• Tartalom

2020. évi XXXIX. törvény

2020. évi XXXIX. törvény

az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról1

2021.12.22.

A Miskolci Egyetem képzési területeinek, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket az Universitas Miskolcinensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3)2 Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4)3

2. §4

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)5 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Miskolci Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2)6 Az (1) bekezdés alapján ingyenesen juttatott vagyonelem tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, továbbá a (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3)7

3/A. §8 (1) Az Egyetem által használni kívánt, Miskolc belterület 40589/5 helyrajzi számú, nem állami tulajdonban lévő ingatlan tekintetében az Egyetem által ellátott közfeladat hatékony megvalósítása érdekében az államot – független ingatlanforgalmi szakértő szakvéleménye alapján meghatározott forgalmi értéken – vételi jog illeti meg.

(2)9 Ha az állam él a vételi joggal, az állam tulajdonába került (1) bekezdés szerinti ingatlant az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az indulótőke növelése érdekében – a Vtv. 36. § (2) bekezdésétől eltérően – az Alapítvány tulajdonába kell adni.

3/B. §10 (1) A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(2)11 A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések során az állam képviseletében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jár el.

(3)12 A 3/A. § (1) bekezdése szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a miniszter köti meg az Alapítvánnyal.

3/C. §13 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, Miskolc 01223 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

3/D. §14 A 3/C. § (1) bekezdése szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezet készíti elő és köti meg az Alapítvánnyal.

3/E. §15 (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása és közérdekű céljai megvalósítása érdekében – az ÓAM Ózdi Acélművek Korlátolt Felelősségű Társaság állam tulajdonában álló, 2. melléklet szerinti társasági részesedését ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti társasági részesedés elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátására és közérdekű célok megvalósítására köteles fordítani.

(3) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti társasági részesedés tulajdonjoga az államra száll vissza.

3/F. §16 A 3/E. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától a társasági részesedés felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1)17 Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben meghatározott egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben szereplő Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan esetében nem kell alkalmazni az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 23. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az Egyetemmel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

5. § (1) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(2)18 Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat – a 4. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(3) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–5. § és az 1. melléklet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. §19

9. §20

10. §21 A 3/A. §, a 3/C. §, a 3/E. §, az 5. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi XXXIX. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

 

A

B

C

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MEGNEVEZÉS

2.

Bükkszentkereszt

073

kivett oktatási központ

3.

Mályi

727

kivett beépítetlen terület

4.

Mályi

728

kivett üdülőépület, udvar

5.

Miskolc

1802

kivett udvar és középiskola

6.

Miskolc

40591/1

kivett út

7.

Miskolc

40591/3

kivett út

8.

Miskolc

40591/4

kivett egyetem

9.

Miskolc

40592/3

kivett egyetem

10.

Miskolc

40592/4

kivett egyetem

11.

Miskolc

40592/6

kivett sporttelep

12.

Miskolc

40592/7

kivett udvar, egyéb épület és út

13.

Miskolc

40592/8

kivett beépítetlen terület

14.

Miskolc

40592/10

kivett egyetem

15.

Miskolc

40592/11

kivett egyetem

16.

Miskolc

40593/2

kivett saját használatú út

17.

Miskolc

40593/4

kivett árok

18.

Miskolc

40593/6

kivett saját használatú út

19.

Miskolc

40593/7

kivett irodaház, udvar

20.

Miskolc

40593/9

kivett saját használatú út

21.

Miskolc

40593/10

kivett árok

22.

Miskolc

40593/16

kivett irodaház, udvar

23.

Miskolc

40593/17

kivett közpark

24.

Miskolc

40593/19

kivett üzem

25.

Miskolc

40597/3

kivett beépítetlen terület

26.

Miskolc

40597/7

kivett árok

27.

Miskolc

40597/12

kivett beépítetlen terület

28.

Miskolc

40597/13

kivett sporttelep

29.

Miskolc

40597/14

kivett sporttelep

30.

Miskolc

40597/15

kivett sporttelep

31.

Miskolc

40597/16

kivett saját használatú út

32.

Miskolc

40597/19

kivett sporttelep

33.

Siófok

7017

kivett üdülőépület, egyéb épület, udvar

2. melléklet a 2020. évi XXXIX. törvényhez22

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés

A

B

1

Gazdasági társaság megnevezése

Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2

ÓAM Ózdi Acélművek Korlátolt Felelősségű Társaság

20%

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 2021: VIII. törvény 65. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 2021: VIII. törvény 70. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a 2021: VIII. törvény 70. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2021: VIII. törvény 69. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 2021: LIII. törvény 56. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdését a 2021: VIII. törvény 70. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3/A. §-t a 2021: VIII. törvény 66. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2021: LIII. törvény 49. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3/A. § (2) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 43. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3/B. §-t a 2021: VIII. törvény 67. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2021: LIII. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3/B. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 165. §-ával megállapított, a 2021: CXLVII. törvény 44. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 3/A. § (3) bekezdése a 2021: CXLVII. törvény 43. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3/C. alcímet a 2021: LIII. törvény 51. §-a iktatta be.

14

A 3/D. alcímet a 2021: LIII. törvény 52. §-a iktatta be.

15

A 3/E. alcímet a 2021: LIII. törvény 53. §-a iktatta be.

16

A 3/F. alcímet a 2021: LIII. törvény 54. §-a iktatta be.

17

A 4. § (1) bekezdése a 2021: LIII. törvény 56. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (2) bekezdése a 2021: VIII. törvény 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 8. § a 71. § alapján nem lép hatályba.

20

A 9. § a 71. § alapján nem lép hatályba.

21

A 10. §-t a 2021: VIII. törvény 68. §-a iktatta be, szövege a 2021: LIII. törvény 56. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 2. mellékletet a 2021: LIII. törvény 55. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére