• Tartalom

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

2021.03.25.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés s) pontjában,
a 15. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (4) bekezdésében,
a 17. § és a 18. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés i) és w) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közművelődési intézményben, közösségi színtérben, az állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban, valamint az integrált kulturális intézményekben (a továbbiakban együtt: kulturális intézmény) foglalkoztatottakra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakra, valamint honvédelmi alkalmazottakra.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. felsőfokú szakképesítés: felsőoktatási szakképzésben szerzett, felsőfokú végzettséget nem tanúsító végzettség és szakképzettség;

2. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség;

3. integrált kulturális intézmény: a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatokat közös szervezetben ellátó, a települési önkormányzat által fenntartott kulturális intézmény;

4. intézménytípus: a kulturális intézménynek közművelődési intézmények és közösségi színterek esetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 77. § (5) bekezdésében és 78/H. § (1) bekezdésében, muzeális intézmények esetében a Kultv. 37/A. § (7) bekezdésében, nyilvános könyvtárak esetében a Kultv. 54. § (3) bekezdésében, közlevéltárak esetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott típusai;

5. középfokú végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti középfokú végzettség;

6. kulturális munkakör: a kulturális szakmai és kulturális működéstámogató munkakörök együttes elnevezése;

7. kulturális működéstámogató munkakör: a kulturális intézmény gazdasági, műszaki, informatikai, biztonságtechnikai, szervezetigazgatási, jogi, humánerőforrás-gazdálkodási működtetéséért és üzemeltetéséért felelős, valamint alaptevékenységének ellátását támogató munkakör;

8. kulturális szakfeladat: a kulturális intézmény alaptevékenysége ellátására irányuló feladat;

9. kulturális szakmai munkakör: kulturális intézmények alapfeladatainak ellátását szolgáló kulturális munkakör, ideértve a kulturális intézmény vezetésére irányuló munkakört is;

10. kutatónap: a tudományos szakfeladat ellátására biztosított olyan munkanap, amely során a foglalkoztatott jogosult a munkavégzési hely szabad megválasztására;

11. mesterfokozatú szakképzettség: a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzettség, továbbá az ezekkel egyenértékű szakképzettség;

12.1 szakirányú középfokú szakképzettség: az államilag elismert szakképzésben szerzett, a kulturális intézmény alaptevékenységének vagy az ellátott munkakörnek megfelelő, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti oklevéllel igazolt szakma, érettségire épülő szakképesítés vagy a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti 5. szintű szakképesítés;

13. szakirányú felsőfokú szakképzettség: a kulturális intézmény alaptevékenységének vagy az ellátott munkakörnek megfelelő felsőfokú végzettség;

14. szakirányú mesterfokozatú szakképzettség: a kulturális intézmény alaptevékenységének vagy az ellátott munkakörnek megfelelő mesterfokozatú szakképzettség;

15. szakmai gyakorlat: a kulturális intézmény alaptevékenységéhez igazodó vagy az ellátandó kulturális szakfeladatnak megfelelő munkakörben eltöltött idő;

16. tudományos munkakör: olyan, meghatározott felsőfokú végzettséghez kötött kulturális szakmai munkakör, amelynek betöltője munkakörében tudományos szakfeladat ellátásával is megbízható;

17. tudományos szakfeladat: tudományos kutatási, feldolgozási és publikációs tevékenység végzésére irányuló kulturális szakfeladat;

18. vezetői gyakorlat: intézményvezetői vagy szervezeti egység vezetői munkakörben eltöltött idő.

2. Az intézményvezető munkaköre betöltésének feltételei és a munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás rendje

3. § (1)2 A kulturális intézmény vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) munkaköre betöltésének – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – feltétele a kulturális intézmény intézménytípusának megfelelően, az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés.

(2) Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott, (1) bekezdés szerinti feltételeknek kell megfelelnie.

(3) Más kulturális intézménnyel összevont levéltár esetében a (2) bekezdésben az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjére vonatkozó rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

4. § (1) Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.

(2) Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

5. § (1) Az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásban meg kell jelölni

a) a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat,

b) a munkakör betöltésének feltételeit,

c) a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat,

d) a munkaviszony kezdő és befejező időpontját,

e) a munkaviszony befejező időpontját követően – ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a lehetőséget a pályázó számára biztosítja – a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit,

f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

(2) A pályázati felhívást közzé kell tenni a kulturális intézmény, valamint fenntartójának honlapján. A közzététel napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a kulturális intézmény honlapján való megjelenést kell tekinteni.

(3) A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását.

(5) A pályázat lebonyolítására vonatkozó teljes dokumentációt – a benyújtott pályázatokkal együtt – egységes ügyiratként kell kezelni.

(6) A pályázati eljárásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és a kulturális intézményt megismerhessék.

(7) Az (1) bekezdés szerinti pályázat legfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki.

(8) A pályázatot legkésőbb az intézményvezetői munkakört betöltő munkavállaló intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatásának vagy munkaviszonyának megszűnése előtt 90 nappal ki kell írni. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, a pályázat megismételt kiírásáról 90 napon belül gondoskodni kell.

(9) Ha az intézményvezető munkaviszonyának megszűnését vagy az intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatása megszűnését követő napon az intézményvezetői munkakör nem kerül betöltésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az intézményvezetői feladatok ellátásával.

6. § (1) Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kell kapnia

a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének,

b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá

c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő

ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy

cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és

cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet – ha van ilyen – egy képviselőjének.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt.

3. A kulturális intézményben történő foglalkoztatás feltételei

7. § (1) Az intézményvezető főigazgatói, igazgatói vagy ügyvezetői, az intézményvezető helyettese főigazgató-helyettesi, igazgatói, igazgató-helyettesi vagy ügyvezető-helyettesi, a gazdasági vezető gazdasági főigazgató-helyettesi, gazdasági igazgatói, gazdasági igazgató-helyettesi vagy gazdasági vezetői munkakört tölthet be. Az intézményvezető és helyettese a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

(2) Az intézményvezető helyettesének megbízásához és felmentéséhez szükséges a fenntartó vagy a tulajdonosi joggyakorló egyetértése.

(3) A gazdasági vezető kivételével az intézményvezető helyettese munkakörének betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételek megegyeznek az intézményvezetőre meghatározott feltételekkel.

(4) Nem költségvetési szervként működő kulturális intézmény gazdasági vezetőjének mesterfokozatú vagy azzal egyenértékű közgazdasági végzettséggel, továbbá végzettségének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai gyakorlattal vagy legalább 3 év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie.

(5)3 A Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye igazgatói munkaköre betöltésének feltétele az 5. §-ban és a 6. §-ban meghatározott eljárásrend szerinti pályázati eljárás lefolytatása, valamint az 1. melléklet 10. sorában meghatározott követelményeknek való megfelelés.

8. § (1) A kulturális intézmény szervezeti egységének vezetésére, valamint – szervezeti egység vezetése nélkül – több munkavállaló feladatának koordinálására irányuló többletfeladatot az a kulturális munkakörben foglalkoztatott látja el, akit ezzel a munkáltatói jogkör gyakorlója – a foglalkoztatott munkaszerződésének módosításával egyidejűleg – határozott időre megbíz.

(2) Kulturális szakmai feladatot ellátó szervezeti egység vezetése esetén az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatottnak rendelkeznie kell a szervezeti egység tevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel.

(3) Integrált kulturális intézményben vagy más kulturális intézménnyel összevont levéltár esetében a muzeális, a nyilvános könyvtári, közművelődési vagy levéltári feladatokat ellátó szervezeti egység vezetését az ellátott feladat tekintetében szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és szakirányú középfokú szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott láthatja el.

(4) A szervezeti egység vezetésével megbízott foglalkoztatott munkakörének megnevezése a megbízatás időtartamában kiegészül a szervezeti egység típusának megfelelően a csoportvezető, osztályvezető, főosztályvezető vagy igazgató megnevezéssel.

9. § (1) A kulturális szakmai munkaköröket és a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételeket – a 7. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalók kivételével – a 2. melléklet határozza meg.

(2) Kulturális szakmai munkakör ellátásával csak az bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

(3) Levéltárban kulturális szakmai munkakörben csak magyar állampolgár foglalkoztatható. E feltétel alól a kultúráért felelős miniszter a munkáltatói jogkör gyakorlója kérelmére egyedi mentesítést adhat.

(4) Vagyonvédelmi-biztonsági tevékenység ellátására irányuló kulturális működéstámogató munkakörben csak magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy foglalkoztatható.

10. § (1) A kulturális munkakör betöltésének feltétele, hogy a munkaviszony létesítéséhez, valamint a munkakör betöltéséhez előírt képesítési és egyéb feltételek teljesítését a munkaviszony megkezdéséig a jelentkező hitelt érdemlően igazolja, az erről szóló iratokat vagy azok másolatát azok igazolása céljából a munkáltatói jogkör gyakorlója részére a munkaügyi irataival történő együttes megőrzésre átadja.

(2) A Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

11. § (1) A kulturális munkakörben foglalkoztatott – ha a 2. melléklet a munkaköréhez kapcsolódóan ezt lehetővé teszi – tudományos szakfeladat ellátásával megbízható.

(2) Tudományos szakfeladatát a foglalkoztatott egyéni tudományos munkaterv (a továbbiakban: munkaterv) alapján végzi. A munkatervet a tudományos kutatás szabadságának biztosítása mellett, de a kulturális intézmény alaptevékenységéhez igazodóan a foglalkoztatott évente elkészíti, és jóváhagyásra benyújtja a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

(3) A tudományos szakfeladatot ellátó foglalkoztatott – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább kéthetente egy, legfeljebb hetente egy kutatónap igénybevételére jogosult a munkaterv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott rendben.

(4) A tudományos szakfeladatot ellátó foglalkoztatott a számára biztosított kutatónapok felhasználásáról egyéni tudományos munkabeszámoló (a továbbiakban: munkabeszámoló) keretében évente beszámolni köteles. Amennyiben a munkabeszámoló alapján nem igazolható a kutatónapok munkaterv szerinti felhasználása vagy azok eredményessége, a következő évben a tudományos szakfeladatot ellátó foglalkoztatott nem jogosult kutatónap igénybevételére.

(5) A kutatónap biztosításának, valamint a munkaterv és a munkabeszámoló benyújtásának és elfogadásának rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója saját hatáskörben állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba.

13. § (1) E rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkakörét az e rendelet szerinti munkaköröknek megfelelően meg kell állapítani.

(2) Az a foglalkoztatott, akinek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti munkakörét a 2. melléklet azonos elnevezéssel tartalmazza, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti jogviszony átalakulást követően a munkakörében foglalkoztatandó tovább abban az esetben is, ha a 2. mellékletben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

14. § Ez a rendelet a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. §4

16. §5

17. §6

18. §

a)7

b)8

1. melléklet a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez

Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények

 

A

B

C

D

E

1.

intézménytípus

elvárt végzettség

elvárt idegennyelv- ismeret

elvárt szakmai és vezetői gyakorlat

elvárt tudományos tevékenység

2.

Nemzeti könyvtár, felsőoktatási könyvtár, országos szakkönyvtár

szakirányú mesterfokozatú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség

KER szerinti
B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint
a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik

végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával

3.

Megyei hatókörű városi könyvtár és szakkönyvtár

szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség

KER szerinti
B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint
a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik

végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával

4.

Települési könyvtár,
5500 fő lélekszámot elérő település esetében

szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség

KER szerinti
B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

5.

Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot meg nem haladó település esetében

szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség

végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett

6.

Kép- és hangarchívum

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

KER szerinti
B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

7.

Múzeum

mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség

KER szerinti
B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik

8.

Közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely

szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség

végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább egyéves szakmai gyakorlatot szerzett

9.

Közművelődési intézmény

felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés

végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

10.

Általános levéltár, állami szaklevéltár
– a 11. pontban meghatározott
kivétellel –

mesterfokozatú szakirányú szakképzettség

KER szerinti
B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint
a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

11.

Felsőoktatási levéltár, települési önkormányzati levéltár, köztestület, közalapítvány vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv levéltára, valamint állam által fenntartott tudományos, kulturális vagy egészségügyi szolgáltatást végző intézmény állami szaklevéltárként működő levéltára

mesterfokozatú szakirányú szakképzettség

KER szerinti
B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

2. melléklet a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez9

Kulturális szakmai munkakörök és a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek

 

A

B

C

D

1.

Munkakör

Végzettség követelmény

Egyéb követelmény

Tudományos szakfeladatot elláthat

2.

1. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök

3.

főarchivátor

mesterfokozatú szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat

igen

4.

archivátor

mesterfokozatú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

igen

5.

segéd-archivátor

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

6.

tudományos kutató

mesterfokozatú szakképzettség

 

igen

7.

nemzetközi referens

felsőfokú végzettség

KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

nem

8.

szaktájékoztató

felsőfokú végzettség

 

nem

9.

könyvtáros

felsőfokú végzettség

 

igen

10.

gyűjteményvezető

a gyűjtemény típusának megfelelő szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

igen

11.

technikai főmunkatárs

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

nem

12.

technikai munkatárs

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

13.

mozgókép restaurátor

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

igen

14.

főraktáros

középfokú végzettség

 

nem

15.

raktáros

középfokú végzettség

 

nem

16.

kiadvány főszerkesztő

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

nem

17.

kiadvány szerkesztő

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

18.

filmmúzeum moziüzemvezető

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

19.

mozgóképforgalmazó szakreferens

középfokú végzettség

 

nem

20.

2. Könyvtári szakmai munkakörök

21.

főkönyvtáros

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat

igen

22.

tudományos kutató

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

igen

23.

könyvtáros, informatikus könyvtáros

szakirányú felsőfokú végzettség

 

igen

24.

bibliográfus, feldolgozó

szakirányú felsőfokú végzettség

 

igen

25.

gyermekkönyvtáros

felsőfokú végzettség

 

nem

26.

gyűjteményszervező könyvtáros

szakirányú felsőfokú végzettség

 

igen

27.

helyismereti könyvtáros

szakirányú felsőfokú végzettség

 

igen

28.

olvasószolgálati könyvtáros

szakirányú felsőfokú végzettség

 

nem

29.

tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros

felsőfokú végzettség

 

igen

30.

zenei könyvtáros

felsőfokú végzettség

 

igen

31.

rendszerkönyvtáros

felsőfokú végzettség

 

nem

32.

kutatástámogató könyvtáros

szakirányú felsőfokú végzettség

 

igen

33.

régi könyves könyvtáros

szakirányú felsőfokú végzettség

 

igen

34.

kézirattáros

felsőfokú végzettség

 

igen

35.

könyvtárostanár, könyvtárpedagógiai tanár

szakirányú felsőfokú végzettség

 

nem

36.

segédkönyvtáros

szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

37.

könyvtáros asszisztens

középfokú végzettség

 

nem

38.

könyvtári restaurátor

szakirányú középfokú szakképzettség

 

igen

39.

könyvtári könyvkötő

középfokú végzettség

 

nem

40.

könyvtárkezelő

középfokú végzettség

 

nem

41.

raktáros

 

nem

42.

adatrögzítő

középfokú végzettség

 

nem

43.

minőségügyi referens

felsőfokú végzettség

 

nem

44.

nemzetközi referens

felsőfokú végzettség

 

nem

45.

kommunikációs és közönségkapcsolati referens

felsőfokú végzettség

 

nem

46.

digitális tartalomfejlesztő

felsőfokú végzettség

 

nem

47.

3. Közművelődési szakmai munkakörök

48.

vezető közművelődési szakember

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

3 év, közművelődési szakember munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

igen

49.

közművelődési szakember

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

igen

50.

közművelődési munkatárs

középfokú végzettség

 

nem

51.

felnőttképzési szakember

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

52.

tudományos kutató

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

igen

53.

médiaszerkesztő

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

54.

információs- és közönségszolgálati munkatárs

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

55.

művészeti vezető

középfokú végzettség

 

nem

56.

népijáték- és kismesterségek oktató

szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

57.

ifjúságsegítő

szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

58.

rendezvényszervező

középfokú végzettség

 

nem

59.

kiállításrendező

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

60.

kreatív ipari szakember

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

61.

kulturális turisztikai menedzser

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

62.

településfejlesztési szakember

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

63.

4. Levéltári szakmai munkakörök

64.

főlevéltáros

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat

igen

65.

levéltáros

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

igen

66.

segédlevéltáros

szakirányú felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakképesítés

 

nem

67.

levéltáros asszisztens

szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

68.

levéltári kezelő

középfokú végzettség

 

nem

69.

levéltári főrestaurátor

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

igen

70.

levéltári restaurátor

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

igen

71.

levéltári segédrestaurátor

felsőfokú végzettség

 

nem

72.

levéltári restaurátor asszisztens

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

nem

73.

levéltári könyvkötő

szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

74.

levéltári reprográfus

középfokú végzettség

 

nem

75.

levéltári főkönyvtáros

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat

igen

76.

levéltári könyvtáros

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

igen

77.

levéltári segédkönyvtáros

szakirányú felsőfokú végzettség

 

nem

78.

levéltári könyvtáros asszisztens

szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

79.

levéltári könyvtárkezelő

középfokú végzettség

 

nem

80.

vezető levéltárpedagógus

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat

igen

81.

levéltárpedagógus

szakirányú felsőfokú végzettség

 

igen

82.

levéltári közművelődési szakember vagy levéltári kulturális menedzser

szakirányú felsőfokú végzettség

 

nem

83.

levéltár-informatikus

szakirányú felsőfokú végzettség

 

nem

84.

tudományos kutató

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

igen

85.

5. Muzeális intézményi szakmai munkakörök

86.

főmuzeológus (vagy vezető muzeológus vagy főkurátor)

az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat, valamint a munkakörre vonatkozó akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

igen

87.

muzeológus (vagy kurátor)

az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

igen

88.

segédmuzeológus (vagy segédkurátor)

az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

89.

muzeológus asszisztens

felsőfokú végzettség

 

nem

90.

gyűjteménykezelő (vagy raktárkezelő)

középfokú végzettség, továbbá szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

91.

műtárgykölcsönzési szakember (vagy múzeumi regisztrátor)

felsőfokú végzettség

tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret

nem

92.

főrestaurátor

mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat, valamint a munkakörre vonatkozó akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

igen

93.

restaurátor

mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

igen

94.

segédrestaurátor

mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség

 

nem

95.

múzeumi főpreparátor

mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat, valamint a munkakörre vonatkozó akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

igen

96.

múzeumi preparátor

mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

igen

97.

múzeumi segédpreparátor

mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség vagy felsőfokú végzettség és múzeumi preparátor szakképesítés

 

nem

98.

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I. – restaurátortechnikus

középfokú végzettség és restaurátortechnikus szakképesítés

 

nem

99.

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs II.
– műtárgyvédelmi asszisztens

középfokú végzettség és műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés

 

nem

100.

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs III.
– preparátor asszisztens

középfokú végzettség és múzeumi preparátor szakképesítés

 

nem

101.

múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs IV.
– múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

középfokú végzettség és múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés vagy
felsőfokú végzettség és szakirányú szakképzettség

 

nem

102.

állományvédelmi felelős

múzeumi főrestaurátor, restaurátor, segédrestaurátor munkakörök követelményei szerint vagy
múzeumi főpreparátor, preparátor, segédpreparátor munkakörök követelményei szerint vagy
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I–IV. munkakörök követelményei szerint

műtárgyvédelmi ismereteket tartalmazó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább 60 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

nem

103.

múzeumi főkönyvtáros

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat

igen

104.

múzeumi könyvtáros

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

igen

105.

múzeumi segédkönyvtáros

szakirányú felsőfokú végzettség

 

nem

106.

múzeumi könyvtáros asszisztens

szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

107.

múzeumi könyvtár- vagy adattárkezelő

középfokú végzettség

 

nem

108.

múzeumi főadattáros

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

igen

109.

múzeumi adattáros

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

igen

110.

vezető múzeumpedagógus (vagy vezető múzeumi ismeretátadó szakember)

az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő felsőfokú tanári szakképzettség vagy
az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettség és tanári szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, valamint a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

igen

111.

múzeumpedagógus (vagy múzeumi ismeretátadó szakember)

felsőfokú végzettség és az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő tanári szakképzettség vagy az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettség és tanári szakképzettség

 

igen

112.

múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

igen

113.

tárlatvezető, múzeumi mediátor, múzeumi animátor

felsőfokú végzettség

KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

nem

114.

régésztechnikus

szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

nem

115.

múzeumi térinformatikus

szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

 

igen

116.

múzeumi kiállítás-rendező

szakirányú felsőfokú szakképzettség,
felsőfokú szakképesítés vagy
szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

117.

közönségkapcsolati szakember

felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakképesítés vagy szakirányú középfokú szakképzettség

 

nem

118.

teremőr

középfokú végzettség

 

nem

1

A 2. § 12. pontja a 13/2021. (III. 24.) EMMI rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 13/2021. (III. 24.) EMMI rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (5) bekezdését a 13/2021. (III. 24.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 18. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. melléklet a 13/2021. (III. 24.) EMMI rendelet 3. §-a és 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére