• Tartalom

4/2020. (VI. 30.) PM rendelet

4/2020. (VI. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

2023.01.01.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Pénzügyminisztérium,

b) a pénzügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és

c) a pénzügyminiszter által irányított, illetve felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör, álláshely, tisztség, beosztás betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy fenyegetésnek,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

4. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 3. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. §1

1. melléklet a 4/2020. (VI. 30.) PM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
A) Pénzügyminisztérium hivatali szervezete

1. A Pénzügyminisztériumban
1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet, a miniszteri titkárság, a társadalmi és miniszteri parlamenti kapcsolatokért felelős szervezeti egység, a miniszteri stratégiáért felelős szervezeti egység, a sajtó- és kommunikációs feladatokért felelős szervezeti egység, a miniszteri, minisztériumi protokoll feladatokat ellátó szervezeti egység, a gazdasági tanácsadói feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye,
1.2. az államtitkár kabinetjének, illetve titkárságának, valamint a szakmai felsővezető titkárságának valamennyi álláshelye,
1.3. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye,
1.4. a belső ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye,
1.5. a parlamenti feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység valamennyi álláshelye,
1.6. a főosztályvezető, az osztályvezető,
1.7. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,
1.8. az integritás tanácsadó,
1.9. a biztonsági vezető,
1.10. az ágazati integrátor,
1.11. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott,
1.12. az elektronikus információs rendszer biztonságával kapcsolatos feladat ellátását szolgáló álláshely, a rendszerbiztonsági felügyelő,
1.13. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet ellátó, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladat ellátását szolgáló álláshely,
1.14. a rendszeradminisztrátor,
1.15. a titkos ügykezelő,
1.16. a reál költségvetési fejezetek tekintetében védelemgazdasági tárcaelőadói feladatot ellátó álláshely,
1.17. a védelmi és biztonsági szakterülettel kapcsolatos feladat ellátását szolgáló álláshely,
1.18. a nemzetközi szerződések előkészítésével kapcsolatos feladat ellátását szolgáló álláshely,
1.19. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó feladat ellátását szolgáló álláshely.

B) Központi hivatal

1. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnál
1.1. valamennyi álláshely.

2. A Magyar Államkincstárnál
2.1. a központi szerv, a különös hatáskörű, országos illetékességű igazgatási szerv és a területi szerv igazgatója, igazgató-helyettese,
2.2. az irodavezető és az irodavezető-helyettes,
2.3. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt osztályvezető,
2.4. a gazdasági vezető,
2.5. a biztonsági feladatokat ellátó foglalkoztatott,
2.6. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység valamennyi álláshelye,
2.7. az adatvédelmi tisztviselő,
2.8. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján kijelölt személy,
2.9. a nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásával és foglalkoztatottjait érintő adatkezeléssel összefüggő kincstári feladattal rendelkező álláshely,
2.10. a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközeiben meghatározott kritikus informatikai alkalmazások és azokat működtető infrastruktúra kiszolgálásához és felügyeletéhez rendelt privilegizált jogosultsággal rendelkező munkatárs, valamint az irányítási jogkörrel rendelkező vezető,
2.11. az elektronikus információs rendszer biztonságával, üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladat ellátását szolgáló álláshely,
2.12. a titkos ügykezelő,
2.13. a minősített adatkezelést végző munkatárs,
2.14. az integritás tanácsadó,
2.15. a belső ellenőr,
2.16. az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben első fokon, másodfokon vagy felügyeleti hatáskörben eljáró ügyintéző, valamint a döntéseket kiadmányozó vezető.

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
3.1. a gazdasági vezető,
3.2. a tanácsadó, az integritás tanácsadó,
3.3. a szakfőigazgató,
3.4. a Központi Irányítás főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese,
3.5. a főigazgató, a főigazgató-helyettes, az igazgató, az igazgató-helyettes,
3.6. különös hatásköri ügyekkel foglalkozó szervezeti egység valamennyi foglalkoztatottja,
3.7. a belső adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi referensi és biztonsági megbízotti feladatokat ellátók munkaköre, a biztonsági referens, a biztonsági kiemelt referens és a biztonsági főreferens munkaköre, a biztonsági vezető, a Biztonsági Főosztály személyi állományába tartozó valamennyi foglalkoztatott,
3.8. a belső ellenőr, a vizsgálatvezető belső ellenőr,
3.9. a dokumentációs, a szervezetbiztonsági, a beruházási, az ellátási, a folyószámla-felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egység vezetője,
3.10. a Központi Irányítás közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egységének valamennyi foglalkoztatottja, továbbá a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, valamint az OLAF Koordinációs Iroda valamennyi foglalkoztatottja,
3.11. a munkaköri leírásuk alapján kockázatkezelési feladatokat ellátó foglalkoztatottak,
3.12. a Központi Irányítás rendészeti feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője és azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján ügyeletesi, védelemigazgatási vagy EDR diszpécserszolgálati feladatot lát el,
3.13. az információvédelmi és folyamatszabályozási feladatokat, az adatvagyon-gazdálkodási tevékenységet ellátó szervezeti egységek vezetője és a kiemelt informatikai fejlesztések, valamint az egyéb informatikai tárgyú beszerzések előkészítését ellátó szervezeti egységek valamennyi munkaköre,
3.14. az információvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység informatikai szakreferense, aki munkaköri leírása alapján részt vesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai hálózataival kapcsolatos biztonsági szempontú elemzésben, értékelésben,
3.15. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága valamennyi vezetője, az igazgató, valamint az igazgatóhelyettesek közvetlen munkatársai, továbbá azon foglalkoztatottjai, akik munkaköri leírásuk alapján a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság különös hatáskörébe tartozó adózók ügyeivel foglalkoznak,
3.16.2 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága azon főosztályainak vezetői, foglalkoztatottjai, továbbá azon kijelölt vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokon eljáró ügyfélszolgálati foglalkoztatottak, akik munkaköri leírásuk alapján a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság különös hatáskörébe tartozó egyes adózók ügyeit intézik,
3.17. az informatikai feladatokat ellátó intézet alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek vezetői,
3.18. a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor,
3.19. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos informatikai rendszereit tervező, fejlesztő vagy országos informatikai rendszerek által használt adatbázisokhoz hozzáféréssel rendelkező üzemeltetési, alkalmazástámogatói feladatokat ellátó foglalkoztatott,
3.20. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos adatátviteli hálózatának egészét tervező és üzemeltető foglalkoztatott,
3.21. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatkezelési, illetve ellenőrzési tevékenységéhez készített specifikációhoz és algoritmusokhoz teljeskörűen hozzáférő foglalkoztatott,
3.22. a Bűnügyi Főigazgatóság valamennyi foglalkoztatottja,
3.23. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek osztályvezetői és valamennyi foglalkoztatottja,
3.24. a rejtjeltevékenységet ellátó foglalkoztatott, valamint a felügyeletét ellátó vezető munkaköre,
3.25. a titkos ügykezelő,
3.26. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon foglalkoztatottja, akinek a munkaköri feladatainak ellátásához Személyi Biztonsági Tanúsítvány megléte szükséges.

C) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv

1. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál
1.1. a főigazgató és a főigazgató titkárságának valamennyi munkaköre,
1.2. a főigazgató-helyettes,
1.3. az igazgató,
1.4. a főosztályvezető,
1.5. az ügykezelési feladatot ellátó szervezeti egység vezetője,
1.6. a biztonsági feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
1.7. a gépjárművezető,
1.8. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó személy munkaköre,
1.9. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
1.10. a központosított közbeszerzési portál adatkezelője,
1.11. a belső ellenőr,
1.12. a titkos ügykezelő,
1.13. az adatvédelmi tisztviselő,
1.14. a miniszterelnök elhelyezését biztosító épületbe állandó belépési engedéllyel rendelkező, szolgáltatási tevékenységet ellátó valamennyi személy munkaköre.
1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet B) rész 3. pont 3.16. alpontja a 22/2022. (XII. 22.) PM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére