• Tartalom

37/2020. (X. 14.) ITM rendelet

37/2020. (X. 14.) ITM rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról1

2020.10.30.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló

22/2010. ( XII. 20.) NFM rendelet módosítása

1. §2

2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

2–9. §3

3. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló
60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

10–16. §4

4. A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet módosítása

17–20. §5

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

22. § (1) Ez a rendelet

a) a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint

b) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i 2016/797/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a vasúti balesetekről és váratlan eseményekről szóló vizsgálati jelentések esetében követendő jelentéstételi struktúráról szóló, 2020. április 24-i (EU) 2020/572 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 17–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére