendégek létszáma az 50 főt nem haladhatja meg). Intézmény székhely és telephelyenként felszámítva.

1,7


* A számláló a honvédelmi szervezet által, a nevező a külső szolgáltató által biztosított büfé vendéglátás esetén használt %-os mutató.
1

Az 1. § (1) bekezdése a 45/2022. (XII. 7.) HM utasítás 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 21/2022. (IV. 21.) HM utasítás 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 21/2022. (IV. 21.) HM utasítás 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (2a) bekezdését a 45/2022. (XII. 7.) HM utasítás 1. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § (6) bekezdése a 21/2022. (IV. 21.) HM utasítás 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (8) bekezdését a 45/2022. (XII. 7.) HM utasítás 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

Az 5. § (4) bekezdését a 45/2022. (XII. 7.) HM utasítás 2. §-a iktatta be.

9

Az 5. § (5) bekezdését a 45/2022. (XII. 7.) HM utasítás 2. §-a iktatta be.

10

A 7/A. §-t a 21/2022. (IV. 21.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

11

A 7/A. § (1) bekezdése a 45/2022. (XII. 7.) HM utasítás 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7/A. § (5) bekezdés b) pontja a 45/2022. (XII. 7.) HM utasítás 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7/A. § (5) bekezdés c) pontja a 45/2022. (XII. 7.) HM utasítás 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7/B. §-t a 21/2022. (IV. 21.) HM utasítás 1. §-a iktatta be.

15

A 10. §-t újonnan a 21/2022. (IV. 21.) HM utasítás 2. §-a iktatta be.

16

A 11. §-t a 45/2022. (XII. 7.) HM utasítás 4. §-a iktatta be.

17

A hatálybalépés időpontja 2022. december 8.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére