• Tartalom

217/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

217/2020. (V. 21.) Korm. rendelet

a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről

2020.12.21.

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) BM OKF: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve;

b)1 lakosság: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által meghatározott területen tartózkodó mobil rádiótelefon szolgáltatás végfelhasználói, ideértve ezen a meghatározott területen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188. § 9. pontja szerinti barangolási helyzetben levő mobil rádiótelefon szolgáltatást igénybe vevő végfelhasználókat is;

c) megfelelő szolgáltatás: a szolgáltató technikai lehetőségei függvényében az együttműködési megállapodásban meghatározott, adott időtartam alatt kiküldendő SMS-ek száma;

d) szolgáltató: a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató.

2. § A BM OKF és a szolgáltató az Eht. 92/C. §-ában és 145/A. §-ában, valamint az e rendeletben foglalt feladatok teljesítésével és a megfelelő szolgáltatás biztosításával összefüggő részletes szabályokat írásbeli együttműködési megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) határozza meg.

3. § A megállapodásnak tartalmaznia kell

a) az Eht. 92/C. § (2) bekezdése szerinti rendszer (a továbbiakban: rendszer) műszaki követelményeit,

b) az összekapcsolási pontok definiálását,

c) a tesztüzem feltételeit,

d) a rendszer kiépítésének határidejét,

e) a BM OKF és a szolgáltató közötti biztonságos kommunikáció módját,

f) a szolgáltató által vállalt, legalább a megfelelő szolgáltatás biztosítására vonatkozó nyilatkozatát, valamint

g) a lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának szabályait, határidejét.

4. § A rendszert a BM OKF felügyeletével végrehajtott sikeres tesztüzem lefolytatását követően lehet működtetni.

5. § A szolgáltató az Eht. 145/A. § (1) bekezdése és a megállapodás alapján köteles a BM OKF-től hiteles és védett kommunikációs csatornán érkezett információknak a lakosság részére történő eljuttatását haladéktalanul, de legfeljebb harminc percen belül megkezdeni.

6. § (1) A BM OKF és a szolgáltató a megállapodás megkötése érdekében egyeztetési eljárás lefolytatását kezdeményezheti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatalának főigazgatójánál.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti egyeztetési eljárás eredménytelenül zárul, és a megállapodás az egyeztetési eljárás megkezdésétől számított harminc napon belül sem jön létre, az NMHH Hivatala általános hatósági felügyeleti eljárást indít.

7. § (1) Ha a megállapodás – a szolgáltatónak felróható okból – határidőben nem jön létre, továbbá, ha a szolgáltató nem biztosította a megfelelő szolgáltatást, vagy egyéb módon nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, erről a BM OKF főigazgatója az NMHH Hivatalának – a rendelkezésére álló valamennyi információ átadásával – bejelentést tesz.

(2) Az NMHH Hivatala az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követően hivatalból általános hatósági felügyeleti eljárást indít.

8. § (1) A mobil rádiótelefon szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándék NMHH-nak történt bejelentését követő húsz napon belül a szolgáltató kezdeményezi a BM OKF-nél a megállapodás megkötését.

(2) A szolgáltató és a BM OKF a megállapodást legkésőbb a szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatóként történő nyilvántartásba vételét követő húsz napon belül megköti, ennek érdekében a felek egymással egyeztetnek és együttműködnek.

9. § A BM OKF és a szolgáltató a megállapodást legalább évente egy alkalommal felülvizsgálja. A megállapodás végrehajtásával kapcsolatos körülmények előre nem látható lényeges változása esetén a BM OKF és a szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja egymást, és szükség esetén kezdeményezik a másik félnél a megállapodás módosítását.

10. § Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.

11. § A BM OKF és a szolgáltató a megállapodást első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő húsz napon belül köti meg.

12. § Ez a rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést biztosítja.

1

Az 1. § b) pontja az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 126. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére