• Tartalom

2020. évi XXXVII. törvény

2020. évi XXXVII. törvény

a Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2022.12.20.

Az agrár képzési terület, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Soproni Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Soproni Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)2 Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)3

2. §4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)5 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Soproni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2)6

(3)7

(4)8 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az alapító okirat szerint a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állam tulajdonában álló társasági részesedést (a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(5)9

(6)10

(7)11

(8)12

(9)13 Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok megvalósítására köteles fordítani.

(10)14

(11)15

(12)16 A (12a) bekezdés szerinti eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, Sopron, külterület 0516, 0514/1, 0514/2, valamint a 0517/1 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek, azzal, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket – ideértve az ingatlanok lőtérként történt használata időszakában bekövetkezett, valamint az ennek kapcsán keletkezett környezetvédelmi kötelezettségek teljesítését is – teljes körűen átvállalja.

(12a)17 A (12) bekezdésben foglalt ingatlanokat „kivett lőtér” megnevezésű ingatlanként kell nyilvántartásba venni. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának átvezetésére irányuló eljárást az MNV Zrt. kérelmére az illetékes ingatlanügyi hatóság folytatja le. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelemben kizárólag e törvénynek a művelés alól kivett terület elnevezése változását, valamint az ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az ingatlanügyi hatóság ügyintézési határideje 15 nap.

(13)18 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. § (1) bekezdése alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében – a Sopron, külterület 0636/2 és a Sopron, belterület 9401/1 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, alapítói vagyoni juttatásként az indulótőke növelése érdekében az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3/A. §19 (1) A 3. § (13) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a 3. § (13) bekezdése hatálybalépésének20 napjától a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A miniszter tulajdonosi joggyakorlói minőségét – kérelmére – az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(2) A 3. § (13) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerül.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7)21 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(8)22 Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, továbbá nem szükséges az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt miniszteri egyetértés megszerzése.

(9)23 A 2. mellékletben foglalt táblázat 25. és 26. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(10)24 Az e törvény alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(11)25 A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Egyetemmel.

(12)26 A (7) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg, a (7) bekezdésben meghatározott ingatlanokban meglévő, vagy azokhoz tartozó, az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú, az Erdészeti Tudományos Intézet által használt ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(13)27 A (12) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(14)28 A 2. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(15)29 Az e § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. § (1) A Sopron 188 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében – az (1) bekezdésben meghatározott ingatlant ide nem értve – nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)30 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat – a 4. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 22-én lép hatályba.

8. §33

9. §34

1. melléklet a 2020. évi XXXVII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM
TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

SOPRON

188

1/1

kivett irodaház

3.

SOPRON

2850/A/1

1/1

egyéb helyiség

4.

SOPRON

2850/A/2

1/1

egyéb helyiség

5.

SOPRON

2850/A/3

1/1

egyéb helyiség

6.

SOPRON

2850/A/4

1/1

egyéb helyiség

7.

SOPRON

2850/A/5

1/1

egyéb helyiség

8.

SOPRON

2850/B/1

1/1

egyéb helyiség

9.

SOPRON

2850/B/2

1/1

egyéb helyiség

10.

SOPRON

2850/B/4

1/1

egyéb helyiség

11.

SOPRON

2850/B/7

1/1

egyéb helyiség

12.

SOPRON

2964

1/1

kivett középiskola

13.

SOPRON

3264

1/1

kivett óvoda, udvar

14.

SOPRON

3299/6

1/1

kivett oktatási épület, udvar

15.

SOPRON

3299/6/A

1/1

garázsépület, földalatti garázs

16.

SOPRON

3338/1

1/1

kivett kollégium és udvar

17.

SOPRON

3338/1/A

1/1

kollégium

18.

SOPRON

3841

1/1

kivett kollégium, gazdasági épület, udvar

19.

SOPRON

6146

1/1

kivett kultúrház

20.

SOPRON

6162

1/1

kivett középiskola

21.

SOPRON

7183

1/1

kivett oktatási intézmény egyetem, kutatólaboratórium, tudományos központ és portaépület

22.

SOPRON

7183/A

1/1

egyéb épület kávézó és vegyesbolt

23.

SOPRON

8774/6/A/13

1/1

lakás

24.

SOPRON

8774/6/A/88

12/1044

lakás

2. melléklet a 2020. évi XXXVII. törvényhez35

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BUDAPEST

13485/0/A/25

1/1

lakás

3.

BUDAPEST

13485/0/A/26

1/1

lakás

4.

DUNAALMÁS

4855/3

1/1

kivett lakóház, udvar

5.

GÖDÖLLŐ

4423/4

1/1

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

6.

GYÖNGYÖS

6360/1

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

7.

GYÖNGYÖS

6360/2

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

8.

GYÖNGYÖS

6570

1/1

kivett beépítetlen terület

9.

GYÖNGYÖS

6571

1/1

kivett beépítetlen terület

10.

GYÖNGYÖS

6572

1/1

kivett beépítetlen terület

11.

GYÖNGYÖS

6627

1/1

kivett lakóház, udvar

12.

GYÖNGYÖS

6629

1/1

kivett irodaház, udvar

13.

PÜSPÖKLADÁNY

0869/2

1/1

kivett lakóház, udvar

14.

SÁRVÁR

579

1/1

kivett arborétum és kutatóintézet

15.

SÁRVÁR

599/1

1/1

kivett arborétum és 2 lakóház és
4 melléképület

16.

SÁRVÁR

605/1

1/1

kivett beépítetlen terület

17.

SÁRVÁR

789/3

1/1

kivett épület

18.

SOPRON

2186

1/1

kivett irodaház és udvar

19.

SZOMBATHELY

825/1

1/1

kivett beépítetlen terület

20.

SZOMBATHELY

829/3

1/1

kivett épület

21.

SZOMBATHELY

830

1/1

kivett beépítetlen terület

22.

SZOMBATHELY

891

1/1

kivett holtág

23.

SZOMBATHELY

895

1/1

kivett Gyöngyös-patak

24.

SZOMBATHELY

974/2

1/1

kivett arborétum

25.

SZOMBATHELY

1002

1/1

kivett közpark

26.

SZOMBATHELY

1003

1/1

kivett közpark

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 2021: VIII. törvény 53. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 2021: VIII. törvény 57. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a 2021: VIII. törvény 57. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2021: VIII. törvény 56. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdését a 2021: VIII. törvény 57. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (3) bekezdését a 2021: VIII. törvény 57. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (4) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 19. §-a iktatta be.

9

A 3. § (5) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 19. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2021: VIII. törvény 57. § c) pontja.

10

A 3. § (6) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 19. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2021: VIII. törvény 57. § c) pontja.

11

A 3. § (7) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 19. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2021: VIII. törvény 57. § c) pontja.

12

A 3. § (8) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 19. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2021: VIII. törvény 57. § c) pontja.

13

A 3. § (9) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 19. §-a iktatta be, szövege a 2021: VIII. törvény 54. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (10) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 19. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2021: VIII. törvény 57. § c) pontja.

15

A 3. § (11) bekezdését a 2020: LXXV. törvény 19. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2021: VIII. törvény 57. § c) pontja.

16

A 3. § (12) bekezdését a 2021: VIII. törvény 54. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2022. évi LIX. törvény 81. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (12a) bekezdését a 2022. évi LIX. törvény 81. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 3. § (13) bekezdését a 2021: CXLVII. törvény 39. §-a iktatta be.

19

A 3/A. §-t a 2021: CXLVII. törvény 40. §-a iktatta be.

20

A hatálybalépés időpontja 2021. december 22.

21

A 4. § (7) bekezdését a 2020: CXLIX. törvény 12. § (1) bekezdése iktatta be.

22

A 4. § (8) bekezdését a 2020: CXLIX. törvény 12. § (1) bekezdése iktatta be.

23

A 4. § (9) bekezdését a 2020: CXLIX. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 4. § (10) bekezdését a 2020: CXLIX. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 4. § (11) bekezdését a 2020: CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése iktatta be.

26

A 4. § (12) bekezdését a 2020: CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése iktatta be.

27

A 4. § (13) bekezdését a 2020: CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése iktatta be.

28

A 4. § (14) bekezdését a 2020: CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése iktatta be.

29

A 4. § (15) bekezdését a 2020: CXLIX. törvény 12. § (3) bekezdése iktatta be.

30

Az 5. § (3) bekezdése a 2021: VIII. törvény 56. § b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 7. § a 2021: VIII. törvény 55. §-ával megállapított szöveg.

32

A 7. § (2) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 41. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 8. § a 2021: VIII. törvény 58. §-a alapján nem lép hatályba.

34

A 9. § a 2021: VIII. törvény 58. §-a alapján nem lép hatályba.

35

A 2. mellékletet a 2020: CXLIX. törvény 13. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére