• Tartalom

21/2020. (XII. 30.) PM rendelet

21/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról

2023.09.14.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím, a 12. § és a 2. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 1. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. és 4. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 3. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § a) pontja tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. § 1., 4., 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva

a 15. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Pénzügyőri munkakörök meghatározása

1. § (1) Azokat a munkaköröket, amelyekre az ellátandó feladatok szolgálati jellegére tekintettel kizárólag pénzügyőri státuszú adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony létesíthető (a továbbiakban: pénzügyőri munkakör), az 1. melléklet határozza meg.

(2) Vezetői munkakör akkor minősül pénzügyőri munkakörnek, ha az állománytábla szerint a vezető által vezetett szerv, szervezeti egység engedélyezett létszámához tartozó munkakörök legalább kétharmada pénzügyőri munkakör.

2. Képesítési követelmények

2. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony (a továbbiakban: szolgálati jogviszony) azzal létesíthető, aki – a (2) bekezdésben foglaltakra is tekintettel – rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges, a 2. mellékletben a munkaterületre, illetve ennek hiányában a munkakörcsoportra meghatározott képesítések valamelyikével.

(2) A NAV-nál szolgálati jogviszony azzal is létesíthető, aki olyan mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, amely tekintetében a 2. mellékletben a munkaterületre, illetve ennek hiányában a munkakörcsoportra meghatározott alapképzési szakon megszerzett szakképzettség teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél.

(3) A 2. melléklet alkalmazásában az abban nevesített valamely szakképzettségnek, szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető szakképzettséggel, szakképesítéssel, végzettséggel rendelkezőket képesítettnek kell tekinteni.

(4) A 2. melléklet alkalmazásában

a) felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség a főiskolai vagy egyetemi szintű felsőfokú végzettség és szakképzettség, továbbá alap- vagy mesterképzési szakon szerzett felsőfokú végzettség és szakképzettség, amely az I.-es besorolási osztályba való besorolás feltétele;

b) felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség:

ba) a jogász szakképzettség,

bb) az igazságügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

bc) a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

bd) igazgatásszervező alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

be) nemzetközi közszolgálati menedzser alapképzési szakon szerzett szakképzettség;

c) felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:

ca) a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cb) a bűnügyi alapképzési szakon szerzett szakképzettség,

cc) a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség,

cd) a rendészeti alapképzési szakon vám- és pénzügyőr szakirányon szerzett szakképzettség;

d) középfokú végzettség az érettségi végzettség;

e) szakképesítés alatt érteni kell a technikusképesítést, a szakképesítés megszerzésének időpontjában hatályos Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítést, rész-szakképesítést, a szakképesítés-ráépülést, a mellék-szakképesítést, a szakképesítés-elágazást, valamint azt a 2020. január 1. után megszerezhető szakképesítést, szakmát és részszakmát is, amely az adott munkakörcsoportnál előírt szakképesítésnek megfeleltethető.

3. § A NAV vezetője által meghatározott munkakörcsoportban ezt nem zárja ki, minden munkakörcsoportban el kell fogadni megfelelő képesítésként

a) az államtudományi és közigazgatási felsőoktatási területen vagy

b) a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen

a közigazgatási képzési ágon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséget.

4. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkakör betöltésének további feltételeként – a 2. mellékletben meghatározottakon kívül – további szakképesítést, szakmai vagy közigazgatási gyakorlatot, továbbá idegennyelv-ismeretet is előírhat.

5. § A 2. melléklet szerinti képesítési előírások alól mentesítést kivételesen indokolt esetben, szolgálati érdekből a NAV vezetője adhat azzal, hogy csak a szakirányú jelleg alól adható mentesítés, a felsőfokú iskolai végzettség alól nem.

6. § A vezetői munkakörök képesítési követelménye megegyezik az adott vezető által irányított szakterülethez tartozó munkaköröknél meghatározott képesítési követelményekkel.

7. §1

3. A nyugdíj előtti rendelkezési állomány, valamint a könnyített szolgálatra való jogosultság szempontjából figyelembe vehető munkakörök

8. § A nyugdíj előtti rendelkezési állomány, valamint a könnyített szolgálatra való jogosultság szempontjából figyelembe vehető munkakörnek minősülnek a pénzügyőri munkakörök, valamint minden olyan munkakör, amely 2020. december 31-ig hivatásos szolgálati jogviszonyban került betöltésre.

4. A könnyített szolgálatban betölthető munkakörök, valamint az e körből kizárt tevékenységek

9. § (1) Könnyített szolgálatban foglalkoztatottal nem tölthető be az a munkakör, amely

a) nem biztosít lehetőséget részmunkaidős foglalkoztatásra, így különösen a vezetői munkakörök,

b) szokásosan a NAV székhelyén, telephelyén kívüli munkavégzési helyen látható el, és

c) a 3. melléklet szerint munkaköri pótlékra jogosító munkakörnek minősül.

(2) Az (1) bekezdésbe nem tartozó munkakörök könnyített szolgálatban elláthatóak.

5. A munkaköri pótlék

10. § (1) A munkaköri pótlékra jogosító munkaköröket, valamint az egyes munkakörökhöz kapcsolódó munkaköri pótlék mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A vezetői munkakör akkor minősül munkaköri pótlékra jogosító munkakörnek, ha az állománytábla szerint a vezető által vezetett szerv, szervezeti egység engedélyezett létszámához tartozó munkakörök legalább kétharmada munkaköri pótlékra jogosító munkakör. A vezető munkaköri pótléka megegyezik a vezetése alá tartozó szervhez, szervezeti egységhez tartozó munkakör munkaköri pótlékának mértékével.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

12. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet 2020. december 31-én hatályos 3. és 4. §-át kell alkalmazni a NAV Szj. tv. 257. § (8) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 2020. december 31-én hatályos 17/A. § (1) bekezdése szerint fennálló képzési kötelezettség tekintetében.

13. §2

14. §3

15. §4

1. melléklet a 21/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A pénzügyőri munkakörök

1. A pénzügyőri munkakörök

A

B

munkakör megnevezése

besorolási osztály

1

bűnügyi szakreferens

I.

2

határszolgálati vámreferens

I.

3

határszolgálati vámügyintéző

II.

4

járőr I.

I.

5

járőr II.

II.

6

kiképző

II.

7

nyomozó I.

I.

8

nyomozó II.

II.

9

oktató

I.

10

őrzésvédelmi ügyintéző

II.

11

rendészeti referens

I.

12

rendészeti szakreferens

I.

13

rendészeti ügyintéző

II.

14

vámigazgatási referens

I.

15

vámigazgatási szakreferens

I.

16

vámigazgatási ügyintéző

II.

17

szakértő

I.

2. Kiegészítő feltételek az egyes pénzügyőri munkakörökhöz

2.1. Az oktató munkakör akkor minősül pénzügyőri munkakörnek, ha a munkaköri fő feladatként pénzügyőri munkakörök feladatellátásához kapcsolódó oktatási tevékenységet lát el.

2.2. A szakértő munkakör akkor minősül pénzügyőri munkakörnek, ha munkaköri feladatként I. besorolási osztályba tartozó pénzügyőri munkakörbe tartozó feladatot lát el.

2. melléklet a 21/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

Képesítési előírások

1. Adóügyi munkakörcsoport

1.1. Az I. besorolási osztályban:

1.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, műszaki/ mérnök menedzseri, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, ingatlan-nyilvántartási szervező, nemzetbiztonsági, andragógiai, pedagógia, pedagógus, tanár, kommunikátor felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó; vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

1.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

1.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú; társadalombiztosítási, munkaügyi, személyügyi, személyzeti legalább felső középfokú szakképesítés; ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő; vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés;

1.2. A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség.

2. Bűnügyi munkakörcsoport

2.1. Az I. besorolási osztályban:

2.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, nemzetbiztonsági, biztonság- és védelempolitikai gazdasági mérnöki, üzemgazdászi, nemzetközi kapcsolatok szakreferensi/szakértői felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett szervezett bűnözés elleni tanácsadó vagy adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

2.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

2.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy rendészeti szervező szakképesítés;

2.2. A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség.

3. Ellenőrzési munkakörcsoport

3.1. Az I. besorolási osztályban:

3.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, mechatronikai mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, matematikusi, alkalmazott matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; vagy diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői; vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

3.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

3.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés; vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői, mechatronikai technikusi vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

3.1.4. belső ellenőrzési feladatok munkaterületen: a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott végzettségek, szakképzettségek, szakképesítések;

3.2. A II. besorolási osztályban:

3.2.1. középfokú közgazdasági végzettség;

3.2.2. középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú; vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés, közszolgálati ügyintéző, gazdasági informatikus, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

4. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

4.1. Az I. besorolási osztályban:

4.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, nemzetközi kapcsolatok szakreferensi/szakértői, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), pedagógus, tanár, andragógiai, levéltáros felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői; nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

4.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

4.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, könyvelés és adózás szakterületen szerzett vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

4.2. A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség.

5. Tervezési, elemzési munkakörcsoport

5.1. Az I. besorolási osztályban:

5.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, agrármérnöki (bármely szakirányon), mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, szociológusi, matematikusi, alkalmazott matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

5.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

5.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

5.2. A II. besorolási osztályban:

5.2.1. középfokú közgazdasági, informatikai végzettség;

5.2.2. középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú; informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

6. Vámigazgatási munkakörcsoport

6.1. Az I. besorolási osztályban:

6.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), gépészmérnöki, gazdálkodási mérnök, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi, nemzetközi kapcsolatok szakreferensi/szakértői felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

6.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

6.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

6.2. A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség;

7. Rendészeti munkakörcsoport

7.1. Az I. besorolási osztályban:

7.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi, nemzetközi kapcsolatok szakreferensi/szakértői felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

7.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

7.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

7.2. A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség;

8. Végrehajtási munkakörcsoport

8.1. Az I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

8.2. A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség.

9. Beruházási, ellátási munkakörcsoport

9.1. Az I. besorolási osztályban:

9.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti, műszaki, informatikai, honvédelmi/ nemzetvédelmi és katonai, gazdasági mérnöki, üzemgazdászi, műszaki/mérnök menedzseri logisztikai menedzseri felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

9.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

9.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés;

9.1.4. Közbeszerzési feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb szakképzettség, szakképesítés;

9.2. A II. besorolási osztályban:

9.2.1. középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari, elektronikai, nyomdaipari, közlekedési, gépészeti, logisztikai, szállítmányozási, gépjármű-építési, szerelési logisztikus, raktáros, raktárvezetői, bőrdíszműves végzettség;

9.2.2. ruhaipari technikusi végzettség;

9.2.3. középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú vagy műszaki, ipari és építőipari szakterületen szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség, vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

10. Biztonsági munkakörcsoport

10.1. Az I. besorolási osztályban:

10.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti (büntetés-végrehajtási szakirány is), nemzetbiztonsági, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, informatikai, híradástechnikai, távközlési, mechanikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai, villamosmérnöki, építőmérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), gazdasági mérnöki, üzemgazdászi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szakértő, mérnök-közgazdász, pénzügyi vállalkozási szakértő szakképzettség;

10.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés vagy szakosító továbbképzésben szerzett általános informatikus;

10.2. A II. besorolási osztályban:

középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói, biztonságszervezői, vagyonőr, személy- és vagyonőr, biztonsági őr, testőr, biztonságtechnikai szerelő, kezelő, biztonságtechnika-kezelő, elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi-rendszer szerelő szakképesítés vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

11. Humánigazgatási munkakörcsoport

11.1. Az I. besorolási osztályban:

11.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi, tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező, személyügyi szakértő/szervező/szaktanácsadó, közszolgálati személyügyi menedzser, humánmenedzser, személyügyi és emberi erőforrás szaktanácsadó/menedzser, adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon / pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vámigazgatás-szervezői szakképzettség vagy a humánigazgatási feladatoknak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett egyéb szakképzettség;

11.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

11.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés;

11.2. A II. besorolási osztályban:

11.2.1. középfokú közgazdasági végzettség;

11.2.2. középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen szerzett, munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés vagy gazdasági informatikus, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség, vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

12. Pénzügyi, számviteli munkakörcsoport

12.1. Az I. besorolási osztályban:

12.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, gazdasági mérnöki, üzemgazdászi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

12.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

12.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint társadalombiztosítási vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

12.2. A II. besorolási osztályban:

12.2.1. középfokú közgazdasági végzettség;

12.2.2. középfokú végzettség, valamint munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség, vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

13. Egyéb munkakörcsoport

13.1. Az I. besorolási osztályban:

13.1.1. Kommunikációs feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, kommunikáció és médiatudományi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett, informatikai, rendészeti, rajz- és vizuális kommunikáció, politológus felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

13.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

13.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú vagy grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés;

13.1.4. Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, bölcsésztudományi, rendészeti, nemzetközi kapcsolatok szakreferens/szakértő felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett szakfordító és tolmács szakképzettség;

13.1.5. Különös hatásköri ügyek munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés;

13.1.6. Tanácsadói feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon) felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/ vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

13.1.7. Szabálytalansági koordinációs munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

13.1.8. Analitikai feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség.

13.2. A II. besorolási osztályban:

Analitikai feladatok munkaterületen: középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint mérnökasszisztensi; vagy vegyipari szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés.

14. Informatikai munkakörcsoport

14.1. Az I. besorolási osztályban:

14.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), gazdasági mérnöki, üzemgazdászi, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, szervező üzemmérnök, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

14.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

14.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

14.2. A II. besorolási osztályban:

14.2.1. középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség;

14.2.2. középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség, vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

15. Egészségügyi munkakörcsoport

15.1. Az I. besorolási osztályban:

egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert felsőfokú szakképzésben megszerzett szakképesítés, felsőoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá egészségügyi szakirányú szakmai képzés, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés során megszerzett képzettség;

15.2. A II. besorolási osztályban:

15.2.1. középfokú egészségügyi végzettség;

15.2.2. középfokú végzettség, valamint egészségügyi tevékenység folytatására jogosító, Magyarországon szerzett, valamint a külföldön szerzett és Magyarországon honosított, illetve elismert szakképzés keretében megszerzett szakképesítés vagy szakképzettség, egészségügyi ágazati képzés keretében megszerzett szakképesítés.

16. Kulturális, üdültetési munkakörcsoport

16.1. Az I. besorolási osztályban:

16.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi, tanári, informatikus könyvtárosi, kommunikáció és médiatudományi, turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, rekreáció-szervezési és egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai, zeneművészeti felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

16.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés;

16.2. A II. besorolási osztályban:

16.2.1. középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, zeneművészeti végzettség;

16.2.2. középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői, vendéglátásszervező-vendéglősi, élelmezésvezetői, élelmezési menedzseri, vendéglátó és idegenforgalmi menedzseri, szállodai portás-recepciósi, segédkönyvtárosi, segédlevéltárosi és ügykezelői, sportszervezői, kiadványszerkesztői, műtárgyvédelmi munkatársi, múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés.

17. Képzési, oktatási munkakörcsoport

17.1. Az I. besorolási osztályban:

17.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, emberi erőforrás (humánmenedzser), kommunikáció és médiatudományi , rajz- és vizuális kommunikáció, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), pedagógus, tanár, modern filológia képzési ágban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

17.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

17.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

17.2. A II. besorolási osztályban:

17.2.1. középfokú közgazdasági végzettség;

17.2.2. középfokú végzettség, valamint munkaügyi, oktatásszervezői, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés, vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

18. Szakmai értékelő, elemző és kockázatkezelési munkakörcsoport

18.1. Az I. besorolási osztályban:

18.1.1. felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki (bármely szakirányon), mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

18.1.2. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség;

18.1.3. felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés;

18.2. A II. besorolási osztályban:

18.2.1. középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség;

18.2.2. középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés, vagy felsőoktatási szakképzésben gazdaságtudományok vagy informatika képzési területen megszerzett szakképzettség.

3. melléklet a 21/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

A munkaköri pótlékra jogosító munkakörök és a munkaköri pótlék mértéke

1. A munkaköri pótlékra jogosító munkakörök és a munkaköri pótlék mértéke

A

B

munkakör megnevezése

munkaköri pótlék összege

1

határszolgálati vámreferens

77 300 Ft

2

határszolgálati vámügyintéző

77 300 Ft

3

járőr I.

77 300 Ft

4

járőr II.

77 300 Ft

5

nyomozó I.

77 300 Ft

6

nyomozó II.

77 300 Ft

7

operatív adóellenőr I.

57 975 Ft

8

operatív adóellenőr II.

57 975 Ft

9

ügyfélkapcsolati referens

48 650 Ft5

10

ügyfélkapcsolati ügyintéző

48 650 Ft6

11

végrehajtó I.

57 975 Ft

12

végrehajtó II.

57 975 Ft

13

szakértő

48 650 Ft7

14

57 975 Ft

15

77 300 Ft

2. Kiegészítő feltételek az egyes munkakörökhöz

2.1. Az ügyfélkapcsolati referens és az ügyfélkapcsolati ügyintéző kizárólag területi szervnél jogosult munkaköri pótlékra.

2.2. A szakértő abban az esetben jogosult munkaköri pótlékra, ha munkaköri feladatként ügyfélkapcsolati referens, operatív adóellenőr I., illetve végrehajtó I., határszolgálati vámreferens, járőr I., illetve nyomozó I. munkakörbe tartozó feladatokat is ellát.

2.2.1.8 A szakértő munkaköri pótléka 48 650 Ft, ha munkaköri feladatként ügyfélkapcsolati referens munkakörbe tartozó feladatokat is ellát.

2.2.2. A szakértő munkaköri pótléka 57 975 Ft, ha munkaköri feladatként operatív adóellenőr I., illetve végrehajtó I. munkakörbe tartozó feladatokat is ellát.

2.2.3. A szakértő munkaköri pótléka 77 300 Ft, ha munkaköri feladatként határszolgálati vámreferens, járőr I., illetve nyomozó I. munkakörbe tartozó feladatokat is ellát.

1

A 7. §-t a 4/2023. (VII. 24.) PM rendelet 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 26. §-át.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:9 mezője a 7/2023. (IX. 13.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:10 mezője a 7/2023. (IX. 13.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:13 mezője a 7/2023. (IX. 13.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet 2.2.1. pontja a 7/2023. (IX. 13.) PM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére