• Tartalom

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.08.25.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházások (a továbbiakban: Beruházások) előkészítésével és megvalósításával függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(3)1 A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházásokat, amelyeknek helyszíne a 3. mellékletben meghatározott ingatlanok területe.

(4)2 A Beruházások esetében az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – vízügyi és vízvédelmi, a környezetvédelmi, a természetvédelmi eljárások, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti iparbiztonsági hatósági eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap, vízügyi és vízvédelmi, a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások esetén harminc nap, az iparbiztonsági hatósági eljárások estén negyvenkét nap.

(5)3 A Beruházások esetében az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap, a vízügyi és vízvédelmi, a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások esetén tizenöt nap.

(6)4 A Beruházások tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.

1/A. §5 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás helyszínéhez tartozó az ingatlan-nyilvántartás szerinti Vác, belterület 4552/9 helyrajzi számú ingatlanon szennyvíztisztító elhelyezhető.

1/B. §6 A Kormány a Beruházások tekintetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

2. §7 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a 2. melléklet szerinti főispánokat jelöli ki.

3. §8 Az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM) – a 2. mellékletben foglalt táblázat 11. sora szerinti beruházás kivételével – a Beruházások teljes körű előkészítése keretében ellátja a tervezési, mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat, továbbá lefolytatatja az ehhez kapcsolódó beszerzési eljárásokat, közbeszerzési eljárásokat, valamint a Beruházások megvalósítása keretében a megrendelő nevében és javára a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó beszerzési eljárásokat, közbeszerzési eljárásokat lefolytatja, és ellátja az ezekhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat.

4. §9 Az ÉKM a 3. § szerinti feladatai ellátása során jogosult az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján megkötött és szükség szerint módosított keretmegállapodások terhére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján a verseny újranyitásával lebonyolítani a közbeszerzési eljárásokat.

5. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál a megrendelő – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §10 E rendeletnek az egyes allami beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sorát a Módr1. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §12 E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sorát a Módr2. hatálybalépésekor13 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §14 E rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 610/2021. (XI. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 8–10. sorát a Módr3. hatálybalépésekor15 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. §16 E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 727/2021. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 3. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sorát a Módr4. hatálybalépésekor17 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. §18 E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjét a Módr5. hatálybalépésekor19 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

13. §20 E rendeletnek a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1. § (3)–(5) bekezdését, 1/A. §-át, 1/B. §-át és 3. mellékletét a Módr6. hatálybalépésekor21 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

14. §22 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 1. § (6) bekezdését a Módr7. hatálybalépésekor23 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

15. §24 E rendeletnek az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 135/2023. (IV. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sorát a Módr8. hatálybalépésekor25 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

16. §26 E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 297/2023. (VII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sorát, valamint 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát a Módr9. hatálybalépésekor27 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

17. §28 E rendeletnek a gazdaságfejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 398/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sorát a Módr10. hatálybalépésekor29 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. erdészeti hatósági eljárások,

21. földvédelmi hatósági eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23.30 katasztrófavédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

24.31 művelési ág megváltoztatására vonatkozó hatósági eljárások,

25.32 kapcsolódó villamos energia, gáz és egyéb közművek engedélyeztetése,

26.33 azok az 1–25. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

27.34 az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez35

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

A

B

C

1

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósítása által érintett település

Koordinációra kijelölt főispán

2

Komárom közigazgatási területén megvalósuló fejlesztéshez szükséges víziközmű-beruházás

Komárom
Tata
Naszály
Almásfüzitő

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

3

Göd közigazgatási területén megvalósuló fejlesztéshez szükséges víziközmű-beruházás

Göd
Sződliget
Vác
Dunakeszi
Sződ

Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

4

Szikszó közigazgatási területén megvalósuló fejlesztéshez szükséges víziközmű-beruházások

Arnót
Felsőzsolca
Onga
Szikszó

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

5.

Iváncsa és térsége fejlesztéséhez szükséges víziközmű-beruházások

Iváncsa
Ercsi
Adony
Pusztaszabolcs

Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

6.

Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója

Tatabánya
Tata
Szomód
Vértesszőlős
Környe
Kecskéd
Oroszlány
Vértessomló

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

7.

A kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának fejlesztéséhez szükséges beruházások

Balatonakarattya
Balatonvilágos
Balatonfüred
Balatonfőkajár

Somogy Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

8.

Litér községben megvalósuló kommunális vízközműfejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése

Litér

Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

9.

Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztése

Jászfényszaru

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

10.

Debrecen Déli és Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztése I.

Balmazújváros
Hajdúböszörmény
Hajdúnánás
Görbeháza
Hajdúdorog

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

11.

Debrecen Déli és Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztése II.

Debrecen

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

12.

Science Park Szeged Tudományos és Innovációs Park fejlesztése

Szeged

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

13.

Makó és térsége fejlesztéséhez szükséges, Makó közigazgatási területén megvalósuló víziközmű-beruházások

Makó

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

14.

Nyíregyháza Ipari Park fejlesztése

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán

3. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez36

A Beruházással érintett, 1. § (3) bekezdése szerinti ingatlanok

A

B

Település

Ingatlan helyrajzi száma

2.

Göd

011, 013/38, 013/62, 013/63, 013/64, 013/67, 038, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25, 039/59, 039/60, 039/75, 039/92, 039/93, 039/108, 039/126, 039/127, 039/147, 039/151, 039/178, 039/208, 039/209, 039/211, 039/213, 039/215, 039/217, 040, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5, 041/6, 041/7, 041/8, 041/9, 041/10, 041/11, 042/1, 046, 048/10, 049/1, 049/3, 050/18, 054, 056, 0227, 0228, 0229, 0230, 0235, 0236, 0252, 0253, 0256, 0267, 0268, 0269, 0277, 0278, 0282, 0284, 0285, 0286, 0292, 0293, 0332, 0333, 0334, 8374, 8447, 8449, 8450, 8453, 8707, 8708, 8749, 9010, 9011/1, 9248, 9250

3.

Sződliget

02/5, 05/6, 05/8, 05/11, 05/12, 05/16, 06/5, 06/7, 06/8, 07/2, 07/23, 07/24, 08/8, 08/17, 08/27, 08/31, 08/37, 010/5, 035/9, 037/29, 037/32, 037/34, 037/35, 037/36, 037/39, 040/7, 041/6, 061/8, 1227/7, 066/1, 066/15, 069/1, 074, 0152/1, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218/5, 1220/10, 1222, 1224/1, 1224/3, 1226, 1227/1

4.

Sződ

0207/3, 0207/11, 0207/12, 0208/4, 0209/4, 0209/5, 0210/2, 0211/2, 0226/4, 0226/13, 0261/5, 0327/2, 0328, 0329/2, 0330, 2752/1, 3632

5.

Vác

0389/1, 0389/3, 0405/1, 0406/2, 0412/2, 0414, 0415/1, 0415/2, 0417/6, 0420/24, 0432, 0442, 1830/6, 4552/9, 4552/12, 5680/21, 5680/24, 5749, 5768, 5779/15, 22315, 22390, 22403

6.37

Makó

050, 088/5, 089, 093/1, 0120/1, 0120/2, 2870/1, 2993, 3267, 3374, 3401, 3413, 3566, 3573/2, 3622, 3663, 3860, 4146/3, 4450, 4451, 4581, 4582, 10277/5, 10277/12, 10277/21, 10277/22, 10305/1, 10306/18, 10306/39, 10358/1, 10371/1, 10371/2, 10390/8, 10404/10, 10404/12, 10404/16, 10405/18, 10405/34, 10405/35, 10428/1, 12206, 23706

1

Az 1. § (3) bekezdését a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

3

Az 1. § (5) bekezdését a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (6) bekezdését a 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

5

Az 1/A. §-t a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

6

Az 1/B. §-t a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

7

A 2. § az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 248. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 30. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2021. június 16.

13

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 6.

15

A hatálybalépés időpontja 2021. november 6.

17

A hatálybalépés időpontja 2021. december 21.

19

A hatálybalépés időpontja 2022. április 6.

20

A 13. §-t a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

21

A hatálybalépés időpontja 2022. november 3.

22

A 14. §-t a 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

23

A hatálybalépés időpontja 2023. február 23.

24

A 15. §-t a 135/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

25

A hatálybalépés időpontja 2023. április 19.

26

A 16. §-t a 297/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2023. július 7.

28

A 17. §-t a 398/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

29

A hatálybalépés időpontja 2023. augusztus 25.

30

Az 1. melléklet 23. pontja a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontjával megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet 24. pontja a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontjával megállapított szöveg.

32

Az 1. melléklet 25. pontját a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja iktatta be.

33

Az 1. melléklet 26. pontját a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja iktatta be.

34

Az 1. melléklet 27. pontját a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 1. § a) pontja iktatta be.

36

A 3. mellékletet a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

37

A 3. mellékletben foglalt táblázat 6. sorát a 297/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére