• Tartalom

24/2020. (VI. 22.) AM rendelet

24/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a termelői integrációs szervezetekről

2022.09.03.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) nem termelő tag: a termelői integrációs szervezetnek az a természetes vagy jogi személy tagja, aki vagy amely nem felel meg a d) pontban foglalt feltételeknek vagy az a termelő tag, aki vagy amely a termelői integrációs szervezetben nem rendelkezik a forgalmazott termék mennyiségébe beszámítható valamely terméke vonatkozásában tagsági jogviszonnyal;

b) régió: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 1. mellékletében a Magyarországra meghatározott NUTS 2. régió;

c) termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletének I–VIII., XII–XV., XVII–XX., valamint XXII–XXIV. részében meghatározott terméket állít elő;

d) termelői integrációs szervezet: a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Termékpiaci törvény) 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés a)–h), l)–o), q)–t), valamint v)–x) pontjában meghatározott ágazatokban – a 154. cikkben meghatározott feltételekkel – elismert szervezet;

e) termelő tag: olyan termelő vagy termelőkből alakult jogi személy, amely termelői integrációs szervezet vagy termelői integrációs szervezetek társulásának tagjaként a termelői integrációs szervezet elismerésével érintett terméket termel.

f)1 borászati termelő: a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 4. § b) pontja szerinti termelő.

2. § (1) Termelői integrációs szervezetként történő elismerés iránti kérelmet (a továbbiakban: elismerési kérelem) az a jogi személy nyújthat be, amely

a) legalább tíz termelő taggal – gazdasági társaság esetén legalább tíz, kizárólag a termelő tagok által jegyzett társasági részesedéssel – rendelkezik, és

b) termelése az elismeréssel érintett termék esetében meghaladja a termelő tagok többségének gazdasága szerinti régió termelésének 1%-át.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti termelés

a) a termelői integrációs szervezet saját vagy termelő tagjainak termeléséből származó,

b) az elismerési kérelem benyújtását megelőző évben a termelői integrációs szervezet vagy tagjai által közvetlenül értékesített és

c) bizonylatokkal igazolt

mennyiségi érték, amely alapján az elismerési eljárás során az (1) bekezdés b) pontjában foglalt hányad a hivatalos statisztikai adatokkal való összevetéssel kerül ellenőrzésre.

(3) Az e rendelet szerint elismert termelői integrációs szervezet esetében az elismerést követő harmadik naptári év tekintetében az (1) bekezdés b) pontjában foglalt hányadnak a 3%-ot el kell érnie.

(4)2 Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően

a) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet XII. rész c) és d) pontja szerinti termékek esetében 500 hektáron vagy a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet (a továbbiakban: Bmr.) 1. mellékletében meghatározott borrégiók (a továbbiakban: borrégió) szőlőterületének legalább 2,5%-án gazdálkodó termelők szervezete,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet XII. rész a) és b) pontja szerinti termékek esetében az egy adott földrajzi árujelzővel ellátott, a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 9. § (1) bekezdés d) pontja szerinti forgalombahozatali azonosítóval (a továbbiakban: forgalombahozatali azonosító) rendelkező borászati terméket előállító borászati termelők legalább 51%-át tömörítő és e földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékek mennyiségének legalább 20%-át közfogyasztásra forgalomba hozó borászati termelők szervezete,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés t) pontja szerinti ágazat esetében a termelők legalább 300 millió forint éves termékértékkel rendelkező szervezete,

d) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés q) pontja szerinti ágazat esetében a termelők legalább 3 milliárd forint éves termékértékkel rendelkező szervezete

nyújthat be elismerési kérelmet.

a) a) pontja szerinti területméretnek az e rendelet szerinti elismerést követő harmadik borpiaci év átlagában az 1000 hektárt vagy 10%-ot,

b) b) pontja szerinti borászati termelők által közfogyasztásra forgalomba hozott, földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékek mennyiségének az e rendelet szerinti elismerést követő harmadik borpiaci év végéig legalább az e földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékek teljes közfogyasztásra forgalomba hozott mennyiségének egyharmadát,

c) c) pontja szerinti összegnek az e rendelet szerinti elismerést követő harmadik borpiaci év tekintetében a 400 millió forintot,

d) d) pontja szerinti összegnek az e rendelet szerinti elismerést követő harmadik borpiaci év tekintetében az 5 milliárd forintot

el kell érnie.

(5a)4 A (4) bekezdés b) pontja szerinti termelői integrációs szervezetek esetében

a) a mennyiségi feltételek számítása a kérelem benyújtását megelőző három lezárt borpiaci év során kiadott és nem érvénytelenített forgalombahozatali azonosítók adatainak figyelembevételével történik,

b) a (8) bekezdésben foglaltakat nem kell teljesíteni.

(5b)5 A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti ágazatok esetében termelői integrációs szervezetként történő elismerési kérelmet nyújthat be a Hktv. alapján létrejött hegyközség a szőlészeti vagy borászati szekciójának termelői integrációs szervezetként történő elismerése iránt. Ebben az esetben

a) nem kell figyelembe venni a (4)–(5a), (6) és (8) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, valamint

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott termelői kezdeményezés igazolásaként az elismerés iránti kérelemhez csatolni kell a hegyközség szőlészeti vagy borászati szekciója tagjainak előzetes nyilatkozatát a termelői integrációs szervezeti tagság elfogadásáról.

(6) A forgalmazott termék mennyiségére vonatkozó, az (1) bekezdés b) pontja szerinti minimumfeltétel teljesülésének vizsgálata során az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt elszenvedett, a szövetkezet és a gazdasági társaság tagja részére

a) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint elismert vis maior, illetve

b) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény) 14. §-a szerint elismert mezőgazdasági káresemény

miatt bekövetkezett árbevétel-kiesést be kell számítani a forgalmazott termék értékébe azzal, hogy a b) pont szerinti esetben az árbevétel-kiesés mértékét a 2011. évi CLXVIII. törvény 14. § (6) bekezdésében meghatározott módon kell megállapítani.

(7) Az elismerési kérelem jóváhagyásának feltétele, hogy a kérelmező

a) a tagjai részére folyamatosan biztosítja a piac igényei alapján összeállított és ellenőrzött termesztési, tartási vagy tenyésztési technológiák végrehajtásához szükséges információkat és szaktanácsadást,

b) vállalja, hogy az elismerést követő egy éven belül a gazdasági ügyek, valamint a kereskedelem irányítására megbízással vagy legalább heti húsz órás munkaidőben, munkaviszony keretében olyan szakembert alkalmaz, aki feladatkörének megfelelően gazdasági vagy kereskedelmi felsőfokú végzettséggel vagy legalább ötéves – munkaszerződéssel és munkaköri leírással vagy vállalkozói, megbízási szerződéssel igazolt – szakmai tapasztalattal rendelkezik, és ha a kérelmező gazdasági társaság, akkor nem tagja vagy vezető tisztségviselője a termelői integrációs szervezet egyik tagjának sem,

c) – ha gazdasági társaságként működik – a létesítő okiratában rendelkezik az 5. § (1) bekezdésében foglaltakról, és

d) tagjai a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosítóval rendelkeznek.

(8) Termelői integrációs szervezetnek nem lehet tagja az, akire teljesül, hogy

a) saját maga,

b) olyan gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője,

c) saját vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozója összesen legalább 25%-os tulajdonában álló gazdasági társaság,

d) közeli hozzátartozója

– az a)–d) pontban meghatározottak közötti forgalmat nem számolva – az elismerési kérelem beadását megelőző naptári évben, továbbértékesítési céllal legalább fele akkora mennyiségű, az elismeréssel érintett terméket vásárolt fel, mint amennyit megtermelt.

3. § (1)6 A termelői integrációs szervezet – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikke alapján történő elismerés céljából – más termelői integrációs szervezettel történő társulás révén új szervezetet hozhat létre, ha az összesített forgalmazott termékük mennyisége meghaladja

b) a 2. § (5) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott termékérték, valamint

c) a 2. § (5) bekezdés a) pontjában megállapított terület

ötszörösét.

(2) A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert termelői csoportok által létrehozott szervezet kérheti termelői integrációs szervezetek társulásaként történő elismerését, ha megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek.

(3)7 A 2. § (5b) bekezdése alapján elismert szervezetek által alkotott, a Hktv. 22. §-a szerinti hegyközségi tanács szőlészeti vagy borászati szekciója, valamint a Hktv. 26. §-a szerinti borrégiós tanács szőlészeti vagy borászati szekciója a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése nélkül kérelmezheti a termelői integrációs szervezetek társulásaként történő elismerését. Ebben az esetben az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikk (1) bekezdésében meghatározott termelői kezdeményezés igazolásaként az elismerés iránti kérelemhez csatolni kell a hegyközségi tanács, valamint a borrégiós tanács tagjainak előzetes nyilatkozatát a termelői integrációs szervezetek által létrehozott társulásban való tagság elfogadásáról.

4. § (1) A termelői integrációs szervezetekre vonatkozó elismerési kérelmet az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell benyújtani egy eredeti példányban papír alapon és elektronikus adathordozón. Az elismerés iránti kérelemnek – a (3) bekezdésben foglalt dokumentumok csatolásával – tartalmaznia kell azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a termelői integrációs szervezet teljesíti a 2. §-ban és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 154. cikkében meghatározott feltételeket.

(2) A termelői integrációs szervezetek társulására vonatkozó elismerési kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani egy eredeti példányban papír alapon és elektronikus adathordozón. Az elismerési kérelemben be kell mutatni, hogy a társulás a tagok – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. cikk (1) bekezdés c) pontjában felsorolt – mely működési céljait mely termékek vonatkozásában kívánja megvalósítani, és ezt milyen hatékonysággal képes megtenni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elismerési kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

a) a létesítő okirat cégbírósághoz benyújtott, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, optikai adathordozón benyújtott változatával megegyező példányát;

b) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a papír alapon és optikai adathordozón benyújtott kérelem egymással teljes mértékben megegyezik;

c) a (4) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adatlapot;

d) a termelői integrációs szervezetek társulásának az elismerési kérelemben meghatározott tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények vagy a működéséhez szükséges ingatlan vagy ingóság tulajdonjogának vagy használati jogának igazolására szolgáló dokumentumot;

e) a 2. § (7) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését igazoló, alábbi dokumentumokat:

ea) a 2. § (7) bekezdés a) pontja szerinti termesztési, tartási vagy tenyésztési technológiának a tagság teljes körében történő végrehajtását biztosító információs és szaktanácsadási rendszer bemutatását tartalmazó leírást,

eb) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az elismerést követő egy éven belül benyújtja a minisztériumhoz a 2. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott szakember megbízási szerződését vagy munkaszerződését, a képzettségének, szakmai tapasztalatának igazolására szolgáló dokumentumot, valamint annak igazolására szolgáló dokumentumot, hogy ha a kérelmező gazdasági társaság, akkor a szakember nem tagja vagy vezető tisztségviselője a termelői integrációs szervezet egyik tagjának sem;

f) a tagok nyilatkozatát arról, hogy esetükben nem merül fel a 2. § (8) bekezdésében meghatározott kizárási ok.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti adatlap a következő adatokat tartalmazza:

a) a termelő tagra és a nem termelő tagra [név; ügyfél-azonosító szám; a termelői integrációs szervezetbe történő belépés, illetve a termelői integrációs szervezetből történő kilépés dátuma; a nem termelő tag székhelye, tevékenységi köre, főtevékenysége, a termelő tagokhoz viszonyított számaránya (%), szavazati arány (leadható szavazatok %-ában)],

b) a termelő tag esetében a termelésre [típusa, termék megnevezése, az előállított termék mennyisége, a termékelőállításhoz kapcsolódó árbevétel],

c) az értékesítésre [számla sorszáma, számla kibocsátásának kelte, számla kibocsátója és a vevő megnevezése, számla nettó értéke, az elismerés hatálya alá tartozó termékek és egyéb termékek mennyisége (kg) és nettó értéke (ezer Ft)],

d) a termelői integrációs szervezetek társulására [belépés dátuma, szervezet státusza (termelői integrációs szervezet, termelői csoport, leányvállalat, termelő), székhely, szavazati arány (leadható szavazatok %-ában), tag termőterületének nagysága (hektár) vagy állatállományának létszáma, tag által forgalomba hozott termék mennyisége (kg) és értéke (ezer Ft)]

vonatkozó adatok.

(5) A (3) bekezdés c) pontja szerinti adatlapot elektronikus úton kell megküldeni a miniszter részére.

(6) Ha a benyújtott elismerési kérelem nem felel meg az e rendeletben és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak, a miniszter a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló időszak az ügyfél kérelmére egy alkalommal, legfeljebb az eredetileg megállapított időszak felével meghosszabbítható.

(7) Egy szövetkezet vagy gazdasági társaság termelői integrációs szervezeti elismerést több ágazat esetében is kaphat, feltéve, ha minden olyan ágazat vonatkozásában teljesíti az elismerési feltételeket, amelyre vonatkozóan az elismerést kezdeményezi.

(8) Az e rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet (a továbbiakban: ZGyTSz rendelet) vagy a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 3/2016. (I. 7.) FM rendelet (a továbbiakban: TTSz rendelet) alapján elismert termelői szervezet vagy termelői szervezetek társulása további ágazatban történő elismerés céljából kezdeményezheti új elismerés kiadását, feltéve, ha az – e rendeletben, a ZGyTSz rendeletben vagy a TTSz rendeletben foglalt – elismerési feltételeket azon új ágazat vonatkozásában is teljesíti, amelyre az elismerés irányul. Az elismerési kérelmet az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani a minisztériumhoz azzal, hogy az elismerési kérelemhez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek a korábbi elismerési kérelem részeként már benyújtásra kerültek, azonban a benyújtás tényéről a módosítási kérelemben nyilatkozni kell.

(9) A termelői integrációs szervezet és a termelői integrációs szervezetek társulása a (3) bekezdésben felsorolt dokumentumokban, a taglétszámban, valamint a tagoknak a minisztérium honlapján közzétett táblázatok szerinti adataiban bekövetkezett változás tényéről – a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – írásban, elektronikus levélben és postai úton értesíti a minisztert. A változással érintett adatokat postai úton, kizárólag optikai adathordozón kell megküldeni a miniszternek.

5. § (1) A gazdasági társaságként működő termelői integrációs szervezetnek a létesítő okiratában rendelkezni kell arról, hogy ha a termelő tag szavazati aránya meghaladja a harminc százalékot, a szavazati aránya nem lehet több mint az általa vagy a tagjai által forgalmazott termék mennyiségének a termelői integrációs szervezet által forgalmazott mennyiséghez képesti aránya. Ezen arány számítása során az elmúlt három év átlaga vehető figyelembe. A szavazati felső határ vizsgálata tekintetében figyelembe kell venni a termelő tag, valamint azon termelő tag vállalkozások szavazati arányát, amelyekben a termelő tag tulajdonrésszel rendelkezik. A szavazati arány számításánál a termelő tag vállalkozásnak a termelői integrációs szervezetben képviselt szavazati arányának és a tulajdonos termelő tagnak a vállalkozásban képviselt tulajdoni hányadának szorzatát össze kell adni a termelő tag termelői integrációs szervezetben képviselt szavazati arányával.

(2) A termelői integrációs szervezet legfőbb döntéshozó szervének ülésén a termelő tag más termelő tagot írásbeli meghatalmazással képviselhet. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a leadandó szavazatra vonatkozó rendelkezés megjelölését is.

(3) A termelői integrációs szervezet – a tag létesítő okiratban foglalt kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése érdekében – a tag tagsági jogviszonyából eredő tevékenységét érintő dokumentumokba, bizonylatokba jogosult betekinteni.

(4) Ha a termelő tag általi termelés átmeneti szüneteltetése eseteinek megállapítására és annak bejelentésére vonatkozó szabályokat a termelői integrációs szervezet a létesítő okiratában megállapítja, az e feltételeknek megfelelő tagot az átmeneti szüneteltetés időtartama alatt továbbra is a termelő tagok között tarthatja nyilván. Az átmeneti szüneteltetés eseteinek megállapítása során a szántó művelési ágban nyilvántartott mezőgazdasági területen vetésforgó miatt adott évben nem termelő tagot a termelését átmenetileg szüneteltető tagnak kell tekinteni.

6. § (1) A termelői integrációs szervezet – a minisztérium honlapján közzétett adatlap kitöltésével – minden év március 1-jéig beszámolót nyújt be a miniszter részére az elismerés hatálya alá tartozó előző naptári évi tevékenységéről.

(2) A termelői integrációs szervezet elismerési feltételeinek fennállását a miniszter ellenőrzi. Az első ellenőrzésre az elismerést követő két éven belül kerül sor.

7. § (1) A termelői integrációs szervezet által hozott piacszervezési intézkedések kiterjesztése szempontjából a Termékpiaci törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott gazdasági térség a régió.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően gazdasági térségnek számít az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés l) pontja szerinti ágazat esetében a Borvhr. 1. számú mellékletében meghatározott borrégió.

(3)8 A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti termelői integrációs szervezeteknek a piacszervezési intézkedés elfogadásához rendelkeznie kell az érintett földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet borászati szekciójának egyetértésével.

8. § A miniszter visszavonja a termelői integrációs szervezet elismerését – egy vagy több ágazatra vonatkozóan –, ha az elismerésnél figyelembe vett, illetve az elismerést követő egy éven belül elérendő feltételek nem teljesülnek, és a termelői integrációs szervezet ezt az állapotot az erre irányuló felhívásban meghatározott észszerű határidőn belül sem szünteti meg.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § f) pontját a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. §-a iktatta be.

2

A 2. § (4) bekezdése a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdése a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (5a) bekezdését a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 4. §-a iktatta be.

5

A 2. § (5b) bekezdését a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 4. §-a iktatta be.

6

A 3. § (1) bekezdése a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdését a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 7. § (3) bekezdését a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére