• Tartalom

21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról

2023.09.17.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 39. pontjában, a 4. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed az elektronikus hírközlő hálózat, az elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz tulajdonosára, illetve üzemeltetőjére.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a)1 bontott elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz: az az elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz, amely vonatkozásában a bontási tevékenységet 2022. szeptember 1. napján vagy azt követően fejezték be, és ezt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalával (a továbbiakban: Hivatal) közölték;

b) egységes hírközlési objektummodell: az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló NMHH rendelet szerinti hírközlés hálózati adatmodell;

c) földrajzi terület: település, településrész, fővárosban kerület, járás, megye;

d)2 meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz: 2022. szeptember 1. napját megelőzően megépített és jogszerűen üzembe helyezett, valamint a tíz évnél régebben befejezett vagy használatba vett elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz.

(2) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), valamint az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló NMHH rendelet szerint kell értelmezni.

2. A Hírközlés Hálózati Nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok

3. § Az Eht. 52. § (2) bekezdés j) pontja szerinti, a tervezett, a meglévő és a bontott elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök nyilvántartását (a továbbiakban: Hírközlés Hálózati Nyilvántartás) a Hivatal vezeti.

4. § (1) A Hírközlés Hálózati Nyilvántartás térinformatikai alapú hatósági nyilvántartás, amely tartalmazza a tervezett, a meglévő és a bontott elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök

a) tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének nevét,

b) elhelyezkedését, valamint

c) hírközlési jellemzőit.

(2) A Hírközlés Hálózati Nyilvántartás az (1) bekezdésben foglaltakat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) internetes honlapján közzétett egységes hírközlési objektummodell aktuális követelményei szerint, az abban meghatározott adattartalommal és adatszerkezettel tartalmazza.

5. § (1) A Hivatal az egységes hírközlési objektummodell szerint szolgáltatott adatokat

a) a tervezett és a bontott elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök esetében az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló NMHH rendeletben meghatározott építésügyi hatósági eljárásokban történő adatszolgáltatás alapján,

b) a meglévő elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök esetében a 7–9. § szerinti adatszolgáltatás alapján

hivatalból veszi nyilvántartásba.

(2)3 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Hivatal az adatokat a használatbavételi engedély vagy a fennmaradási engedély véglegessé válásával, vagy a bontási tevékenység befejezésének a Hivatallal való közlésével egyidejűleg veszi nyilvántartásba, és erről értesíti az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást teljesítőt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás célja az elektronikus hírközlő hálózatok fizikai infrastruktúrájának Hírközlés Hálózati Nyilvántartásban való, egységes módon történő megjelenítése.

(4)4 A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben – az adatszolgáltató részére, igény esetén – hozzáférhetővé teszi az egységes hírközlési objektummodell aktuális követelményei szerinti adattartalmat.

6. § (1) A Hírközlés Hálózati Nyilvántartás nem nyilvános.

(2) A Hírközlés Hálózati Nyilvántartásban szereplő adatok a Hatóság eljárásaiban felhasználhatók, illetve ezen adatokhoz a Hatóság megállapodás alapján hozzáférést biztosít az elektronikus hírközlésért felelős miniszternek az Eht. 22/A. § (1) bekezdése szerinti feladatai ellátásához.

3. A meglévő elektronikus hírközlő hálózatra, elektronikus hírközlési építményre és kapcsolódó eszközre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség

7. § A meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz tekintetében adatszolgáltatásra kötelezett (a továbbiakban: adatszolgáltató):

a) az az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához igénybe vett, meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz tulajdonosa;

b) ha az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához igénybe vett, meglévő elektronikus hírközlő hálózatnak, elektronikus hírközlési építménynek és kapcsolódó eszköznek nem az elektronikus hírközlési szolgáltató a tulajdonosa, az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához igénybe vett, meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz üzemeltetője;

c) ha a meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz igénybevételével nem nyújtanak elektronikus hírközlési szolgáltatást, a meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz üzemeltetője, üzemeltető hiányában tulajdonosa.

8. § (1) A Hivatal határozatában kötelezi az adatszolgáltatót – a 9. § (1) bekezdése szerinti részletes adatszolgáltatás alapjának meghatározása érdekében –, hogy a meglévő

a) vezetékes elektronikus hírközlő hálózat esetében a hírközlő vezeték nyomvonalának méterben kifejezett hosszáról optika, réz, illetve koax hálózati bontásban, és

b)5 vezeték nélküli elektronikus hírközlő hálózat esetében az antennák és antennatartó szerkezetek – tornyok – darabszámáról

földrajzi terület szerinti bontásban szolgáltasson adatot.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján szolgáltatott adat módosul, azt az adatszolgáltató a változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül bejelenti a Hivatalnak.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a Hivatal az adatszolgáltatási, illetve a változás-bejelentési kötelezettség teljesítésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az adatszolgáltatót.

9. § (1)6 Az adatszolgáltató a meglévő – illetve a változás-bejelentéssel aktualizált meglévő – vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlő hálózatára vonatkozó részletes adatokat a Hatóság honlapján közzétett, az egységes hírközlési objektummodell aktuális követelményeinek megfelelő tartalommal és szerkezetben, az 1. mellékletben meghatározott adatszolgáltatási időszak alatt megküldi a Hivatalnak elektronikus úton, a Hatóság elektronikus ügyintézési felületén keresztül.

(2) Az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatokat a Hivatal a közléstől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az adatszolgáltatót.

(3)7 Az adatszolgáltató az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti adatszolgáltatási időszak alatt a 8. § alapján szolgáltatandó adatok közül az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozó – százalékos arányban kifejezett –, kötelezően elérendő adatszolgáltatási szintet

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopa alapján, a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok tekintetében, valamint

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa alapján, a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatok vonatkozásában

külön teljesíti.

(4)8 Az adatszolgáltatási szint teljesítését a Hivatal évente hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a (3) bekezdés szerint tárgyév december 31. napjáig megküldött adatmennyiség és a tárgyév december 31. napján aktuális, a 8. § alapján szolgáltatott adatok alapján. A vizsgálat eredményét, a teljesített éves adatszolgáltatási szint mértékét a Hivatal közli az adatszolgáltatóval.

10. § Az adatszolgáltatási, illetve változás-bejelentési kötelezettség teljesítése során az adatszolgáltató mellékelten megküldi az adatszolgáltatás, illetve a változás-bejelentés teljességére vonatkozó nyilatkozatát.

4. Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó felügyeleti díj visszatérítés

11. § (1)9 Ha az adatszolgáltató az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopában meghatározott adatszolgáltatási időszak végére az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában meghatározott, kötelezően elérendő adatszolgáltatási szintet meghaladóan teljesíti a meglévő – illetve a változás-bejelentéssel aktualizált meglévő – vezetékes elektronikus hírközlő hálózatára vonatkozó részletes adatokat, az adatszolgáltatási időszak tekintetében felügyeleti díj visszatérítésre jogosult. Az adatszolgáltató a felügyeleti díj visszatérítés iránti kérelmét a tárgyévet követő év március 31. napjáig elektronikus úton, a Hatóság elektronikus ügyintézési felületén keresztül nyújthatja be a Hivatalhoz.

(2) A felügyeleti díj visszatérítés módját meghatározó számítási képletet a 2. melléklet tartalmazza.

(3)10 A felügyeleti díj visszatérítés mértéke éves szinten nem haladhatja meg az adatszolgáltató felügyeleti díj visszatérítési kérelemmel érintett felügyeleti díjának 42 százalékát. A díjvisszatérítés maximális mértékére akkor jogosult az adatszolgáltató, ha a tárgyév december 31. napján az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában meghatározott, kötelezően elérendő adatszolgáltatási szintet – a 8. § alapján szolgáltatott adat 20 százalékát, az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopának 5. sora tekintetében 5 százalékát – elérő mértékben túlteljesíti. Felügyeleti díj visszatérítésre csak az 1. mellékletben meghatározott időszakban szolgáltatott adatokkal összefüggésben kerülhet sor.

(4)11 A Hatóság a felügyeleti díj visszatérítést a tárgyévben – az (5) bekezdés szerinti esetben a tárgyévet követő évben – teljesített felügyeleti díj legfeljebb 50 százalékának mértékéig a tárgyévet követő év június 30-ig – az (5) bekezdés szerinti esetben a tárgyévet követő második év június 30-ig – egy összegben fizeti meg az adatszolgáltató részére. Felügyeleti díj visszatérítés csak azon adatszolgáltató részére teljesíthető, amely a tárgyévi – az (5) bekezdés szerinti esetben a tárgyévet követő évi – fizetési kötelezettségének az előírt fizetési határidők betartásával eleget tett.

(5) Az az adatszolgáltató, amely a tárgyévben kezdte meg elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, felügyeleti díj visszatérítés iránti kérelmét a tárgyévet követő második év március 31. napjáig nyújthatja be a Hivatalhoz.

(6) Ha a Hivatal az Eht. szerinti általános hatósági felügyeleti eljárása keretében lefolytatott ellenőrzés során megállapítja, hogy az adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségét nem megfelelően teljesítette, és ennek következtében jogosulatlanul élt a felügyeleti díj visszatérítésével, az adatszolgáltató a Hatóság által visszatérített összegnek az érintett időszakra eső jegybanki alapkamat hatszorosával megegyező késedelmi pótlékkal növelt összegét köteles a Hatóság részére megfizetni.

5. A változás-bejelentés

12. § Ha a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásba már bejegyzett adatokhoz képest az adatszolgáltató elektronikus hírközlő hálózatát érintő olyan változás következik be, amely érinti az egységes hírközlési objektummodell adattartalmát, az adatszolgáltató a változás megtörténtét követő három hónapon belül az egységes hírközlési objektummodell aktuális követelményeinek megfelelő tartalmú és szerkezetű adatállomány benyújtásával, elektronikus úton, a Hatóság elektronikus ügyintézési felületén keresztül köteles a változást bejelenteni.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. december 21. napján lép hatályba.

(2) A 2. alcím, a 9. §, a 4. és az 5. alcím, a 14. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2021. július 1. napján lép hatályba.

14. §12 Azon elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz vonatkozásában, amely esetében az engedély iránt – 2022. szeptember 1. és 2023. május 31. közötti időszakban – benyújtott kérelem mellékleteként a hírközlési építményre vonatkozó adatokat tartalmazó tervdokumentáció nem az egységes hírközlési objektummodell követelményei szerint került benyújtásra, a 8. § (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a változás-bejelentési kötelezettséget a használatbavételi engedély véglegessé válásától számított harminc napon belül kell teljesíteni.

14/A. §13 A 13. § (2) bekezdésében megjelölt rendelkezéseket 2022. június 1. napjáig nem kell alkalmazni.

15. § Ez a rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i 2018/1972/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez14

A

B

C

1.

Adatszolgáltatási időszak

Adatszolgáltatási időszak végére kötelezően elérendő adatszolgáltatási szint adatszolgáltatásra kötelezettenként a meglévő – illetve a változás-bejelentéssel aktualizált meglévő – vezetékes elektronikus hírközlő hálózat esetében a hírközlő vezeték nyomvonalhosszának százalékában kifejezve

Adatszolgáltatási időszak végére kötelezően elérendő adatszolgáltatási szint adatszolgáltatásra kötelezettenként a meglévő – illetve a változás-bejelentéssel aktualizált meglévő – vezeték nélküli elektronikus hírközlő hálózat esetében az antennák és antennatartó szerkezetek (tornyok) darabszámának százalékában kifejezve

2.

2024. január 1. – 2024. december 31.

20%

20%

3.

2025. január 1. – 2025. december 31.

45%

45%

4.

2026. január 1. – 2026. december 31.

70%

70%

5.

2027. január 1. – 2027. december 31.

95%

95%

2. melléklet a 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez15

1. A felügyeleti díj visszatérítés összegét meghatározó számítási képlet az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában meghatározott kötelezően elérendő adatszolgáltatási szint 2–4. sora tekintetében:

3X07546A

2. A felügyeleti díj visszatérítés összegét meghatározó számítási képlet az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában meghatározott kötelezően elérendő adatszolgáltatási szint 5. sora tekintetében:

3X07546B
1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet 8. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a 6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet 8. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 4. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (4) bekezdését az 1/2023. (I. 4.) NMHH rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 8. § (1) bekezdés b) pontja a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 4. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (1) bekezdése a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 4. § 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (3) bekezdése az 1/2023. (I. 4.) NMHH rendelet 2. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 4. § 3. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 11. § (1) bekezdése az 1/2023. (I. 4.) NMHH rendelet 5. § b) pont ba) és bb) alpontja, a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 4. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 11. § (3) bekezdése az 1/2023. (I. 4.) NMHH rendelet 3. §-ával megállapított, a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 4. § 5. pont a) és b) alpontja szerint módosított szöveg.

11

[A 11. § (4) bekezdésében a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 4. § 5. pont a) alpontja által elrendelt módosítás, amely szerint az „50 százalékát” szövegrész helyébe a „42 százalékát” szöveg lép, nem vezethető át.]

12

A 14. § a 6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 14/A. §-t a 6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet 7. §-a iktatta be.

14

Az 1. melléklet a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. melléklet a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére