• Tartalom

2020. évi XXX. törvény

2020. évi XXX. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról1

2020.07.02.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §2

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

2. §3

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

3. §4

4. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

4. § (1)5

(2)6

(3)7

5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

5. §8

6. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

6. §9

7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

7. §10

8. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

8. §11

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

9. §12

10. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

10. §13

11. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

11. §14

12. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

12. § (1)15

a)16

b)17

(2)18

13. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

13. §19

14. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

14. §20

15. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

15. §21

16. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

16. §22

17. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

17. §23

18. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

18. §24

19. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosítása

19. §25

20. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

20. §26

21. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

21. §27

22. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

22. §28

23. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

23. §29

24. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

24. §30

25. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

25. §31

26. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

26. §32

27. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

27. §33

28. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

28. §34

29. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

29. §35

30. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

30. §36

31. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

31. §37

32. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

32. §38

33. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

33. §39

34. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

34. § (1)40

(2)41

35. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

35. §42

36. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

36. §43

37. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

37. §44

38. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

38. §45

39. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

39. §46

40. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

40. §47

41. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

41. §48

42. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

42. §49

43. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

43. §50

44. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

44. §51

45. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

45. §52

46. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

46. §53

47. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

47. §54

48. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

48. §55

49. Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény módosítása

49. §56

50. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére történő ingyenes vagyonjuttatás

50. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint

a) Budapest XII. kerület belterület 9957/6. helyrajzi számú, természetben a 1122 Budapest, Határőr út 35. szám alatt található helyi védelem alatt álló ingatlan, valamint

b) Budapest XII. kerület belterület 9646 helyrajzi számú, természetben 1125 Budapest, Istenhegyi út 92. szám alatt található ingatlan

ingyenesen a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) tulajdonába kerül a Közalapítvány tudományos kutatás, közművelődésügyi, oktatási és kulturális javak védelmével kapcsolatos közfeladatai ellátásának elősegítése céljából.

51. § A Közalapítvány e törvény erejénél fogva mentesül az e törvény hatálybalépése napján fennálló – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság jogelődje, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Közalapítvány között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján fennálló – vagyonkezelési díjtartozása, és visszapótlási kötelezettsége teljesítése alól, továbbá a vagyonjuttatással a feleknek egymással szembeni megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.

52. § Az 50. § szerinti tulajdon-átruházásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésekben az 50. § szerinti ingatlanok forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell megjelölni.

53. § Az 50. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva – az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően – határozatlan időre elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

54. § Az 50. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok vonatkozásában az Nvtv.

nem kell alkalmazni.

51. Záró rendelkezések

55. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

56. § (1) Ha az ügyben e törvény hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(3) A folyamatban lévő ügyekben az e törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti az, hogy az eljárás lefolytatása e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(4) Az 1. §, a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5–9. §, a 11. §, a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, a 13. §, a 16–22. §, a 24–32. §, a 34. § (2) bekezdése, a 35–41. §, a 43. §, a 44. § és a 46–49. § rendelkezéseit a 2020. július 1. napját követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

57. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi XXX. törvényhez57

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére