• Tartalom

3/2020. (VI. 19.) BM OKF utasítás

3/2020. (VI. 19.) BM OKF utasítás

a tűzoltó alaptanfolyam oktatásszervezési és tűzoltási szakterületi feladatairól

2023.04.04.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § Az utasítás hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), valamint az irányítása alatt álló területi, területi jogállású és helyi szervekre terjed ki.

2. § Az utasítás alkalmazásában

a) képzési program: a tűzoltó alaptanfolyamok (a továbbiakban: alaptanfolyam) egységes megszervezése és végrehajtása érdekében a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK), a BM OKF Műveleti Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, valamint a BM OKF Humán Szolgálat (a továbbiakban: Humán Szolgálat) által meghatározott szakmai és tartalmi szempontok figyelembevételével kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott képzési program;

b) képző szerv: az alaptanfolyamot lebonyolító területi szerv;

c) nem hivatásos tűzoltóság: az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek.

3. § Az utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni a képző szerv, valamint a KOK alaptanfolyamok oktatásszervezési, valamint az ezzel kapcsolatos tűzoltósági szakterületi feladatok ellátása, továbbá ezek ellenőrzése és dokumentálása során.

2. Oktatásszervezési és tűzoltósági szakterületi feladatok

4. § Az alaptanfolyam dokumentálása kizárólag az alábbiakban felsorolt iratminták alkalmazásával történik:

a) jelentkezési lap (1. melléklet);

b)1 haladási terv (2. melléklet);

c) oktatási napló (3. melléklet);

d) jelenléti ív (4. melléklet);

e) vizsgajegyzőkönyv (5. melléklet);

f) tanúsítvány (6. melléklet);

g) tanúsítvány átadó dokumentum (7. melléklet);

h) nyilvántartó lap (8. melléklet).

5. § A képző szerv és a KOK a képzési program, valamint a 4. § szerinti dokumentációk alapján előkészíti, megszervezi és lebonyolítja az alaptanfolyamot.

6. § A képző szerv vezetője a képzést legkésőbb annak megkezdése előtt 15 nappal írásban bejelenti a Humán Szolgálat részére. A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) a képzés helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc) és időtartamát;

b) a résztvevők számát;

c) a vizsga helyét (pontos címét), kezdő időpontját (év, hó, nap, óra, perc);

d) a vizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét.

7. § A képző szerv vezetője az alaptanfolyam végrehajtására képzési tervet készít, amely tartalmazza a 2. melléklet szerinti dokumentumot, valamint az alaptanfolyam lebonyolításához, ellenőrzéséhez szükséges – a képző szerv vezetője által a 19. § alapján kiadott intézkedésben szereplő – további végrehajtandó feladatokat.

8. § A képzésre vonatkozó, a 6. §-ban meghatározottak szerint bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a képző szerv vezetője haladéktalanul, de legkésőbb a képzés megkezdése előtt 5 nappal írásban jelenti a Humán Szolgálat részére.

9. § Az alaptanfolyamon történő részvétel feltétele a képzési programban meghatározott 18. életév betöltése.

10. § A képző szerv 18 év alatti személyekre vonatkozó képzési igény esetén Ifjúsági Tűzoltó Alaptanfolyamot hajthat végre, majd a résztvevők 18. életévének betöltését követően, különbözeti vizsga megszervezésével biztosítja az alaptanfolyami végzettség megszerzését.

11. § A képző szerv az alaptanfolyam technikai lebonyolításába, előkészítésébe és részfeladatok végrehajtásába nem hivatásos tűzoltóságok szaktevékenységet ellátó tagjait bevonhatja.

12. § Az alaptanfolyamon történő oktatást és vizsgáztatást a képző szerv személyi állománya szolgálati idejében vagy szolgálati idején kívül, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései szerint szolgálati feladatként teljesíti.

13. § Az oktatást elsősorban a nem hivatásos tűzoltóságok technikai eszközeivel és berendezéseivel kell végrehajtani.

14. § Amennyiben a 13. §-ban megjelölt szerv az alaptanfolyam végrehajtásához szükséges feltételeket részben vagy egészben biztosítani nem tudja, úgy a képző szerv – szükség szerint – az elméleti foglalkozásokhoz tantermet, a gyakorlati foglalkozásokhoz, szerelési gyakorlatokhoz – lehetőség szerint – gyakorlóhelyet, eszközt, felszerelést és gépjárműfecskendőt biztosít.

15. § A vizsgabizottság 1 fő elnökből és 2 fő tagból áll. A vizsgabizottság elnöke legalább felső szintű szakmai végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy lehet. A vizsgabizottság tagjai azok lehetnek, akik legalább középszintű tűzoltó szakmai képesítéssel rendelkeznek.

16. § Az alaptanfolyam sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt a képző szerv vezetője – saját képzései vonatkozásában a KOK igazgatója – és a vizsgabizottság elnöke írja alá.

17. § A képző szerv – és saját képzései vonatkozásában a KOK – nyilvántartást vezet az alaptanfolyam résztvevőiről, és 50 évig megőrzi a tanúsítványok hitelesített másolatát.

18. § Az alaptanfolyam befejezését követő 30 napon belül a képző szerv vezetője – és saját képzései vonatkozásában a KOK igazgatója – a 8. melléklet szerinti táblázat megküldésével adatszolgáltatást teljesít a Humán Szolgálat részére.

3. Záró rendelkezések

19. § A képző szerv vezetője az utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül intézkedésben szabályozza az alaptanfolyam szervezésével, végrehajtásával és ellenőrzésével, valamint az adatok nyilvántartásával és a tanúsítvány pótlásával kapcsolatos feladatokat.

20. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

21. §2

22. § Az utasítás hatálybalépése előtt bejelentett alaptanfolyamokat a 18/2012. BM OKF utasítás rendelkezései szerint kell végrehajtani azzal, hogy azok lebonyolítására a 15–18. §-ban meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell.

1–8. melléklet a 3/2020. (VI. 19.) BM OKF utasításhoz3

1

A 4. § b) pontja a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 14. §-ával megállapított szöveg.

2

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az utasítás 1–8. melléklete kizárólag a BM OKF intranet hálózátán kerül közzétételre.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére