• Tartalom

35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról

2021.12.30.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre, valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletre – az alábbi utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) és valamennyi büntetés-végrehajtási intézetre, intézményre (a továbbiakban: bv. intézet) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
a) IMEI szám: International Mobile Equipment Identity, azaz a mobiltelefonok beazonosítására szolgáló 15 számjegyből álló számsorozat,
b) Konfigurációs Menedzser Portál: a fogvatartotti mobiltelefonok nyilvántartására szolgáló webes felület,
c) közösségi telefon: a bv. intézet személyi állományának kezelésében lévő készülék vagy a fogvatartott által önállóan használható, falra erősített mobilkészülék, amelyet a mobiltelefonnal nem rendelkező fogvatartott használhat az intézetparancsnok által meghatározottak szerint,
d) MK azonosító: a telefon hátoldalán található azonosító, amely használatával a fogvatartott részére kiadott mobiltelefon a felszerelési modulba rögzítésre kerül,
e) mobilegyenleg: a fogvatartott által a kiétkezés során az előre meghatározott összegek alapján a mobilszolgáltatás igénybevételére feltöltött összeg,
f) mobiltelefon: a fogvatartottak részére kiadott hordozható rádiótelefon-készülék összeszerelve, melynek tartozéka a töltő, 10 cm-es kábellel,
g) mobiltelefon óvadék (a továbbiakban:óvadék): a fogvatartott letéti pénzéből a fogvatartottal kötött szerződés alapján zárolt összeg, melyet a bv. intézet a fogvatartott kártérítési felelősségének megállapítása esetén a mobiltelefon javítására, pótlására használhat fel,
h) SysAid: a Magyar Telekom Nyrt. központi rendszere, amelyet az ügyfélszolgálat részére biztosít,
i) szolgáltató: a Magyar Telekom Nyrt. és a Mobil Kapcsolat Kft.,
j) teszttelefon: az Ügyfélszolgálat részére a szolgáltató által biztosított telefon, amellyel a mobiltelefonnal kapcsolatos fogvatartotti kérelmek esetében az ügyfélszolgálat központjával való kapcsolattartás megvalósul,
k) Ügyfélszolgálat (a továbbiakban: ÜSZ): a fogvatartotti mobiltelefonokkal kapcsolatos javítások, hibakezelések ügyintézésére működtetett szolgálat. Tagjai a bv. szervezet személyi állományából kerültek megbízásra.

3. A fogvatartottakat tájékoztatni kell a telefonálási lehetőségekről (1. melléklet).

4. A mobiltelefonokat a fogvatartottak részére a felszerelési raktáros adja ki a FŐNIX fogvatartotti nyilvántartó-rendszer (a továbbiakban: FŐNIX rendszer) használatával. Fogvatartott részére a felszerelési raktárból mobiltelefon az alábbi feltételek együttes megléte esetén adható ki:
a) a fogvatartott a fogvatartotti nyilvántartásban rögzített, engedélyezett, telefonos elérhetőséggel bíró kapcsolattartóval és/vagy hivatalos minőségben kapcsolattartóval rendelkezik,
b) fogvatartott a mobilszolgáltatóval a nem nyilvános mobilszolgáltatás igénybevételére egyedi felhasználási szerződést (2. melléklet) köt. A korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképességében részlegesen korlátozott, illetve cselekvőképtelen fogvatartott (mint például fiatalkorú, gyámság vagy gondnokság alatt álló) esetében a szerződést a törvényes képviselőnek vagy kirendelt gyámnak, kirendelt gondnoknak is alá kell írnia,
c) a fogvatartott szerződésben vállalja, hogy a levonások után megmaradt letéti pénzéből (szabadon felhasználható egyenleg, célzott pénz, védett pénz, szükségleti cikkre fordítható pénz) 35 000 Ft összegű óvadék zárolásra kerüljön a fogvatartott kártérítési felelősségének megállapítása esetére, ha a mobiltelefon készülék javítása vagy annak pótlása szükséges. A fogvatartott kérelme alapján a bv. intézet parancsnoka engedélyezheti az óvadék legfeljebb hathavi részletben történő megfizetését. Részletfizetés engedélyezése esetén a készülék az első részlet zárolását követően adható ki a fogvatartott részére. Amennyiben a bv. intézet az esedékes havi részletet zárolni nem tudja, a fogvatartott köteles leadni a készüléket a felszerelési raktárba. Amennyiben a fogvatartott által okozott kár az e célra elkülönített összegből kielégítésre kerül, a 35 000 Ft összegű biztosíték és a kár kielégítésére fordított összeg különbözete a kielégítést követő 5 munkanapon belül a jogszabályban meghatározott levonások után a fogvatartott megmaradt letéti pénzéből (szabadon felhasználható egyenleg, célzott pénz, védett pénz, szükségleti cikkre fordítható pénz) automatikusan elkülönítésre kerül, melyet a fogvatartott választása szerint egy összegben vagy maximum 6 havi részletben is teljesíthet. A havi részlet legalacsonyabb összege – az utolsó részlet kivételével – 5833 Ft.

5. A fogvatartotti mobiltelefonnal rendelkező fogvatartottal is szerződést kell kötni az óvadék zárolásáról és felhasználásáról (3. melléklet).

6. A mobilszolgáltatás igénybevétele esetén a FŐNIX rendszerben nyilvántartott adatok alapján a fogvatartottra érvényes rezsimkategória érvényesül. A telefonbeszélgetések – az arra kijelölt rendszerben történő – ellenőrzésére valamennyi bv. intézetben személyi állományi tagokat kell kijelölni. A kijelölésnél figyelembe kell venni, hogy az ellenőrzési tevékenység a napi szolgáltatási idő teljes terjedelmére kiterjedjen.

7. A készülék kiadása előtt a fogvatartottal szerződést kell kötni (4. melléklet) az óvadék zárolásáról és felhasználásáról, melyben vállalja, hogy a bv. intézet az óvadék összegét letéti pénzéből zárolja, és a mobiltelefonban vagy tartozékaiban keletkezett kárt a fogvatartott kártérítési felelősségének megállapítása esetén a javítási számla alapján az óvadék összegből megtéríti.

8. Az egyedi felhasználási szerződés megkötéséért a felszerelési raktáros a felelős. A szerződés első példánya a fogvatartotté, a második példányt a felszerelési lap mellett meg kell őrizni.

9. Az írni-olvasni nem tudó fogvatartott részére a tájékoztatót, az egyedi felhasználási szerződést és az óvadék zárolásáról és felhasználásáról szóló szerződést az általa ismert nyelven fel kell olvasni, és nyilatkoztatni, hogy az abban foglaltakat megértette-e. Ezt követően az iratokat a fogvatartott a kézjegyével ellátja, majd jelenlétében két tanú aláírja. A tájékoztatást a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 12. § (8) és (9) bekezdései szerint kell elvégezni.

10. A fogvatartott részére kiadott mobiltelefont tartozékaival együtt a fogvatartott felszerelési kartonjára manuálisan is fel kell vezetni, az átadás-átvétel tényét a kartonon a fogvatartottal alá kell íratni.

11. A fogvatartott a bv. intézet által biztosított mobiltelefon igénybevételéről bármikor lemondhat, külön nyilatkozat kitöltésével (5. melléklet). A nyilatkozatot 2 példányban kell kitölteni, ahol az első példány a fogvatartotté, a második példányt a fogvatartott felszerelési kartonja mellett meg kell őrizni. A nyilatkozat alapján a fogvatartott felszerelési lapjára fel kell jegyezni, hogy a mobiltelefont nem igényelte („nem igényelte” megjegyzéssel).

12. A fogvatartott bv. intézetből történő végszállítása esetén a mobiltelefont a fogvatartottól nem kell visszavenni.

13. A fogvatartott szállítása előtt a felszerelési raktáros köteles ellenőrizni a mobiltelefon hátlapján található és a FŐNIX rendszerben rögzített MK azonosítót. Amennyiben az MK azonosítók nem egyeznek, abban az esetben a mobiltelefon IMEI számát ellenőrizni kell a Konfigurációs Menedzser Portálon. Az IMEI szám egyezősége esetén a fogvatartott a mobiltelefont a szállításban magával viheti, de a felszerelési raktáros köteles a fogadó bv. intézet ÜSZ-t írásban értesíteni – az IMEI szám feltüntetésével – az MK azonosító eltéréséről, így a készülék javításra küldésének szükségességéről.

14.1 Központosított szállítás, szállítás alatt alkalmazandó szabályok:
a) Szállítás közben a fogvatartott a mobiltelefont nem tarthatja magánál. A mobiltelefont egyéni felszerelési tárgyként kell kezelni. A szállító gépjárműre történő felszállás előtt a szállítmányvezető ellenőrzi, hogy az utastérbe ne tudjanak telefont felvinni a fogvatartottak, hanem azok a személyes dolgaik között, a raktérben legyenek elhelyezve. A mobiltelefon készülék megfelelő csomagolása a fogvatatott feladata.
b) A szállítást megelőzően az átadás-átvételi dokumentumok előkészítését az intézetparancsok által kijelölt szakterület képviselője hajtja végre. A szállítmányvezetők az átadás-átvételi jegyzéken jelöljék meg, mely fogvatartottak visznek telefonkészüléket magukkal a szállítás során.
c) A szállítás megkezdése előtt a nyilvántartási szakterület munkatársai az érintett fogvatartottak telefonjait inaktiválják a „szállítás alatt” státusz beállításával.
d) A szállítások ideje alatt a FŐNIX rendszerben „szállítás alatt” státuszú fogvatartottak esetében a rendszer automatikusan tiltja a mobiltelefon-szolgáltatás elérését. A szolgáltatás akkor válik elérhetővé, ha a fogadó bv. intézet végrehajtja a fogvatartott befogadását.
e)2 A Budapesti Fegyház és Börtön és a szállítási útvonal egyéb más bv. intézeteinek szállítózárkáiból történő kiléptetést követően a célintézet szállítmányvezetői ellenőrzik a mobiltelefonok meglétét és sértetlenségét a központosított szállítás alkalmával.
f) A fogvatartott szállítása után, a célintézetbe történő megérkezését követően a felszerelési raktáros köteles ellenőrzést végrehajtani a mobiltelefon pontos azonosítása érdekében.

15. A fogvatartott előállítása esetén a mobilkészüléket a bv. intézetből nem viheti magával, azt kikapcsolt állapotban köteles a zárkaszekrényébe elzárni. A zárkaszekrény zárhatóságáról a fogvatartott köteles gondoskodni.

16. Munkahelyre, közösségi foglalkozásra, oktatásra, egészségügyi, (szak)orvosi rendelésen történő előállítás idejére a fogvatartott a mobiltelefont nem viheti magával. Ezekben az esetekben a fogvatartott a mobiltelefont a zárkaszekrényébe köteles elzárni.

17. A bv. intézet parancsnoka helyi intézkedésben köteles szabályozni, hogy a bv. intézet 24 órát meghaladó, jogszerű elhagyása esetén a mobiltelefonok elhelyezésére, tárolására milyen rendelkezések az irányadóak.

18. Amennyiben a fogvatartott a mobiltelefon elzárásáról nem gondoskodik, a készülék rongálódásából vagy eltűnéséből eredően kártérítési eljárást kell lefolytatni a fogvatartottal szemben.

19. A mobiltelefon töltéséről a fogvatartott saját maga gondoskodik a tartozékként megkapott telefontöltővel. A telefon töltését csak a fogvatartott elhelyezésére szolgáló zárkában, lakóhelyiségben lehet végrehajtani. A bv. intézetnek, az intézeti költségvetés terhére a mobiltelefonok feltöltéséhez a zárka létszámához viszonyítva elegendő villamosáram-vételi csatlakozást kell biztosítania.

20. Fegyelmi és biztonsági elkülönítésnél a fogvatartott külön rendelkezés szerint tarthatja, vagy nem tarthatja magánál mobiltelefonját. Amennyiben a külön rendelkezés alapján a fogvatartott nem tarthatja magánál a mobiltelefont, úgy a készülék elhelyezésére a fegyelmi zárkán kívüli zárkaszekrény szolgál. A zárkaszekrény zárásáról a fogvatartott köteles gondoskodni. Ebben az esetben a fegyelmi zárkára helyezett fogvatartott telefonálását és a mobiltelefon töltését a reintegrációs tiszt kezeli.

21. A mobiltelefon esetleges megrongálódását, az abban történő károkozást az észlelő személyi állomány tagjának kárjelentő lap kiállításával dokumentálni kell. A kitöltött kárjelentő lapot legkésőbb a következő munkanapon a gazdasági osztály részére át kell adni. A javítás és a kártérítési összeg megállapítása céljából a fogvatartottól a telefont jegyzőkönyvezve át kell venni, majd azt az ügyfélszolgálat részére át kell adni, aki a hibalapot (6. melléklet) kezeli. Amennyiben a bv. szervezet személyi állományának tagja károkozást, illetve egyéb fegyelemsértést észlel, azt – a kártérítési eljárás ügyintézése mellett – haladéktalanul köteles írásban jelenteni. Az elítélt fegyelmi felelősségéről fegyelmi eljárás lefolytatása során kell dönteni. A fogvatartott a javítás ideje alatt a közösségi telefont használhatja.

22.3 Az ÜSZ a javításra átadott mobiltelefont megvizsgálja. Ha a javítás nem végezhető el az ÜSZ-en, akkor az átadott telefont a szolgáltató javításra elszállíttatja. A mobiltelefonok bv. intézetbe történő el- és visszaszállítását külső szállító végzi. A mobiltelefonok szállítása a központosított szállítás napjának kivételével a megadott munkanapon történik (bv. intézetenként eltérően heti egy, illetve két alkalom, továbbá külön igény esetén). Tárolódobozt csak szállítólevél kíséretében lehet átadni a szállítócég részére. A szállítólevél kitöltéséért az ÜSZ felel.

23. A mobiltelefonok szállítását zárt, számozott plombával ellátott tárolódobozokban végzik, amelyet a javítást végző biztosít az ÜSZ részére. A tárolódobozok zárását és nyitását csak az ÜSZ végezheti el. A tárolódobozok átvételét munkaidőben az ÜSZ, munkaidőn túl a biztonsági osztály erre kijelölt tagja végzi el. Sérült plombával ellátott dobozt átvenni tilos, arról a szállító által rendszeresített jegyzőkönyvet kell felvenni.

24. A működésképtelen mobiltelefon javításának összegéről a szolgáltató a bv. intézet központi e-mail-címének használatával a gazdasági vezetőt vagy az általa megbízott személyt tájékoztatja a készülékjavítási értesítőn keresztül. Kivételt képeznek a meghatározott árú szolgáltatások, így az elveszett készülék, elveszett töltő, melyekről nem készül külön értesítő. A szolgáltató havonta, a megelőző tárgyhónapban történt valamennyi javításról analitikát (7. melléklet) küld az intézet részére a számla mellékleteként.

25. A bruttó 3000 Ft-ot meg nem haladó javítások esetében a bevizsgálási díj (3000 Ft) kerül kiszámlázásra, melyet a 24. pont szerinti tájékoztatóban fel kell tüntetni.

26. A kártérítés összegét a 24. pont szerinti tájékoztatás alapján kell meghatározni, és a kártérítési eljárást ez alapján kell lefolytatni a fogvatartottal szemben.

27. A mobiltelefonok javítási költségéről a bv. intézet részére havonta összesített számla kerül kiállításra (8. melléklet). A számla megküldésre kerül a bv. intézetek részére. A számla mellékletében, a beazonosíthatóság érdekében szerepelnie kell a fogvatartott nyilvántartási számának és a mobiltelefon MK azonosítójának.

28. A számlán feltüntetett összeg nem térhet el a 24. pont szerinti tájékoztatóban szereplő értéktől. Eltérés esetén a számlát a gazdasági vezetőnek vagy az általa megbízott személynek 2 munkanapon belül meg kell reklamálnia.

II. A KÖZÖSSÉGI TELEFON HASZNÁLATA ÉS AZ ELSZÁMOLÁS MENETE

29. A közösségi telefon havi díja 0 Ft, percdíjai a mobiltelefonok percdíjaival megegyeznek.

30. A személyi állomány kezelésében lévő közösségi telefon használata előtt az intézetparancsnok által kijelölt személy az MK azonosító FŐNIX rendszerben történő rögzítésével hozzárendeli az adott mobiltelefont a fogvatartotthoz. A fogvatartotthoz való rendelés a hívás idejére szól. A hívás kezdeményezésekor a fogvatartott egyéni számlája zárolásra kerül. Ezt követően a szolgáltató felé elküldésre kerül a felhasználható telefonálási időtartam (ami a megkezdhető percet jelenti). A hívás befejeztével a telefonálás ellenértéke a fogvatartottól levonásra kerül. A beszélgetés után a személyi állomány kezelésében lévő közösségitelefon-hozzárendelést meg kell szüntetni. Amennyiben a fogvatartott egyéni számlalapján nincs megfelelő nagyságú összeg a hívás díjának kiegyenlítésére, úgy a telefon használatára nincs lehetősége. A személyi állomány kezelésében lévő közösségi telefon használatának, kiadásának és tárolásának részletszabályait a bv. intézet parancsnoka helyi intézkedésben szabályozza.

31. A fogvatartott által önállóan használható közösségi telefon használata előtt – a fogvatartotti kiétkező kártya elektronikus készülékkel történő leolvasásával – a telefonkészülék és a fogvatartott összerendelése automatizáltan történik. A hívás kezdeményezésekor a fogvatartott egyéni számlája zárolásra kerül. Ezt követően a szolgáltató felé elküldésre kerül a felhasználható telefonálási időtartam (ami a megkezdhető percet jelenti). A hívás befejeztével a telefonálás ellenértéke a fogvatartottól levonásra kerül. A beszélgetés után a telefon és a fogvatartott összerendelése automatikusan megszűnik. Amennyiben a fogvatartott egyéni számlalapján nincs megfelelő nagyságú összeg a hívás díjának kiegyenlítésére, úgy a fogvatartott által önállóan használható közösségi telefon használatára nincs lehetőség.

32. A szolgáltató a közösségi telefon használatáról telephelyenkénti bontásban havi számlát állít ki, amelyet a javításokról készített számlákhoz hasonlóan küld meg a bv. intézet részére.

33. A közösségi telefon fogvatartotthoz történő hozzárendelésével a telefonálásra vonatkozó rezsimszabályok és a telefonon történő kommunikáció ellenőrzése biztosítottá válik.

34. A Bv. tv. 175. § (4) bekezdése szerinti esetben a fogvatartott kérelmére a parancsnok döntése alapján haladéktalanul intézkedni kell a telefonbeszélgetés költségének bv. intézet általi megelőlegezésére.

III. A MOBILTELEFONOK EGYENLEGFELTÖLTÉSE

35. A fogvatartottak a telefonegyenlegüket a kiétkezési boltban tölthetik fel. A célzott telefonálás jogcímen beérkezett pénzösszegek nem kerülnek automatikusan feltöltésre a mobilegyenlegre.

36. A mobiltelefon egyenlegre feltöltött összegek a következők lehetnek: 1500 Ft, 3000 Ft, 5000 Ft, 10 000 Ft. Az összegek változtatására nincs lehetőség.

37.4 A mobiltelefonok egyenlegének feltöltését elsősorban a fogvatartott egyéni számlalapján címzett pénzéből elkülönített egyenlegből kell biztosítani, másodsorban a szabadon felhasználható keretből, harmadsorban a kiétkezésre elkülönített keretből. A telefonegyenlegre feltöltött összeg a felhasználásig vagy maximum a feltöltéstől számított 1 évig vehető igénybe, mely egyenleg maximált összege 150 000 Ft lehet.

38. A mobilegyenlegek feltöltésére a címzett pénzéből fordított összegeket a bv. intézetek a szolgáltató által kiállított számla alapján utalják át a szolgáltató számlaszámára. A számla melléklete a kiétkezéseken vásárolt egyenlegek összegét, az egyenlegfeltöltések számát és a fogvatartottak nyilvántartási számát tartalmazó összesítő.

39. A mobilegyenleg feltöltésénél a kiétkező bolt vásárlásitétel-összesítőt (terhelési összesítő) ad a feltöltés mértékének megfelelően. Áfás számla igényét a fogvatartottnak külön kell jeleznie az ÜSZ-en. A mobilegyenleg vásárlása után a mobilegyenlegen való jóváírás 24 órát is igénybe vehet.

IV. A FOGVATARTOTTAK MOBILTELEFON EGYENLEGÉNEK ELSZÁMOLÁSA AZ INTÉZETBŐL SZABADULÓ FOGVATARTOTT ESETÉN

40.5 A mobiltelefont a fogvatartott szabadítása előtt 10 nappal köteles leadni a felszerelési raktárba. A mobiltelefon bevizsgálását és szükség esetén a kártérítési eljárást a szabadítás előtt, gyorsított eljárásban le kell folytatni. A bevizsgálási díjat kizárólag abban az esetben lehet felszámolni, ha leadáskor a készüléken látható sérülés van, vagy működésképtelenség tapasztalható.

41. A telefon raktáros részére történő átadását követően, a raktáros az 1-es gombot hosszan lenyomva a telefonon a képernyő aljára navigálva leolvassa az egyenleget.
a) Amennyiben az egyenleg meghaladja az 500 Ft-ot, kiállítja a 9. melléklet szerinti Tájékoztatót az intézetből szabaduló fogvatartott mobiltelefon egyenleg elszámolásához. Könyvelés céljából a raktáros a nyomtatványt eljuttatja a letéti csoport részére. A letéti könyvelő az összeget telefonálási célzott pénzként lekönyveli, majd végrehajtja a szabadítási folyamatot. A kifizetett összeget – a munkabérekhez hasonlóan – a letéti könyvelő 5 munkanapon belül bekéri a javadalomtól a letéti számlára, ahol a bank könyvelésekor összevezeti a lekönyvelt tétellel. A szolgáltató átutalja az összeget a bv. intézet javadalmi számlájára, melyhez küldi a saját listáját, amit egyeztetni kell az intézeti kifizetésekkel. A 9. melléklet eredeti példánya, a pénztári kifizetés alapbizonylata, a hitelesített másolat 1-1 példánya a javadalmi és letéti bank melléklete.
b) Amennyiben az egyenleg nem haladja meg az 500 Ft-ot, a raktáros felajánlja a fogvatartottnak az egyenleg lebeszélését. Amennyiben a fogvatartott azt nem kívánja igénybe venni, a 41. pont a) alpontjában leírtakat kell alkalmazni.
c) Amennyiben a telefon meghibásodása miatt az egyenleg lekérdezése nem hajtható végre, a 9. melléklet kitöltésével tájékoztatni kell a fogvatartottat, hogy a szolgáltató által megküldött egyenlegértesítő kézhezvételét és az összeg visszautalásának lekönyvelését követő 5 munkanapon belül lakcímre utalással kerül kifizetésre a le nem beszélt egyenleg. A nyomtatvány kitöltését és aláírását követően átadásra kerül a letéti csoport részére. Miután a szolgáltató átutalja az összeget a bv. intézet javadalmi számlájára – melyhez küldi a saját listáját – az intézet gondoskodik az összeg 9. mellékletben szereplő lakcímre történő utalásáról. Abban az esetben, ha a jóváírt összeg nem fedezi a lakcímre utalás költségét, az összeget letéti pénzmaradványként kell lekönyvelni (a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti őrzés szabályainak figyelembevételével).

42. A készülék leadását követően – amennyiben az rendeltetésszerűen használható, és azon sérülés, rongálás nem látható – az óvadék zárolását fel kell oldani.

43. Amennyiben a készülék elveszett, rongált, nem működő, úgy azt az ÜSZ által bevizsgálásra, javításra kell szállítani. A javításról történő visszaérkezésig az óvadék összege nem feloldható.

V. A MOBILTELEFON EGYENLEGÉNEK ELSZÁMOLÁSA A BÍRÓSÁGRÓL SZABADULÓ FOGVATARTOTT ESETÉBEN

44. Amennyiben nem tér vissza a bv. intézetbe a szabadult fogvatartott, a körletfelügyelő jegyzőkönyvön keresztül átadja a felszerelési raktárba a fogvatartott tárgyait, elszámolandó felszerelését.

45. A telefon raktáros részére történő átadását követően, a raktáros két tanú jelenlétében:
a) működőképes készülék esetén az 1-es gombot hosszan lenyomva lehallgatja az egyenleget, majd kitölti a 10. melléklet szerinti Tájékoztatót a bíróságról szabaduló fogvatartott mobiltelefon egyenleg elszámolásához,
b) működésképtelen készülék esetén annak tényéről, hogy az egyenleg lekérdezése nem hajtható végre, kiállítja a 10. mellékletet.

46. Könyvelés céljából a raktáros a 10. mellékletet eljuttatja a letéti csoport részére.

47. Miután a szolgáltató megküldi az egyenlegértesítőt, és az összeget visszautalja a bv. intézet javadalmi számlájára, a bv. intézet gondoskodik az összeg 10. mellékletben szereplő lakcímre utalásáról. Abban az esetben, ha a jóváírt összeg nem fedezi a lakcímre utalás költségét, az összeget letéti pénzmaradványként kell lekönyvelni (a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti őrzés szabályainak figyelembevételével).

VI. ELJÁRÁS A FOGVATARTOTTI MOBILTELEFONT MÁR NEM IGÉNYLŐ FOGVATARTOTT ESETÉBEN

48. A fogvatartottnak a felszerelési raktárban le kell adnia a nevére kiadott mobiltelefont.

49. A telefon raktáros részére történő átadását követően, a raktáros az 1-es gombot hosszan lenyomva a telefonon a képernyő aljára navigálva leolvassa az egyenleget.
a) Amennyiben az egyenleg meghaladja az 500 Ft-ot, kiállítja a 11. melléklet szerinti Tájékoztatót a fogvatartotti mobiltelefont már nem igénylő fogvatartott mobiltelefon egyenleg elszámolásához. Könyvelés céljából a raktáros a nyomtatványt eljuttatja a letéti csoport részére. A letéti könyvelő az összeget telefonálási célzott pénzként lekönyveli. A szolgáltató átutalja az összeget a bv. intézet javadalmi számlájára, melyhez küldi a saját listáját, amit egyeztetni kell a bv. intézeti kifizetésekkel.
b) Amennyiben az egyenleg nem haladja meg az 500 Ft-ot a raktáros felajánlja a fogvatartottnak az egyenleg lebeszélését. Amennyiben a fogvatartott nem kívánja igénybe venni a 49. pont a) alpontjában leírtakat kell alkalmazni.
c) Amennyiben a készülék meghibásodása miatt az egyenleg lekérdezése nem hajtható végre, a 11. melléklet kitöltésével tájékoztatni kell a fogvatartottat, hogy a szolgáltató által megküldött egyenlegértesítő kézhezvételét és az összeg visszautalásának lekönyvelését követő 5 munkanapon belül kerül jóváírásra telefonálási célzott pénzként az egyéni számláján.

50. Írni-olvasni nem tudó fogvatartott esetében a nyomtatványt a raktáros felolvassa, majd a fogvatartott két tanú jelenlétében aláírja.

51. Külföldi fogvatartott esetében a Bv. tv. 210. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

52. Reintegrációs őrizetbe helyezés esetén a IV. Fejezetben foglalt rendelkezések az irányadóak.

VII. A FOGVATARTOTT SZABADULÁSAKOR ALKALMAZOTT ELJÁRÁS

53. A felszerelési raktáros a mobiltelefon átvételekor köteles a mobiltelefon működőképességét az alábbi módon ellenőrizni:
a) szemrevételezéssel a készülék és a töltő fizikai állapotát (kijelző, burkolat, törés, repedés, erős karcolás, csatlakozók állapota, töltőnél kábel sértetlensége stb.),
b) a készülék MK azonosítóját, a FŐNIX rendszerben történő egyeztetéssel,
c) a működés ellenőrzését bekapcsolással, tesztszám hívásával (tesztszám: 06-30/9800807), a nyomógombok működésének ellenőrzésével,
d) IMEI szám ellenőrzésével.

54. Amennyiben a mobiltelefont a fogvatartott visszaadja, és azon sérülés nem tapasztalható, intézkedni kell az óvadék feloldására. A mobiltelefon rendellenes működése esetén, vagy tartozék hiányában a felszerelési raktáros köteles kárjelentő lapot kiállítani, és a készüléket az ÜSZ-nek javítás vagy a hiányos tartozék pótlása céljából átadni. Javítás, pótlás esetén csak akkor oldható fel az óvadék, amikor a szolgáltató megküldte a javításról szóló számlát.

55. Amennyiben a fogvatartott szabadítása soron kívül történik, szabadításkor kártérítési eljárás nem folytatható le, intézkedni kell a 35 000 Ft feloldására.

56. A készülék pótlásával, illetve fő alkatrész cseréjével járó javítások esetében a javítási költség összegét kell megállapítani (12. melléklet). Tartozék- vagy egyéb készülékjavításra vonatkozóan a javítási költség mértékét a javítási árajánlat alapján kell megállapítani.

57. A szabadulótól visszavett mobiltelefon a visszavétel napjától számított 2 nap (48 óra) után adható ki újra. A fogvatartott szabadulásakor a felszerelési raktáros köteles a szabadulás/elhalálozás esetére szóló nyomtatványt 2 példányban kitölteni. A kitöltött nyomtatvány első példánya a fogvatartotté, a második példányt a felszerelési raktáros őrzi meg. A fogvatartott elhalálozása esetén a nyomtatvány 1 példányát a felszerelési raktáros köteles a letétkönyvelők részére átadni.

58. A kiadható mobiltelefonok listája a Konfigurációs Menedzser Portál használatával lekérhető.

VIII. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE

59. Az ÜSZ-t a fogvatartott csak előre engedélyezett kérelmi lap alapján veheti igénybe. Az ÜSZ igénybevételének engedélyezése előtt a reintegrációs tisztnek ellenőriznie kell az 1-es gomb lenyomásával, hogy a fogvatartott rendelkezik-e felhasználható mobilegyenleggel. Híváskezdeményezési probléma esetén akkor veheti igénybe az ÜSZ-t, ha egyenlegén van telefonálásra használható keretösszeg. Hibás, sérült, törött, elveszett mobiltelefon bevizsgálása és javítása céljából akkor is igénybe veheti az ÜSZ-t, ha nem rendelkezik felhasználható mobilegyenleggel.

60. Az ÜSZ nyitvatartási idejét úgy kell kialakítani, hogy a mobiltelefonok szállításával kapcsolatos teendők – a szállítócégnek történő átadás-átvétel – a nyitvatartási idő alatt kerüljenek ügyintézésre.

61. Az ÜSZ feladatai:
a) mobiltelefon hibáinak ügyintézése, elérhetősége (13. melléklet),
b) készülékek elsődleges bevizsgálása,
c) hiba rögzítése a SysAid rendszerben,
d) hibás mobiltelefonok és tartozékok összekészítése szállításra,
e) javított mobiltelefonok fogadása és fogvatartott részére történő átadása,
f) fogvatartotti kérelmek ügyintézése.

62. A költséggel járó ügyintézés esetében (pl. hívásrészletező kérése) a fogvatartott kérelme alapján az egyéni letéti számláján az ügyintézés költségét elő kell jegyezni. Az ÜSZ csak a költségek előjegyzése (14. melléklet) után adhatja ki a fogvatartott részére a kért dokumentumokat. A dokumentumok átadás-átvételét az engedélyezett kérelmi lapra fel kell jegyezni és azt a fogvatartottnak aláírással igazolnia kell. A kérelmi lapot az ügyintézés megtörténtéről a letéti csoport részére meg kell küldeni. A szolgáltató által küldött számla és a kérelmi lap alapján történhet meg az ügyintézés díjának utalása a szolgáltató részére. A fizetős szolgáltatások igénybevételéről a szolgáltató fogvatartottanként köteles számlát kiállítani.

63. Minden ÜSZ részére a térerő, a fogvatartotti töltő és az operátorok hívásainak lebonyolítása érdekében 1 db a Mobil Kapcsolat Kft. tulajdonát képező teszttelefon kerül átadásra. A telefon esetében csak az operátorok és más bv. intézetek ügyfélszolgálatosainak hívása engedélyezett, más hívószám esetében a kapcsolás központilag letiltásra került. A teszttelefonokat a bv. intézeteknek idegen tulajdonú tárgyi eszközként kell nyilvántartaniuk.

64. A javított mobiltelefonokról az ÜSZ értesítő e-mailt küld a bv. intézetben működő büntetés-végrehajtási osztály vezetőjének. Az osztályvezető ügyfélszolgálati időben gondoskodik a fogvatartottak előállításáról a javított mobiltelefonok átvételére, valamint a bv. intézetből időközben elszállított fogvatartottak mobiltelefonjának utánküldéséről.

IX. A MOBILTELEFONOK NYILVÁNTARTÁSA, ÁTADÁS-ÁTVÉTELE AZ INTÉZETEK KÖZÖTT

65. A büntetés-végrehajtás által jelenleg megvásárolt mobiltelefonok és a később lehívható kontingens szétosztása központilag történik, társintézményi átadással a Forrás.Dot.Net programban. A mobiltelefonokat a Forrás.Dot.Net program eszköz moduljában egyedileg, tartozékokkal, IMEI számmal és MK azonosítóval ellátva kell nyilvántartani mint bv. tulajdont. Az MK azonosítót a karakterek száma miatt a „megnevezés 2” mezőben kell szerepeltetni.

66. A megvásárolt mobiltelefonokat 1 leltárkörzeten gyűjtve kell nyilvántartani. Amennyiben a mobiltelefon más bv. intézetbe kerül át, a nyilvántartását társintézményi átadással kell továbbítani aláírt, kinyomtatott, állománycsökkenési bizonylattal együtt (EEC) a fogadó bv. intézetnek a szállítást követően haladéktalanul.

X. MOBILTELEFONOK SZÁMÁNAK RENDEZÉSE

67. A bv. intézetek a hó utolsó munkanapján kötelesek ellenőrizni az intézetben fellelhető mobiltelefonok számát a Konfigurációs Menedzser Portál használatával, amelybe beletartozik a felszerelési raktárban elhelyezett, de még nem deaktivált és törölt, a kiadható, a fogvatartottak részére kiadott és a javításra elküldött mobiltelefonok, valamint a selejtezésre váró telefonok száma is. A december 31-én végzett ellenőrzést a Forrás.Dot.Net programból a telefonok leltárkörzetére kinyomtatott leltárfelvételi íven kell végrehajtani. A leltárfelvételi ív kitöltése a telefonokhoz kapcsolódó éves leltározási kötelezettség végrehajtásának minősül. Amennyiben a bv. intézet felszerelési raktárában a készülékek száma olyan mértékben csökken, hogy átcsoportosítás szükséges, úgy azt a bv. intézetnek haladéktalanul jeleznie kell az Informatikai Főosztály részére. A bv. intézetek közti átcsoportosítást az Informatikai Főosztály engedélyezi és koordinálja. A bv. intézetek között történő átadás-átvételt a Forrás.Dot.Net programban a mobiltelefonok nyilvántartása és átadás-átvétele bekezdésben meghatározottak alapján kell végrehajtani.

68. Amennyiben a bv. intézetek mobiltelefonnal történő ellátása átcsoportosítással nem megoldható, abban az esetben a készülékek biztosítása a tartalékkeret felhasználásával történik. A tartalékkeretből lehívott telefonok esetében az eljárásrend megegyezik a központi biztosítású telefonok eljárásrendjével.

XI. A MOBILTELEFONOK ÉS TARTOZÉKOK SELEJTEZÉSE

69. A bv. tulajdonában lévő, javításra megküldött, de nem javítható vagy gazdaságtalan javítású mobiltelefonokat a selejtezés napjáig a szolgáltató őrzi, valamint lehetőséget biztosít azok bármikor történő megtekintésére. Ezeket a készülékeket az intézetek társintézményi átadással adják vissza a BVOP részére, ahol az eszközök központi selejtezése történik. A szolgáltató a javíthatatlansági nyilatkozatot térítésmentesen a BVOP rendelkezésére bocsátja.

70. A BVOP által selejtté nyilvánított mobiltelefonokat és tartozékokat a szolgáltató dokumentáltan, a környezetvédelmi előírásokat betartva megsemmisíti. A megsemmisítésről szóló dokumentációt a szolgáltató a megsemmisítést követő munkanapon átadja a BVOP részére.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

72.6

73. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosa – az országos parancsnok engedélyével – jelen utasítás előírásaitól eltérően rendelkezhet.

1. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz7

TÁJÉKOZTATÓ

a fogvatartotti telefonálási lehetőségekről

1. A bv. intézet a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 173. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a fogvatartott telefonbeszélgetését a bv. intézet által biztosított telefonnal teljesíti.

2. A bv. intézet a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket az alábbi módokon és feltételekkel biztosítja a fogvatartott részére:

a) a fogvatartott szükség szerint a telefonálás idejére igénybe veheti a bv. intézet személyi állományának kezelésében lévő vagy falra erősített mobilkészüléket, amelyet a mobiltelefonnal nem rendelkező fogvatartott használhat az intézetparancsnok által meghatározottak szerint (a továbbiakban: közösségi telefon),

b) a fogvatartott jogosult mobiltelefon készülék kizárólagos használatára és birtoklására a külön szerződésben részletezett feltételek és kötelezettségek teljesülése szerint, valamint az intézetparancsnok által meghatározottak szerint (a továbbiakban: mobiltelefon készülék).

3. A közösségi telefon használatára külön biztosíték megfizetése nem szükséges. A mobiltelefon készülék használatának a feltétele külön 35 000 Ft összeg megfizetéséhez kötött, melyet a fogvatartott az alábbiak szerint teljesíthet:

a) Fogvatartottnak a jogszabályban meghatározott levonások után megmaradt letéti pénzéből (szabadon felhasználható egyenleg, célzott pénz, védett pénz, szükségleti cikkre fordítható pénz), illetve munkadíjából és kiétkezési pénzéből 35 000 Ft elkülönítésre kerül egy összegben, illetve választása szerint legfeljebb hathavi egyenlő részletben. Amennyiben a fogvatartott tudomásul veszi, hogy részletfizetés engedélyezése esetén a mobiltelefon készülék az első részlet elkülönítését követően adható ki a részére, továbbá amennyiben a bv. intézet az esedékes havi részletet elkülöníteni nem tudja, a fogvatartott köteles leadni a mobiltelefon készüléket a felszerelési raktárba.

b) Feloldás után az elkülönített pénzösszeg az elkülönítés előtti jogcímen kerül könyvelésre.

4. Amennyiben fogvatartott a mobiltelefon készülék használatának a lehetőségét nem kívánja igénybe venni, vagy egyéb okból nem jogosult annak igénybevételére, abban az esetben is biztosított számára a telefonbeszélgetés a közösségi telefonon a 2. pont a) alpontjában meghatározottak szerint.

5. Fogvatartott fogvatartása alatt bármikor jogosult igénybe venni mobiltelefon készülék használatának a lehetőségét a külön feltételek teljesítése esetén.


Alulírott …………………………………………………………………………………………………………………… (………………………………………………………………) mint fogvatartott kijelentem, hogy:

–    a fogvatartotti telefonálási lehetőségekről szóló fenti tájékoztatást megismertem és megértettem,

–    az intézet parancsnoka által meghatározott telefonálási rendet mind a közösségi telefon, mind a mobiltelefon készülék tekintetében megismertem és megértettem,

–    a mobiltelefonra vonatkozó külön szerződés tartalmát megismertem és megértettem.


Kijelentem, hogy a fentiek ismeretében a közösségi telefont / mobiltelefon készüléket* kívánom igénybe venni telefonbeszélgetéseim során.


Kelt: ………………………………, ………… év ………… hó ……. nap

…………………………………
fogvatartott

2. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz8


Egyedi felhasználási szerződés

Nem nyilvános, mobil hírközlési szolgáltatás igénybevételére

1R06025_0

 

 

 

 

 

Telefonszám:

_TELEFONSZAM_

 

Dátum:

_DATUM_

 

 

 

 

 

 

Szerződés száma:

_SZERZODESSZAM_

 

 

 

 

 

 

 

 

MK azonosító:

_MKAZONOSITO_

 

 

 

 

 

 

 

 1. Személyes adatok:

Felhasználó adatai:
Név:    _FOGVATARTOTTNEVE_
Anyja neve:    _ANYJANEVE_
Születési hely, dátum:    _SZULETESIHELY_, _SZULETESIDATUM_
Állandó lakcím:    _ALLANDOLAKCIM_
Fogvatartotti nyilvántartási szám:    _NYILVANTARTASIAZONOSITO_
(a továbbiakban: Felhasználó)

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5–7.
Postacím: 1519 Budapest Pf. 512
Cégjegyzékszám: Bejegyezte a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-041928 szám alatt
(a továbbiakban: Szolgáltató)

2. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás

Jelen Egyedi felhasználási szerződés aláírásával a Felhasználó és a Szolgáltató egyedi felhasználási szerződést köt nem nyilvános, mobil hírközlési szolgáltatásra. A jelen egyedi felhasználási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a hozzá csatolt BVOP Díjszabás tájékoztató, amely többek között a szolgáltatás leírását, díjazását, valamint a díjazás feltételeit tartalmazza.
A szolgáltatás használata a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) által kiadott, mindenkor hatályos BVOP intézkedés(ek)ben szereplő speciális feltételek figyelembevételével történik. A szolgáltatás használatához speciális mobiltelefon-készülék szükséges, és a készülék használatához szükséges egyedi szolgáltatásokat a jelen felhasználási szerződés és annak díjai magukban foglalják. A készüléket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv intézmény/intézet biztosítja a Felhasználó számára.

3. Meghatalmazások

A Felhasználó, a jelen egyedi felhasználási szerződés aláírásával meghatalmazza a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv intézményt/intézetet, hogy a szolgáltatás ellenértékének kifizetése kapcsán a képviseletében eljárjon.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BVOP, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv intézmény/intézet a jelen egyedi felhasználási szerződéssel kapcsolatosan a Szolgáltató képviselőjeként jogosult eljárni.

4. Megszűnés

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen egyedi felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, a korábban feltöltött és még fel nem használt összeg felhasználására a továbbiakban nincs lehetőség. A fel nem használt összeget a Szolgáltató a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv intézmény/intézet útján téríti vissza, közvetlen visszatérítésre nincs lehetőség. A jelen egyedi felhasználási szerződés megszűnésekor a Felhasználó a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bv intézmény/intézet részére átadja az általa használt készüléket.

_INTEZET_VAROSA_, _DATUM_

…………………………

…………………………

Felhasználó

SzolgáltatóMelléklet

1. számú árlista
Percdíjak

Hívás iránya

Nettó egységár
(Ft/perc)

Bruttó egységár
(Ft/perc)

Vezetékes telefon hívása

54.33

69

Vodafone hálózatába irányuló hívás

54.33

69

Telekom hálózatába irányuló hívás

54.33

69

Telenor hálózatába irányuló hívás

54.33

69

EU Díjzóna

54.33

 

1. Díjzóna

97.64

124

2. Díjzóna

152.76

194

3. Díjzóna

174.80

222

4. Díjzóna

196.85

250

5. Díjzóna

274.02

348

6. Díjzóna

537.80

6831. zóna: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália (v), Ausztria (v), Belgium (v), Csehország (v), Dánia (v), Finnország (v), Franciaország (v), Görögország (v), Hollandia (v), Írország (v), Izrael (v), Kanada, Lengyelország (v), Luxemburg (v), Monaco, Nagy-Britannia (v), Németország (v), Norvégia (v), Olaszország (v), Portugália (v), Spanyolország (v), Svájc (v), Svédország (v), Szlovákia (v), Vatikán
2. zóna: Albánia, Amerikai Virgin szk., Bosznia Hercegovina (v), Bulgária, Ciprus (v), Csehország (m), Dánia (m), Dél-Afrikai Köztársaság, (m), Észtország (v), Finnország (m), Görögország (m), Hong Kong (v), Horvátország (v), Izland (v), Kolumbia, Koszovó, Lettország (v), Liechtenstein (v), Litvánia (v), Macedónia, Martinique, Málta (v), Moldova, Németország (m), Nauru, Norvégia (m), Oroszország, Puerto Rico, Románia, Spanyolország (m), Szingapúr (v), Szerbia, Montenegro, Szlovákia (m), Szlovénia, Tajvan (v), Törökország (v), Ukrajna
3. zóna: Andorra, Ausztrália (m), Belgium (m), Fehéroroszország (v), Bosznia-Hercegovina (m), Dél-Korea (v), Franciaország (m), Grúzia (v), Guatemala, Hollandia (m), Horvátország (m), Indonézia (v), Írország (m), Izrael (m), Japán, Kazahsztán (v), Kína (v), Közép-Afrikai Köztársaság, Lengyelország (m), Luxemburg (m), Macedónia (m), Mayotte, Málta (m), Nagy-Britannia (m), Olaszország (m), Reunion, San Marino, Svájc (m), Svédország (m), Szent Pierre és Miguelon, Törökország (m)
4. zóna: Algéria, Angola, Belize, Brazília, Ciprus (m), Dél-Afrikai Köztársaság (v), Egyesült Arab Emirátusok (v), Egyiptom, Észtország (m), Fülöp-szgt., Guadeloupe, Guinea, Jamaica, Lettország (m), Líbia, Liechtenstein (m), Marokkó, Mexikó (v), Nyugat-Szahara, Palesztin Önkormányzati Területek, Portugália (m), Szíria, Thaiföld (v), Tunézia
5. zóna: Antigaua és Barbuda, Argentina, Aruba, Azerbajdzsán, Bahrein, Barbados, Fehéroroszország (m), Benin, Bermuda, Bhután, Botswana, Brit-Virgin szk., Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chile, Comores szk., Dél-Korea (m), Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyenlítői Guinea, Egyesült Arab Emirátusok (m), Elefántcsontpart, Falkland-szk., Feröer szk., Francia Guyana, Gabon, Ghana, Gibraltár, Grúzia (m), Holland Antillák, Honduras, Hong Kong (m), India, Indonézia (m), Irán, Izland (m), Jordánia, Kajmán-szk., Kambodzsa, Kamerun, Katar, Kazahsztán (m), Kenya, Kína (m), Kongó, Kuvait, Leshoto, Libanon (v), Libéria, Litvánia (m), Makao, Malajzia (v), Malawi, Maldív-szk., Mauritánia, Mauritius, Mexiko (m), Mikronézia, Mongólia, Monserat, Mozambik, Namibia, Niger, Nigéria (v), Omán, Örményország, Panama, Peru, Szent Lucia, Seychelle- szk., Sierra Leone, Sri Lanka, Szent Vincent és Grenadine, Szaúd-Arábia, Szenegál, Szingapúr (m), Szomália, Szudán, Szváziföld, Tajvan (m), Tanzánia, Thaiföld (m), Togo, Turks és Caicos szk., Uganda, Új-Zéland, Urugay, Üzbégisztán, Venezuela, Vietnam (v), Zambia, Zanzibár, Zimbabwe
6. zóna: Afganisztán, Amerikai Szamoa, Anguilla, Ausztrália Külbirtokai, Bahama, Banglades, Bissau-Guinea, Bolivia, Costa-Rica, Csád, Diego Garcia, Dzsibuti, Eritrea, Észak-Mariana szk., Etiópia, Fidzsi-szk., Francia Polinézia, Gambia, Grenada, Grönland, Guam-szk., Guyana, Haiti, Irak, Jemen, Kirgizisztán, Kiribati, Kongói Demokratikus Köztársaság, Koreai NDK, Kuba, Laosz, Libanon (m), Madagaszkár, Malajzia (m), Mali, Marshall-szk., Mianmar (Burma), Midway-szk., Nepál, Nicaragua, Nigéria (m), Niue, Norfolk, Norfolk-sziget, Pakisztán, Palau, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Pitcaim szk., Ruanda, Salvador, Sao Tome és Principe, Suriname, Szamoe, Szent Ilona, Szent Kitts és Nevis, Tadzsikisztán, Tokelau, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, Türkmenisztán, Új-Kaledónia, Vanuatu, Vietnam (m), Wake-szk., Wallis és Futuna, Zöldfoki Köztársaság.

3. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz9

(van már mobilja)


SZERZŐDÉS ÓVADÉK ADÁSÁRÓL


amely létrejött egyrészről:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(………………………………………………………………………), jogosult (a továbbiakban mint bv. intézet),


másrészről: …………………………………………………………………………………………………………………………

(………………………………………………………………), kötelezett (a továbbiakban mint fogvatartott) között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bv. intézet a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 173. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a fogvatartott telefonbeszélgetését a bv. intézet által biztosított telefonnal teljesíti.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a fogvatartotti telefonálási lehetőségeket ismertető és a fogvatartott által aláírt tájékoztató. A tájékoztató tartalma szerint a fogvatartott a számára biztosított telefonálási lehetőségek részleteit megismerte. Fogvatartott a tájékoztató tartalma szerint telefonbeszélgetéseire a mobiltelefon készüléket kívánja igénybe venni, mely szándékát jelen szerződés aláírásával is megerősíti.

3. Szerződő felek egybehangzó megállapodása alapján a mobiltelefon készülék javítása, illetve pótlásának biztosítása érdekében óvadékot alapítanak 35 000 Ft összeg erejéig. A fogvatartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bv. intézet az óvadékot egyéni letéti számlalapján nyilvántartsa, és azt kezelje elkülönítetten az alábbiak szerint:

a) Fogvatartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a jogszabályban meghatározott levonások után megmaradt letéti pénzéből (szabadon felhasználható egyenleg, célzott pénz, védett pénz, szükségleti cikkre fordítható pénz), illetve munkadíjából és kiétkezési pénzéből 35 000 Ft összegű óvadék elkülönítésre kerüljön egy összegben, illetve választása szerint legfeljebb hathavi egyenlő részletben. Fogvatartott tudomásul veszi, hogy részletfizetés engedélyezése esetén a mobiltelefon az első részlet elkülönítését követően adható ki a részére. Fogvatartott továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogosult az esedékes havi részletet elkülöníteni nem tudja, köteles leadni a mobiltelefon készüléket a felszerelési raktárba.

b) Szerződő felek egybehangzóan megállapítják, hogy a fogvatartott egyéni számlalapján a teljes 35 000 Ft összeg / korábban engedélyezett részletfizetés esetén ………………………… Ft összeg elkülönítésre került. Erre tekintettel a bv. intézet a fogvatartott birtokába adta a bv. intézet tulajdonát képező ………………………………. típusú …………………………………… IMEI számú mobiltelefon készüléket.

4. A bv. intézet az óvadékot elfogadta.

5. Fogvatartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vállalja, hogy az előzetesen megtekintett, hibátlan állapotban átvett mobiltelefon készüléket megőrzi, rendeltetésszerűen használja, azt másik fogvatartottnak át nem adhatja, továbbá vállalja, hogy azt a rendelkezésére bocsátott, megtekintett hibamentes állapotban adja vissza a bv. intézet részére.

Fogvatartott tudomásul veszi, hogy a mobiltelefon készülékben keletkezett kárért, illetve annak elvesztése miatt a Bv. tv. 144. §-a szerint kártérítési felelőséggel tartozik.

6. Fogvatartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet szabályai szerint lefolytatott kártérítési eljárás alapján megállapításra kerül a fogvatartott kártérítési felelőssége, a bv. intézet az óvadék tárgyából az okozott kár összeg erejéig élhet közvetlen kielégítési jogával.

7. A bv. intézet a kár összegét a szakszerviz által kiállított bizonylattal köteles igazolni a fogvatartott felé.

8. Fogvatartott már most, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a kártérítési eljárás során a felelőssége megállapításra, és a bv. intézet követelése az óvadékból kielégítésre került, az intézet az ezt követő 5 munkanapon belül a jogszabályban meghatározott levonások után a fogvatartott megmaradt letéti pénzéből (szabadon felhasználható egyenleg, célzott pénz, védett pénz, szükségleti cikkre fordítható pénz), illetve munkadíjából és kiétkezési pénzéből az okozott kárral megegyező összeget elkülöníti mobiltelefon óvadék céljából.

9. A fogvatartott az ismételten elkülönítendő összeget egy összegben vagy választása szerint maximum 6 havi részletben is teljesítheti. Szerződő felek a havi részletek legalacsonyabb összegét 5833 Ft összegben határozzák meg, kivéve az utolsó havi részletet, melynek összegét szerződő felek nem korlátozzák.

Fogvatartott tudomásul veszi, hogy részletfizetés engedélyezése esetén az újabb mobiltelefon készülék abban az esetben adható ki a részére, amennyiben minimum 5833 Ft elkülönített összeggel rendelkezik. Fogvatartott továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a bv. intézet az esedékes havi részletet elkülöníteni nem tudja, a fogvatartott köteles leadni a mobiltelefon készüléket a felszerelési raktárba.

10. Fogvatartott tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártérítés kielégítését követően a fennmaradó összeg kevesebb, mint az egyhavi részlet legalacsonyabb összege, vagy ezen összeg erejéig a bv. intézet a fenti határidőn belül nem tudja az elkülönítést végrehajtani, a szerződő felek kötelesek egymással írásban elszámolni, az elszámolás eredményeként megmaradó összeg a fogvatartottat illeti.

11. Fogvatartott tudomásul veszi, hogy amennyiben a bv. intézet a kár megtérítésére határozattal kötelezte, ellene a bv. intézet székhelye szerint illetékes bíróságnál a közléstől számított harminc napos jogvesztő határidőn belül keresetet indíthat, továbbá tudomásul veszi, hogy a keresetindítás tényének a bv. intézet óvadékból történő közvetlen kielégítési jogára nincs halasztó hatálya.

12. Szerződő felek rögzítik, hogy a fogvatartott a Bv. tv. 144. § (4) bekezdése szerint mentesül a kártérítési felelősség alól, azaz a kárt a bv. intézet viseli, ha a károkozásért a fogvatartott felelőssége nem állapítható meg.

13. Fogvatartott tudomásul veszi, hogy a mobiltelefon készülék igénybevételéről fogvatartása alatt írásban – a mobiltelefon készülék felszerelési raktárba történő egyidejű leadása mellett – bármikor lemondhat. Abban az esetben, ha a mobiltelefon készüléken sérülés nem tapasztalható, intézkedni kell az óvadék feloldásáról, azonban ha a mobiltelefon készülék sérült, illetve felmerül a gyanú, hogy meghibásodott, a készüléket bevizsgálás céljából meg kell küldeni a szakszerviznek. Amennyiben a szakszerviz megállapítja, hogy a készülék meghibásodott, az intézet lefolytatja a kártérítési eljárást, és ezt követően a fentiek szerint kell a továbbiakban eljárni.

14. Az óvadékot csak a kielégítés céljára szabad felhasználni. Amennyiben az óvadékot részben vagy egészben felhasználják, illetve a fogvatartott írásban lemondott a mobiltelefon készülék további igénybevételéről, a felek kötelesek egymással írásban elszámolni. Az elszámolás eredményeként megmaradó összeg fogvatartottat illeti.

15. Szerződő felek megállapodnak, hogy a fogvatartott a birtokában lévő mobiltelefon készüléket legkésőbb a szabadítása előtt 10 nappal köteles leadni a felszerelési raktárba, annak érdekében, hogy az esetleges bevizsgálást és kártérítési eljárást még a fogvatartott szabadlábra helyezése előtt lefolytathassák.

16. Amennyiben a fogvatartottat nem a bv. intézet szabadítja, vagy egyéb okból nincs lehetőség lefolytatni a kártérítési eljárást, a szabaduló fogvatartottnak aláírása ellenében az egyéni számlalapján elkülönített óvadékot az elkülönítés előtti jogcímbe kell visszahelyezni, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő levonásokkal csökkentett összeget ki kell adni. Ha a fogvatartott harminc napon belül nem jelentkezik a bv. intézetben, az egyéni számlalapján elkülönített óvadékot – az át nem vett letéti pénz terhére – a bv. intézet postai úton megküldi a szabaduló fogvatartott bv. intézet által nyilvántartott lakcímére.

17. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve Bv. tv. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.Kelt: ……………………, ………… év ……………… hó …… napján

……………………………………

……………………………………

bv. intézet

fogvatartott

4. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz10

(még nincs mobil)


SZERZŐDÉS ÓVADÉK ADÁSÁRÓL


amely létrejött egyrészről:

………………………………………………………………………………………………………………………………...

(………………………………………………………………………), jogosult (a továbbiakban mint bv. intézet),


másrészről: ……………………………………………………………………………………………………………………

(………………………………………………………………), kötelezett (a továbbiakban mint fogvatartott) között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bv. intézet a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 173. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a fogvatartott telefonbeszélgetését a bv. intézet által biztosított telefonnal teljesíti.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a fogvatartotti telefonálási lehetőségeket ismertető és a fogvatartott által aláírt tájékoztató. A tájékoztató tartalma szerint a fogvatartott a számára biztosított telefonálási lehetőségek részleteit megismerte. Fogvatartott a tájékoztató tartalma szerint telefonbeszélgetéseire a mobiltelefon készüléket kívánja igénybe venni, mely szándékát jelen szerződés aláírásával is megerősíti.

3. Szerződő felek egybehangzó megállapodása alapján a mobiltelefon készülék javítása, illetve pótlásának biztosítása érdekében óvadékot alapítanak 35 000 Ft összeg erejéig. A fogvatartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bv. intézet az óvadékot egyéni letéti számlalapján nyilvántartsa, és azt kezelje elkülönítetten az alábbiak szerint:

a) Fogvatartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a jogszabályban meghatározott levonások után megmaradt letéti pénzéből (szabadon felhasználható egyenleg, célzott pénz, védett pénz, szükségleti cikkre fordítható pénz), illetve munkadíjából és kiétkezési pénzéből 35 000 Ft összegű óvadék elkülönítésre kerüljön egy összegben, illetve választása szerint legfeljebb hathavi egyenlő részletben. Fogvatartott tudomásul veszi, hogy részletfizetés engedélyezése esetén a mobiltelefon az első részlet elkülönítését követően adható ki a részére. Fogvatartott továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogosult az esedékes havi részletet elkülöníteni nem tudja, köteles leadni a mobiltelefon készüléket a felszerelési raktárba.

b) A fogvatartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 35 000 Ft összegű óvadék egy összegben / 6 havi egyenlő részletben* elkülönítésre kerüljön egyéni számlalapján.

4. A bv. intézet az óvadékot elfogadja. Feloldás után az elkülönített pénzösszeg az elkülönítés előtti jogcímen kerül könyvelésre.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a bv. intézet a fogvatartott birtokába adja a bv. intézet tulajdonát képező …………………………………… típusú ………………………………………. IMEI számú mobiltelefon készüléket azt követően, hogy a 35 000 Ft egy összegben elkülönítésre került, illetve amennyiben a fogvatartott a részletfizetés lehetőségével élt az első részlet elkülönítését követően.

6. Fogvatartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vállalja, hogy az előzetesen megtekintett, hibátlan állapotban átvett mobiltelefon készüléket megőrzi, rendeltetésszerűen használja, azt másik fogvatartottnak át nem adhatja, továbbá vállalja, hogy azt a rendelkezésére bocsátott, megtekintett hibamentes állapotban adja vissza a bv. intézet részére.

Fogvatartott tudomásul veszi, hogy a mobiltelefon készülékben keletkezett kárért, illetve annak elvesztése miatt a Bv. tv. 144. §-a szerint kártérítési felelőséggel tartozik.

7. Fogvatartott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet szabályai szerint lefolytatott kártérítési eljárás alapján megállapításra kerül a fogvatartott kártérítési felelőssége, a bv. intézet az óvadék tárgyából az okozott kár összeg erejéig élhet közvetlen kielégítési jogával.

8. A bv. intézet a kár összegét a szakszerviz által kiállított bizonylattal köteles igazolni a fogvatartott felé.

9. Fogvatartott már most, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a kártérítési eljárás során a felelőssége megállapításra, és a bv. intézet követelése az óvadékból kielégítésre került, az intézet az ezt követő 5 munkanapon belül a jogszabályban meghatározott levonások után a fogvatartott megmaradt letéti pénzéből (szabadon felhasználható egyenleg, célzott pénz, védett pénz, szükségleti cikkre fordítható pénz), illetve munkadíjából és kiétkezési pénzéből az okozott kárral megegyező összeget elkülöníti mobiltelefon óvadék céljából.

10. A fogvatartott az ismételten elkülönítendő összeget egy összegben vagy választása szerint maximum 6 havi részletben is teljesítheti. Szerződő felek a havi részletek legalacsonyabb összegét 5833 Ft összegben határozzák meg, kivéve az utolsó havi részletet, melynek összegét szerződő felek nem korlátozzák.

Fogvatartott tudomásul veszi, hogy részletfizetés engedélyezése esetén az újabb mobiltelefon készülék abban az esetben adható ki a részére, amennyiben minimum 5833 Ft elkülönített összeggel rendelkezik. Fogvatartott továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a bv. intézet az esedékes havi részletet elkülöníteni nem tudja, a fogvatartott köteles leadni a mobiltelefon készüléket a felszerelési raktárba.

11. Fogvatartott tudomásul veszi, hogy amennyiben a kártérítés kielégítését követően a fennmaradó összeg kevesebb, mint az egyhavi részlet legalacsonyabb összege, vagy ezen összeg erejéig a bv. intézet a fenti határidőn belül nem tudja az elkülönítést végrehajtani, a szerződő felek kötelesek egymással írásban elszámolni, az elszámolás eredményeként megmaradó összeg a fogvatartottat illeti.

12. Fogvatartott tudomásul veszi, hogy amennyiben a bv. intézet a kár megtérítésére határozattal kötelezte, ellene a bv. intézet székhelye szerint illetékes bíróságnál a közléstől számított harminc napos jogvesztő határidőn belül keresetet indíthat, továbbá tudomásul veszi, hogy a keresetindítás tényének a bv. intézet óvadékból történő közvetlen kielégítési jogára nincs halasztó hatálya.

13. Szerződő felek rögzítik, hogy a fogvatartott a Bv. tv. 144. § (4) bekezdése szerint mentesül a kártérítési felelősség alól, azaz a kárt a bv. intézet viseli, ha a károkozásért a fogvatartott felelőssége nem állapítható meg.

14. Az óvadékot csak a kielégítés céljára szabad felhasználni. Amennyiben az óvadékot részben vagy egészben felhasználják, illetve a fogvatartott írásban lemondott a mobiltelefon készülék további igénybevételéről, a felek kötelesek egymással írásban elszámolni. Az elszámolás eredményeként megmaradó összeg fogvatartottat illeti.

15. Szerződő felek megállapodnak, hogy a fogvatartott a birtokában lévő mobiltelefon készüléket legkésőbb a szabadítása előtt 10 nappal köteles leadni a felszerelési raktárba, annak érdekében, hogy az esetleges bevizsgálást és kártérítési eljárást még a fogvatartott szabadlábra helyezése előtt lefolytathassák.

16. Amennyiben fogvatartottat nem a bv. intézet szabadítja, vagy egyéb okból nincs lehetőség lefolytatni a kártérítési eljárást, a szabaduló fogvatartottnak aláírása ellenében az egyéni számlalapján elkülönített óvadékot az elkülönítés előtti jogcímbe kell visszahelyezni, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő levonásokkal csökkentett összeget ki kell adni. Ha a fogvatartott harminc napon belül nem jelentkezik a bv. intézetben, az egyéni számlalapján elkülönített óvadékot – az át nem vett letéti pénz terhére – a bv. intézet postai úton megküldi a szabaduló fogvatartott bv. intézet által nyilvántartott lakcímére.

17. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve Bv. tv. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.Kelt: ……………………, ………… év ……………… hó …… napján

……………………………………

……………………………………

bv. intézet

fogvatartott

5. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz


Intézet megnevezése


LEMONDÓ NYILATKOZATAlulírott ………………………………… (nyilvántartási szám: ……………………) kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a fogvatartottaknak a bv. intézet által biztosított mobiltelefon készülék igénybevételének lehetőségéről lemondok.Kelt:
……………………………………

6. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

Hibalap
Minta

7. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

Havi javítási tájékozató
MINTA

8. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

Számlaösszesítő (minta)

Tétel-
szám

Fogvatartott_AZ

MK_AZ

Ajánlat sorszáma

Ajánlat elfogadva

Kiajánlott
nettó egységár

ÁFA összeg

Kiajánlott
bruttó
egységár

Fizetendő
nettó végösszeg

Fizetendő
bruttó végösszeg

Intézet

Telephely

1

355875875

MK0002512

AB5-15-MOKA

IGEN

4 500,00 Ft

1 215,00 Ft

5 715,00 Ft

4 500,00 Ft

5 715,00 Ft

APTA-1

Állampusztai Országos
Bv. Intézet

2

355875876

MK0002513

AB6-15-MOKA

NEM

4 000,00 Ft

1 080,00 Ft

5 080,00 Ft

3 000,00 Ft

3 810,00 Ft

APTA-1

Állampusztai Országos
Bv. Intézet

 

 

 

 

 

 

 

Végösszeg:

7 500,00 Ft

9 525,00 Ft

 

 

9. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

Tájékoztató intézetből szabaduló fogvatartott mobiltelefon egyenleg elszámolásához

Fogvatartottra vonatkozó adatok:
Neve:     
Nyilvántartási száma:     
Szabadulás időpontja:     

Mobiltelefonhoz kapcsolódó adatok:
Telefonszáma:     
IMEI száma:     
MK azonosító:     

A részemre 20…… év ……………… hó ………. napján leadott készülék
□ sérülésmentes    □ sérült

Az egyenleg az 1-es gomb lenyomásával
□ megállapítható. A lebeszélhető egyenleg …………………… Ft
□ nem megállapítható

A fogvatartottat a felhasználható egyenlegről tájékoztattam, nyilatkozata alapján az egyenleget
□ lebeszéli    □ telefonálási célzott pénzként visszakéri

Abban az esetben, ha a készülék hibájából adódóan az egyenleg az 1-es gomb megnyomásával nem lehallgatható:
A fogvatartott tudomásul veszi, hogy a készülék hibájából az egyenleg nem megállapítható, ezért a szabadulásával egyidejűleg annak kifizetése nem lehetséges. A szolgáltató által kiállított egyenlegértesítő kézhezvételét követően az összeg kiutalásra kerül az általa megadott lakcímre:
Lakcím:     


Abban az esetben, ha az egyenleg összege nem fedezi a lakcímre utalás költségét, a kiutalásra nem kerül sor, azt az intézet letéti pénzmaradványként lekönyveli, és a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti őrzés szabályainak fegyelembevételével megőrzi.

Kelt: ………………………………………….
……………………………………….
raktáros aláírása


A tájékoztatást megkaptam, a benne foglaltakat elfogadom.
……………………………………….
fogvatartott aláírása

Tanúk:

 

Név: …………………………………

Név: …………………………………

Igazolványszám: ……………………

Igazolványszám: ……………………

Aláírás: ………………………………

Aláírás: ………………………………

 


Könyvelésre vonatkozó adatok

Könyvelés dátuma: …………………………    Kiutalás díja: ………………Ft

Könyvelt egyenleg
□ lehallgatás alapján …………………… Ft
□ T-System által megküldött egyenlegértesítő lapján …………………… Ft

Az egyenleg
□ kiutalásra került. Utalt összeg: …………………… Ft. Utalás dátuma: ……………………
□ pénzmaradványként nyilvántartásba lett véve …………………… Ft


……………………………………
könyvelő aláírása

10. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

Tájékoztató a bíróságról szabaduló fogvatartott mobiltelefon egyenleg elszámolásához

Fogvatartottra vonatkozó adatok:
Neve:     
Nyilvántartási száma:     
Szabadulás időpontja:     

Mobiltelefonhoz kapcsolódó adatok:
Telefonszáma:     
IMEI száma:     
MK azonosító:     

A fogvatartott a tárgyalását követően nem tért vissza a(z) …………………………………… (bv. intézet/intézmény neve).

A(z) ……………………………… számú jegyzőkönyv alapján a részemre 20…. év ……………… hó ……… napján leadott készülék
□ sérülésmentes
□ sérült

Az egyenleg az 1-es gomb lenyomásával
□ megállapítható. A lebeszélhető egyenleg …………………… Ft
□ nem megállapítható

Kelt: …………………………………………
………………………………………
raktáros aláírása

Tanúk:

 

Név: …………………………………

Név: …………………………………

Igazolványszám: ……………………

Igazolványszám: ……………………

Aláírás: ………………………………

Aláírás: ………………………………

 


Könyvelésre vonatkozó adatok

A T-System által megküldött egyenlegértesítő kézhezvétele: …………………………………
Az egyenlegértesítőn szereplő összeg: ……………………………… Ft
A jóváírás dátuma: …………………………… Ft
Jóváírt összeg: ………………………………… Ft
A fogvatartotti nyilvántartó programban szereplő lakcím:     


Kiutalás díja: ………………………………… Ft

Abban az esetben, ha az egyenleg összege nem fedezi a lakcímre utalás költségét, a kiutalásra nem kerül sor, azt az intézet letéti pénzmaradványként lekönyveli, és a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti őrzés szabályainak fegyelembevételével megőrzi.

Az egyenleg
□ kiutalásra került. Utalt összeg: …………………… Ft. Utalás dátuma: ……………………….
□ pénzmaradványként nyilvántartásba lett véve …………………………. Ft.

………………………………………
könyvelő aláírása

11. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

Tájékoztató a fogvatartotti mobiltelefont már nem igénylő fogvatartott mobiltelefon egyenleg elszámolásához

Fogvatartottra vonatkozó adatok:
Neve:     
Nyilvántartási száma:     

Mobiltelefonhoz kapcsolódó adatok:
Telefonszáma:     
IMEI száma:     
MK azonosító:     

A részemre 20…. év ……………….. hó ………. napján leadott készülék
□ sérülésmentes
□ sérült

Az egyenleg az 1-es gomb lenyomásával
□ megállapítható. A lebeszélhető egyenleg …………………… Ft
□ nem megállapítható

A fogvatartottat a felhasználható egyenlegről tájékoztattam, nyilatkozata alapján az egyenleget
□ lebeszéli
□ telefonálási célzott pénzként visszakéri

Kelt: ………………………………………….
………………………………………
raktáros aláírása


A tájékoztatást megkaptam, a benne foglaltakat elfogadom.
………………………………………
fogvatartott aláírása

Tanúk:

 

Név: …………………………………

Név: …………………………………

Igazolványszám: ……………………

Igazolványszám: ……………………

Aláírás: ………………………………

Aláírás: ………………………………

 


Könyvelésre vonatkozó adatok

Könyvelés dátuma: …………………………

Könyvelt egyenleg
□ lehallgatás alapján …………………… Ft
□ T-System által megküldött egyenlegértesítő lapján ………………………… Ft
………………………………………
könyvelő aláírása

12. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz


Mobiltelefon készülék javítási díjak

Vario készülék árlista

Megnevezés

nettó Ft

Vario teljes készülék

27 500
(FMR készülékkel pótlás)

Vario Felszernek leadott készülék javítása

27 500

Bevizsgálási díj

3 000

MK matrica

500

SIM pótlás

650

Hálózati Töltő microUSb

1 900

VARIO Akkufedél

576

VARIO Akkumulátor

3 444

VARIO Hangszóró

852

VARIO Kijelző

4 476

VARIO Mikrofon

816

VARIO teljes burkolat

3 180

Ragasztás

960

Munkadíj (1/2 óra)

3 543

Vario SMD alkatrész

600

Megnevezés

nettó Ft

FMR teljes készülék

27 500

FMR Felszernek leadott készülék javítása

27 500

Bevizsgálási díj

3 000

MK azonosító pótlása

500

SIM pótlás

650

Hálózati Töltő microUSB

1 900

FMR Akkumulátor

3 444

FMR Hangszóró

852

FMR Kijelző

3 708

FMR Mikrofon

979

FMR teljes burkolat

3 816

Ragasztás

960

Munkadíj (1/2 óra)

3 543

FMR SMD alkatrész

600

13. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz11

Ügyfélszolgálati e-mail-címek

Név1

Név2

E-mail-cím

Intézet

MK Ügyfélszolgálat

PEST-1

mk.ugyfelszolgalat.pest-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Budapesti Fegyház és Börtön „A” objektum

MK Ügyfélszolgálat

PEST-2

mk.ugyfelszolgalat.pest-2.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektum

MK Ügyfélszolgálat

TSZL-1

mk.ugyfelszolgalat.tszl-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

MK Ügyfélszolgálat

KECS-1

mk.ugyfelszolgalat.kecs-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet I. egység

MK Ügyfélszolgálat

KECS-2

mk.ugyfelszolgalat.kecs-2.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet II. egység

MK Ügyfélszolgálat

SZEK-1

mk.ugyfelszolgalat.szek-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Tolna Megyei Büntetés-végrejatási Intézet

MK Ügyfélszolgálat

VACI-1

mk.ugyfelszolgalat.vaci-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Váci Fegyház és Börtön

MK Ügyfélszolgálat

NYRH-1

mk.ugyfelszolgalat.nyrh-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Sz-Sz-B. Megyei Bv. Intézet

MK Ügyfélszolgálat

IMEI-1

mk.ugyfelszolgalat.imei-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

MK Ügyfélszolgálat

VESZ-1

mk.ugyfelszolgalat.vesz-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Veszprém Megyei BV. Intézet

MK Ügyfélszolgálat

EGER-1

mk.ugyfelszolgalat.eger-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Heves Megyei Bünvetés-végrehajtási Intézet

MK Ügyfélszolgálat

SKFB-1

mk.ugyfelszolgalat.skfb-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

MK Ügyfélszolgálat

APTA-1

mk.ugyfelszolgalat.apta-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Állampusztai Orsz. Bv. Intézet (Állampusztai objektum)

MK Ügyfélszolgálat

APTA-2

mk.ugyfelszolgalat.apta-2.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Állampusztai Orsz. Bv. Intézet (Solti objektum)

MK Ügyfélszolgálat

KFBT-1

mk.ugyfelszolgalat.kfbt-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Kalocsai Fegyház és Börtön

MK Ügyfélszolgálat

SZGD-1

mk.ugyfelszolgalat.szgd-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Szegedi Fegyház és Börtön – I. Objektum
(6724 Szeged, Mars tér 13.)

MK Ügyfélszolgálat

SZGD-2

mk.ugyfelszolgalat.szgd-2.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Szegedi Fegyház és Börtön – II. Objektum
(6724 Szeged, Dorozsmai út 25–27.)

MK Ügyfélszolgálat

SZGD-3

mk.ugyfelszolgalat.szgd-3.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Szegedi Fegyház és Börtön – III. Objektum
(6750 Algyő-Nagyfa)

MK Ügyfélszolgálat

SAUJ-1

mk.ugyfelszolgalat.sauj-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

MK Ügyfélszolgálat

GYUL-1

mk.ugyfelszolgalat.gyul-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Békés Megyei BV. Intézet

MK Ügyfélszolgálat

FTOK-1

mk.ugyfelszolgalat.ftok-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete

MK Ügyfélszolgálat

MISK-1

mk.ugyfelszolgalat.misk-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

BAZ. Megyei Bv. Intézet-Miskolc

MK Ügyfélszolgálat

MISK-2

mk.ugyfelszolgalat.misk-2.ext@mobilkapcsolat.co.hu

BAZ. Megyei Bv. Intézet-Szirmabesenyő

MK Ügyfélszolgálat

MARI-1

mk.ugyfelszolgalat.mari-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Márianosztrai Fegyház és Börtön

MK Ügyfélszolgálat

GYOR-1

mk.ugyfelszolgalat.gyor-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

MK Ügyfélszolgálat

KDBV-1

mk.ugyfelszolgalat.kdbv-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Közép-dunántúli Orsz. Bv. Int. Baracska

MK Ügyfélszolgálat

KDBV-2

mk.ugyfelszolgalat.kdbv-2.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Közép-dunántúli Orsz. Bv. Int. Székesfehérvár

MK Ügyfélszolgálat

KDBV-3

mk.ugyfelszolgalat.kdbv-3.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Közép-dunántúli Orsz. Bv. Int. Martonvásár

MK Ügyfélszolgálat

KORH-1

mk.ugyfelszolgalat.korh-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Bv. Egészségügyi Központ

MK Ügyfélszolgálat

PECS-1

mk.ugyfelszolgalat.pecs-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Baranya Megyei Bv. Intézet Pécs

MK Ügyfélszolgálat

FVRS-1

mk.ugyfelszolgalat.fvrs-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

FBVI I. objektum (1055 Bp., Nagy Ignác u. 5–11.)

MK Ügyfélszolgálat

FVRS-2

mk.ugyfelszolgalat.fvrs-2.ext@mobilkapcsolat.co.hu

FBVI II. objektum (1027 Bp., Gyorskocsi u. 25–27.)

MK Ügyfélszolgálat

FVRS-3

mk.ugyfelszolgalat.fvrs-3.ext@mobilkapcsolat.co.hu

FBVI III. objektum (1108 Bp., Maglódi út 24.)

MK Ügyfélszolgálat

PLHM-2

mk.ugyfelszolgalat.plhm-2.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Pálhalmai Országos BV. Intézet, Sándorháza

MK Ügyfélszolgálat

PLHM-3

mk.ugyfelszolgalat.plhm-3.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Pálhalmai Országos BV. Intézet, Mélykút

MK Ügyfélszolgálat

PLHM-4

mk.ugyfelszolgalat.plhm-4.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Pálhalmai Országos BV. Intézet, Bernátkút

MK Ügyfélszolgálat

DBRC-1

mk.ugyfelszolgalat.dbrc-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

MK Ügyfélszolgálat

SZOL-1

mk.ugyfelszolgalat.szol-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

MK Ügyfélszolgálat

SZOM-1

mk.ugyfelszolgalat.szom-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

MK Ügyfélszolgálat

ZALA-1

mk.ugyfelszolgalat.zala-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

MK Ügyfélszolgálat

KVAR-1

mk.ugyfelszolgalat.kvar-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

MK Ügyfélszolgálat

BALA-1

mk.ugyfelszolgalat.bala-1.ext@mobilkapcsolat.co.hu

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

14. melléklet a 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasításhoz

Ügyfélszolgálati ártáblázat

2. számú árlista


A ügyfélszolgálat által biztosított

szolgáltatások díja

Megnevezés

Nettó szolgáltatási díj
(Ft/alkalom)

Bruttó szolgáltatási díj
(Ft/alkalom)

Hívásrészletező

1500.00

1905.00

Mobilegyenlegen történő pénzmozgás kimutatása*

1500.00

1905.00

Áfás számla igénylése mobilegyenleg feltöltésről

1500.14

1095.18

Összesen:

4500.14

5715.18

* Feltöltések időpontja és értéke.

1

A 14. pont nyitó szövegrésze a 35/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 14. pont e) alpontja a 35/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

3

A 22. pont a 35/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

4

A 37. pont a 44/2021. (XII. 29.) BVOP utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 40. pont a 35/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

6

A 72. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 35/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás 5. pontja szerint módosított szöveg.

*

Megfelelő aláhúzandó.

8

A 2. melléklet a 44/2021. (XII. 29.) BVOP utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a 35/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás 6–7. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. melléklet a 35/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás 8–10. pontja szerint módosított szöveg.

*

Megfelelő aláhúzandó.

11

A 13. melléklet az 51/2020. (X. 16.) BVOP utasítás 10. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére