• Tartalom

41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet

41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről1

2021.12.10.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) alapvető feladatai ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a továbbiakban: adatszolgáltatások) és az adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek (a továbbiakban: adatszolgáltató) körét, valamint az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján teszi közzé.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) Az adatszolgáltató a jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet [a továbbiakban: 32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet] szerinti, 2021. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése során a 32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

(2) Az adatszolgáltató a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet [a továbbiakban: 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet] szerinti, 2021. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése során a 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

(3) Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 41. sora szerinti F96 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást első alkalommal a 2020-ról elkészített beszámolók mérleg- és eredménykimutatás-adataira vonatkozóan teljesíti.

(4)2 Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 57. sora szerinti L72 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról szóló 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet [a továbbiakban: 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet] 2. melléklet 1. pontjával megállapított táblaszerkezetben és kitöltési előírások szerint első alkalommal 2021. III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

(5)3 Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 99. sora szerinti P69 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást a 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet 2. melléklet 2. pontjával megállapított táblaszerkezetben és kitöltési előírások szerint első alkalommal a 2021. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

(6)4 Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatnak a 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontjával beiktatott 103a. sora szerinti P74 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást első alkalommal a 2021. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

(7)5 Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 58. sora szerinti L73 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról szóló, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról szóló 62/2021. (XII. 9.) MNB rendelet 1. mellékletével módosított kitöltési előírások szerint első alkalommal 2021. december hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

4. §6

1. melléklet a 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelethez7


A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB alapvető feladatai ellátásához teljesítendő adatszolgáltatások
I.

1X08371N_0

 

MNB azonosító
kód

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

 

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje

1

AL7

Külföldről származó, adósságtípusú források változásának összetevői

kijelölt hitelintézet, az ezen típusú, az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (a továbbiakban együtt: EGT-állam) székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: EGT-fióktelep)

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

[„Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszer (a továbbiakban: ERA rendszer)]

tárgyidőszakot követő 3. munkanap 12 óra

2

AL8

Az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

a Növekedési Hitelprogramban (a továbbiakban: NHP), a Növekedési Hitelprogram Pluszban (a továbbiakban: NHP+), a Növekedési Hitelprogram Fixben (a továbbiakban: NHP fix), illetve a Növekedési Hitelprogram Hajrában (a továbbiakban: NHP Hajrá) (a továbbiakban együtt: NHP-szakaszok és
-konstrukciók) részt vevő hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton (GiroHálóMail)

az NHP harmadik szakaszának II. pillére kivételével az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében az MNB-től refinanszírozni kért KKV-hitelek adatai tekintetében:

- a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanap 15 óra (szombati munkanap esetén 12 óra);

- a jelentett adatokban beállt változás esetén: a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában a változás adatszolgáltató által előre ismert napján 15 óra, szombati munkanap esetén 12 óra;

az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében az MNB-től refinanszírozni kért KKV-hitelek adatai tekintetében:

a KKV hitelszerződés megkötését, illetve a jelentett adatokban beállt változást követő, az NHP harmadik szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási nap 15 óra;

2a

AL12

Az NHP Zöld Otthon Program keretében a lakossági ügyfeleknek nyújtott hitelek adatai

az NHP Zöld Otthon Programban (a továbbiakban: NHP ZOP) részt vevő hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton (GiroHálóMail)

az NHP ZOP keretében az MNB-től refinanszírozni kért lakossági hitelek adatai tekintetében:

– a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanap 15 óra (szombati munkanap esetén 12 óra);

– a jelentett adatokban beállt változás esetén: a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában a változás adatszolgáltató által előre ismert napján 15 óra, szombati munkanap esetén 12 óra;

3

BSI

Banki konjunktúrafelmérés

bank, ideértve a részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézetet is (a továbbiakban együtt: bank), szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

a 01. tábla tekintetében negyedéves, a 02-06. tábla tekintetében féléves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 20. munkanap

4

D01

Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 12 óra

5

D02

Operatív napi jelentés a cégcsoport tagok devizahelyzetének változásáról

összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézeti csoportot vezető hitelintézet, amennyiben valamely, a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CRR) szerinti konszolidációs körbe tartozó, de D01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást nem teljesítő leányvállalata hitelintézet, vagy a leányvállalata CRR 352. cikke szerinti, egyedi szinten értelmezett nyitott devizapozíciója a tárgynapot megelőző negyedév végén eléri vagy meghaladja a 300 millió forintot

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő 2. munkanap 12 óra

6

D10

Digitálisan használt számlák adatai

bank, az Eximbank Zrt., a KELER Zrt. és az MFB Zrt. kivételével a szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

7

E04

Napi jelentés az értékpapír állományokról

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 9 óra

8

E06

Az értékpapírszámlákhoz kapcsolódó ügyletek adatai

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 9 óra

9

E14

Határidős részvényügyletek a BÉT-en

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tőzsdenapot követő munkanap 14 óra

10

E20

A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban

befektetési vállalkozás és letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

11

E21

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban

bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

12

E22

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő értékpapírok állományának havi adatai

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap

13

E23

A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és biztosíték értékpapír letéti számlákon lévő értékpapír-állományok

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 3. munkanap

14

E24

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő értékpapírok állományának napi adatai

a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank kivételével a bank, az ezen típusú EGT-fióktelep, valamint a kijelölt szakosított hitelintézet

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 2. munkanap 14 óra

15

E27

Értékpapírok központi értéktár által kiadott ISIN kódjai és egyéb alapadatai

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 9 óra

16

E43

Opciós részvényügyletek a BÉT-en

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tőzsdenapot követő munkanap 14 óra

17

E45

A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban

Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK)

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

18

E48

A BÉT-es részvények kapitalizációja és forgalma, részvények tőzsdei be- és kivezetése

pénzügyi eszközök kereskedését lebonyolító tőzsde, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

19

E50

Az állampapírok, az államadósság és az állami követelések felhalmozott és eredményszemléletű kamata

Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.)

havi, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 20. nap

20

E53

A magyar állam értékpapír-kibocsátásai

ÁKK Zrt.

heti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 2. munkanap 9 óra

21

E58

A magyar állam által kibocsátott kamatozó értékpapírok cash-flow és kamatadatai

ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

22

E60

Adatszolgáltatás repótípusú és egyéb értékpapír ügyletekről

bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, befektetési vállalkozás és egyéb szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep, ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

23

E61

A Magyarországon és külföldön kibocsátott jelzáloglevelek adatai

jelzálog-hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

24

E62

Az állampapírnak nem minősülő, Magyarországon és külföldön kibocsátott kötvények adatai

kötvényt kibocsátó önkormányzat, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet magyarországi fióktelepe

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

25

E64

Hitelintézetek és befektetési szolgáltatást végző szervezetek által kibocsátott értékpapírok adatai, illetve a letétkezelési tevékenységet végző szervezetek tulajdonában lévő és az általuk letétkezelt egyes értékpapírokra vonatkozó ár-információk

bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, befektetési vállalkozás és egyéb szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 8. munkanap

26

E65

Napi jelentés repó és repótípusú tranzakciókról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 2. munkanap 14 óra

27

F02

Biztosítók statisztikai mérlege

biztosító, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 13. munkanap

28

F07

Befektetési alapok statisztikai mérlege

befektetési alap

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 6. munkanap

29

F20

Költségvetési szervek mérlegjelentése alrendszerenként (vagyonmérleg)

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a feldolgozást követő munkanap

30

F21

Társadalombiztosítási alapok költségvetési jelentése

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

január-november tekintetében: a tárgyidőszakot követő hónap 28. nap;

december tekintetében: a tárgyidőszakot követő év február 5-ét követő munkanap

31

F28

A helyi önkormányzatok összesített költségvetési jelentése

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a feldolgozást követő munkanap

32

F32

A központi költségvetés bruttó adóssága

ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

33

F39

Nem monetáris pénzügyi közvetítők statisztikai mérlege

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti D) Egyéb pénzügyi közvetítők, E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők és G) Központi kormányzat szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján,

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

34

F57

A Magyar Államkincstár napi gyorsjelentése és részletező jelentése

MÁK

a napi gyorsjelentés tekintetében napi, a részletező jelentés tekintetében havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő munkanap 11 óra

35

F58

A Magyar Államkincstár havi jelentése az állami költségvetés alrendszereinek adatairól

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5., illetve 15. nap

36

F59

A Magyar Államkincstár negyedéves jelentése az értékpapírokhoz kapcsolódó pénzszámlák és a nem költségvetési szervek részére vezetett számlák állományáról

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

37

F68

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek tartozásállománya

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

38

F69

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban, valamint egyéb járandóságban részesülők állománystatisztikai adatai

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

39

F70

Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások adatai

MÁK

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő második hónap 20. nap

40

F94

Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló pénzügyi szervezetek adatai

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 28.

41

F96

Éves beszámolót készítő civil szervezetek mérlege és eredménykimutatása

Országos Bírósági Hivatal

éves

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

tárgyidőszakot követő év július 31.

42

F97

Évközi mérlegjelentés

kijelölt – pénzügyi intézménynek nem minősülő – jogi személy

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

43

F98

Éves beszámolót készítő vállalatok mérlege és eredménykimutatása

Igazságügyi Minisztérium

éves

elektronikus úton

(elektronikus adathordozó)

tárgyidőszakot követő év július 31.

44

F99

Vagyonkezelő és csoportfinanszírozó tevékenységet végző vállalatok pénzügyi adatai

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti Z) Zártkörű pénzügyi közvetítők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján,

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

45

J01

Természetes személyek anonimizált jövedelmi és munkatörténeti adatai

MÁK

éves

elektronikus úton

(elektronikus adathordozó)

tárgyidőszakot követő év október 31.

46

K02

Napi jelentés a bankközi forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 8:30 óra

47

K04

Jelentés a mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletek kamatlábáról és a mérlegen belüli belföldi bankközi devizaügyletek kamatlábáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

a 01. és 02. tábla tekintetében havi, a 03. és 04. tábla tekintetében éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 2. munkanap

48

K12

Napi jelentés a bankközi overnight forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 8 óra

49

K14

Napi jelentés a kamatderivatíva ügyletekre vonatkozóan

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 12 óra

50

K21

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok egyedi hitelszerződéseiről

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 9. munkanap

51

K23

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények egyedi hitelszerződéseiről

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 9. munkanap

52

L01

Nemzetközi tartalékok és devizalikviditás

MÁK, ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 15. nap

53

L10

Felvett vállalati és háztartási hitelek adatai

központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) működtető pénzügyi vállalkozás

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

54

L11

Nyújtott vállalati és háztartási hitelek hitelkockázati adatai

összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint összevont alapú felügyelet alá nem tartozó, kijelölt pénzügyi vállalkozás és ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő 25. munkanap

55

L70

Projektfinanszírozási hitelek, konszolidációs körön kívüli társasággal szembeni, ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó kitettségek és értékesítési célú ingatlanok

kijelölt bank

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

56

L71

Negyedéves jelentés a kockázattal súlyozott kitettségek megoszlásáról

hitelintézet, a nem EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepeként működő hitelintézet (a továbbiakban: harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe) kivételével

negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

57

L72

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

bank, jelzálog-hitelintézet a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank, jelzálog-hitelintézet kivételével

negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

58

L73

Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról

a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank, jelzálog-hitelintézet kivételével a bank, jelzálog-hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 15. munkanap;
a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

59

L74

Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról

a hitelintézeti csoporthoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű bank, jelzálog-hitelintézet kivételével a bank, jelzálog-hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

60

M01

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton
(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

61

M02

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton
(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

62

M03

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb eszközök – nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton
(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

63

M04

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton
(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

64

M05

A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – derivatívák

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton
(ERA rendszer)

a naptári negyedév első két hónapja tekintetében: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap;

a naptári negyedév utolsó hónapja tekintetében előzetes: tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap; végleges: első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. nap, második – negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 11. nap

65

M11

A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása (éves auditált adatok)

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer)

záró-közgyűlést követő 15. munkanap, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.

66

P03

Eseti felvigyázói értesítések

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

az eseményt követő munkanap

67

P06

Stressz tesztek

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi és eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a havi adatszolgáltatás tekintetében a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap;

eseti adatszolgáltatás tekintetében az MNB felhívásának kézhezvételét követő 3. munkanap

68

P11

Pénzforgalmi infrastruktúrák

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, valamint a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

69

P12

Fizetési forgalomra és visszaélésre vonatkozó adatok

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, valamint a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

70

P13

Fizetési kártyás forgalomra vonatkozó adatok

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, valamint a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

71

P14

A fizetési kártya kibocsátói és elfogadói üzletágban felmerült kár, leírt veszteség és visszaélés adatai

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, valamint a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

72

P15

Elektronikus pénz – forgalmi és a visszaélésekre vonatkozó adatok

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, valamint a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

73

P23

Kimutatás a helyi bankjegyfeldolgozásról és bankjegyforgalmazásról

bank, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

74

P26

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről

pénzfeldolgozási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező szervezet és kijelölt hitelintézet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

75

P37

Havi jelentés a levelezőbanknál számlát vezető levelezett hitelintézetek pénzforgalmi (elszámolási) számla egyenlegéről

hitelintézetek számára számlát vezető bank, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 1. munkanap 10 óra

76

P38

Csoportos beszedéshez kapcsolódó felhatalmazások

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

77

P39

Fizetési rendszer statisztikák

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

78

P41

Felvigyázói statisztikák

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

79

P44

Értékpapír-elszámolási rendszer statisztikák

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 28.

80

P46

Adatszolgáltatás a mobiltelefonos vásárlásokról

mobiltelefon szolgáltató

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

81

P47

Postai fizetési forgalom

Posta Elszámoló Központot működtető intézmény

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

82

P48

Készpénzátutalási forgalom

a készpénzátutalási rendszerhez közvetlenül csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató, a készpénzátutalást határon átnyúló szolgáltatásként végző külföldi intézmény magyarországi közvetítője

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap utolsó munkanap

83

P49

Központi szerződő fél statisztikák

központi szerződő fél, központi szerződő fél által garantált ügyletek elszámolását végző, a Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 28.

84

P50

A pénzfeldolgozási tevékenységgel összefüggő egyéb információk

bankjegyfeldolgozási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező szervezet és kijelölt hitelintézet

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év január 31.

85

P51

Napi valutaforgalmi jelentés

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi és eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

havi adatszolgáltatás esetén a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap;

eseti adatszolgáltatás esetén a tárgynapot követő munkanap 12 óra

86

P53

Jelentés a forintbankjegy-kereskedelemről

hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Magyar Posta)

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 5. munkanap

87

P54

Jelentés a kibocsátott forgatható utalványokról

kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként forgatható utalványt kibocsátó szervezet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

88

P56

Pénzforgalmat bonyolító hálózati egységek és ATM-ek elhelyezkedésére, valamint a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó adatok

hitelintézet, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását vagy elfogadását végző egyéb pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi intézménynek nem minősülő, bankjegykiadó automata (a továbbiakban: ATM) szolgáltatást közvetlenül nyújtó jogi személy

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

változás esetén, a változás időpontját megelőző munkanap

89

P57

BKR forgalom tranzakció szintű adatai

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

heti

elektronikus úton (GiroHálóMail)

a tárgyhét utolsó munkanapját követő 5. munkanap

90

P58

Eseti nyilatkozat pénzforgalmi szolgáltatást érintő üzemzavarról

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

az esemény kivizsgálását követő 5. munkanap, de legkésőbb az eseményt követő 20. munkanap

91

P59

Negyedéves nyilatkozat a P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban jelentett üzemzavarokról

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

92

P60

Központi szerződő fél statisztikák

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap 12 óra

93

P61

Bankváltás statisztika

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

94

P64

Pénzforgalmi szolgáltatói tájékoztatás súlyosabb működési, biztonsági eseményről

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

„A – kezdeti jelentés” tábla tekintetében az észleléstől számított 4 órán belül;

„B – időközi jelentés” tábla tekintetében – a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az „A” tábla beküldését követő 3 munkanapon belül;

„C – záró jelentés” tábla tekintetében – a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az esemény lezárása után 2 héten belül;

„D – érintett PSZ” tábla tekintetében az „A – kezdeti jelentés” táblával egyidőben

95

P65

Meg nem térített fizetési műveletek

számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

az ügyfél bejelentését követő munkanap

96

P66

Fizetési számlához való hozzáférés megtagadása

számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgynapot követő munkanap

97

P67

Lényegi fontosság meghatározása

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év január 31.

98

P68

Leginkább releváns pénznemek meghatározása

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton (ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év január 31.

99

P69

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 55/A. § (2) bekezdése szerinti értékeléshez kapcsolódó jelentés

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év március 31.

100

P70

A célra rendelt interfész egyes követelményeinek nemteljesítésére vonatkozó eseti adatszolgáltatás

tartalékmechanizmus létrehozása alól mentesített számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton
(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: SCAr.) 33. cikk (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételek két egymást követő naptári héten át tartó nemteljesítését követő munkanap

101

P71

Műveletikockázat-elemzésen alapuló kivételek alkalmazásának megszüntetése, illetve újraalkalmazása

számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton
(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

a műveletikockázat-elemzésen alapuló kivételek alkalmazásának megszüntetése tekintetében: az SCAr. 20. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint azonnal

a műveletikockázat-elemzésen alapuló kivételek újraalkalmazása tekintetében: az újraalkalmazás tervezett időpontját megelőző 5. munkanap

102

P72

A célra rendelt interfésszel kapcsolatos, rendkívüli intézkedést igénylő problémák

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT fióktelep

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

az SCAr. 33. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint haladéktalanul

103

P73

Központi szerződő fél – kollektív garanciaalap- és tőkeadatok

központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

103a

P74

Pénzforgalmi díjkimutatások adatai

a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó pénzforgalmi szolgáltató

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy
minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év
február 28.

104

P75

Azonnali elszámolás forgalmának napi adatai

fizetési rendszer működtetését végző szervezet

napi

elektronikus úton (GiroHálóMail)

Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (a továbbiakban: VIBER) munkanap tekintetében: a tárgynapi VIBER-zárást követő 30 percen belül;

VIBER munkaszüneti nap tekintetében: a tárgynapot követő első munkanapi VIBER-nyitást követő 30 percen belül

105

R01

Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók végső befektetőjének és nem-rezidens partnereinek törzsadatai

az R02, R03, R12, R13 vagy R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett gazdasági szervezet

az R02, R03, R12, R13 vagy R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás első alkalommal történő teljesítésekor, ezt követően változás esetén

elektronikus úton

(ERA rendszer)

az R02, R03, R12 vagy R13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan azok tárgyidőszakát követő hónap 9. munkanap;
az R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan annak tárgyidőszakát követő év június 20.

106

R02

Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint zártkörű pénzügyi közvetítők

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, G) Központi kormányzat, H) Helyi önkormányzatok, I) Társadalombiztosítási alapok, K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint Z) Zártkörű pénzügyi közvetítők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

107

R03

Tőkebefektetések havi adatszolgáltatása – egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények, D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

108

R04

Értékpapír befektetések

kijelölt gazdasági szervezet, a befektetési vállalkozás, bank, szakosított hitelintézet, ezen típusú EGT-fióktelep és a MÁK kivételével

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

109

R05

Pénzügyi derivatívák havi adatszolgáltatása

kijelölt gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

110

R06

Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint zártkörű pénzügyi közvetítők

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint Z) Zártkörű pénzügyi közvetítők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

111

R08

Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

112

R09

Egyéb befektetések havi adatszolgáltatása – központi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok

kijelölt – pénzügyi intézménynek nem minősülő – jogi személy

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

113

R10

Konzorciális hitelek

kijelölt hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

114

R11

Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak havi adatszolgáltatása

kijelölt gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

115

R12

Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint zártkörű pénzügyi közvetítők

az R02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, G) Központi kormányzat, H) Helyi önkormányzatok, I) Társadalombiztosítási alapok, K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint Z) Zártkörű pénzügyi közvetítők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely, illetve amelynek
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a vállalatcsoport adatszolgáltatóban szavazati joggal közvetlenül rendelkező külföldi tagjaira együttesen jutó (magyar számviteli szabályok szerinti) saját tőke összege legalább 2 milliárd forint, vagy kisebb, mint mínusz 2 milliárd forint, vagy
- a vállalatcsoportba tartozó egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében szavazati joggal rendelkeznek, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke eléri az 500 millió forintot, vagy
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a vállalatcsoportba tartozó külföldi vállalatokkal, a külföldi fióktelepekkel szemben fennálló, tulajdonosi viszonyon kívüli követelés vagy tartozás állománya eléri az 500 millió forintot, vagy
- a tárgyidőszakban 500 millió forintot elérő értékben vásároltak nem-rezidenstől vagy értékesítettek nem-rezidensnek rezidens társaságbeli, legalább 10%-os szavazati jogot biztosító részesedést

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap

116

R13

Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása – egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R03 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények, D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely, illetve amelynek
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a vállalatcsoport adatszolgáltatóban szavazati joggal közvetlenül rendelkező külföldi tagjaira együttesen jutó (magyar számviteli szabályok szerinti) saját tőke összege legalább 2 milliárd forint, vagy kisebb mint mínusz 2 milliárd forint, vagy
- a vállalatcsoportba tartozó egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében szavazati joggal rendelkeznek, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke eléri az 500 millió forintot, vagy
- a tárgyidőszakban 500 millió forintot elérő értékben vásároltak nem-rezidenstől vagy értékesítettek nem-rezidensnek rezidens társaságbeli, legalább 10%-os szavazati jogot biztosító részesedést

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

117

R14

Pénzügyi derivatívák negyedéves adatszolgáltatása

a hitelintézet és ezen típusú EGT-fióktelep kivételével az R05 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon gazdasági szervezet, amelynek a nem-rezidens partnerekkel kötött pénzügyi derivatív megállapodásaihoz kapcsolódóan
- a tárgynegyedév folyamán lebonyolított, illetve elszámolt tranzakcióik (bevételek és kiadások) összege eléri az 500 millió Ft-ot, vagy
- a tárgynegyedév első vagy utolsó napján a pénzügyi derivatíva pozícióik (követelések és tartozások) piaci értékének összege eléri a 100 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

118

R15

Egyéb befektetések negyedéves adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint zártkörű pénzügyi közvetítők

az R06 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, K) Háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint Z) Zártkörű pénzügyi közvetítők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely esetében a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy összes tartozás állománya eléri az 500 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

119

R17

Egyéb befektetések negyedéves adatszolgáltatása – egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

az R08 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti D) Egyéb pénzügyi közvetítők és E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely esetében a tárgynegyedév első vagy utolsó napján az adatszolgáltatásban szereplő összes követelés vagy összes tartozás állománya eléri az 500 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

120

R18

Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak negyedéves adatszolgáltatása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, egyéb monetáris intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, valamint zártkörű pénzügyi közvetítők

az R11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra ki nem jelölt azon – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok, F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak, C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények, D) Egyéb pénzügyi közvetítők, E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, valamint Z) Zártkörű pénzügyi közvetítők szektorába sorolt – gazdasági szervezet, amely adatszolgáltatásban szereplő tárgynegyedévi összes bevételi vagy összes kiadási forgalma eléri a 200 millió Ft-ot

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

121

R19

Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok szektorába sorolt – gazdasági szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 30. nap

122

R20

Éven túli lejáratú tartozások esedékességi bontása – nem pénzügyi vállalatok, biztosítók és nyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, valamint zártkörű pénzügyi közvetítők

az R06, R08, R15 vagy R17 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett, éven túli lejáratú tartozással rendelkező gazdasági szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

123

R21

Éven túli lejáratú követelések és tartozások esedékességi bontása – egyéb monetáris intézmények

éven túli lejáratú követeléssel vagy tartozással rendelkező hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 11. munkanap

124

R22

Éven túli lejáratú tartozások esedékességi bontása – központi kormányzat, helyi önkormányzatok és társadalombiztosítási alapok

az R09 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás teljesítésére kijelölt, éven túli lejáratú tartozással rendelkező gazdasági szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

125

R24

Az állam és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, valamint a nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezetek külfölddel szemben keletkezett éven túli adóssága egyes adatainak negyedéves adatszolgáltatása

éven túli külföldi adóssággal rendelkező költségvetési szerv és többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, valamint nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezet

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

126

R25

Állam által vállalt kezességek

MÁK

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 51. nap

127

R26

Az euróban vezetett ÁFA számlák miatt nem-rezidensekkel szemben fennálló követelések és tartozások állománya és forgalma

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

128

R27

Belföldi magánszemélyek külföldi és külföldi magánszemélyek belföldi ingatlanbefektetései

kijelölt gazdasági szervezet

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év február 10. munkanap

129

R28

Az állam és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, valamint a nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezetek külfölddel szemben keletkezett éven túli adóssága egyes adatainak éves adatszolgáltatása

éven túli külföldi adóssággal rendelkező költségvetési szerv és többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, valamint nem többségi állami tulajdonban lévő, de állam által garantált, éven túli külföldi adóssággal rendelkező gazdálkodó szervezet

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év 32. munkanap

130

R29

Tőkebefektetések éves adatszolgáltatása

azon gazdasági szervezet, amely
- vállalatcsoportba tartozó külföldi befektetővel/befektetőkkel rendelkezik, és a külföldi befektető(k)re jutó összes (magyar számviteli szabályok szerinti) saját tőke összege a tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év mérlegforduló-napján eléri a 800 millió forintot, vagy kisebb, mint mínusz 800 millió forint, vagy
a vállalatcsoportba tartozó egy vagy több külföldi vállalkozás jegyzett tőkéjében szavazati joggal vagy külföldi fiókteleppel rendelkezik, és ezen részesedések együttes értéke vagy a külföldi fióktelepnek átadott vagyon értéke a tárgyév vagy a tárgyévet megelőző év mérlegforduló-napján eléri a 10 millió forintot

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év június 30.

131

R38

Rezidens, nem-bank ügyfelek külföldi (forint és deviza) fizetési forgalom miatti jóváírásai és terhelései

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap

132

R39

Éven túli lejáratú hiteltartozások előtörlesztései

az R06, R08, R09, R15 vagy R17 MNB azonosító kódú adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett, éven túli külföldi adóssággal rendelkező és a tárgyidőszakban előtörlesztést végrehajtó gazdasági szervezet

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év 32. munkanap

133

R43

Külföldi tőkebefektetővel rendelkező, átalakulás során megszűnő gazdasági társaságok eseti adatszolgáltatása (végleges vagyonmérleg)

azon gazdasági társaság jogutódja, amely vállalatcsoportba tartozó külföldi befektetővel rendelkezik, és a külföldi befektetőre jutó összes saját tőke összege az átalakulás napján eléri az 1 milliárd forintot vagy kisebb, mint mínusz 1 milliárd forint

eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

átalakulás napját követő 150. nap

134

R44

Nem pénzügyi vállalat által pénzügyi lízingbe vett eszközök forgalma

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap

135

R45

Éven túli lejáratú hiteltartozások előtörlesztése – egyéb monetáris intézmények

az éven túli külföldi adóssággal rendelkező és a tárgyidőszakban előtörlesztést végrehajtó hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

éves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő év 32. munkanap

135a

R46

Kijelölt gazdasági és
nonprofit szervezetek eseti eszközfelmérő kérdőíve

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti A) Nem pénzügyi vállalatok szektorába sorolt – gazdasági szervezet

egyedi elrendelés alapján, eseti

papíron

a kijelölés kézhezvételétől számított 15 napon belül
(a kijelölést megelőző negyedévre vonatkozóan)

136

SL2

Fogyasztási hitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

137

SL3

Vállalati hitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

138

SL4

Üzleti célú ingatlanhitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

139

SL5

Lakáscélú hitelezés

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

140

SL6

Gépjármű finanszírozás

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep, pénzügyi vállalkozások

egyedi elrendelés alapján, negyedéves

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap 12. munkanap 12 óra

141

T02

A BÉT hivatalos részvényindexének napi adatai, továbbá a BÉT-en forgalmazott részvények napi kereskedési adatai

pénzügyi eszközök kereskedését lebonyolító tőzsde, az ezen típusú EGT-fióktelep

napi

elektronikus úton (ERA rendszer), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

tárgynapot követő munkanap 9 óra

142

T10

Állampapír árfolyamok

ÁKK Zrt.

havi

elektronikus úton

(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő 5. munkanap

143

W06

A hitelintézetek szöveges jelentése aktuális témákban

kijelölt bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

egyedi elrendelés alapján, eseti

papíron

az egyedi elrendelésben foglaltak szerint

144

W08

Pénzügyi infrastruktúrák jelentése működési és biztonsági eseményekről

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő elszámolóház, pénzforgalmi elszámolóház, központi értéktári tevékenységet végző szervezet, Tpt. szerinti központi szerződő fél, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves és eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, és a kezdeti jelentés tekintetében titkosított elektronikus levél

negyedéves adatszolgáltatás: tárgyidőszakot követő 10. munkanap;

kezdeti jelentés: minősítést követő 5 percen belül;

időközi jelentés: a kezdeti jelentés beküldését követő 3 munkanapon belül;

záró adatszolgáltatás: az esemény lezárását követő 30 napon belül;

visszaminősítési jelentés: a visszaminősítést követő 1 munkanapon belül;

eseti kiértékelési jelentés: az MNB felhívását követő 30 munkanapon belül

145

W09

Összehasonlítással kapcsolatos problémák

központi értéktári tevékenységet végző szervezet, az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton (ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

A) eset: a kiegyenlítés felfüggesztésétől számított 2 munkaórán belül;

B) eset: a kereskedési napot követő munkanap 9 óra;

C) eset: a kiegyenlítés folytatásától számított 3 munkanapon belül;

D) eset: a hatodik összehasonlítással kapcsolatos probléma felmerülésétől számított 1 hónapon belül

146

W12

Jelentés nagyértékű pénzforgalmi visszaélésről

bank, szakosított hitelintézet, az ezen típusú EGT-fióktelep

negyedéves és eseti

elektronikus úton

(ERA rendszer)

a negyedéves adatszolgáltatás tekintetében a negyedévet követő 10. munkanap;

az eseti adatszolgáltatás tekintetében az esemény kivizsgálásának befejezését követő 10. munkanap

II.

 

MNB azonosító kód

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje

1

Z01

Munkaerő-felmérés anonimizált adatai

Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH)

negyedéves

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

2

Z02

A háztartások jövedelmére és fogyasztására vonatkozó anonimizált adatok

KSH

éves

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

3

Z03

A fogyasztói árindex számításához felhasznált bolti szintű, anonimizált áradatok

KSH

megállapodás szerint

elektronikus úton

megállapodás szerint

4

Z04

Természetes személyek anonimizált jövedelmi adatai

NAV

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

5

Z05

Központi hitelinformációs rendszer anonimizált adatai

KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás

megállapodás szerint

elektronikus úton
(ERA rendszer, űrlap), fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva

megállapodás szerint

6

Z06

Természetes személyek anonimizált egészségügyi adatai

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)

megállapodás szerint

elektronikus úton (elektronikus adathordozó)

megállapodás szerint

2. melléklet a 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelethez8

3. melléklet a 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelethez9

Az információk szolgáltatásához szükséges technikai segédletek

1. A 2. melléklet I. A. 4. pontjában és 5.2. alpontjában hivatkozott, az ügyfelek szektormeghatározás átsegítő listák

2. Árfolyamok elérhetősége

3. Az ERA rendszer felhasználói kézikönyvei

4. Kódlisták:

4.1. Devizakódok

4.2. Országkódok és nemzetközi szervezetek kódjai

4.3. Pénzügyi vállalatok fő tevékenység szerinti besorolása (NACE/TEAOR) az R29 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltéséhez

4.4. Kódlista az operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásairól (MNB azonosító kód: D01) adatszolgáltatáshoz

4.5. Kódlisták az értékpapír-adatszolgáltatásokhoz (E jelű adatszolgáltatások)

4.6. Kódlisták a monetáris adatszolgáltatásokhoz (K jelű adatszolgáltatások)

4.7. Kódlisták az M jelű adatszolgáltatásokhoz

4.8. Kódlisták a pénzforgalmi (P jelű) adatszolgáltatásokhoz

4.9. Kódlisták a fizetési mérleg statisztikai (R jelű) adatszolgáltatásokhoz

4.10. Kódlista az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.10a.    Kódlista az AL12 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.11. Kódlista a BSI MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.12. Kódlista a D10 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.13. Kódlista a J01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.14. Kódlista az L11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

4.15. Kódlista az L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz

5. Az adatszolgáltatások összefüggései, egyedi ellenőrzési szempontjai

6. Az egyes nemzetközi intézmények besorolását meghatározó lista (M jelű adatszolgáltatások)

7. Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények listája

8. A jelentő letétkezelők (értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek) listája

9. Módszertani segédletek az egyes adatszolgáltatásokhoz; Példatárak

1

A rendeletet az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

A 3. § (4) bekezdését a 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § (5) bekezdését a 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 3. § (6) bekezdését a 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 3. § (7) bekezdését a 62/2021. (XII. 9.) MNB rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. melléklet a 41/2021. (X. 1.) MNB rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére