• Tartalom

2020. évi XXXVI. törvény

2020. évi XXXVI. törvény

a Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2021.06.29.

A regionális szerepet erősíteni tudó, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Neumann János Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Neumann János Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)2

(4)3 A miniszter döntése alapján az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

2. §4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)5 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Neumann János Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)6

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2)7 Az 1. mellékletben foglalt táblázat 19., 21., 41., 43. és 49–50. sorában meghatározott ingatlanok ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

5. § (1) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(2)8 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat – a 4. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlan értékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. A Magyarországi Református Egyház részére történő vagyonjuttatás

6. § (1)9 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése és (2) bekezdés g) pontja alapján a Magyarországi Református Egyház szociális, oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Kecskemét, Piaristák tere 4. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 3963 helyrajzi szám alatt nyilvántartott és a Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4127/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, és a Kecskemét, Kaszap utca 6–14. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Kecskemét 4342 helyrajzi szám alatt nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 50. § (4) bekezdése szerinti értéken a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok tulajdonjogát a Magyarországi Református Egyház jogokkal és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. köti meg a Magyarországi Református Egyházzal.

(3)10 A Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda fenntartói jogát 2020. július 31-től a Neumann János Egyetemtől a Károli Gáspár Református Egyetem jogutódlással veszi át.

(4)11 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására rendelkezésre álló, az Egyetem mint központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a Magyarországi Református Egyház tulajdonába kerülnek.

(5)12 A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó Egyetem és az átvevő Magyarországi Református Egyház képviseletére jogosult zsinati elnökség ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, a Számviteli tv. 50. § (4) bekezdése szerinti értékkel.

(6)13 Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(7)14 A Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha a Magyarországi Református Egyház a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a vagyonjuttatás céljaként megfogalmazott tevékenységeket szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. A Magyarországi Református Egyház az ingatlan értékesítéséből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(8)15 Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. Záró rendelkezések

7. § (1)16 Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2020. július 31-én lép hatályba.

(3) A 3–5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

9. §18

10. §19

11. §20 Az 5. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 5a. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi XXXVI. törvényhez21

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

 

A

B

C

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MEGNEVEZÉS

2.

KECSKEMÉT

0619/14/A/1 a

egyéb helyiség társasház

3.

KECSKEMÉT

4750

kivett egyetem

4.

KECSKEMÉT

4755

kivett beépítetlen terület

5.

KECSKEMÉT

4764/2

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

5a.

KECSKEMÉT

5415

kivett egyetem

6.

KECSKEMÉT

6124/4

kivett lakóház, udvar

7.

KECSKEMÉT

6124/5

kivett saját használatú út

8.

KECSKEMÉT

6124/8

kivett egyetem

9.

KECSKEMÉT

10009/1

kivett egyetem és 18 egyéb épület

10.

KECSKEMÉT

10009/2

kivett egyetem és 1 egyéb épület (oktatási épület)

11.

KECSKEMÉT

21894

kivett épület és udvar

12.

KECSKEMÉT

21895

kivett út

13.

KECSKEMÉT

21896

kivett beépítetlen terület

14.

KECSKEMÉT

21897

kivett út

15.

KECSKEMÉT

21898

kivett közterület

16.

KECSKEMÉT

21899/2

kivett út

17.

KECSKEMÉT

21899/3

kivett beépítetlen terület

18.

KECSKEMÉT

21899/6

kivett beépítetlen terület

19.

KECSKEMÉT

21899/7

kivett közút

20.

KECSKEMÉT

21899/9

kivett út

21.

KECSKEMÉT

21899/11

kivett közút

22.

KECSKEMÉT

21900

kivett út

23.

KECSKEMÉT

21901

kivett 6 épület és udvar

24.

KECSKEMÉT

21902

kivett út

25.

KECSKEMÉT

21903

kivett út

26.

KECSKEMÉT

21904

kivett 3 épület és udvar

27.

KECSKEMÉT

21905

kivett út

28.

KECSKEMÉT

21906

kivett beépítetlen terület

29.

KECSKEMÉT

21907/1

kivett út

30.

KECSKEMÉT

21907/2

kivett beépítetlen terület

31.

KECSKEMÉT

21907/3

kivett beépítetlen terület

32.

KECSKEMÉT

21908

kivett út

33.

KECSKEMÉT

21909

kivett beépítetlen terület

34.

KECSKEMÉT

21910/1

kivett út

35.

KECSKEMÉT

21910/2

kivett közterület

36.

KECSKEMÉT

21911

kivett épület, udvar

37.

KECSKEMÉT

21912

kivett udvar, épület

38.

KECSKEMÉT

21913

kivett beépítetlen terület

39.

KECSKEMÉT

21914

kivett építési terület

40.

KECSKEMÉT

21915

kivett udvar, épület

41.

KECSKEMÉT

21916/1

kivett közpark

42.

KECSKEMÉT

21916/2

kivett beépítetlen terület

43.

KECSKEMÉT

21917/2

kivett közút

44.

KECSKEMÉT

21917/3

kivett beépítetlen terület

45.

KECSKEMÉT

21923

kivett beépítetlen terület

46.

KECSKEMÉT

21924

kivett út

47.

KECSKEMÉT

21925

kivett beépítetlen terület

48.

KECSKEMÉT

21926

kivett út

49.

KECSKEMÉT

21936/4

kivett közút

50.

KECSKEMÉT

21936/5

kivett közút

51.

KECSKEMÉT

21937

kivett gázfogadó

52.

KECSKEMÉT

21938

kivett közterület

53.

KECSKEMÉT

21940

kivett közterület

54.

KECSKEMÉT

21941/1

kivett udvar, egyéb épület

55.

KECSKEMÉT

21941/2

kivett udvar, egyéb épület

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 2021: VIII. törvény 52. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 2020: LXXV. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. §-t a 2021: VIII. törvény 52. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2021: VIII. törvény 51. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdését a 2021: VIII. törvény 52. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (2) bekezdése a 2020: LXXV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdése a 2021: VIII. törvény 51. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdése a 2020: LXXV. törvény 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 6. § (4) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 6. § (5) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 6. § (6) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 16. § (3) bekezdése iktatta be.

14

A 6. § (7) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 16. § (4) bekezdése iktatta be.

15

A 6. § (8) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 16. § (4) bekezdése iktatta be.

16

A 7. § (1) bekezdése a 2020: LXXV. törvény 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 8. § a 2020: LXXV. törvény 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. § a 2020: LXXV. törvény 18. §-a alapján nem lép hatályba.

19

A 10. § a 2020: LXXV. törvény 18. §-a alapján nem lép hatályba.

20

A 11. §-t a 2021: VIII. törvény 49. §-a iktatta be, szövege a 2021: CI. törvény 159. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 1. melléklet a 2021: VIII. törvény 50. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére