• Tartalom

2041/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

2041/2020. (XII. 29.) Korm. határozat

az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú („Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.12.31.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–5. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. március 31.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy amennyiben az elszámolási szabályok lehetővé teszik, az 1. pont a) alpontjában meghatározott cél megvalósításához szükséges forrás a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (a továbbiakban: REACT EU) keret terhére kerüljön biztosításra.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló európai uniós rendelet hatálybalépését követően az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programnak a REACT EU prioritás létrehozására irányuló módosítása Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően haladéktalanul

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet a 2041/2020. (XII. 29.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Hatályos támogatás legfeljebb
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Módosított támogatás legfeljebb
(forint)

Projekt módosított összköltsége legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) keretében finanszírozandó összeg

Indikatív önerő

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

A VEKOP keretében finanszírozandó összeg

Indikatív önerő

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

A VEKOP keretében finanszírozandó összeg

Indikatív önerő

3.

EFOP-
1.8.0-
VEKOP-17-
2018-00001

Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése

Nemzeti Népegészségügyi Központ
(konzorciumvezető)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Semmelweis Egyetem, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

9 419 612 300

3 429 000 000

607 976 700

7 956 900 000

3 410 100 000

17 376 512 300

3 429 000 000

4 018 076 700

24 823 589 000

A projekt célja minőségében megújult komplex egészségügyi alapellátási és népegészségügyi rendszer létrehozása, a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés javítása, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés, a kialakított közösségi egészségszervezési és a helyi egészségfejlesztési funkciók meglévő kapacitásainak kibővítése a le nem fedett földrajzi területeken, valamint az egészségfejlesztés feladatrendszerére a mentális egészségfejlesztés funkcióinak ráépítése. A projekt célja továbbá a szervezeti kultúra fejlesztése (és ezen belül a személyzet képzése és felkészítése), valamint a veszélyforrásokra figyelmet szentelő szemlélet megteremtése a betegbiztonság mint az egészségügyi ellátás során potenciálisan bekövetkező, elkerülhető egészségkárosodással szembeni védelem fejlesztése érdekében, valamint az ellátásbiztonság és a járványügyi felkészültség fokozása.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére