• Tartalom

203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

2023.12.30.

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 11. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint

a 12. és 13. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

1. § A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja a magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása.

2. § (1)1 Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, és a felsőoktatásért felelős miniszter közreműködik az ösztöndíjprogramra vonatkozó stratégia kialakításában és végrehajtásában az oktatáspolitikai és a nemzetpolitikai szempontok érvényesítése révén.

(2) Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) látja el.

(3) A miniszter a kiválasztási eljárásban közreműködő testületet hozhat létre.

(4)2 Az ösztöndíjak és az Ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetében kell tervezni. A minisztérium a költségvetési fejezet terhére az Ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: intézmények) rendelkezésére bocsátja támogatói okirat vagy fejezetek közötti megállapodás formájában az ösztöndíjak (megélhetési támogatás), a lakhatási támogatás, az utazási támogatás, az oktatás önköltsége, valamint az egészségügyi hozzájárulás, a szervezési átalány és a magyar nyelvi képzési átalány összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit a Közalapítvány számára, továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását.

(4a)3 Az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatásra a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § (3c)–(3d) bekezdését kell alkalmazni.

(5) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára a következő juttatások illetik meg:

a) mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 81. § (1) bekezdése szerinti díjmentes szolgáltatások és (2) bekezdése szerinti előírás,

c)4 egészségügyi szolgáltatás a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdés i) pont id) alpontja alapján, valamint

d)5 egészségügyi hozzájárulás.

(6) Az ösztöndíjas külön kérelemre a további juttatásokban is részesíthető az Ösztöndíjprogram működési szabályzata alapján:

a) ösztöndíj (megélhetési támogatás),

b) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás.

c)6 utazási támogatás.

(7) Az ösztöndíj (megélhetési támogatás) mértékét – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – és feltételeit a miniszter határozza meg.

3. § E rendelet alkalmazása során

a) diaszpóra: a világ minden országára kiterjed, kivéve az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és Ukrajna Kárpátalja megye (Zákárpátszká Oblaszty),

b) külföldi állampolgár: a világ bármely országának állampolgára, kivéve Osztrák Köztársaság, Belga Királyság, Bolgár Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Dán Királyság, Észt Köztársaság, Finn Köztársaság, Francia Köztársaság, Görög Köztársaság, Holland Királyság, Horvát Köztársaság, Írország, Lett Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Litván Köztársaság, Luxemburgi Nagyhercegség, Máltai Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, Olasz Köztársaság, Portugál Köztársaság, Románia, Spanyol Királyság, Svéd Királyság, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság.

4. § (1) A miniszter

a) jóváhagyja az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

b) jóváhagyja az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolót,

c) ellátja az Ösztöndíjprogram szakmai irányításával és pénzügyi tervezésével kapcsolatos feladatokat,

d) az Ösztöndíjprogram vonatkozásában ellátja – a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság útján – a magyar nyelvi képzések nyújtásával összefüggő egyes feladatokat.

(2) A Közalapítvány kuratóriuma

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges hallgatói pályázat eredményéről,

b) jóváhagyja a program végrehajtási útmutatóját, a hallgatói pályázati felhívást,

c) elfogadja az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát.

(3) Az ösztöndíjat a miniszter megbízásából a Közalapítvány adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.

5. § Az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Közalapítvány látja el, amely során

a) a miniszterrel előzetesen egyeztetett iránymutatások alapján kidolgozza a hallgatói pályázati felhívást, az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát, valamint a program végrehajtási útmutatóját,

b) a honlapján közzéteszi a hallgatói pályázati felhívást, az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát és végrehajtási útmutatóját,

c) lefolytatja a hallgatói pályázati eljárásokat,

d) gondoskodik az Ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról, ideértve az alumni hálózat működtetését, a végzett hallgatók pályakövetését,

e) kapcsolatot tart az Ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel.

6. § Az Ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza:

a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozására vonatkozó előírásokat,

b) az ösztöndíjasok havi ösztöndíj (megélhetési támogatás) mértékének és megítélésének rendszerét,

c) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésminta kötelező elemeit,

d) a hallgatói pályáztatás, valamint kiválasztás alapelveit, beleértve a pályázók körét,

e) az ösztöndíjas számára nyújtandó hallgatói szolgáltatások körét,

f) az ösztöndíjasok jogait és kötelezettségeit,

g) az intézmények jogait és kötelezettségeit,

h) a miniszteri jelölés rendjét,

i) az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit,

j) a kiválasztási eljárásban közreműködő testület működési rendjét,

k)7 a pályázók személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájáruláshoz szükséges mintanyilatkozat szövegét és

l)8 a kötelező egészségügyi protokollt.

m)9 a 7. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott nyelvtudás igazolására vonatkozó követelményeket.

7. § (1) A Közalapítvány a Stipendium Hungaricum programban részt vevő intézményekkel kötött keretmegállapodások alapján hallgatói pályázatot hirdet meg önköltséges helyre.

(2) A hallgatói pályázati felhívás tartalmazza

a) a hallgatói pályázati feltételeket,

b) a pályázat benyújtásának határidejét,

c) az értékelés szempontrendszerét,

d) a hallgatóknak biztosított ösztöndíj és juttatások aktuális mértékét és

e) a tanulmányi előmenetellel összefüggő követelményeket.

(3) Érvényes hallgatói pályázatot az a pályázó nyújthat be:

a) aki magyar gyökerekkel rendelkezik, a diaszpóra területén él és külföldi állampolgár,

b) akit az adott országba akkreditált magyar külképviselet vagy az adott országban működő diaszpóra szervezet arra ajánl, vagy aki a miniszter – az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint a Közalapítvány kuratóriuma részére megadott – egyedi hozzájárulása esetén az Ösztöndíjprogramban részt vevő intézmény támogatott képzésére felvételt nyer,

c)10 aki vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, valamint az ösztöndíjas szerződésének teljes időtartama alatt magyarul tanul, és a tanulmányai végén az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározottak szerint, a képzési időszakhoz igazodó szintű magyar mint idegen nyelv nyelvvizsgát tesz, vagy magyar nyelvtudásának szintjét a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság által kiállított „Igazolás magyar nyelvi szintfelmérés eredményéről” dokumentummal igazolja,

d) aki vállalja, hogy diplomaszerzése után a pályázati felhívásban meghatározott időtartamra közösségi munkával segíti a helyi magyar diaszpórát valamely országban,

e)11 aki korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt az Ösztöndíjprogramban, és

f)12 aki vállalja a 6. § l) pontja szerinti kötelező egészségügyi protokollban foglalt kötelezettségek teljesítését.

(4) A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során és az Ösztöndíjprogramban való részvételének és a pályakövetés időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez. A mintanyilatkozat szövegét az Ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza.

(5) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket.

(6) Az ösztöndíjassal a fogadó intézmény ösztöndíjas szerződést köt, amely meghatározza az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

(7)13 Az Nftv. 80. § (2) bekezdés h) pont hc) alpontja alapján a miniszter az általa működtetett ösztöndíjprogram keretében támogatott hallgató ösztöndíjprogramban történő részvételéhez a kötelező egészségügyi protokoll szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő.

8. § (1)14 Az ösztöndíj , a lakhatási támogatás és az utazási támogatás a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során folyósítható, ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Annak az ösztöndíjasnak, aki az Ösztöndíjprogram keretében oklevelet szerez a tavaszi félév végén, és az adott évi új pályázati eljárásban magasabb képzési szinten ösztöndíjat nyer, az oklevélszerzés félévében hatályos ösztöndíjas szerződése az adott év augusztus 31-ig meghosszabbodik, és megilletik az ösztöndíjas juttatások.

(3) Az ösztöndíjast a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában, a végrehajtási útmutatóban, az ösztöndíjas szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

(4) Az Ösztöndíjprogramban kizárólag azon intézmények és képzések vehetnek részt, amelyek

a) érvényes keretmegállapodással rendelkeznek a Közalapítvánnyal a Stipendium Hungaricum programban, és

b) vállalják az ösztöndíjas magyar nyelvi képzését az ösztöndíjas felsőoktatási tanulmányai alatt.

(5) Az intézmények a Stipendium Hungaricum programban kötött keretmegállapodásban, valamint az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában és végrehajtási útmutatójában meghatározott feltételek szerint vehetnek részt a programban.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti képzés nyújtásáért az intézmény jogosult a képzési költségén felül a magyar nyelvi képzési átalánytámogatásra.

9. § (1) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt, illetve az Nftv. 80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát;

b) az ösztöndíjnak az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott havi összegét és annak kifizetése időpontját, módját;

c) a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét;

d) az adatkezeléshez való hozzájárulást;

e) azt a feltételt, hogy az ösztöndíjas szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesít;

f) az ösztöndíjas jogviszony, valamint a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének és megszűnésének rendjét;

g) a magyar nyelv tanulásának kötelezettségét;

h)15 a helyi diaszpórát segítő közösségi munka időtartamát és

i)16 a 6. § l) pontja szerinti kötelező egészségügyi protokollban foglalt kötelezettségeket.

(2) Az ösztöndíjas szerződés – a 8. § (2) és 9. § (3) bekezdésében, valamint az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.

(3) Doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, de doktori fokozatot még nem szerzett ösztöndíjasnak az ösztöndíjas szerződése és jogviszonya szünetel, a doktori fokozat megszerzése hiányában 1 év után megszűnik. Ha az erre vonatkozó külön pályázati eljárásban ösztöndíjat nyer, az abszolutórium megszerzését követően legfeljebb 12 hónapra szóló ösztöndíjban részesíthető.

10. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni és azt az ösztöndíjszerződés alatt megfelelő időtartamban fenntartani.

(2) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a továbbiakban – a 8. § (2) és 9. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – az ösztöndíj nem folyósítható. Ha az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, a szüneteltetés ideje alatt részére az ösztöndíj nem folyósítható.

(3) A felsőoktatási intézmény az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget.

2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. §17

3. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. §18

13. §19

4. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

14. §20

5. A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

15. §21

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram pályázat meghirdetésére első alkalommal 2020. év végéig kerül sor a 2021/2022. tanévre történő felvételi jelentkezés érdekében.

1. melléklet a 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelethez22

1

A 2. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 202. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (4a) bekezdését az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

4

A 2. § (5) bekezdés c) pontja az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdés d) pontja az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdés c) pontját a 666/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 6. § k) pontja az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § l) pontját az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

9

A 6. § m) pontját a 666/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A 7. § (3) bekezdés c) pontja a 666/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 7. § (3) bekezdés e) pontja az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (3) bekezdés f) pontját az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

13

A 7. § (7) bekezdését az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

14

A 8. § (1) bekezdése a 666/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdés h) pontja az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § (1) bekezdés i) pontját az 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

17

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére