• Tartalom

2020. évi XXXI. törvény

2020. évi XXXI. törvény

egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról1

2023.01.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §4

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

4. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

5. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

32. §33

33. §34

34. § (1)35

(2)36

8. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

35. §37

9. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

36. §38

10. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

37. §39

38. §40

39. §41

40. §42

41. §43

42. §44

43. §45

44. §46

45. §47

46. §48

47. §49

11. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

48. §50

49. §51

50. § (1)52

(2)53

(3)54

51. §55

52. §56

53. §57

54. §58

55. §59

56. §60

57. §61

58. §62

59. §63

60. §64

61. §65

62. §66

12. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

63. §67

64. §68

65. §69

13. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

66. §70

67. §71

68. §72

69. §73

70. §74

71. §75

72. §76

73. §77

74. §78

75. §79

76. §80

14. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

77. §81

78. §82

15. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

79. §83

80. §84

81. §85

16. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

82. §86

83. §87

17. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

84. §88

85. §89

86. §90

87. §91

88. §92

89. §93

90. §94

18. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

91. §95

92. §96

19. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

93. §97

94. §98

95. §99

96. §100

97. §101

98. §102

20. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

99. §103

100. §104

101. §105

102. §106

103. §107

104. §108

21. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

105. §109

22. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

106. §110

23. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

107. §111

108. §112

109. §113

110. §114

111. §115

112. §116

113. §117

114. §118

115. §119

116. §120

24. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

117. §121

118. §122

119. §123

25. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

120. §124

26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

121. §125

122. §126

27. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

123. §127

124. § (1)128

(2)129

125. §130

126. §131

127. §132

128. §133

129. §134

130. §135

131. §136

132. §137

133. §138

134. §139

135. §140

136. § (1)141

(2)142

137. §143

138. §144

139. §145

140. §146

141. §147

28. A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény módosítása

142. §148

29. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

143. §149

144. §150

145. §151

146. §152

147. §153

148. §154

149. §155

150. §156

151. §157

152. §158

30. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

153. §159

154. §160

155. §161

156. §162

157. §163

158. §164

159. §165

160. §166

161. §167

162. §168

31. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

163. §169

32. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

164. §170

33. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

165. §171

34. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

166. §172

167. §173

168. §174

169. §175

170. §176

171. §177

172. §178

173. §179

174. §180

175. §181

176. §182

177. §183

178. §184

179. §185

180. §186

181. §187

182. §188

183. §189

184. §190

185. §191

35. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

186. §192

187. §193

36. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

188. §194

37. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása

189. § (1)195

(2)196

(3)197

(4)198

38. Záró rendelkezések

190. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. §, a 34. § (2) bekezdése, a 66. §, a 68. §, a 71–76. §, a 95. §, a 124. § (2) bekezdése, a 131. §, a 136. § (1) bekezdése, a 164. § és a 188. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. §, a 23–26. §, a 31. § a)–c) pontja, a 115. §, a 166. §, a 167. §, a 168. §, a 178. §, a 179. §, a 180. §, a 184. § b), d), f), g) és r) pontja és az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. §, a 17. § és a 189. § (2)–(4) bekezdése 2021. február 1-jén lép hatályba.

(5) Az 50. § (3) bekezdése, az 51. §, az 53. §, a 60. § és a 61. § j) pontja és a 146. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 94. §, a 97. § és a 98. § c) és f) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(7) Az 1. §, a 2. § a) pontja, a 67. §, a 70. §, a 107. §, a 120. § és a 165. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

191. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

192. § (1) Ez a törvény

a) a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1155 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a törvény

a) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez199

2. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez200

3. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez201

4. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez202

5. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez203

6. melléklet a 2020. évi XXXI. törvényhez204

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 124. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 124. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 136. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 136. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 189. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 189. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 189. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére