• Tartalom

378/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

378/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet

a kiemelt állami temetésekről

2021.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány, a nemzet mély tiszteletének, megbecsülésének és hálájának kifejezéseként kiemelt állami temetést biztosít annak az elhunyt személynek, aki életútja, a magyarság szolgálatában kifejtett tevékenysége révén kiérdemelte a nemzet megbecsülését. A kiemelt állami temetéssel méltó módon kíván végső búcsút venni a Kormány mindazoktól, akik a magyarság hírnevének öregbítése, a nemzeti összetartozás erősítése, Magyarország fejlődése érdekében kiemelkedő teljesítményükkel szolgálták a magyar népet.

2. § E rendelet alkalmazásában rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó: az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy bejegyzett élettársa, ennek hiányában az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

3. § (1) Kiemelt állami temetésre javaslatot tehet

a) a Kormány tagja,

b) a köztársasági elnök, országgyűlési képviselő, az Állami Számvevőszék elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa, valamint

c) a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke.

(2) A kiemelt állami temetésre vonatkozó javaslat tartalmazza:

a) az elhunyt születési helyét, idejét és anyja nevét,

b) a halál időpontját,

c) az elhunyt pályafutásának leírását és rövid értékelését,

d) a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó nevét, elérhetőségét,

e) ha ismert, a temetés tervezett helyét és idejét,

f) a sírhely adományozására irányuló előterjesztést,

g) a javaslat indokolását.

4. § (1) A kiemelt állami temetés megrendezéséhez az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) azzal a feltétellel meghozott, javaslatot támogató döntése szükséges, hogy a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó ahhoz hozzájárul.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogató döntéséről a miniszter írásban haladéktalanul értesíti a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozót, a javaslattevőt és a Nemzeti Örökség Intézetét (a továbbiakban: NÖRI).

(3) A miniszter támogató döntése esetén a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó hozzájárulását haladéktalanul be kell szerezni. Több rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó esetén valamennyiük hozzájárulását be kell szerezni. Amennyiben a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó a hozzájárulását nem adja meg, a kiemelt állami temetés megrendezésére nem kerül sor.

(4) Rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó hiányában, illetve annak megkeresésére irányuló eljárás sikertelensége esetén – a megkeresés eredménytelenségétől számított 15 napot követően – a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

5. § (1) Az elhunyt személy érdemeihez méltó végső búcsúztatásáról a Kormány felhatalmazása alapján a NÖRI gondoskodik a 4. § (1) bekezdése alapján meghozott döntés szerint, azzal, hogy az elhunyt végakarata, illetve annak hiányában a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozó akarata szerinti

a) Magyarország területén lévő temetőben,

b) sírhelyen,

c) az állami protokoll szerint meghívandó személyi körön felüli meghívottak körében,

d) szertartással,

e) búcsúztató műsorral

szervezi meg a temetést.

(2) A kiemelt állami temetéssel összefüggő sajtónyilvánosságról a miniszter határoz.

6. § A kiemelt állami temetés költségeit a NÖRI viseli.

7. § Az elhunyt és a rendelkezésre jogosult közeli hozzátartozónak a 3. § (2) bekezdése szerinti adatait

a) a 3. § (1) bekezdése szerinti javaslattevő és a 4. § (1) bekezdése szerinti támogató döntés meghozatalára jogosult személy – az ehhez szükséges mértékben – a kiemelt állami temetésre irányuló javaslat előkészítése, a támogató döntés meghozatala, illetve a kiemelt állami temetés lebonyolítása iránt tett intézkedések megtétele céljából, a támogató döntés meghozataláig, illetve a kiemelt állami temetés lebonyolításáig, valamint

b) a NÖRI a kiemelt állami temetést támogató döntés esetén – az ehhez szükséges mértékben – a kiemelt állami temetés lebonyolításának céljából, annak lebonyolításáig

kezeli.

8. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére