• Tartalom

25/2020. (VI. 22.) AM rendelet

25/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól

2021.04.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

b) élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, az 1. mellékletben felsorolt gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR'08) alá tartozó tevékenységet végző vállalkozás, ideértve a mezőgazdasági termékfeldolgozási tevékenységet végző vállalkozást is;

c) foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: a Központi Statisztikai Hivatal által a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott, a 2019. év első napján hatályos kiadvány szerinti éves szinten számított statisztikai állományi létszám azzal, hogy a kölcsönvett munkaerő a kölcsönvevőnél figyelembe vehető, ha a kölcsönadó e létszámot a kölcsönadott munkaerő nélkül számítja fel, továbbá azzal, hogy a számításnál az egyéni vállalkozó és az őstermelő esetében a munkavállalók között figyelembe kell venni az önfoglalkoztatást is;

d) kapcsolt vállalkozás: a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

e) Karitatív Tanács: a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet alapján megalakult és működő szervezet;

f) mezőgazdasági termék feldolgozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;

g) nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás;

h) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

i) támogatott tevékenység: az 1. mellékletben meghatározott tevékenység.

2. Az átmeneti támogatás formája és keretösszege

2. § (1) Az átmeneti támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

(2) Az átmeneti támogatás keretösszege 8 milliárd forint.

(3)1 A 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között benyújtott támogatási kérelmek szerinti jogos támogatási igények kifizetésére legfeljebb a (2) bekezdés szerinti keretösszegnek a 2020. június 29. és július 12. között benyújtott összes jogos támogatási igény alapján megállapított támogatási összeggel csökkentett része használható fel.

3. Az átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételei és mértéke

3. § (1) Átmeneti támogatás igénybevételére az az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) vállalja, hogy a támogatott tevékenységét legalább 2020. december 31-éig fenntartja;

c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

cb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a vállalkozása,

cd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

ce) a számviteli bizonylatok alapján a támogatott tevékenységből származó 2019. évi árbevételének és a 2019. évi teljes árbevételének hányadosáról négy tizedesjegy pontossággal a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva,

cf) az általa a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámáról négy tizedesjegy pontossággal a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva,

cg) arról, hogy tevékenységei között mely támogatott tevékenységet folytatja,

ch) nagyvállalkozói minőségéről,

ci)2 a nagyvállalkozásnak minősülő kérelmező arról, hogy az általa előállított termékre az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre meghozott döntésben megállapított támogatási összeg 10%-ának megfelelő összeg erejéig 2020. december 31-éig adományozási megállapodást köt egy, a Karitatív Tanácsban tag szervezettel vagy annak valamely tagszervezetével vagy a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel (a továbbiakban: adományozás), és

cj) a b) pontban foglaltakról.

(1a)3 Az (1) bekezdés c) pont ci) alpontja szerinti adományozás pénzbeli adományként is teljesíthető.

(2) Az átmeneti támogatás alapja a kérelmező támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, amelyet az (1) bekezdés c) pont ce) alpontja szerinti hányados és a kérelmező által a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni.

(3) Az átmeneti támogatás mértéke – a támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként legfeljebb 125 000 forint.

4. A támogatási kérelem

4. § (1)4 A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között, valamint 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(2) Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező

a) ügyfél-azonosítóját és

b) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatait.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási döntés

5. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatást legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget, a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(5)5 A nagyvállalkozásnak minősülő kérelmezőnek a 3. § (1) bekezdés c) pont ci) alpontja szerinti megállapodás másolati példányát 2021. április 30-áig elektronikus úton kell benyújtani a Kincstár részére, amelynek elmulasztása esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6/A. §6 E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 64/2020. (XII. 16.) AM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés c) pont ci) alpontját és (1a) bekezdését a 2020. október 1-jét követően benyújtott adományozási megállapodásokra kell alkalmazni.

6/B. §7 A 2021. február 15. és az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet hatálybalépése8 között benyújtott 3. § (1) bekezdés c) pont ci) alpontja szerinti megállapodás másolati példányokat határidőben benyújtottnak kell tekinteni.

7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 25/2020. (VI. 22.) AM rendelethez

Élelmiszer-feldolgozási tevékenység listája

 

A

B

1.

Tevékenység

TEÁOR’08

2.

Húsfeldolgozás

1011, 1012, 1013

3.

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás

1031, 1032, 1039

4.

Növényi, állati olaj gyártása

1041, 1042

5.

Tejfeldolgozás

1051, 1052

6.

Malomipari termék, keményítő gyártása

1061, 1062

7.

Pékáru, tésztafélék gyártása

1071, 1072, 1073

8.

Egyéb élelmiszer gyártása

1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089

9.

Takarmány gyártása

1091, 1092

10.

Italgyártás

1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107

1

A 2. § (3) bekezdését a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 40. §-a iktatta be.

2

A 3. § (1) bekezdés c) pont ci) alpontja a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1a) bekezdését a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 4. § (1) bekezdése a 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (5) bekezdése a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 6/A. §-t a 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 23. §-a iktatta be.

7

A 6/B. §-t a 18/2021. (IV. 14.) AM rendelet 33. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2021. április 15.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére