• Tartalom

22/2020. (XII. 30.) PM rendelet

22/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2021.12.24.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont c) pontjában, 13. és 14. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 21. alpont b) pontjában, 27. és 28. alpontjában, 37. alpont a) pontjában és 41. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletében meghatározott, a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait az 1–11. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást folyósít, valamint

b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot.

4. § (1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

(2) A 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a Duna Transznacionális Program keretében nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

a) az innováció keretfeltételeinek javítása, üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése,

b) transznacionális vízgazdálkodás és árvízvédelem,

c) a természeti és kulturális örökség, valamint az erőforrások fenntartható használata,

d) ökológiai folyosók helyreállítása és menedzsmentje,

e) felkészülés a katasztrófakockázatok kezelésére,

f) környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek fejlesztése,

g) az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása,

h) jelentősebb társadalmi kihívások kezelésére szolgáló intézményi kapacitások növelése.

(3) A 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján az Interreg Central Europe transznacionális együttműködési program keretében nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

a) vállalkozói kompetenciák és készségek javítása, az innovációs rendszerek szereplői közötti fenntartható kapcsolatok javítása,

b) energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát támogató stratégiák, megoldások kidolgozása,

c) területi alapú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása,

d) mobilitás tervezési kapacitások fejlesztése a funkcionális városi területeken az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátás érdekében,

e) természeti és kulturális örökség, erőforrások védelme, fenntartható használata,

f) funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának fejlesztése,

g) regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációja.

(4) A 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján az Interreg Europe interregionális együttműködési program keretében nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

a) a kutatási és innovációs struktúrák és kapacitások fejlesztése, különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében,

b) a regionális innovációs láncban található szereplők innovációs teljesítményének javítása az „intelligens specializáció” és az innovációs lehetőségek területén,

c) a közép- és kisvállalkozások növekedési és innovációs kapacitásainak fejlesztése,

d) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása különösen az intelligens szakosodási stratégiák keretében,

e) a természeti és kulturális örökség védelme és fejlesztése,

f) az erőforrás-hatékonyság növelése, a zöld növekedés és az ökoinnováció elősegítése.

2. Értelmező rendelkezések

5. § A 3. alcím alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

5. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom.

3. Csekély összegű támogatás

6. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(9) A kedvezményezettnek a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig kell megőriznie.

(10) Csekély összegű támogatások esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

8. § A 4. mellékletben foglalt táblázat 4. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

8/A. §2 E rendeletnek a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról szóló 12/2021. (X. 6.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésével és 2. mellékletével megállapított 7. mellékletében foglalt táblázat M:2. mezőjét a 2021. január 1-jétől vállalt kötelezettségekre is alkalmazni kell.

9. §3

1. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez


I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
0X11513_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításá-
nak
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

000187

 

 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség támogatása.

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

 

 

A Kincstáráltali utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

4.

000220

 

 

Magyar Szocialista Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Szocialista Párt támogatása.

Magyar Szocialista Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

5.

294102

 

 

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt támogatása.

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

6.

294113

 

 

Lehet Más a Politika

A Párt tv. 5. §-a alapján a Lehet Más a Politika támogatása.

Lehet Más a Politika

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

7.

000208

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Kereszténydemokrata Néppárt támogatása

Kereszténydemokrata Néppárt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

8.

347451

 

 

Demokratikus Koalíció

A Párt tv. 5. §-a alapján aDemokratikus Koalíció támogatása.

Demokratikus Koalíció

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

9.

347462

 

 

Párbeszéd Magyarországért Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Párbeszéd Magyarországért Párt támogatása.

Párbeszéd Magyarországért Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

10.

 

 

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

375473

 

 

Momentum Mozgalom

A Párt tv. 5. §-a alapján a Momentum Mozgalom támogatása.

Momentum Mozgalom

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

12.

375484

 

 

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatása.

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

13.

 

Pártalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

253967

 

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványtámogatása.

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

15.

253956

 

Táncsics Mihály Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Táncsics Mihály Alapítvány támogatása.

Táncsics Mihály Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

16.

301091

 

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatása.

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

17.

294235

 

Ökopolisz Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapjánazÖkopolisz Alapítvány támogatása.

Ökopolisz Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

18.

271745

 

Barankovics István Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Barankovics István Alapítvány támogatása.

Barankovics István Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

19.

348017

 

Megújuló Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Megújuló Magyarországért Alapítvány támogatása.

Megújuló Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

20.

349528

 

Új Köztársaságért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján azÚj Köztársaságért Alapítvány támogatása.

Új Köztársaságért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párttv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

21.

376062

 

Savköpő Menyét Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Savköpő Menyét Alapítvány támogatása

Savköpő Menyét Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

22.

377262

 

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány támogatása.

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

23.

 

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

303580

 

Közszolgálati hozzájárulás

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Média tv.) rögzített médiapolitikai célok megvalósítása.

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

 

 

A Kincstár által a Média tv. 136. § (4) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

2. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez


XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
0X11515_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

285012

 

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok

A Kvtv.
10. melléklete szerint.

Igen

Vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

 

Bethlen Gábor AlapkezelőNonprofit Zrt.

 

 

3. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez


XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
0X11516_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

375773

 

Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok

A Kvtv.
10. melléklete szerint.

Igen

Vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

4. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez4


XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a.

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b.

355851

 

 

Tőkeemelések

Az előirányzat célja a pénzügyminiszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok részére tőkeemelés nyújtása.

Gazdasági társaságok

 

 

Egy összegben történő kifizetéssel

 

 

 

 

 

1c.

393339

 

 

Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások

Az előirányzat fedezetet biztosít tőkealapok saját tőkéjének befizetésére.

A Kormány döntése alapján

 

 

Egy összegben történő kifizetéssel

 

 

 

 

 

2.

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

001360

 

 

Céltartalékok

A Kvtv. 4. § (1) bekezdése szerinti célok.

Költségvetési szervek, egyházi jogi személyek, önkormányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint a Kvtv. 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szervek.

Az államháztartásért felelős miniszter intézkedése.

 

Előirányzat átcsoportosítás

Előirány-
zat módosí-
tással, az intézke-
désben meghatá-
rozottak szerint.

 

 

 

 

4.

384973

 

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és – az URBACT program kivételével – az interregionális együttműködési programokban történő eredményes magyarországi részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz,
b) a Duna Transznacionális, az Interreg Central Europe és az Interreg Europe programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai társfinanszírozásához,
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,
bc) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény alapján fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény kedvezményezettje a megvalósítás alatt álló projektrésze tekintetében változatlan megelőlegezéséhez és változatlan hazai társfinanszírozás mértékéhez,
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések teljesítéséhez,
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság, európai területi társulás, Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet, egyéb szervezet. A hazai társfinanszírozás esetén a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére - vezető kedvezményezettként a program számlájára - határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget az államháztartásról szóló tör-vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.). szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv, vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

1. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás nélkül a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezmény
ezettjeivel támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján.
2. Megelőle-
gezés esetén a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezmény-ezettjeivel a programszintű támogatási döntést követően, a közreműködő szervezet értesítésének kézhezvételétől számított 90 napon belül benyújtott támogatási kérelem alapján - az uniós támogatási szerződés hatályba-
lépését követően - megkötött támogatási szerződés alapján.

előleg biztosítható

Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan.

Megelő-
legezés esetén az utolsó uniós hozzá-
járulás-
részlet kifizeté-
sének a hazai kedvez-
ményezett számláján történt jóváírását követő
30 napon belül. Irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladato-
kat ellátó költség-
vetési szerv részére biztosított vissza-
térítendő támogatás esetén az uniós forrás az irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladato-
kat ellátó költség-
vetési szerv számláján történő jóváírást követő
30 napon belül.

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) jelzálogjog,
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

 

 

igénybe vehető

5.

385028

 

Európai Területi Együttműködés (2021-2027)

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és - az URBACT program kivételével - az interregionális együttműködési programokban történő eredményes magyarországi részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz,
b) a Duna Transznacionális Program, az Interreg Central Europe és az Interreg Europe programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek
ba) hazai társfinanszírozásához központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének európai uniós hozzájárulás által nem finanszírozott mértékéig, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész teljes költségvetésének európai uniós hozzájárulás által nem finanszírozott részének öt százalékponttal csökkentett mértékéig,
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések teljesítéséhez,
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság, európai területi társulás, Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet, egyéb szervezet. A hazai társfinanszírozás esetén a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére - vezető kedvezményezettként a program számlájára - határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget az Ávr. szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési szerv, nem európai területi társulás, vagy nem megyei önkormányzat akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 300 ezer eurót.

1. Hazai társfinanszírozás esetén külön pályáztatás nélkül a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezmény
ezettjeivel támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján.
2. Megelőle-
gezés esetén a programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettjeivel a programszintű támogatási döntést követően, a közreműködő szervezet értesítésének kézhezvételétől számított 90 napon belül benyújtott támogatási kérelem alapján - az uniós támogatási szerződés hatályba-
lépését követően - megkötött támogatási szerződés alapján.

előleg biztosítható

Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

Megelő-
legezés esetén az utolsó uniós hozzá-
járulás-
részlet kifizeté-
sének a hazai kedvez-
ményezett számláján történt jóváírását követő
30 napon belül. Irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladato-
kat ellátó költség-
vetési szerv részére biztosított vissza-
térítendő támogatás esetén az uniós forrás az irányító hatóság, az audit és igazoló hatósági feladato-
kat ellátó költség-
vetési szerv számláján történő jóváírást követő
30 napon belül.

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) jelzálogjog,
c) hitelintézet által nyújtott garancia.

 

 

igénybe vehető

5. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez


XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
0X11520_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

2.

 

 

Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

3.

303868

 

 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A vasúti pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti pályaműködtetést végző társaságok.

A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött pályaműködtetési szerződés záradékában határozza meg.

 

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)folyósítja.

 

 

Innová-
ciós és Technoló-
giai Miniszté-
rium (a továbbiak-
ban: ITM)

 

 

4.

4.

348273

 

 

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok.

A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

ITM

 

 

5.

5.

348284

 

 

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok.

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatást végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyó-sítja.

 

 

ITM

 

 

6.

6.

359595

 

 

Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése

Az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, elővárosi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok.

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a társasággal kötött elővárosi személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

ITM

 

 

7.

7.

059262

 

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

A költségvetési támogatás a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket téríti meg.

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Utólagos utalványozás havonta.

 

A folyósításról havi elszámolás alapján a NAV gondoskodik.

 

 

ITM

 

 

6. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez


XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
0X11522_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Családi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

003539

 

 

 

Családi pótlék

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Cst.) meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

5.

018911

 

 

 

Anyasági támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

6.

011462

 

 

 

Gyermekgondozást segítő ellátás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

7.

226099

 

 

 

Gyermeknevelési támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szervadatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

8.

245623

 

 

 

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Pótszabadság rendelet) meghatározott cél.

A Pótszabadság rendeletben meghatározottjogosulti kör.

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

9.

267434

 

 

 

Életkezdési támogatás

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fétám. tv.) meghatározott cél.

A Fétám. tv-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A Kincstár a kifizetéseket a Fétám. tv. alapján teljesíti.

 

 

Kincstár

 

 

10.

265990

 

 

 

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott cél.

A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a, 68/B. §-a és 68/D-E. §-a alapján, továbbá a támogatások teljesítéséhez igazodóan végzi.

 

 

Kincstár

 

 

11.

329851

 

 

 

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

A Gyvt.-ben meghatározott cél.

A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a Gyer. 69-76. §-a alapján végzi.

 

 

Kincstár

 

 

12.

329806

 

 

Korhatár alatti ellátások

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben (a továbbiakban: Járandóság törvény), továbbá az egyszeri juttatásról szólótörvényben vagy kormányrendeletben (a továbbiakban: Ejsz.) meghatározott cél.

A Járandóság törvényben valamint az Ejsz.-ben megahatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

13.

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

387884

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szénjárandóság rendelet), a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítéséről szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM együttes rendeletben (a továbbiakban: Bányászati keresetkiegészítés rendelet), a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Termelőszövetkezeti járadék rendelet), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fot.), a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.), az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Polrehab. R.), az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetve egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvényben (a továbbiakban: Felülvizsgálat törvény), a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: MTAr.), a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről szóló 141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nyher.), a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvényben (a továbbiakban: Művészjáradék törvény), az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szabadságelvonás rendelet), a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.) a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szépkorúak rendelet), a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a továbbiakban: TB MT rendelet), a cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben (a továbbiakban: Cukorbetegek rendelet), az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bányász kedvezmény rendelet) és az Ejsz.-ben meghatározott cél.

A Bt.-ben, a Szénjárandóság rendeletben, a Bányászati keresetkiegészí-tés rendeletben, a Termelőszövetkezeti járadék rendeletben, a Fot-ban, a Hjt-ben, a Szoc. tv.-ben,a Polrehab R.-ben, a Felülvizsgálat törvényben, az MTAr.-ben, az Ngtv-ben, az Nhpr-ben, az Nyher.-ben a Művészjáradék törvényben, a Szabadságelvonás rendeletben, a Pttv-ben, a Szépkorúak rendeletben, a TB MT rendeletben, a Cukorbetegek rendeletben, a Bányász kedvezmény rendeletben és az Ejsz.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

15.

348562

 

 

 

Járási szociális feladatok ellátása

A Szoc. tv.-benmeghatározott cél.

A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítását az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint végzi a Kincstár.

 

 

Kincstár

 

 

16.

 

 

 

Különféle jogcímen adott térítések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

030560

 

 

 

Közgyógyellátás

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör.

 

 

A kiadás teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár az Ávr.139. § (1b) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

18.

387895

 

 

 

Egyéb térítések

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott cél. Az előirányzat emellett a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

Egészségbiztosítási Alap, a folyósított ellátások utáni térítés esetén az ellátást folyósító szerv.

 

 

Az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás vonatkozásában az előirányzat folyósítása az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján havonta végzi a Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. § (1) bekezdése alapján. A folyósított ellátások utáni térítés folyósítás havonta, egyenlő részletekben történik.

 

 

Kincstár

 

 

7. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez5


XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
1X08539N_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Visz-
sza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

295980

 

Peres ügyek

A magyarországi jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, az államot terhelő kifizetések finanszírozása.

A stabil vérkészítménytől HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítését szolgálja.

Az állam polgári jogviszonyokban történő képviselete ügyvédi és bírósági költségeinek biztosítása (külföldi székhelyű ügyvédi irodákkal kötött jogi szerződések esetén általános forgalmi adókötelezettség teljesítése is).

Az állammal szemben kezdeményezett valamennyi választottbírósági eljárás költségeire, illetve az államot bármely nemzetközi választottbíróság vagy külföldi rendes bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre, továbbá az állam adós elleni végrehajtási eljárásban az államot terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségekből eredő kifizetések finanszírozása.

Jogerős döntésben foglaltak szerint megjelöltek, stabil vérkészítménytől HCV-
vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok, ügyvédek, ügyvédi irodák, választottbíróságok, bíróságok.

 

 

A kártalanításról szóló megállapodás, jogerős és végrehajtható, illetőleg előzetesen végrehajtható bírósági határozat, eljárási díj- és költségfizetési kötelezettséget megállapító határozat, ügyvédi megbízási szerződések alapján.

 

 

Kincstár, azzal, hogy a következő feladatok tekintetében a Miniszter-
elnöki Kormányiroda jár el: a kötelezettség-
vállalás és annak előkészítése, a kapcsolódó teljesítés-
igazolás, érvényesítés, valamint a Kincstár részére a kötelezettség-
vállalásokkal, illetve kötelezett-
ségekkel kapcsolatos adat-
szolgáltatás.

 

 

3.

368206

 

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján kijelölt egyetemes postai szolgáltató.

Az előirányzat kezelője a rendelkezésre álló forrás mértékéig gondoskodik a szolgáltató részére történő kifizetésről.

 

Az előirányzat kezelője a szolgáltató által benyújtott kompenzációs igényt ellenőrzi és a teljesítés elfogadását követően a költségvetési előirányzaton rendelkezésre álló forrás mértékéig 30 napon belül gondoskodik a kompenzáció szolgáltató részére történő kifizetéséről.

 

 

Miniszter-
elnöki Kormány-
iroda

 

 

4.

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

297102

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

Év közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozása és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlása.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok.

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként.

Az előirány-
zat átcso-
portosí-
tásról szóló Korm. Határo-
zatban megha-
tározott időpont.

 

 

 

 

8. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez


XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
0X11529_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Devizahitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

028475

 

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK. Zrt.) útján jár el. Az ÁKK Zrt. az Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

4.

 

 

 

Egyéb devizahitelek kamata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Devizakötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

334295

 

 

Nemzetközi devizakötvények

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

7.

358751

 

 

Belföldi devizakötvények

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

8.

358773

 

Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

9.

 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

Forinthitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

007560

 

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

12.

 

 

Államkötvények kamatelszámolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

007537

 

 

 

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

15.

358828

 

 

 

Lakossági kötvények

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

16.

223098

 

 

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

17.

 

 

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

233563

 

 

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

19.

233574

 

 

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

20.

358839

 

Repóügyletek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

21.

 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

007614

 

Jutalékok és egyéb költségek

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

1. A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

2. Az összeget a Kincstár a függő ügynökkel történő elszámolás alapján folyósítja

 

 

ÁKK Zrt.

kivéve a függő ügynökkel történő elszámolás esetét ahol a Kincstár

 

 

23.

014803

 

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

A Gst. 13.§-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

24.

233321

 

Adósságkezelés költségei

Adósságkezelés költségeinek fedezése.

ÁKK Zrt.

 

 

Az összeget a Kincstár minden hónap 5-éig folyósítja egyenlő részletekben.

 

 

Kincstár

 

 

9. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez6


XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
1X11955M_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrás-
ból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

387995

Babaváró támogatások

A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Babaváró rendelet) alapján a jogosultak számára a banki költségtérítés, a tartozás elengedésből adódó elszámolás, és a kamattámogatás biztosítása.

A Babaváró rendelet 13. § (1) bekezdése,21. § (4) bekezdése és23. § (3) bekezdése szerinti hitelintézet.

A Babaváró rendelet 13. § (1) bekezdés, 21. § (4) bekezdése és 23. § (3) bekezdése szerint.

 

A Babaváró rendelet 13. § (1) bekezdés, 21. § (4) bekezdése és 23. § (3) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

2.

388006

Diákhitel konstrukciók támogatása

Diákhitellel rendelkezők gyermekvállalásának támogatása és diákhitel konstrukció kamattámogatása.

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hallgatói hitelrendszer rendelet) meghatározott kör.

 

 

A támogatás folyósítása a Hallgatói hitelrendszer rendelet 18/D. §-a, 23/D. §-aés 29. §-a alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

3.

196835

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

A közszolgáltatási utazási kedvezményekből származó bevételkiesés ellentételezése.

A közlekedési szolgáltató, ha a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, vagy a közlekedésszervező, ha a közszolgáltatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését végzi.

Az Sztv. felhatalmazása alapján

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Menetdíj rendelet) alapján.

 

A támogatás folyósításával kapcsolatban az Sztv.-ben és a Menetdíj rendeletben

nem szabályozott kérdésekben a NAV az adózás rendjéről szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.

 

 

NAV

 

 

4.

 

Egyéb költségvetési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Vegyes kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

031006

 

 

Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások

A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendeletből (a továbbiakban: Tvr.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényből
(a továbbiakban: Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényből (a továbbiakban: Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényből eredő fizetési kötelezettségek kiegyenlítése.
Az állami szanálási eljárás megszűnésével kapcsolatos feladatokról szóló 28/1992.
(XII. 4.) PM rendeletben (a továbbiakban: Szanálási rendelet) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok elvégzése.

Felszámolók, végelszámolók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok.

 

 

A Tvr-ben, a Cstv.-ben és a Ctv.-ben és a Szanálási rendeletben meghatározott módon.

 

 

 

 

 

7.

031028

 

 

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

A pénzügyminiszter által képviselt állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott kártérítések, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek megtérítése.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése.

Emellett az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat III. 1. pontja szerinti igények forrásbiztosítása is ezen előirányzatról történik.

Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján az állam által kártérítésben részesülő magánszemélyek.

 

 

A jogerős bírósági határozatok, ítéletek, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján.

 

 

 

 

 

8.

031039

 

 

Egyéb vegyes kiadások

a) Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak rendezésére, a külföldiek földmegváltási ügyeinek rendezésére, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezésére szolgál.

b) Az előirányzat a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-be történő beszállításához kapcsolódó feladatok ellátására szolgál.

c) Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült

költségek megtérítésére.
d) Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és
a VIBER költségeit, Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait.

e) Fedezetül szolgál továbbá az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásoknak.

f) Az előirányzat szolgál az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)
1. mellékletében szereplő, kizárólag bevételi előirányzattal megtervezett központi kezelésű előirányzatok kiadásainak elszámolására, ha év végén – az Áhsz. 40. § (3) bekezdése szerint – a közhatalmi bevételek bármely időpontban történő visszatérülése miatt év végén a bevétel teljesítése negatív előjelű lenne.

g) Az előirányzat a NAV végrehajtói letéti számlaintegráció kapcsán felmerülő központi költségvetési fedezet biztosítására szolgál.

Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek, természetes személyek.

 

 

 

 

 

Kincstár

 

 

9.

202996

 

 

1% SZJA közcélú felhasználása

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék.
A magánszemély e jogának megvalósulását szolgálja az előirányzat.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szf. tv.) meghatározott kedvezményezetti kör.

 

 

A NAV az e célra megnyitott számláról – azSzf. tv. 3. §-a előírásainak figyelembevételével – a támogatást folyósítja.

 

 

NAV

 

 

10.

220822

 

 

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 8/A. § (2) bekezdése,és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V.20.) PM rendelet (a továbbiakban:Exim rendelet). alapján az Eximbank Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t megillető, az állam részére behajtott követelések után járó jutalék kifizetése.

Eximbank Zrt. és MEHIB Zrt.

 

 

Az Exim rendelet alapján.

 

 

Kincstár

 

 

11.

331173

 

 

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kapcsolatos kiadások teljesítése.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló

2011. évi LXXXV. törvényben meghatározott jogosulti kör.

 

 

Visszaigénylési eljárást követően a NAV a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés céljából nyitott számláról folyósítja.

 

 

NAV

 

 

12.

 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

016412

 

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Az Eximbank Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az Exim rendeletalapján.

az Eximbank Zrt-n keresztül a garancia jogosultja

 

 

Az Exim rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

14.

016423

 

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség

A MEHIB Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt biztosítási ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az Exim rendelet alapján.

a MEHIB Zrt.-n keresztül a biztosítás jogosultja

 

 

Az Exim rendelet benmeghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

15.

031183

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia beváltásával, illetve az ebből eredő követelés behajtásával összefüggő fizetési kötelezettség teljesítése az állami viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet
(a továbbiakban: Viszontgarancia rendelet) alapján.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

 

 

A Viszontgarancia rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

16.

208471

 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia beváltásával, illetve az ebből eredő követelés behajtásával összefüggő fizetési kötelezettség teljesítése a Viszontgarancia rendelet alapján.

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

 

 

A Viszontgarancia rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

17.

388017

 

Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt állami készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése és a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban:
Kezesség rendelet) meghatározottak szerint. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján.

 

 

NAV

 

 

18.

254012

 

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által állami készfizető kezesség mellett nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

 

 

A Kezesség rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

19.

001436

Pénzbeli kárpótlás

1. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben (a továbbiakban: Kárpótlási törvény.) foglaltak végrehajtása.

2. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: Párizsi Békeszerződés törvény.) végrehajtása.

3. Az előirányzat a pénzbeli kárpótlási előirányzatokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

1. A Kárpótlási törvényben meghatározott jogosulti kör.

2. A Párizsi Békeszerződés törvényben meghatározott jogosulti kör.

3. A folyósítást végző szerv folyósítási költségtérítésben részesül.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

20.

 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

368317

 

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

Az előirányzat a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeként szolgál.

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint végzi.

 

 

Kincstár

 

 

23.

 

 

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

266101

 

 

Járulék címen átadott pénzeszköz

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben meghatározott személyek után a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét biztosítja az előirányzat.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr.136. § (2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

25.

338439

 

 

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

Az előirányzat az Egészségbiztosítási Alap bevételeként szolgál.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint végzi.

 

 

Kincstár

 

 

26.

 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

295991

 

IBRD alaptőkeemelés

Magyarországnak a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése.

Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

28.

346739

 

IFC tőkeemelés

IFC általános és szelektív tőkeemelése.

Nemzetközi Pénzügyi Társaság

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

29.

208987

 

CEB tagdíj

Magyarországnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése.

Európa Tanács Fejlesztési Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

30.

257978

 

Bruegel tagdíj

Magyarországnak a brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése

Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

31.

352040

 

AIIB alaptőke hozzájárulás

Az Ázsiai Infrastruktúrális Beruházási Bankhoz történő csatlakozásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése.

Ázsiai Infrastruktúrális Beruházási Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

32.

379617

 

NBB tőkeemelés

Magyarországnak a Nemzetközi Beruházási Bankban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése.

Nemzetközi Beruházási Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

33.

010795

 

IDA alaptőke-hozzájárulás

A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulásalapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás teljesítése.

Nemzetközi Fejlesztési Társulás

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

34.

380195

 

A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadások

Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságaihoz kapcsolódó járulékos jellegű kiadások teljesítése.

Nemzetközi pénzügyi intézmények

 

 

A Kincstár folyósít a Pénzügyminisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

35.

249845

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

Az EU költségvetéséhez való befizetési kötelezettség teljesítése, ennek elemei:

−Áfa-alapú befizetés teljesítése,

−GNI-alapú befizetés teljesítése,

−Műanyag csomagolási hulladékon alapuló befizetés teljesítése,

− Egyes tagállamok részére a GNI-alapú saját forrásnál biztosított egyösszegű kedvezmény teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.

 

 

 

 

 

36.

385628

Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások

Az előirányzat célja
1. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) származó támogatások árfolyamveszteségeinek Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) felé történő rendezése,
2. az Európai Unió általi pénzügyi kizárások, továbbá az intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó költségek Európai Unió által nem térített részének a finanszírozása, a KESZ felé történő rendezése,
3. a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség rendezése, melyek az alábbiak:
- az EMGA javára teljesítendő rendkívüli befizetések, úgymint az Európai Bizottság általi éves elszámolás során vagy vizsgálat eredményeként meghatározott, a szabálytalan támogatás felhasználás miatt vagy egyéb okból Magyarországra kirótt tagállami befizetési kötelezettség, büntetés, pénzügyi korrekció;
- az Európai Unió által meg nem térített, behajthatatlan kintlévőségek,
4. az EMGA-ból származó támogatások azon részének finanszírozása, ahol a termelőknek határozat alapján jogos igénye keletkezett, de annak Európai Unió felé történő lejelentése és visszaigénylése - a jogosultnak fel nem róható - technikai okok miatt jogszerűen nem valósítható meg és a szükséges forrás egyéb előirányzatról nem biztosítható,
5. az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garancia Részlege által finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv programzárását követően azon pénzügyi kizárásoknak az Európai Bizottság felé történő rendezése, amelyekről az Európai Bizottság határozatban dönt.

 

 

 

Havonta, a fennálló kötelezettségállomány alapján.

 

 

Kincstár

 

 

37.

209533

Követeléskezelés költségei

Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje.

 

 

Részletekben történik.

 

 

Kincstár

 

 

38.

 

Alapok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

263478

 

Bethlen Gábor Alap támogatása

A Bethlen Gábor Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Bethlen Gábor Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

40.

226165

 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

41.

349139

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

42.

374873

Központi Maradványelszámolási Alap

Kormányzati döntésekből következő, illetve évközben jelentkező finanszírozási problémák kezelése.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok.

 

 

Átcsoportosítással a Kormány egyedi határozata alapján.

 

 

 

 

 

43.

395928

Kapott előleg, támogatás visszafizetése

Kapott előleg, támogatás visszafizetése.

Az előleg, támogatás nyújtója,
az előleg, támogatás visszafizetésének jogosultja.

 

 

Az előleg, támogatás visszafizetését elrendelő dokumentum alapján.

 

 

Kincstár

 

 

10. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez7


XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

385484

 

 

Gazdaság-újraindítási programok

A gazdaság újraindítása, a gazdaság védelme és egyéb fejlesztések érdekében szükséges feladatok.

A Kormány döntése alapján.

 

 

Felhasználásáról a Kormány dönt.

 

 

 

 

 

4.

375739

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

Az állami beruházások megvalósításának elősegítése, a beruházások előkészítési folyamatának javítása.

A Kormány döntése alapján.

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként.

Az előirányzat átcsoportosításról szóló Korm. határozatban meghatározott időpont.

 

 

 

 

4a.

391184

 

 

Beruházási Alap

A Kormány döntése alapján közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati vagyon növekedését, állagának javítását eredményező építési beruházások, továbbá egyéb szervezeteknek nyújtott építési beruházási támogatások fedezetének teljes vagy részbeni biztosítása.
A fedezetbiztosítás kiterjedhet e beruházási kör előkészítésére, megvalósítására és az ezek végrehajtásához közvetlenül szükséges ingatlanszerzésekre.

A Kormány döntése alapján.

 

 

Az állam-
háztartásért felelős miniszter egyedi döntése alapján, előirányzat-
átcsoporto-
sításként.

Az előirányzat-
átcsoporto-
sításról szóló, az állam-
háztartásért felelős miniszteri döntésben meg-
határozott esetben.

 

 

 

 

5.

359395

 

Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/D. § (13) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség teljesítése.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

 

 

Negyedévenkénti folyósítás az Mktv. alapján.

 

 

NAV

 

 

6.

 

 

Gazdaság újraindítását szolgáló társadalompolitikai célok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

388140

 

 

Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása

A nyugdíjasok anyagi biztonságának védelme, a nyugdíjas életszínvonal emelése.

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr. 136. § (2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

8.

388162

 

 

Nyugdíjprémium céltartalék támogatása

A nyugdíjasok részesedése a gazdasági növekedés eredményeiből.

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr. 136. § (2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

9.

005137

 

Lakástámogatások

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lakástámogatás rendelet), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Többgyermekes támogatás rendelet), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lakásépítési támogatás rendelet), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Otthonteremtési kamattámogatás rendelet), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Devizakölcsön elszámolás rendelet), a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:Lakás-előtakarékosság rendelet), az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Adósságrendezési rendelet), az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Új lakás rendelet),a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Használt lakás rendelet), a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendeletben(a továbbiakban: Nemzeti otthonteremtés rendelet), a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI.14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Többgyermekes jelzáloghitel csökkentés rendelet), és a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Korm. rendeletben(a továbbiakban: otthonfelújítási rendelet) meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.

Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek, természetes személyek.

 

 

A Lakástámogatás rendelet, a Többgyermekes támogatás rendelet, aLakásépítési támogatás rendelet, az Otthonteremtési kamattámogatás rendelet, a Devizakölcsön elszámolás rendelet, a Lakás-előtakarékosság rendelet, az Adósságrendezési rendelet, az Új lakás rendelet, a Használt lakás rendelet, a Nemzeti otthonteremtés rendelet, a Többgyermekes jelzáloghitel csökkentés rendelet, és az otthonfelújítási rendeletalapján a Kincstár végzi.

 

 

A Kincstár az alábbiak kivételével:A Lakástá-
mogatás rendelet 25/A. §-a szerinti lakáspoliti-
kát megala-
pozó kutatások, tanulmá-
nyok, a lakáscélú támogatá-
sok megis-
mertetése, valamint pályázat-
kezeléssel kapcsolatos kiadások kötelezett-
ségvállalá-
sa és teljesítés-
igazolása.

 

 

11. melléklet a 22/2020. (XII. 30.) PM rendelethez


LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapfejezet központi kezelésű előirányzatai
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
0X11548_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Járvány elleni védekezési alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

271734

 

Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka

A járványügyi védekezés érdekében szükséges feladatok.

Az államháztartásért felelős miniszter, vagy a Kormány döntése alapján.

 

 

A Kvtv. 4. § (4) bekezdése alapjánaz Operatív Törzs működése ideje alatt, annak javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter csoportosíthat át, egyéb esetben a kiadási cím előirányzatának felhasználásáról a Kormány dönt.

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

A 8/A. §-t a 12/2021. (X. 6.) PM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. melléklet a 12/2021. (X. 6.) PM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 10. melléklet a 10/2021. (VIII. 26.) PM rendelet 1. § (3) bekezdése és 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére