• Tartalom

36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

36/2020. (III. 5.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2020.09.02.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), i), k) és m) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában és 67/A. §-ában,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § s) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pont ve) alpontjában, 67. § w) és y) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § x) pont xa)–xc), xe), xj), xk) és xo) alpontjában és 67. § y) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában,

a 9. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pont ve) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

2. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1)4

(2)5

(3)6

(4)7

(5)8

4. §9

5. §10

3. Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. §11

4. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

7. §12

5. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. §13

9. §14

10. §15

6. Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. §16

12. § (1)17

(2)18

(3)19

(4)20

(5)21

(6)22

(7)23

(8)24

(9)25

13. §26

14. §27

7. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. §28

16. §29

17. §30

18. §31

8. A hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

19. §32

9. Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

20. §33

21. §34

22. §35

23. §36

10. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(2) A 12. § (7) bekezdése és a 11. melléklet 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (3) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 180. napon lép hatályba.

25. § (1) E rendelet 1. § (1) bekezdése a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 8e. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 6. és 8. alcíme az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E rendelet 6. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez37

2. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez38

3. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez39

4. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez40

5. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez41

6. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez42

7. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez43

8. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez44

9. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez45

10. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez46

11. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez47

12. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez48

13. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez49

14. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez50

15. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez51

16. melléklet a 36/2020. (III. 5.) Korm. rendelethez52

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 12. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 12. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 12. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 12. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 12. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 12. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére