• Tartalom

2020. évi XL. törvény

2020. évi XL. törvény

a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról1

2023.07.01.

1. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezése és a kezelői jog megszűnése

1. § (1)2 Azon földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartás szerint termelőszövetkezeti földhasználati jog van bejegyezve – függetlenül attól, hogy az a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: 1992. évi II. törvény) szerint mely földalapba került kijelölésre vagy nem került egyik földalapba sem kijelölésre –, 2021. január 1-jén a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott földrészleteket.

(2) Nem kerül állami tulajdonba az (1) bekezdés alapján az a földrészlet, amelyet

a) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) alapján 2021. január 1-jéig a mezőgazdasági igazgatási szerv

aa) földkiadási határozattal kérelemre induló eljárásban már tulajdonba adott, de a jogosult tulajdonjoga még nem került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre vagy

ab) nyilvános sorsolás útján történő tulajdonba adás céljából sorsolási hirdetményben már közzétett,

b) a kárpótlási célú árverezés érdekében a kárpótlási hatóság meghirdetett.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt földrészleteken fennálló jogok és tények – a földrészletre közérdekből jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jogok, illetve a jogi jellegek kivételével – az (1) bekezdésben meghatározott időpontban megszűnnek, ide nem értve a (4) bekezdésben meghatározott esetet.

(4) Ha a termelőszövetkezeti földhasználati jog jogosultjaként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szövetkezet, illetve annak jogutódja mint használatba adó és a földhasználó között jogszerűen a föld használati jogosultságának átengedéséről szóló szerződésen alapuló földhasználat jött létre, és az alapján a használat a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre került, ezen szerződés a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdése szerinti hasznosításra irányuló szerződés hatálybalépésével, de legkésőbb 2022. december 31-én megszűnik. Ha a földet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szövetkezet vagy annak jogutódja maga használja, a használatot az Nfatv. 18. § (1) bekezdése szerinti hasznosításra irányuló szerződés hatálybalépésével, de legkésőbb 2022. december 31-ig köteles megszüntetni.

(5) Az ingatlanügyi hatóság hivatalból eljárva gondoskodik az (1) bekezdés szerint a Nemzeti Földalapba kerülő földrészleteket érintően

a) az állam tulajdonjogának, valamint a tulajdonosi joggyakorlónak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről,

b) az a) ponttal egyidejűleg a termelőszövetkezeti földhasználati jog és annak jogosultja, valamint ha az Fkbt. 12/C. §-a alapján a védett és védelemre tervezett területek esetében a tulajdonosi joggyakorlóként a nemzeti park igazgatóság került bejegyzésre úgy annak, továbbá – a (3) bekezdésben meghatározott jogok és tények kivételével – a bejegyzett jogok és tények ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről, és

c) a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználónak a (4) bekezdés szerinti megszűnést követő haladéktalan törléséről.

2. § Az állam tulajdonát képező földrészleten az ingatlan-nyilvántartásban volt állami gazdaság javára bejegyzett kezelői jog e törvény erejénél fogva megszűnik.

3. § (1) A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv az e törvény alapján az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerülő földrészlet tulajdonba, illetve használatba adásáról – a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – az Nfatv. rendelkezései szerint gondoskodik.

(2) Ha a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv megállapítja, hogy e törvény alapján az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerülő földrészlet

a) az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján nem felel meg az Nfatv. 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak, úgy az Nfatv. 31. §-ában,

b) az Nfatv. 3. § (3) bekezdése alapján közös tulajdonosi joggyakorlás alá tartozik, úgy ennek rendezésére az Nfatv. 34. § (6a) bekezdésében

foglaltak szerint jár el.

(3) A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv köteles gondoskodni a Nemzeti Földalapba került

a) védett természeti területeknek az Nfatv. szerinti vagyonkezelésbe adásáról,

b) a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény szerinti védelemre tervezett természeti területek hasznosításáról a védetté nyilvánításig.

(4)3 A termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett, önálló helyrajzi számon nyilvántartott utakat – ha azok nem a szövetkezet tulajdonát képezik – a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv legkésőbb 2021. december 31. napjáig az illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába vagy – a Fővárosi Önkormányzat nyilatkozata alapján – a kerületi önkormányzat tulajdonába adja. A védett vagy védelemre tervezett természeti területhez tartozó utak az állam tulajdonába és a védett vagy védelemre tervezett természeti területen működő nemzeti park igazgatóságnak a vagyonkezelésébe kerülnek.

4. § (1) Azok a személyek, akik az 1. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkeznek, a (2) bekezdésben meghatározott mértékű kártalanításra tarthatnak igényt. Az a természetes személy minősül kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkezőnek, akinek a nevén 2021. január 1-jén az ingatlanügyi hatóság által vezetett termelőszövetkezeti különlapon aranykorona értékben kifejezett részarány-tulajdon van nyilvántartva, és amely ellenében sem ingatlan tulajdonához, sem kártalanításhoz nem jutott.

(2) A kártalanítás mértéke aranykorona jogosultságonként ötvenezer forint.

5. § (1) A kártalanítás megfizetését a részarány-tulajdonos vagy jogutódja kérelmezheti a részarány-tulajdont nyilvántartó ingatlanügyi hatóságnál.

(2) Az ingatlanügyi hatóság dönt a kártalanítás iránti kérelem elbírálásáról és intézkedik a kártalanítás összegének kifizetéséről. A kártalanításról szóló döntésben rendelkezni kell a kártalanított személy részaránytulajdonának törléséről és a termelőszövetkezeti különlapjának megszüntetéséről, melyet az ingatlanügyi hatóság a kártalanításról szóló döntés véglegessé válásának napját követő 15 napon belül foganatosít. A kártalanításról szóló végleges döntésről az ingatlanügyi hatóság a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervet értesíti.

(3) A kifizetésekre a kérelmek beérkezésének sorrendjében kerül sor.

6. § A 4. § (1) bekezdésében meghatározottak mellett az Fkbt. 12/C. §-ában foglalt, védett és védelemre tervezett területeket érintő esetben, ha az ott meghatározott kártalanításra jogosult részarány-tulajdonost illetően a mezőgazdasági igazgatási szerv véglegessé vált határozata alapján a kártalanítás összegének megfizetésére 2021. január 1-jéig még nem került sor, úgy a kártalanításra jogosult részarány-tulajdonos a teljes kiadatlan részaránytulajdona tekintetében e törvény szerinti kártalanítási összegre jogosult.

6/A. §4 (1) Ha a szövetkezet az 1992. évi II. törvény 25. § (3) bekezdésének megfelelően 2021. január 1-jét megelőzően döntést hozott, ezen vagyonnevesítéssel meghatározott aranykorona értéket az ingatlanügyi hatóság a szövetkezet kérelme alapján – az egyes tagoknak járó részarány-tulajdonként – vezeti rá a termelőszövetkezeti különlapokra. Az így nyilvántartott részarány-tulajdona tekintetében a részarány-tulajdonos e törvény szerinti kártalanítási összegre jogosult.

(2) Ha a szövetkezet az 1992. évi II. törvény 25. § (3) bekezdésének megfelelően 2021. január 1-jét megelőzően döntést hozott, az Fkbt. 12/C. § (5) bekezdése szerinti ingatlanok aranykorona értékét az ingatlanügyi hatóság – a szövetkezet, vagy a szövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetén a jogosultak képviseletében eljáró, a jogosultak által többségi szavazással meghatalmazott személy kérelme alapján – a szövetkezet vagyonnevesítéssel érintett tagjai részére a vagyonnevesítésben való részesülésük arányában, részarány-tulajdonként vezeti rá a termelőszövetkezeti különlapokra. Az így nyilvántartott részarány-tulajdona tekintetében a részarány-tulajdonos e törvény szerinti kártalanítási összegre jogosult.

6/B. §5 Az a személy vagy örököse, aki a szövetkezetben a szövetkezeti tagok és alkalmazottak, állami gazdaságnál az alkalmazottak földtulajdonhoz juttatása céljából képzett földalap terhére földtulajdonhoz jutott, azonban a részére juttatott ingatlanon fennálló tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlan védettsége okán utólag törlésre került, ha kártalanítására más módon nem került sor, a neki juttatott föld aranykorona (a továbbiakban: AK) értékével megegyező AK értékű föld tulajdonjogát igényelheti a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervhez 2023. június 30. napjáig benyújtott kérelmével. A határidő elmulasztása jogvesztő, annak elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

7. § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteken fennálló értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos elszámolási igény érvényesítésére irányadó szabályokat kell alkalmazni, ha az 1. § (1) bekezdésében meghatározott

a) földrészlet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) szerint tanyának minősül,

b) földrészlet vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban a földdel együtt nyilvántartott épület, felszíni vagy felszín alatti építmény (a továbbiakban együtt: építmény) van feltüntetve,

c) földrészleten található építmény az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként van feltüntetve,

d) földrészleten található építmény az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve, vagy

e) földrészleten a művelési ágának megfelelő hasznosítását elősegítő és a földrészlet forgalmi értékét, illetve hasznait növelő – beruházás útján megvalósuló – agrotechnikai létesítmény található.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott földrészletek esetében az elszámolás kizárólag az építmény, az (1) bekezdés e) pontja szerinti beruházások értékének megtérítésére terjed ki, melynek a jogosultja a beruházást megvalósító természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, vagy annak jogutódja (a továbbiakban együtt: beruházó).

(3) A beruházónak az elszámolás iránti írásbeli igényét legkésőbb 2021. december 31-ig kell a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervvel közölnie.

(4) A beruházót 2022. május 1-jéig vételi jog illeti meg az (1) bekezdés szerinti földrészletre a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv által meghatározott ellenérték fejében, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazoltan megfelel a Földforgalmi törvényben előírt tulajdonszerzési feltételeknek. A vételi jog gyakorlása során az (1) és (2) bekezdés szerint fennálló és a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv által elfogadott elszámolási igény összegét a vételárba történő beszámítással figyelembe kell venni.

8. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti földrészletet legalább 2008. január 1-től szakadatlanul birtokló részarány-tulajdonost 2021. december 31-ig gyakorolható vételi jog illeti meg a kiadatlan részaránytulajdona ellenében a birtokában álló földrészletre, feltéve, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazoltan megfelel a Földforgalmi törvényben előírt tulajdonszerzési feltételeknek és a vételi jog gyakorlásával egyidejűleg

a) a tulajdonszerzési jogosultságként előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat megteszi,

b) a szakadatlan birtoklásának tényét közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan igazolja,

c) a földrészletre e § szerint más részarány-tulajdonos nem formál igényt, és

d) a földrészlet nem érintett a 7. § szerinti elszámolással.

(2) Az (1) bekezdés szerinti birtoklásnak kell tekinteni, ha az adott földet a részarány-tulajdonos közeli hozzátartozója, vagy a legalább 25%-ban a tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet birtokolja az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint.

(3) A Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervnek 2021. december 31-ig az (1) bekezdés szerinti vételi jog gyakorlására figyelemmel kell lennie a földrészlet hasznosítási módjának meghatározása során.

(4)6 Védett természeti területnek minősülő földrészlet esetében a vételi jog gyakorlásának feltétele a földügyért felelős miniszter hozzájárulása a földrészletnek az állami tulajdonból történő kikerüléséhez. A hozzájárulás nem tagadható meg akkor, ha a vételi jogot gyakorlóval szemben a joggyakorlást megelőző tíz éven belül nem állapították meg környezetkárosítás vagy természetkárosítás bűntettét, vagy természetvédelmi szabálysértés miatt a felelősségét, továbbá természetvédelmi bírság nem került vele szemben kiszabásra. Az (1) bekezdés szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a vételi jog gyakorlására és a miniszter hozzájárulásának kezdeményezésére a joggyakorló által a határidőben került sor.

2. Záró rendelkezések

9. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a termelőszövetkezeti szövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanítására vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.

10. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 13. és 14. §, valamint a 15. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § (4) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

11. § Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a részarány-földkiadási eljárást az Fkbt.-nek a földkiadási határozat meghozatala, illetve a nyilvános sorsolási hirdetmény közzététele napján hatályos rendelkezései szerint kell befejezni. A kárpótlási eljárást a kárpótlási célú árverési hirdetmény közzététele napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni. E rendelkezést kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését követően megismételt részarány-földkiadási és kárpótlási eljárásban is.

12. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

3. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosítása

13. §7

4. A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosítása

14. §8

5. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

15. § (1)9

(2)10

6. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény módosítása

16. § (1)11

(2)12

(3)13

(4)14

7. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

17. §15

18. §16

19. §17

20. §18

8. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

21. §19

22. §20

23. §21

24. §22

9. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

25. §23

10. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

26. §24

27. §25

28. §26

11. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

29. §27

30. §28

31. §29

32. §30

33. §31

34. §32

35. §33

36. §34

37. §35

38. §36

39. §37

40. §38

41. §39

42. §40

12. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

43. §41

13. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

44. §42

45. §43

46. §44

47. §45

48. §46

49. §47

50. §48

51. §49

52. §50

53. §51

54. §52

55. §53

56. §54

57. §55

58. §56

59. §57

60. §58

61. §59

62. §60

63. §61

64. §62

65. §63

66. §64

67. §65

68. §66

14. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

69. §67

15. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

70. §68

71. §69

72. §70

73. §71

74. §72

75. §73

76. §74

77. §75

78. §76

79. §77

80. §78

81. §79

82. §80

83. §81

84. §82

85. §83

86. §84

87. §85

88. §86

89. §87

90. §88

91. §89

92. §90

93. §91

94. §92

95. §93

96. §94

97. §95

98. §96

99. §97

100. §98

101. §99

102. §100

103. §101

104. §102

105. §103

16. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

106. §104

107. §105

108. §106

109. §107

110. §108

111. §109

112. §110

113. §111

114. §112

115. §113

116. §114

117. §115

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 28.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2023. évi XLIV. törvény 186. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdését a 2021: LX. törvény 110. §-a iktatta be.

4

A 6/A. §-t a 2021: LX. törvény 111. §-a iktatta be, szövege a 2023. évi XLIV. törvény 185. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6/B. §-t a 2022. évi LXVII. törvény 54. §-a iktatta be.

6

A 8. § (4) bekezdését a 2021: CL. törvény 145. §-a iktatta be.

7

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § (4) bekezdése a 10. § (3) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

15

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 22. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

21

A 23. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

22

A 24. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

23

A 25. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

24

A 26. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

25

A 27. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

26

A 28. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

27

A 29. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

28

A 30. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

29

A 31. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

30

A 32. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

31

A 33. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

32

A 34. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

33

A 35. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

34

A 36. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

35

A 37. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

36

A 38. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

37

A 39. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

38

A 40. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

39

A 41. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

40

A 42. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

41

A 43. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

42

A 44. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

43

A 45. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

44

A 46. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

45

A 47. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

46

A 48. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

47

A 49. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

48

Az 50. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

49

Az 51. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

50

Az 52. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

51

Az 53. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

52

Az 54. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

53

Az 55. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

54

Az 56. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

55

Az 57. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

56

Az 58. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

57

Az 59. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

58

A 60. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

59

A 61. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

60

A 62. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

61

A 63. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

62

A 64. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

63

A 65. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

64

A 66. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

65

A 67. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

66

A 68. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

67

A 69. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

68

A 70. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

69

A 71. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

70

A 72. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

71

A 73. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

72

A 74. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

73

A 75. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

74

A 76. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

75

A 77. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

76

A 78. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

77

A 79. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

78

A 80. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

79

A 81. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

80

A 82. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

81

A 83. § a 2010: CXXX. törvéyn 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

82

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére