• Tartalom

2020. évi XXXII. törvény

2020. évi XXXII. törvény

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról1

2021.01.02.

Az Országgyűlés az állami és az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb ellátása, a közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyainak a közszolgáltatás jellegéhez és tartalmához igazodó differenciálása, továbbá munkájának anyagi elismerése elősegítése, továbbá a kulturális közszolgáltatások kiszélesítése és azok 21. századi követelményeknek való megfelelése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. A közalkalmazotti jogviszony átalakulása

1. § (1) A törvény hatálya a költségvetési szervként működő, az a)–c) pont szerinti törvényben meghatározott alapfeladatát önálló intézményként ellátó,

a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) szerinti levéltárra,

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) szerinti muzeális intézményre, nyilvános könyvtárra, közművelődési intézményre és integrált kulturális intézményre,

c) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) szerinti előadó-művészeti szervezetre

(a továbbiakban együtt: kulturális intézmény) terjed ki.

(2) A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva, a 2. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.

2. A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulására vonatkozó eljárási rendelkezések

2. § (1) A munkáltató 2020. augusztus 1-jéig írásban tájékoztatja a közalkalmazottat jogviszonyának az 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulásáról, annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az átalakulással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, gazdasági és szociális következményeiről. A munkáltató 2020. augusztus 1-jéig a Kjt. 25/A. § (2) bekezdése szerinti konzultációt kezdeményez a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal.

(2) A munkáltató 2020. augusztus 15-éig írásban közli a közalkalmazottal a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az abban szereplő munkabér összege nem lehet alacsonyabb mértékű annál, mint amekkora összegre a közalkalmazott illetményként – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – 2020. október 31-én jogosult lenne.

(3) A munkáltató a (2) bekezdés szerinti ajánlathoz a munkaszerződés megkötése során kötve van, az abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehet eltérni.

(4) A közalkalmazott és a munkáltató a munkaviszony keretei között történő további foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést 2020. október 31-éig köti meg. A határidő anyagi jogi és jogvesztő.

(5) Ha

a) a közalkalmazott az ajánlattételre meghatározott határidőt követő 30 napon belül írásban nem nyilatkozik,

b) a közalkalmazott az a) pont szerinti határidőben úgy nyilatkozik, hogy a munkaszerződés keretei közötti továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, vagy

c) a felek az a) pont szerinti határidőben nem állapodnak meg a munkaszerződés tartalmában,

a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül, e törvény erejénél fogva megszűnik.

(6) A jogviszony (5) bekezdés szerinti megszűnéséről a közalkalmazottat az átalakulás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott a Kjt. 37. § (2) és (4)–(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítésre, határozott idejű jogviszony esetén a Kjt. 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjra jogosult.

(7) A közalkalmazotti jogviszony átalakulására abban az esetben sem kerül sor, ha a jogviszony a szerződéskötésre vonatkozó határidőt megelőzően bármely ok miatt egyébként megszűnik.

(8) A munkaszerződés megkötése esetén a közalkalmazotti jogviszony – ideértve a határozott idejű jogviszonyt is – 2020. november 1-jei hatállyal alakul át munkaviszonnyá.

3. A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

3. § (1) 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor.

(2) A közalkalmazotti jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulása során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti a 2. § (8) bekezdése szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

(3) A munkáltató és a foglalkoztatott (2) bekezdésben nem szabályozott megállapodására a Kjt.-nek a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogviszony átalakulására figyelemmel a felek a megállapodást 2020. december 31-éig közös megegyezéssel módosíthatják.

(4) A foglalkoztatott számára a jogviszony átalakulását megelőző napon meglévő, ki nem adott szabadságot a munkáltató a Kjt. rendelkezései szerint pénzben megváltja.

(5) A közalkalmazotti jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évében a Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell.

(6) A munkáltatónál működő közalkalmazotti tanács üzemi tanácsként működik tovább.

(7) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a szerinti címadományozásban részesült közalkalmazott a 2. § (8) bekezdésében meghatározott időpont után is jogosult e cím használatára.

(8) A kulturális intézmények alapító okirataiban e törvény alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.

(9) A közalkalmazotti jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulása a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti. A vezetői pályázatok kiírására a 2. § (8) bekezdése szerinti időpontig az e törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § 2020. november 1-jén lép hatályba.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletének módosítása

5. §2

6. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

6. §3

7. §4

8. §5

9. §6

10. §7

11. §8

12. §9

13. §10

14. §11

15. §12

16. §13

17. §14

18. §15

19. §16

20. §17

21. §18

22. §19

23. §20

24. §21

25. §22

26. §23

27. §24

28. §25

7. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

29. § (1)26

(2)27

30. §28

31. § (1)29

(2)30

32. §31

33. §32

34. § (1)33

(2)34

35. §35

36. § (1)36

(2)37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. § (1)47

(2)48

(3)49

47. §50

48. § (1)51

(2)52

49. §53

50. §54

8. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

51. §55

52. §56

53. §57

54. §58

55. §59

56. §60

57. §61

58. §62

1. melléklet a 2020. évi XXXII. törvényhez63

2. melléklet a 2020. évi XXXII. törvényhez64

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 29. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 29. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 31. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 33. § a 2020: CXLVIII. törvény 105. §-a alapján nem lép hatályba.

33

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 34. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 46. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 46. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 48. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 48. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére