• Tartalom

2020. évi XXXVIII. törvény

2020. évi XXXVIII. törvény

a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2023.12.28.

A gazdaság- és társadalomtudományi képzési terület, ezen keresztül az innovatív vállalkozásokat támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2)2 Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)3 Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)4

2. §5

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)6 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2)7 Az (1) bekezdés szerint alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)8

3/A. §9 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében – a RÁBA Járműipari Holding Nyrt.-ben az állam tulajdonában álló 2. melléklet szerinti részesedést és a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Korlátolt Felelősségű Társaságban az állam tulajdonában álló, 2. melléklet szerinti üzletrészt (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrész) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. üzleti év után járó osztalékra jogosult.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

3/B. §10 A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

3/C. §11 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében –

a) az államnak

aa) a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságban és

ab) a TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságban

a tulajdonában álló, 3. melléklet szerinti társasági részesedését, valamint

b) az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaságban az állam tulajdonában álló, 3. melléklet szerinti üzletrészt

[e § alkalmazásában az a) és b) pont a továbbiakban együtt: társasági részesedés] ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott, (1) bekezdés szerinti társasági részesedést elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonba adást 2022. december 30. napjáig kell teljesíteni.

3/D. §12 (1) A 3/C. § (1) bekezdésében és a 3. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott társasági részesedésnek az Alapítvány tulajdonába adása 3/C. § (3) bekezdése szerinti határidejét megelőzően az érintett gazdasági társaságokkal tulajdonosi ügyletként létrehozott támogatási jogviszony a társasági részesedés tulajdonosa változását követően is fennmarad azzal, hogy a támogatást nyújtó fejezetet irányító szerv a tulajdonos személyében beállt változást követő hatvan napon belül gondoskodik a támogatási jogviszony olyan irányú módosításáról, hogy az megfeleljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49/B. § (2) bekezdése szerinti ágazati támogatási jogviszonynak.

(2) Alapítói vagyonjuttatásként biztosítani kell az Alapítvány részére az Alapítvány céljainak megvalósításához, közfeladatának ellátásához szükséges további pénzügyi forrásokat, figyelemmel a 3/C. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatásra.

3/E. §13 A 3/C. §-ban meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter jár el, aki 2022. december 20. napjától a 3/C. § szerinti társasági részesedés felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

3/G. §14 A KEKVA tv. 12. § (3) bekezdése szerinti felelős gazdálkodás keretei között az Alapítvány jogosult az e törvény alapján tulajdonába került társasági részesedéseket a kizárólagos tulajdonába vagy kizárólagos befolyása alá tartozó gazdasági társaság tulajdonába adni, kizárólag az ilyen célból történő elidegenítés esetén a KEKVA tv. 12. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

3/H. §15 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 4. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(2) A 4. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlanokat – az e §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) Ha a 4. mellékletben szereplő ingatlan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földterület, akkor a tulajdonosi joggyakorló a tulajdonátruházási szerződés megkötését megelőzően gondoskodik az ingatlan-nyilvántartásban kivett területként történő átminősítése iránt.

3/I. §16 A 4. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Alapítvánnyal.

3/J. §17 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása, továbbá ehhez kapcsolódóan a ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ZalaZONE Zrt.) részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő tulajdonátruházás érdekében – az 5. mellékletben meghatározott ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek azzal, hogy az Alapítvány az 5. mellékletben meghatározott ingatlanokat a ZalaZONE Zrt. részére, a társasági részesedésének megszerzését követő 60 napon belül tőkeemeléssel tulajdonba adja.

3/K. §18 Az 5. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Alapítvánnyal.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1)19 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerül.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. melléklet szerinti ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlan, ingatlan tulajdoni hányada tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

4/A. §20 (1)21 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, Győr belterület 3899/4, Vitnyéd külterület 0325/5 és 0325/8 helyrajzi számú állami tulajdonban álló ingatlanokat az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok elősegítése érdekében ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2)22 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tulajdonjogát az Alapítvány terhekkel és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(3)23 Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a vagyonkezelő központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

4/B. §24 (1) A 4/A. § (1) bekezdése szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg az Egyetemmel.

(2) A 4/A. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

5. § (1)25 A 4. § és 4/A. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(2)26 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant, – a 4. §-ban és 4/A. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, akkor az átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3)27 A 4. § és 4/A. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5/A. §28 Az Egyetem az 1. mellékletben foglalt táblázat 59. és 60. sorában meghatározott ingatlanon a Kiskúti Védelmi Központot érintő fejlesztések befejezéséig az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak térítésmentes használati jogot biztosít, amelynek feltételeit az Egyetem és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megállapodással kötelesek rendezni.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–5. §, valamint az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. § A 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint az 5. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §29

9. §30

10. §31 A 3/A. §, a 3/C. §, a 3/D. §, az 5. § (2) bekezdése, az 1. melléklet 6a., 59–61. sora, a 2. és a 3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. §32 A 3/G. §, a 3/H. §, a 3/J. §, a 4/A. §, az 1. melléklet 63–65. sora, a 4. és az 5. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez33

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A

B

C

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2.

BALATONALMÁDI

3547

1/1

kivett hétvégi ház és udvar

3.

BALATONUDVARI

947

1/1

kivett beépítetlen terület

4.

BALATONUDVARI

950

1/1

kivett üdülőépület, udvar

5.

GYŐR

2583/1

1/3

kivett középiskola

6.

GYŐR

2672/114

1/1

kivett lakóház

6a.

GYŐR

3899/3

1/1

kivett kórház

7.

GYŐR

4651/3

1/1

kivett szálloda és udvar

8.

GYŐR

6383

1/1

kivett beépített terület

9.

GYŐR

6383/A

1/1

egyéb épület

10.

GYŐR

6383/D

1/1

földhasználati jog alapján létesült épület, szálloda

11.

GYŐR

6385/6

1/1

kivett lakóház

12.

GYŐR

6500

1/1

kivett egyetem

13.

GYŐR

6528

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

14.

GYŐR

6626

1/1

kivett általános iskola

15.

GYŐR

6633

1/1

kivett óvoda

16.

GYŐR

6636

1/1

kivett általános iskola

17.

GYŐR

6685

1/1

kivett középiskola

18.

GYŐR

8486/3

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

19.

GYŐR

8486/5

1/1

kivett beépítetlen terület

20.

GYŐR

8486/7

1/1

kivett iparterület

21.

GYŐR

8486/9

1/1

kivett iparterület

22.

GYŐR

8486/11

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

23.

GYŐR

8486/12

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

24.

GYŐR

8486/13

1/1

kivett beépítetlen terület

25.

GYŐR

8486/14

1/1

kivett beépítetlen terület

26.

GYŐR

8486/15

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

27.

GYŐR

8486/16

1/1

kivett beépítetlen terület

28.

GYŐR

8486/17

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

29.

GYŐR

8486/18

1/1

kivett közforgalom számára megnyitott magánút

30.

GYŐR

8501

1/1

kivett beépítetlen terület

31.

GYŐR

8698

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

32.

GYŐR

10216

1/1

kivett 3 épület és udvar

33.

GYŐR

10622/9

1/1

kivett egyetem

34.

GYŐR

10622/9/D

1/1

egyéb épület tanulmányi épület

35.

GYŐR

10663

2330/3752

kivett beépítetlen terület

36.

GYŐR

10721

1/1

kivett szálloda

37.

GYŐR

10722

1/1

kivett beépítetlen terület

38.

GYŐR

11687

1/1

kivett beépítetlen terület

39.

GYŐR

11690

1/1

kivett beépítetlen terület

40.

GYŐR

11691

1/1

kivett sporttelep

41.

GYŐR

11692

1/1

kivett beépítetlen terület

42.

GYŐR

11799

1/1

kivett beépítetlen terület

43.

MOSONMAGYARÓVÁR

115

1/1

kivett oktatási intézmény

44.

MOSONMAGYARÓVÁR

312/1

1/1

kivett vár és erődrendszer

45.

MOSONMAGYARÓVÁR

312/2

1/1

kivett vár és erődrendszer

46.

MOSONMAGYARÓVÁR

313/10

1/1

kivett egyetem

47.

MOSONMAGYARÓVÁR

739/3

1/1

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

48.

MOSONMAGYARÓVÁR

748/22

1/1

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

49.

MOSONMAGYARÓVÁR

1046/2

1/1

kivett sporttelep

50.

MOSONMAGYARÓVÁR

1061

1/1

kivett árok

51.

MOSONMAGYARÓVÁR

1062/22

1/1

kivett út

52.

MOSONMAGYARÓVÁR

1062/27

1/1

kivett kollégium

53.

MOSONMAGYARÓVÁR

1076/14

1/1

kivett beépítetlen terület

54.

MOSONMAGYARÓVÁR

1106/5

1/1

kivett üdülőépület, udvar

55.

MOSONMAGYARÓVÁR

1234

1/1

kivett egyetem-bemutató központ

56.

MOSONMAGYARÓVÁR

1236

1/1

kivett közforgalom elől elzárt magánút és gazdasági épület

57.

MOSONMAGYARÓVÁR

1237

1/1

Kivett gazdasági épület, udvar

58.

MOSONMAGYARÓVÁR

1358/3

1/1

Kivett egyetem

59.

GYŐR

8508

1/1

Kivett gazdasági épület, udvar

60.

GYŐR

8509/1

1/1

Kivett beépítetlen terület

61.

GYŐR

10140/3

1/1

kivett beépítetlen terület

62.

RAJKA

0241/5

1/1

kivett egyéb épület és udvar

63

GYŐR

3899/4

1/1

kivett kórház

64

VITNYÉD

0325/5

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

65

VITNYÉD

0325/8

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

2. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez34

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A

B

1.

Gazdasági társaság
megnevezése

Átadandó állami tulajdonban álló
részesedés/üzletrész megjelölése

2.

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

20%

3.

GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft.

15,2%

3. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez35

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A

B

1

Gazdasági társaság megnevezése

Átadandó állami tulajdonban álló társasági részesedés megjelölése

2

Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság

100%

3

HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

100%

4

TECHTRA Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságban

100%

4. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez36

Az Alapítvány részére átadásra kerülő ingatlanok

A

B

C

D

1

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

TULAJDONI HÁNYAD

MEGNEVEZÉS

2

PÉR

052/2

1/2

kivett repülőtér

5. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez37

Az Alapítvány részére átadásra kerülő ingatlanok a ZalaZONE Zrt. tőkeemelése érdekében

A

B

C

D

1

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

TULAJDONI HÁNYAD

MEGNEVEZÉS

2

ZALAEGERSZEG

külterület 0829/15

1/1

kivett beruházási célterület

3

EGERVÁR

külterület 02030

1/1

kivett beruházási célterület

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2023. évi LXXXVII. törvény 37. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 2021: VIII. törvény 59. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdését a 2021: VIII. törvény 63. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. §-t a 2021: VIII. törvény 63. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (1) bekezdése a 2021: VIII. törvény 62. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 2021: LIII. törvény 57. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdését a 2021: VIII. törvény 63. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3/A. §-t a 2021: CI. törvény 160. §-a iktatta be.

10

A 3/B. §-t a 2021: CI. törvény 161. §-a iktatta be.

11

A 3/C. §-t a 2022. évi LIX. törvény 82. §-a iktatta be.

12

A 3/D. §-t a 2022. évi LIX. törvény 83. §-a iktatta be.

13

A 3/E. §-t a 2022. évi LIX. törvény 84. §-a iktatta be.

14

A 3/G. §-t a 2023. évi XLI. törvény 73. §-a iktatta be.

15

A 3/H. §-t a 2023. évi XLI. törvény 74. §-a iktatta be.

16

A 3/I. §-t a 2023. évi XLI. törvény 75. §-a iktatta be.

19

A 4. § (1) bekezdése a 2021: LIII. törvény 57. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4/A. §-t a 2023. évi XLI. törvény 76. §-a iktatta be.

21

A 4/A. § (1) bekezdése a 2023. évi LXXXV. törvény 38. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4/A. § (2) bekezdése a 2023. évi LXXXV. törvény 38. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 4/A. § (3) bekezdése a 2023. évi LXXXV. törvény 38. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 4/B. §-t a 2023. évi XLI. törvény 77. §-a iktatta be.

25

Az 5. § (1) bekezdése a 2023. évi XLI. törvény 80. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 5. § (3) bekezdése a 2023. évi XLI. törvény 80. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 5/A. §-t a 2021: CI. törvény 162. §-a iktatta be.

29

A 8. § a 2021: VIII. törvény 64. §-a alapján nem lép hatályba.

30

A 9. § a 2021: VIII. törvény 64. §-a alapján nem lép hatályba.

31

A 10. §-t a 2021: VIII. törvény 60. §-a iktatta be, szövege a 2022. évi LIX. törvény 87. §-ával megállapított szöveg.

32

A 11. §-t a 2023. évi XLI. törvény 78. §-a iktatta be. A 11. § a 2023. évi LXXXV. törvény 38. § d) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 2. mellékletet a 2021: CI. törvény 163. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2021: CXLVII. törvény 42. §-a szerint módosított szöveg.

35

A 3. mellékletet a 2022. évi LIX. törvény 89. § (1) bekezdése iktatta be.

36

A 4. mellékletet a 2023. évi XLI. törvény 79. § (2) bekezdése iktatta be.

37

Az 5. mellékletet a 2023. évi LXXXV. törvény 37. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére