• Tartalom

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

2022.01.20.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

aa) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének

aaa) a 43. Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel,

aab) a 48. Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak, kiemelt fejlesztési igényeinek támogatása címmel és a 2. mellékletben meghatározott alcímekkel,

aac) a 49. Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása címmel és a 3. mellékletben meghatározott alcímekkel,

aad) az 51. Pátyod Község Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása címmel,

aae) az 52. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása II. címmel,

aaf) az 53. Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása címmel és a 4. mellékletben meghatározott alcímekkel,

ab) XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címnek a 38. Groupama Aréna korszerűsítésének megvalósítása alcímmel

történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

ba) 7. melléklet szerint 290 533 148 877 forint,

bb) 8. melléklet szerint 419 929 367 042 forint,

bc) 9. melléklet szerint 3 084 200 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a b) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 713 546 715 919 forinttal történő túlteljesülését;

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

da) 7. melléklet szerint 33 446 439 111 forint,

db) 10. melléklet szerint 5 660 195 000 forint,

dc) 9. melléklet szerint 1 789 602 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el;

Felelős: pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

e)1 az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a

ea) 7. melléklet szerint 10 450 000 000 forint,

eb) 11. melléklet szerint 2 355 761 710 forint,

ec) 12. melléklet szerint 3 913 561 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2022. december 31.

f) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 3 120 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 7. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 159 005 391 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 13. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

h) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a helyi önkormányzatok támogatása érdekében – elrendeli az a) alpont aa) pont aaa) alpontja szerinti cím 1. melléklet szerinti alcímei javára összesen 19 785 933 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 29. Lakástámogatások cím, 1. Egyéb lakástámogatások alcím terhére, a 14. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

i) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a h) alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

j) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az i) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára;

k) az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Területfejlesztési feladatok jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2021. évre 16 369 600 000 forint összegben állapítja meg;

l) a Kvtv. 5. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím,

la) 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 9. A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok fenntartása jogcím, valamint

lb) 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 6. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások jogcím

kiadási előirányzatának 1 000 000 000 – 1 000 000 000 forinttal történő növelését;

m) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont ba) pontja alapján a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 51. Pátyod Község Önkormányzata sporttelep fejlesztésének támogatása cím javára átcsoportosított 125 000 000 forint előirányzat terhére a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Pátyod Község Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

n) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a d) alpont da) pontja alapján a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 52. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása II. cím javára átcsoportosított 600 000 000 forint előirányzat terhére a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

o) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az m) és n) alpont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa Pátyod Község Önkormányzata, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számára;

p) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont ba) pontja alapján a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása cím, 2. Levelek Nagyközség Önkormányzata óvoda beruházásának támogatása alcím javára átcsoportosított 55 732 927 forint előirányzat terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Levelek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján azzal, hogy a támogatói okiratban rögzítse, amennyiben az Önkormányzat az óvoda beruházással kapcsolatos kintlévőséget behajtja, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára;

q) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont bc) pontja és a d) alpont dc) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a 2. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

r) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az q) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a 2. melléklet szerinti kedvezményezett települési önkormányzatok számára;

s) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont ec) pontja szerint átcsoportosított forrás terhére, a 3. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett települési önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

t) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az s) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára;

u) felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a 15. mellékletben foglalt táblázat H–N oszlopában meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok 2020. évi éves költségvetési beszámolóban jóváhagyott maradványainak – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv1.) 1. melléklete szerinti címrendnek és a 15. mellékletben foglalt táblázat A–G oszlopában meghatározottaknak megfelelő fejezeten belüli átvezetéséről és előirányzatosításáról;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: legkésőbb a 2020. évi éves költségvetési beszámolónak a Magyar Államkincstár által történő elfogadását követő 3. munkanapig

v) egyetért azzal, hogy a 16. mellékletben foglalt táblázat H–N oszlopában meghatározott előirányzatok maradványai a 16. melléklet A–G oszlopában meghatározott előirányzatokon kerüljenek előirányzatosításra;

w) felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a v) alpont szerinti előirányzatosítás végrehajtásáról;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: legkésőbb a 2020. évi éves költségvetési beszámolónak a Magyar Államkincstár által történő elfogadását követő 3. munkanapig

x) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 16. mellékletben meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. január 1-jei nyitó pénzkészletének a Kvtv1. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetbe történő átvezetéséről a fejezetet irányító szervek vezetőjének teljesített adatszolgáltatása alapján;

Felelős: átvezetésre: pénzügyminiszter

adatszolgáltatásra: érintett miniszterek

Határidő: átvezetésre: 2021. február 17.

adatszolgáltatásra: 2021. február 12.

y) a Kvtv. 11. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatának 44 472 900 000 forinttal történő megemelését, a 17. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

z) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva elrendeli a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím terhére 506 400 000 forint egyszeri átcsoportosítását a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 8. Mentés jogcím javára, a 18. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. január 1-jét követően azonnal

2.2

3.3

4.4

5.5

6.6

7.7

8.8

9.9

10.10

11.11

12.12

13.13

14.14

15.15

16.16

17. A Kormány egyetért azzal, hogy a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára átcsoportosított 1 200 000 000 forintból 49 932 847 forint a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címen a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

1. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz17

Alcímszám

Alcím név

Támogatási összeg (forint)

Támogatási cél

1.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása részben pénzeszközátadással

2.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása érdekében pénzeszközátadás, támogatásnyújtás

3.

Esztergom Város Önkormányzata parkolási feladatainak támogatása

435 982 000

önkormányzati utak építése, felújítása kapcsolódó közműfejlesztésekkel

4.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

600 000 000

egri vár fejlesztése

5.

Egyek Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása

40 075 000

földvédelmi járulék megfizetése

6.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

81 000 000

önkormányzati közforgalmú utak fejlesztése, rekonstrukciója

7.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása érdekében támogatásnyújtás

8.

Ipolyvece Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

6 000 000

óvoda épületéhez tűzivíz tározó kialakítása

9.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása érdekében pénzeszközátadás, támogatásnyújtás

10.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

11.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

700 000 000

önkormányzati feladat ellátás érdekében támogatás nyújtás (Miskolctapolcai Fürdő üzemeltetése)

12.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

820 000 000

önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

13.

Nemesvita Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

25 000 000

közösségi tér kialakítása, településüzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése, temető infrastrukturális fejlesztése

14.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása biztosítása részben támogatás nyújtásával

15.

Ófalu Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása

67 000 000

ivóvízellátást biztosító kút fúrása

16.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

5 000 000

játszótér kialakítása

17.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

400 000 000

városüzemeltetési és fejlesztési feladatok támogatása

18.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása, önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében részben pénzeszközátadás, részben támogatásnyújtás

19.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása, önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében részben pénzeszközátadás, részben támogatásnyújtás

20.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 000 000 000

önkormányzati feladatok ellátása, önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében részben pénzeszközátadás, részben támogatásnyújtás

21.

Szikszó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

50 000 000

gyalog- és kerékpárút kialakítása

22.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

ingatlanvásárlás, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

23.

Vatta Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

300 000 000

önkormányzati tulajdonú épület közösségi célú felújítása

24.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása érdekében pénzeszközátadás

25.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 380 000 000

önkormányzati feladatok ellátása, önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében részben pénzeszközátadás, részben támogatásnyújtás

26.

Zsana Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása

75 876 000

ivóvízellátást biztosító kút fúrása

2. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

Alcímszám

Alcím név

Támogatási összeg (forint)

Támogatási cél

1.

Albertirsa Város Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak támogatása

70 000 000

bölcsődei férőhelybővítés

2.

Bábolna Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

250 000 000

tartozás rendezése

3.

Budakeszi Város Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása

200 000 000

kerékpárút kialakítása

4.

Budapest XVI. Kerület Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

106 000 000

új szociális otthon előkészítési feladatai

5.

Farkasgyepű Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

6 200 000

járdafelújítás

6.

Körmend Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

80 000 000

tartozás rendezése

7.

Liszó Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása

226 992 000

árvízcsúcs-csökkentő tározó, fenékleürítő és vészárapasztó műtárgyak helyreállítása, mederelfajulások helyreállítása

8.

Litér Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása

15 000 000

munkagépbeszerzés

9.

Lovas Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

15 000 000

útfelújítás

10.

Ócsa Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

60 000 000

iskola épületén tetőszerkezet és homlokzati faelemek cseréje

11.

Ősi Község Önkormányzata többfunkciós épület-felújításának támogatása

70 000 000

gyermekek ellátását biztosító épületegyüttes tetőcseréje

12.

Rákóczifalva Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

300 000 000

úthálózat felújítása

13.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata feladatainak támogatása

275 000 000

önkormányzati feladatok ellátása, tartozás rendezése

14.

Segesd Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

33 000 000

új ivóvízkút létesítése

15.

Somogycsicsó Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

26 800 000

szennyvízhálózat fejlesztése

16.

Súr Község Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása

12 700 000

ingatlanvásárlás

17.

Surd Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása

42 765 000

parktó fenékleürítő és vészárapasztó műtárgyak helyreállítása, mederelfajulások helyreállítása

18.

Szentbalázs Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása

6 500 000

jogerős bírósági ítélet alapján fennálló fizetési kötelezettség

19.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

2 700 000 000

út- és járdafelújítás, parkoló-kialakítás, közmű rekonstrukció, hídfelújítás

20.

Tárkány Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

45 000 000

Vasdinnye-Szőlőhegy településrész infrastrukturális fejlesztése

21.

Tiszajenő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

84 200 000

temetőhöz vezető út felújítása

22.

Várpalota Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

100 000 000

közművelődési és rendezvényközpont kialakításának előkészítése

23.

Vasad Község Önkormányzata feladatainak támogatása

30 000 000

önkormányzati feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása

24.

Zalamerenye Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása

118 645 000

árvízcsúcs-csökkentő tározó, fenékleürítő és vészárapasztó műtárgyak helyreállítása, mederelfajulások helyreállítása

3. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

Alcím
száma

Alcímnév

Támogatási összeg (forint)

Támogatási cél

1.

Baja Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

33 804 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

2.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

602 860 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

3.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

211 664 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

4.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

148 276 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

5.

Gyula Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

135 466 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

6.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

2 430 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

7.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

140 010 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

8.

Kiskunhalas Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

161 034 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

9.

Komló Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

156 492 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

10.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

14 082 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

11.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

251 797 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

12.

Paks Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

240 712 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

13.

Pápa Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

9 099 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

14.

Ráckeve Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

226 067 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

15.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

194 059 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

16.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

43 124 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

17.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

615 059 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

18.

Tokaj Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

358 819 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

19.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása II.

140 058 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

20.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

228 649 000

kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás

4. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz18

Alcímszám

Alcím név

Támogatási összeg (forint)

Támogatási cél

1.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata óvoda felújításának támogatása

63 952 846

óvoda felújításának támogatása

2.

Levelek Nagyközség Önkormányzata óvoda beruházásának támogatása

55 732 927

óvoda építésének támogatása

3.

Kemecse Város Önkormányzata mentőállomás építésének támogatása

750 000 000

mentőállomás építésének támogatása

4.

Kemecse Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

69 000 000

kötelező feladatok támogatása

5.

Monostorpályi Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

131 000 000

fejlesztési feladatok támogatása

6.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása

4 500 000 000

közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása

7.

Tiszaderzs Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása

28 659 846

ravatalozó felújításának támogatása

8.

Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

5 500 154

kötelező feladatok támogatása

9.

Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

57 100 000

kötelező feladatok támogatása

10.

Tiszaörs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

36 700 000

kötelező feladatok támogatása

11.

Tiszaszentimre Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

51 903 784

fejlesztési feladatok támogatása

12.

Tomajmonostora Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

50 000 000

fejlesztési feladatainak támogatása

5. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz19

6. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz20

7. melléklet a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozathoz

1

Az 1. pont e) alpont záró szövegrésze az 1007/2022. (I. 20.) Korm. határozat 11. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1. melléklet 1147/2021. (III. 31.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. melléklet az 1079/2021. (II. 27.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére