• Tartalom

250/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

250/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2022.12.23.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § tekintetében a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § b) pontjában,

a 7. § (2) bekezdése és a 3. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjával (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.

2. §1 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sora szerinti beruházással összefüggésben

a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

b) településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni.

(2) A Kormány az 1. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sora szerinti beruházással összefüggő, az ott meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

4. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-ában foglalt rendelkezéseket, valamint a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §2

1. melléklet a 250/2020. (V. 28.) Korm. rendelethez

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programja keretében megvalósuló beruházások

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás azonosító adatai

2.

Soroksári rendőrkapitányság kialakítása

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
185611/1 helyrajzi számú ingatlan

3.

Új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
185618/3 helyrajzi számú ingatlan

4.

Új szakorvosi rendelő

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
185611/2 helyrajzi számú ingatlan

5.

Többfunkciós közösségi ház kialakítása

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
195271/6 helyrajzi számú ingatlan

6.

Apostol hegy területén a szennyvízcsatorna építése

Budapest XXIII. kerület Haraszti út – Dunaharaszti közigazgatási határ – Horgász part – Tusa utca által lehatárolt területe

7.

Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése

Budapest XXIII. kerület Haraszti út – Dunaharaszti közigazgatási határ – Horgász part – Tusa utca által lehatárolt területe

8.

Molnár-sziget megközelítése és az Ráckevei (Soroksári) Duna-ág revitalizációjának elősegítése érdekében új híd építése

Budapest XXIII. kerület Meder utca, Felsőduna sor
és a komp közötti szakasz

2. melléklet a 250/2020. (V. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

21. azok az 1–20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 250/2020. (V. 28.) Korm. rendelethez3

1

A 2. § az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 245. § a)-b) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére