• Tartalom

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

2024.03.26.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.1

2.2 fenyőnövény: erdészeti szaporítóanyagnak vagy dísznövénynek nem minősülő, tőtől elválasztott módon, kereskedelmi forgalomba hozatal céljából termesztett, életképes közönséges lucfenyő (Picea abies), szerb luc (Picea omorika), az Abies nemzetség fajai, ezüstfenyő (Picea pungens glauca), fekete fenyő (Pinus nigra) vagy duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii);

3.3

4.4 kapcsolt vállalkozás: az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 7. pontja szerinti vállalkozás;

5.5 karácsonyfa-ültetvény: legalább 0,25 hektár nagyságú, hálózatos rendszerben telepített, művelt kultúrállapotban lévő, fenyőnövénnyel ténylegesen fedett terület, amelynek maghatározása során az ültetvény fenyőnövénnyel beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területnagyságát kell figyelembe venni;

6.6

7. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

8.7 tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve.

9.8 válságtámogatás: a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 13. pontja szerinti támogatás.

2.9 A válságtámogatás formája és mértéke

2. § (1)10 A karácsonyfa-termesztő (a továbbiakban: kérelmező) e rendelet alapján vissza nem térítendő válságtámogatást igényelhet.

(2)11 A válságtámogatás alapja a kérelmező 5. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelmében hektárban feltüntetett és fenyőnövénnyel ténylegesen fedett karácsonyfa-ültetvény nagysága.

(3)12

(4)13 A válságtámogatás mértéke hektáronként legfeljebb 73 000 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt.

3.14 A válságtámogatás keretösszege

3. §15 A válságtámogatás tárgyévre meghatározott keretösszege legfeljebb 210 millió forint.

4.16 A válságtámogatás igénybevételének feltételei

4. §17 A válságtámogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b)18 a területet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdésében meghatározott jogcímen jogszerűen használja;

c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ca) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

cb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

cc)19 vállalja, hogy a támogatott tevékenységét legalább tárgyév december 31-éig folytatja; valamint

d)20 a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

da) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

db) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

dc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,

dd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal és

de) a c) pontban foglaltakról.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1)21 A támogatási kérelem tárgyév április 15. és április 30. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(2) A tárgyévben egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját és

b) a 4. § d) pontja szerinti nyilatkozatokat.

c)22 a kérelmező által használt karácsonyfa-ültetvény hektárban meghatározott nagyságát és elhelyezkedését (megye, blokkazonosító, táblasorszám), valamint

d)23 a kérelmező nyilatkozatát a jogszerű földhasználatról.

(4) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5)24 Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosításra irányuló kérelem benyújtásának időpontja.

6.25 A támogatási kérelem elbírálása és a válságtámogatás kifizetése

6. § (1)26 A Kincstár a válságtámogatásról legkésőbb 2024. június 30-áig dönt.

(2)27 A Kincstár a 4. §-ban foglaltak teljesülését és az 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti területadatokat adminisztratív úton, valamint a válságtámogatás kifizetését megelőzően a kérelmezők legalább 5%-ára kiterjedően helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja.

(3)28 A Kincstár a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, és annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

(4) Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a 3. §-ban meghatározott keretösszeget, akkor a kérelmező részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7/A. §29 E rendeletnek az egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2021. (V. 20.) AM rendelettel megállapított 1. § 2. pontját és 4. § c) pont cc) alpontját a 2021. évben benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

8. §30 Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

8. Módosító rendelkezések

9. §31

10. §32

1. melléklet a 37/2020. (VII. 10.) AM rendelethez33

1

Az 1. § 1. pontját a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § 2. pontja a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § 3. pontját a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § 4. pontja a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § 5. pontja a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § 6. pontját a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § 8. pontja a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § 9. pontját a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 2. alcím címe a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdése a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (2) bekezdése a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 6. §-ával megállapított, a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (3) bekezdését a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 2. § (4) bekezdése a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. alcím címe a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § a) és c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. alcím címe a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § nyitó szövegrésze a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § b) pontja a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. § c) pont cc) alpontja a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4. § d) pontja a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 5. § (1) bekezdése a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (3) bekezdés c) pontját a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 8. §-a iktatta be.

23

Az 5. § (3) bekezdés d) pontját a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 8. §-a iktatta be.

24

Az 5. § (5) bekezdése a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 6. alcím címe a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 6. § (1) bekezdése a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított, a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg.

27

A 6. § (2) bekezdése a 9/2021. (III. 12.) AM rendelet 9. §-ával megállapított, az 50/2021. (XII. 29.) AM rendelet 37. §-a, a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 6. § (3) bekezdése a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 7/A. §-t a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 10. §-a iktatta be.

30

A 8. § a 158/2022. (XII. 27.) AM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

31

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére